LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 2 § 171 ods. 2 odporúčame nahradiť „Dlžník spravidla nemá poctivý zámer, ak“ vetou „Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak“ z dôvodu nevhodnej formulácie, ktorá ma tendenciu spájať každého dlžníka do pozície dlžníka s nepoctivým zámerom. Samotné vymedzenie inštitútu poctivý zámer skôr možno spájať s dobrými mravmi a odporúčame vypustiť celý paragraf pre nemožnosť normatívneho vymedzenia a ponechať to na úvahu súdu, či dlžník postupoval v zmysle dobrých mravov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 2 § 171t ods. 2 kto je prihlásený veriteľ? mal predkladateľ na mysli online na schôdzi veriteľov? odporúčame vypustiť slovo „prihlásený“ a držať sa ustanovení zákona a kontinuity v celom texte zákona. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky v zmysle § 35 ods. 2 ZKR, to nie je prihlásený veriteľ, ďalej schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov v zmysle § 35 ods. 3 ZKR, t.j. z vyššie uvedeného vyplýva, že zavedenie pojmu prihlásený veriteľ je neopodstatnené a nemá oporu v zákone a ani dôvod zavádzať takýto pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zd ods. 2 § 171 zd ods. 2 domnievame sa, že jednou z náležitostí návrhu in concreto životopis spolu s opisom aktuálnej situácie dlžníka s ohľadom na tento prepracovaný návrh novely, kedy podľa § 167 ods. 2 súd neskúma platobnú neschopnosť a podľa § 171b ods.5 druhá veta: „v konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma“ je absolútne irelevantný životopis s opisom životnej situácie dlžníka a nemá žiadnu výpovednú hodnotu a skôr dôraz by sa mal klásť na zisťovanie skutočného stavu, okolností a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ze ods. 3 posledná veta § 171 ze ods. 3 posledná veta, opäť odporúčame prehodnotiť pojem „končí“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 1 druhá veta § 171 zi ods. 1 druhá veta odporúčame začať vetu podstatným menom „Súd“ a zároveň odporúčame spresniť pojem „aj na iné známe okolnosti“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 2 druhá veta § 171 zi ods. 2 druhá veta opäť odporúčame začínať vetu podstatným menom „Súd“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 171c) dôvodová správa bod 11 (§ 171c) odporúčame si prečítať druhú vetu ešte raz Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 171f) bodu 11 (§ 171f) druhá veta odporúčame vypustiť slovo „vysokoškolské právnické vzdelanie“ a nahradiť slovom "vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo" . Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171u ods. 2 Navrhujeme vypustiť poslednú vetu ods. 2. Účelom predmetnej úpravy je poskytnutie zákonnej ochrany dlžníkovi pred predajom jeho nehnuteľného majetku využívaného zo strany dlžníka na bývanie zo strany záložného veriteľa ako navrhovateľa dražby a to za neprimeranú cenu popri zachovaní záväzku dlžníka doplatiť rozdiel medzi cenou dosiahnutou vydražením a výškou pohľadávky navrhovateľa dražby. Vo vzťahu k oddĺženiu dlžníka a teda nevymáhateľnosti jeho záväzkov nad rámec výťažku rozvrhnutého medzi jeho veriteľov, však takýto oprávnený záujem dlžníka absentuje a je nevyhnutné prihliadať na účel konkurzného konania, ktorým je speňaženie celého majetku podliehajúceho konkurzu za čo najlepších podmienok a uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok v čo najvyššej možnej miere. Navrhované ustanovenie v praxi nevyhnutne povedie k nepredajnosti časti majetku podliehajúceho konkurzu a zníženiu uspokojenia nárokov prihlásených veriteľov, čím sa popiera účel konkurzného konania a to bez existencie oprávneného záujmu dlžníka, ktorému by mal zákon poskytnúť ochranu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171t ods. 3 Navrhujeme doplniť o oprávnenie schôdze veriteľov rozhodovať o výmene správcu. Navrhované znenie nereflektuje na zvýšené požiadavky na personálne a materiálne vybavenie osoby vykonávajúcej funkciu správcu v rámci speňažovania majetku väčšieho rozsahu, resp. vyššej hodnoty a tým upiera právo veriteľom na čo najvyšší možný výťažok, ktorý je možné dosiahnuť len v rámci efektívneho speňažovania prostredníctvom dostatočne personálne a materiálne vybavenej osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171x Navrhujeme § 171x vypustiť. Nad rámec skutočnosti, že zo strany dlžníkov by dochádzalo v praxi k výkupu majetku za peňažné prostriedky inak podliehajúce konkurzu, považujeme za zvláštnu koncepciu, v zmysle ktorej má dlžník konajúci vo vlastnom mene kupovať majetok od dlžníka, v mene a na účet ktorého koná správca. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171t ods. 2 Navrhujeme upraviť navrhované znenie tak, že v prípade nezvolenia, resp. neustanovenia zástupcu veriteľov, bude jeho oprávnenia vykonávať súd. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171ze ods. 3 Navrhujeme slovo „mu“ nahradiť slovom „dlžníkovi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171s ods. 5 Navrhujeme doplniť o oprávnenie správcu preskúmať prihlásené pohľadávky a pri sporných pohľadávkach vykonať ich popretie. Ponechanie prieskumu prihlásených pohľadávok na aktivitu, resp. pasivitu veriteľov povedie v praxi k plneniu nie len inak sporných nárokov ale aj pohľadávok vylúčených z uspokojenia podľa § 169 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171s Navrhujeme doplniť o ochranu práv popretého veriteľa priznaním hlasovacích práv zo strany súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171o ods. 1 Navrhujeme doplniť o majetok, ktorý dlžník nadobudne počas konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zc ods. 3 § 171 zc ods. 3 „neznámym dedičom sa doručuje cez Obchodný vestník.“ odporúčame byť naozaj konkrétny nakoľko sa jedná o zákon, čo sa doručuje a kedy nastavajú účinky a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 3 a 4 „Poctivý zámer sa posudzuje prísnejšie u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.“Ust. § 171b ods. 4 novely: „Poctivý zámer sa posudzuje miernejšie u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.“ Uvedené ustanovenia môžu byť vnímané ako diskriminačné, nedôvodne zvýhodňujúce určitú skupinu ľudí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171d ods. 3 „Správca na úvodnom stretnutí podrobne poučí dlžníka o jeho povinnostiach ustanovených týmto zákonom, ako aj o následkoch nesplnenia týchto povinnosti, vrátane trestnoprávnych následkov.“ Zákon nemyslí na možnosť, že osobné stretnutie sa nemusí skutočnosť, najmä z dôvodu neposkytnutia súčinnosti dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171l ods. 1 „Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 169).“ Ukončenie prípadného súdneho alebo exekučného konania by mohlo byť riešené automaticky, vyhlásením konkurzu, nie až na základe rozhodnutia súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171f „Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci podľa osobitného zákona; 25b) to neplatí, ak má dlžník sám vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.“ Vzhľadom na zjednodušené podmienky procesu oddlženia, vrátane predpísanej formulárovej podoby návrhu na oddlženie, povinné zastúpenie sa javí ako kontraproduktívne a nedôvodne zvyšuje náklady na oddlženie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171m ods. 2 „Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá správcovi.“ Ukončenie prípadného súdneho alebo exekučného konania by mohlo byť riešené automaticky, vyhlásením konkurzu, nie až na základe rozhodnutia súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171o ods. 1 „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný speňažením takéhoto majetku.“ Novela zákona nerieši čo s „budúcim“ majetkom, ktorý dlžník nadobudne počas trvania konkurzu. Navrhujeme, aby uvedené bolo explicitne doplnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171p ods. 2 „Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek prihlásený veriteľ trvá na spísaní majetku, môže do 60 dní od zverejnenie námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči namietajúcemu veriteľovi žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.“Nakoľko podľa uvedeného znenia ustanovenia „nevylúčenie“ majetku je podmienené iniciatívou veriteľov, ktorí musia jednak pravidelne sledovať súpis majetku zverejňovaný v OV SR a následne namietať vylúčenie majetku zo súpisu, môžu vznikať nedôvodné a teda špekulatívne vylúčenia majetku z konkurznej podstaty. V tomto prípade zákon poskytuje veriteľom veľmi malú právnu ochranu, pričom konkurzné konanie by malo, aj napriek pripravovanej novele, slúžiť predovšetkým pre potreby veriteľov. Ako účelnejšie vidíme, aby aktivita ohľadne vylúčenia majetku zo súpisu bola prenesená na toho, kto požaduje vylúčenie majetku zo súpisu, prípadne umožniť správcovi odmietnuť vylúčenie majetku zo súpisu, ak námietka nebola riadne zdokladovaná, s následným právom osoby, ktorá sa domáha vylúčenia, uplatniť svoje právo na súde. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171v ods. 1 „Hnuteľné veci správca speňaží ako jeden súbor majetku v ponukovom konaní.“ Speňažovanie hnuteľných veci ako jeden súbor, ktoré môžu byť rôzneho charakteru a na rôzne účely, môže byť kontraproduktívne a v konečnom dôsledku sťažiť alebo znemožniť speňažovanie majetku. Pokiaľ ide o podmienky speňažovania navrhujeme ponechať na rozhodnutí správcu ako bude v konkrétnom prípade postupovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171s ods. 5 „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.“ Nakoľko správca nie je oprávnený popierať pohľadávky, v záujme predísť špekulatívnemu uplatneniu neexistujúcich pohľadávok, navrhujeme doplniť aspoň právo dlžníka namietať prihlásené pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171za ods. 1 „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“ Uvedená lehota sa nám javí ako neprimerane krátka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171ze ods. 3 Predmetné ustanovenie nedáva zmysel, zrejme pri jeho formulácii došlo k formulačnej chybe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171zf ods.1 „V predmetnom ustanovení je uvedené, že ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu zastaví exekúcie týkajúce sa pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom.“ Predmetné ustanovenie navrhujeme zmeniť tak, že slovo „zastaví“ sa nahradí slovom „preruší“ exekučné konania .... Rozhodnutie o zastavení exekúcií ihneď po určení splátkového kalendára bez toho, aby bolo jasné, či si dlžník aj splní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo splátkového kalendára sa javí ako predčasné. Pokiaľ by si dlžník nesplnil povinnosti vyplývajúce zo splátkového kalendára a exekúcia by bola zastavená, musel by oprávnený opätovne podať návrh na výkon exekúcie, ktorý je spoplatnený a pre oprávnených by to znamenalo nadbytočnú a neodôvodnenú administratívnu a finančnú záťaž. K zastaveniu exekúcií by vo vyššie uvedených prípadoch malo dôjsť až v momente, kedy je zrejmé, že si dlžník splnil všetky svoje povinnosti v súlade so splátkovým kalendárom, do tejto doby by bolo postačujúce na ochranu práv dlžníka exekučné konanie prerušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171zg „Zostavenie návrhu splátkového kalendára.“ Chýba úprava, že splátky by mali byť nastavené na najvyššiu možnú výšku, tak aby pohľadávky veriteľov boli uspokojené v čo najväčšom rozsahu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 2 písm a) „Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ktorý vyhlásil konkurz alebo určil splátkový kalendár, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov, do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie.“ Absentuje možnosť zrušenia oddlženia na návrh správcu pre nepoctivý zámer, ktorý vzhľadom na definíciu nepoctivého zámeru podľa § 171b ods. 2 novely môže taktiež disponovať informáciami a dôkazmi o nepoctivom zámere dlžníka. Taktiež absentuje možnosť zrušenia oddlženia súdom pre nepoctivý zámer aj bez návrhu. Okrem zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer ako preventívny prvok by mohla slúžiť či už finančná pokuta alebo možnosť straty práva na opätovné oddlženie do budúcna. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171a ods. 1 „Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ktorý vyhlásil konkurz alebo určil splátkový kalendár, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov, do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie.“ Absentuje možnosť zrušenia oddlženia na návrh správcu pre nepoctivý zámer, ktorý vzhľadom na definíciu nepoctivého zámeru podľa § 171b ods. 2 novely môže taktiež disponovať informáciami a dôkazmi o nepoctivom zámere dlžníka. Taktiež absentuje možnosť zrušenia oddlženia súdom pre nepoctivý zámer aj bez návrhu. Okrem zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer ako preventívny prvok by mohla slúžiť či už finančná pokuta alebo možnosť straty práva na opätovné oddlženie do budúcna. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 2 písm. a) Oprava textu k §171b ods. 2 písm. a): „Dlžník spravidla nemá poctivý zámer, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,“ Novela zákona nerieši definíciu majetku nepatrnej hodnoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) ČI Bod 11 §168 ods.1 „Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky c) zabezpečená pohľadávka, v rozsahu, v ktorom je krytá predmetom zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 169 ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,“ Generálnym vylúčením všetkých zabezpečených pohľadávok, sa vylučujú aj pohľadávky nebankových inštitúcií a „úžerníckych“ spoločností, ktoré sú vo väčšine prípadov hlavným problémom nízkopríjmových vrstiev ľudí, pre ktorých je predmetná novele určená. V konečnom dôsledku môže nastať situácia, že oddlženie nevyrieši skutočné finančné problémy ľudí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 10a V § 10a zákona je úprava registra úpadcov. V spojení s dlžníkom fyzickou osobou v oddlžení podľa štvrtej časti zákona sa pojem úpadca neuvádza, navrhujeme (ak sa má register úpadcov vzťahovať aj na fyzické osoby, čo zrejme má) do § 171zm ods. 1 prvá veta uviesť, že účastníkom je dlžník (úpadca). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. § 168 ods. 1 písm. g) Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „nepeňažná pohľadávka“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171j ods. 2 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... konkurzu je dlžník z tejto pohľadávky počas konkurzu povinný ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171zb ods. 1 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171za ods. 1 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... 60 dní od vyhlásenia ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171s ods. 6 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „K zisteniu popretej pohľadávky ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171p ods. 2 druhá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... od zverejnenia námietky...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171p a § 171z Spomínané články sa v návrhu nachádzajú dvakrát, pričom prvý §171z sa nachádza po § 171v Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171r ods. 6 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... k výkonu zabezpečovacieho práva“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. ustanovenie § 171zl sa nám javí ako neaplikovateľné, pretože v zmysle návrhu novely zákona nemôže takáto situácia reálne nastať. Napr. ustanovenie § 166 ods. 2 novely zákona predpokladá uplynutie obdobia 10 rokov od určenia splátkového kalendára, kedy môže dlžník podať návrh na vyhlásenie konkurzu (splátkový kalendár súd určuje max. na 5 rokov). Rovnako v § 171zg ods. 7 ako aj § 171zi ods. 4 je uvedené len odporúčanie súdu dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak nespĺňa predpoklady na určenie splátkového kalendára (t. j. splátkový kalendár súd nakoniec neurčí). Odporúčame toto ustanovenie vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. z dôvodu hospodárnosti a účelnosti odporúčame pokračovať v zaužívanom koncepte zastavenia exekučných konaní ex lege vyhlásením konkurzu a neviazať zastavenie konania na rozhodnutie súdu (§ 171m). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 166 ods. 1 odporúčame používať iba spojenie „fyzická osoba“, Odôvodnenie: ďalej v štvrtej časti návrhu zákona medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom nerozlišuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 171k ods. 1 je pri ukončení nájmu bytu odkaz na podmienky podľa Občianskeho zákonníka, nájom bytu (krátkodobý nájom bytu) je však upravený aj v osobitnom právnom predpise. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 104 Vzhľadom na skutočnosť, že konkurz fyzickej osoby bude riešený už len v štvrtej časti zákona, máme za to, že § 104 je nadbytočný a odporúčame ho vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 10. po novelizovaní prvej vety § 148 ods. 4 sa javí druhá a tretia veta ako nadbytočná. Druhú a tretiu vetu § 148 ods. 4 odporúčame vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 9. „doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k osobitnej časti dôvodovej správy Odporúčame predkladateľovi, aby prepracoval osobitnú časť dôvodovej správy tak, aby odôvodnenia k jednotlivým bodom neobsahovali iba opis znenia z návrhu zákona. Požiadavku odôvodňujeme v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov v znení neskorších predpisov, kde je ustanovené, že osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení t.j. obsahuje vysvetlenie, prečo sú jednotlivé ustanovenia navrhované v takomto znení a súčasne, že do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Z tohto dôvodu odporúčame prepracovať a uviesť do súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171zf ods. 1 V predmetnom ustanovení je uvedené, že ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu zastaví exekúcie týkajúce sa pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom. Predmetné ustanovenie navrhujeme zmeniť tak, že slovo „zastaví“ sa nahradí slovom „preruší“ exekučné konania. Rozhodnutie o zastavení exekúcií ihneď po určení splátkového kalendára bez toho, aby bolo jasné, či si dlžník aj splní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo splátkového kalendára sa javí ako predčasné. Pokiaľ by si dlžník nesplnil povinnosti vyplývajúce zo splátkového kalendára a exekúcia by bola zastavená, musel by oprávnený opätovne podať návrh na výkon exekúcie, ktorý je spoplatnený a pre oprávnených by to znamenalo nadbytočnú a neodôvodnenú administratívnu a finančnú záťaž. K zastaveniu exekúcií by vo vyššie uvedených prípadoch malo dôjsť až v momente, kedy je zrejmé, že si dlžník splnil všetky svoje povinnosti v súlade so splátkovým kalendárom, do tejto doby by bolo postačujúce na ochranu práv dlžníka exekučné konanie prerušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) čl. I. bod 11 (k § 171f) predloženého návrhu Z dôvodovej správy nevyplýva, prečo sa zavádza povinné zastúpenie advokátom pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára (požiadavka na povinné zastúpenie nevyplýva ani z ustanovení upravujúcich konkurz na majetok právnickej osoby). Odporúčame preto toto ustanovenie vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 - v § 168 ods. 1 písm. g) odporúčame nahradiť slovo „pohľadávky“ slovom „pohľadávka“, - v § 171d ods. 2 v druhej vete odporúčame nahradiť slovo „šetrenie“ slovom „šetrenia“, - v § 171j ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „Pohľadávku, ktorú“ slovami „Pohľadávku, ktorá“, - v § 171q ods. 2 v druhej vete odporúčame nahradiť slová „od zverejnenie“ slovami „od zverejnenia“, - v § 171r ods. 6 odporúčame doplniť na koniec prvej vety slovo „práva“, - v § 171r ods. 7 v tretej vete odporúčame nahradiť slová „znalecký posudok bol správcom vyhotovený“ slovami „znalecký posudok bol správcom zabezpečený“, - v § 171r ods. 8 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „od vyhlásení konkurzu“ slovami „od vyhlásenia konkurzu“, - v § 171s ods. 6 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „K zisteniu popretej pohľadávke“ slovami „K zisteniu popretej pohľadávky“, - v § 171zb ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „že tú nie sú“ slovami „že tu nie sú“, - v § 171ze ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „uloží mu, aby zložil na účet“ slovami „uloží dlžníkovi, aby zložil na účet“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. II V Čl. II. odporúčame v novelizačnom bode 2. vložiť čiarku za slovo „predpisu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné upraviť gramaticky (napr. v čl. I bode 11 § 168 ods. 1 úvodnej vete na konci doplniť dvojbodkou a v písmene g) slovo „pohľadávky“ nahradiť slovom „ pohľadávka“, v § 171j ods. 3 prvej vete slovo „ktorú“ nahradiť slovom „ktorá“, v § 171p upraviť označenie paragrafu, pretože písmenom „p“ je označený predchádzajúci paragraf a v odseku 2 druhej vete slovo „zverejnenie“ nahradiť slovom „zverejnenia“, v § 171r ods. 8 prvej vete slovo „vyhlásení“ nahradiť slovom „vyhlásenia“, v § 171s ods. 6 prvej vete slovo „pohľadávke“ nahradiť slovom „pohľadávky“, v § 171u ods. 2 druhej vete za slovom „pobyt“ vložiť slovo „však“ a vypustiť ho za slovami „najnižšie podanie“, v § 171za ods. 1 prvej vete slovo „vyhasenia“ nahradiť slovom „vyhlásenia“ a v odseku 3 slová „Pri plneniach“ nahradiť slovom „Plnenia“, v § 171zb ods. 1 prvej vete slovo „ splní“ nahradiť slovom „splnení“ a v odseku 3 prvej vete slovo „tú“ nahradiť slovom „ tu“, v §171zg ods. 4 prvej vete slovo „súhrne“ nahradiť slovom „úhrne“, v bode 12 § 204 úvodnej vete slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmená“ a na konci doplniť dvojbodku; v čl. II bode 2 úvodnej vete za slovami „písm. a“ doplniť zátvorku vpravo), zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I bode 11 § 171b ods. 1 vypustiť slovo „najmä“ ako nadbytočné a v odseku 2 písm. c) špecifikovať slová „dôležitú informáciu“, prípadne uviesť odkaz na príslušný právny predpis, v § 171c a bode 13 § 206d za slovo „podľa“ doplniť slovo „právnych“, v § 171i ods. 3 druhej vete slovo „ohliadnuť“ nahradiť slovom „obhliadnuť“, v § 171r ods. 3 prvej vete slovo „ktorýkoľvek“ nahradiť iným vhodným výrazom, v odseku 8 prvej vete, za účelom spresnenia, za slovo „pohľadávky“ vložiť slová „ku dňu vyhlásenia konkurzu“ a vypustiť ich za slovami „zaťaženého majetku“, v § 171zc ods. 2 vypustiť slovo „naďalej“, v § 171ze ods. 3 prvej vete, za účelom zrozumiteľnosti a s ohľadom na znenie dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu, slovo „mu“ nahradiť slovom „dlžníkovi“, v § 171zg ods. 2 úvodnej vete a § 171zr ods. 1 vypustiť slovo „najmä“ ako nadbytočné, v § 171zq v nadpise slovo „Litispedecia“ nahradiť slovom „Litispendencia“) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I úvodné vety bodov 4 a 7 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, úvodnú vetu bodu 9 zosúladiť s bodom 32 prílohy LPV, bode 11 § 171s ods. 1 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV, § 171x ods. 1 a § 171za ods. 3 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV, § 171z označiť ako „§ 171w, pretože § 171z sa už v návrhu nachádza, v § 171 zd ods. 2 nad slovami „ daňových priznaní“ doplniť odkaz na § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v § 171zj ods. 1 písm. a) až d) medzinárodný alfabetický kód „EUR“ nahradiť slovom „eur“, § 171zm ods. 4 zosúladiť s bodom 56 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 166 je potrebné vypustiť alebo precizovať znenie odseku 3 tak, aby vstup do konkurzu nebol podmienený exekúciou na majetok osoby, ktorá by chcela vstúpiť do konkurzu. Podmienka exekúcie pri konkurze môže motivovať dlžníkov k tomu, aby si exekúciu svojou nečinnosťou privodili. Tá istá právna úprava motivuje aj veriteľov k tomu, aby nepodali návrh na exekúciu ani v plne odôvodnených prípadoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 10a ods. 2 písm. a) odporúčam doplniť v a) bode 4.1 „Register úpadcov“ aj dátum narodenia, z dôvodu jasnej identifikácie úpadcov, b) bodoch 4.2 a 4.3 tiež IČO podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu 2. V čl. I bode 11 za § 171o žiadam vložiť § 171oa, ktorý znie: „§ 171oa Chránená hodnota domovského obydlia (1) Domovské obydlie je nehnuteľnosť, ktorá je majetkom dlžníka, je miestom trvalého pobytu dlžníka, stala sa jeho majetkom pred najmenej 720 dňami pred podaním návrhu na konkurz a ktorú dlžník označil ako svoje domovské obydlie v návrhu na konkurz. (2) Chránená hodnota domovského obydlia je čiastka, ktorá je rovná nižšej z nasledujúcich dvoch hodnôt: a) 360-násobok platného životného minima zodpovedajúceho domácnosti dlžníka, b) dvestotisícnásobok sadzby za m2 dane z bytov v mieste, kde sa domovské obydlie nachádza. (3) Ak domovské obydlie nie je predmetom záložného práva zabezpečenej pohľadávky, ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisux), potom a) ak hodnota domovského obydlia podľa znaleckého posudku nie staršieho ako tri mesiace v deň podania návrhu na konkurz nepresahuje chránenú hodnotu domovského obydlia, domovské obydlie nepodlieha konkurzu b) ak hodnota domovského obydlia podľa znaleckého posudku nie staršieho ako tri mesiace v deň podania návrhu na konkurz presahuje chránenú hodnotu, potom výťažok z predaja domovského obydlia vo výške chránenej hodnoty nepodlieha konkurzu. (4) Ak domovské obydlie je predmetom záložného práva zabezpečenej pohľadávky, ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisu, potom výťažok z predaja domovského obydlia po uspokojení zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie podľa osobitného predpisu, nepodlieha konkurzu do výšky chránenej hodnoty. (5) Konkurzu podlieha rozdiel medzi príjmom z predaja domovského obydlia dlžníkom počas trvania konkurzu a chránenou hodnotou domovského obydlia. (6) Správca po dražbe domovského obydlia bezodkladne poukáže na dlžníkov bankový účet sumu rovnajúcu sa chránenej hodnote domovského obydlia, ak výťažok z dražby dlžníkovho domovského obydlia prevýšil chránenú hodnotu domovského obydlia. Ak výťažok z dražby dlžníkovho domovského obydlia neprevýšil chránenú hodnotu domovského obydlia, správca poukáže sumu rovnajúcu sa výťažku na dlžníkov bankový účet.“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) § 1 ods. 3 zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Dlžník, ktorý chce zabezpečiť ochranu obydlia využitím by zároveň mal povinnosť presne identifikovať túto nehnuteľnosť v návrhu na konkurz. Prílohou návrhu na konkurz by v tomto prípade bol aj výpis z katastra nehnuteľností ako doklad o vlastníctve nehnuteľnosti a znalecký posudok o hodnote nehnuteľnosti. V súvislosti s uvedeným je potrebné primerane upraviť aj znenie § 171b ods. 2 a § 171g. V § 171b ods. 2 je potrebné jednoznačne ustanoviť, že znakom nepoctivého zámeru dlžníka je aj konanie dlžníka pred podaním návrhu na konkurz, ktoré naznačuje snahu premeniť podstatnú časť svojho majetku na statky, ktoré sú ťažko speňažiteľné, alebo nepatria do konkurznej podstaty s cieľom poškodiť veriteľa. Chránená hodnota domovského obydlia umožní, aby si dlžník zaobstaral bývanie nižšieho štandardu v mieste svojho trvalého pobytu. Bývanie je predpokladom integrácie na trhu práce a následne do spoločnosti a vyššie uvedené opatrenie by výrazne dopomohlo k pozitívnemu vplyvu reformy oddlženia na trh práce. Definovaním nepoctivého zámeru s ohľadom na navrhované zúženie konkurznej podstaty možno tak predísť snahám o poškodenie veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Je potrebné a) zosúladiť doložku vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“), kde sa v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu konštatuje, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený a Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“), v ktorej je kvantifikovaný rozpočtovo nekrytý vplyv návrhu na roky 2017 až 2019, b) v analýze vplyvov tabuľkách č. 1 a 5 uviesť správny počet zamestnancov v rokoch 2018 a 2019. V súvislosti s predmetným návrhom zákona bola v rámci priorít na roky 2017 až 2019 požadovaná na rok 2017 suma 723 240 eur, na rok 2018 suma 629 740 eur a na rok 2019 suma 629 740 eur, pričom na rokovaní k rozpočtu kapitola Ministerstva spravodlivosti SR upozornila, že uvedená suma nie je konečná. V predloženom návrhu sú výdavky vyčíslené naviac o 5 025 900 eur v roku 2017, v rokoch 2018 a 2019 o 5 000 000 eur každoročne. Podľa predkladateľa suma 5 mil. eur predstavuje bežný transfer súvisiaci s vyplatením čiastky 500 eur za 10 000 osôb jednotlivým správcom, pričom sa uvažuje s postupnou návratnosťou týchto výdavkov. Upozorňujem, že ak sa uvažuje s návratnosťou týchto výdavkov, nemôže ísť o bežný transfer, ale o finančnú operáciu a túto skutočnosť je potrebné premietnuť aj do Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) a uviesť, ako sa dospelo k uvedeným hodnotám. V analýze vplyvov sa tiež uvádza, že okrem kvantifikovaného vplyvu, sa predpokladajú ďalšie negatívne vplyvy (odpustenie pohľadávok) a pozitívne vplyvy (zvýšenie odvodov a daní v prípade zamestnania osoby po osobnom bankrote), ktoré nie je možné vyčísliť. Ministerstvo financií SR podmieňuje svoj súhlas s návrhom zákona vyčlenením finančných prostriedkov, prípadne zvýšením počtu zamestnancov v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7.2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327.2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586.2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455.1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b odsek 2 doplniť o nové písmeno k), ktoré znie: „k) bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie 1. pre vykonávanie práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,x) 2. pre nespoluprácu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu odmietnutia ponuky vhodného zamestnania alebo odmietnutia nástupu do vhodného zamestnania, odmietnutia účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, predčasného skončenia účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce alebo neplnenia podmienok účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, nepreukázania aktívneho hľadania si zamestnania alebo z dôvodu nedostavenia sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo miesto ním určené.y)“. Poznámky pod čiarou k odkazom x a y znejú: „x) § 36 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. y) § 36 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. a) až e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby doplnenia ustanovenia o situáciu, kedy je dlžník vlastným zavinením vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 166 znenie odseku 2 nahradiť napríklad týmto znením: „(2) Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od predchádzajúceho vyhlásenia konkurzu alebo od predchádzajúceho určenia splátkového kalendára.“. Odôvodnenie: Zo znenia ako ho navrhuje predkladateľ nevyplýva, kedy sa môže fyzická osoba domáhať zbavenia svojich dlhov prvýkrát (resp. ustanovenie, ako keby túto možnosť vôbec neumožňovalo). Slovné spojenie „... raz za 10 rokov od ...“ - vykonať niečo „raz za“ nejaké obdobie vylučuje možnosť vykonať to nejaký čas „od“ určitej udalosti. Slovné spojenie „raz za 10 rokov“ nevylučuje napríklad v rámci dvadsiatich rokov domáhať sa zbavenia dlhov v deviatom roku a následne v dvanástom roku (teda raz v priebehu rokov 1 až 10 a raz v priebehu rokov 11 až 20). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b zvážiť vypustenie odseku 1. Odôvodnenie: Predkladateľom navrhovaný § 171b ods. 1 vymedzuje, kedy má dlžník poctivý zámer. So skutočnosťou, že dlžník má poctivý zámer, však návrh zákona nespája žiadne následky; následky sú spájané so skutočnosťou, že dlžník nemá poctivý zámer (§ 171a ods. 1). Úvahu o výklade § 171b ods. 1, že dlžník nemá poctivý zámer, ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 171b ods. 1 (teda negáciou § 171b ods. 1), vylučuje existencia § 171b ods. 2, ktorý priamo vymedzuje situáciu, kedy dlžník nemá poctivý zámer. Splnenie podmienok podľa § 171b ods. 1 (dlžník má poctivý zámer) nevylučuje, že dlžník nemá poctivý zámer (ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v § 171b ods. 2). Na účely posúdenia nepoctivého zámeru je teda splnenie podmienok podľa § 171b ods. 1 irelevantné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171a doplniť, že oddlženie, ktoré bolo zrušené, sa považuje za zbavenie sa dlhov na účely § 166 ods. 2. Odôvodnenie: Aby sa predišlo prípadným špekuláciám zo strany dlžníkov je potrebné, aby aj oddlženie, ktoré bolo zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka, sa považovalo za vykonané, pričom dlžník by bol oprávnený opätovne sa domáhať zbavenia svojich dlhov až o desať rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 170 ods. 2 slová „Tieto pohľadávky“ nahradiť slovami „Pohľadávky uvedené v odseku 1“. Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171zg zosúladiť gramaticky a obsahovo odseky 3 a 6. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenia je potrebné zosúladiť, pretože návrh splátkového kalendára podľa § 171zg ods. 6 má byť v súlade so stanovením hornej hranice splátok podľa § 171zg ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b zvážiť vypustenie odsekov 3 a 4. Odôvodnenie: Nie je zrejmé, čo sa má rozumieť pod prísnejším resp. miernejším posudzovaním poctivého zámeru. Ustanovenia § 171b ods. 3 a 4 obsahujú neurčité pojmy, ako sú napríklad významnejší majetok, iné osobitné životné skúsenosti, vážne zdravotné problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171k ods. 3 za slovo „zmluvy“ vložiť slová „a dohody“. Odôvodnenie: Zosúladenie s odôvodnením k uvedenému ustanoveniu v osobitnej časti dôvodovej správy. Podľa Zákonníka práce je možné uzatvárať aj dohody, na ktoré sa nemajú vzťahovať ustanovenia § 171k. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovaný § 171zc ods. 3 doplniť, aby bolo zrejmé, čo sa neznámym dedičom doručuje cez Obchodný vestník. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171u ods. 1 a 2 odkaz „25c)“ nahradiť odkazom „8)“ a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 25c. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Upozorňujem, že v čl. I bode 11 navrhovanom § 171l ods. 4 je použitý pojem „vedľajší účastník“, pričom Civilný sporový poriadok používa označenie intervenient. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171s ods. 3 prvej vete vypustiť slová „v základnej prihlasovacej lehote“ alebo slovo „do“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčam v predkladacej správe návrhu zákona uviesť informáciu, či návrh zákona má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky má predkladacia správa obsahovať aj informáciu, či návrh zákona má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčam v predkladacej správe predkladacej správe vypustiť informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou a ostatnými právnymi normami. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Podľa čl. 18 nepatrí medzi povinné náležitosti predkladacej správy informácia o súlade návrhu zákona s ústavou a s inými právnymi normami. Túto informácia je podľa čl. 19 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky povinné uvádzať vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčam v analýze sociálnych vplyvov text uvedený v bode 4.4 ponechať len v časti týkajúcej sa dosahov návrhu na fungovanie trhu práce a z ostatných častí tohto bodu vypustiť. Odôvodnenie: Nejde o vplyvy, ktoré majú byť podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov hodnotené v týchto častiach bodu 4.4 analýzy sociálnych vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Upozorňujem, že v čl. I bode 11 navrhovanom § 171zj ods. 1 nie je riešená situácia, keď celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa dosahuje presne sumu 6 000 eur, 1 200 eur a 100 eur. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčam v analýze sociálnych vplyvov text uvedený v bode 4.1 vypustiť a predmetné opatrenie ponechať zhodnotené len v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov. Odôvodnenie: Nejde o vplyvy, ktoré majú byť podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov zhodnotené v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 12 Odporúčam v čl. I bode 12 navrhovanom § 204 písm. a) slová „drobným majetkom“ nahradiť slovami „majetkom nepatrnej hodnoty“ v súlade s pojmom použitým v § 171b ods. 2 písm. a). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 12 Odporúčam v čl. I novelizačný bod 12 rozdeliť na tri samostatné novelizačné body, z ktorých každý bude formulovať nové znenie príslušného písmena. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme na potrebu dodržania následnosti označovania paragrafov. Ide o v čl. I navrhovaný § 171p a 171z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171ze ods. 3) Slová „uloží mu“ navrhujeme nahradiť slovami „uloží dlžníkovi“. Odôvodnenie: Z uvedenej vety jednoznačne nevyplýva, že dlžník skladá na účet správcu paušálnu odmenu, resp. paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171x ods. 3) Z dôvodu zrozumiteľnosti navrhujeme znenie odseku upraviť takto: „(3) Nároky z predkupného práva ďalších blízkych osôb pri vykúpení majetku z konkurznej podstaty podľa § 171x sa nemôžu uplatniť.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 168 ods. 1 písm. g). V ustanovení § 168 ods. 1 písm. g) návrhu zákona je uvedené ,,nepeňažná pohľadávky“, správne by asi malo byť ,,nepeňažná pohľadávka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171za ods. 1) Slovo „vyhasenia“ odporúčame nahradiť slovom „vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 154 ods. 1 písm. d) Predmetné ustanovenie predpokladá zamietnutie reštrukturalizačného plánu, pokiaľ takýto reštrukturalizačný plán neobsahuje možnosť výmeny pohľadávok veriteľov za majetkovú účasť na dlžníkovi, t. j. z veriteľov dlžníka sa stanú jeho vlastníci, pričom sa neberie ohľad na formu dlžníka. Ak reštrukturalizačný plán takýto bod neobsahuje, súd reštrukturalizačný plán zamietne a firma nemôže do "ozdravovacieho procesu" vôbec vstúpiť. Zatiaľ čo pri akciových spoločnostiach je takáto možnosť obvykle prípustná, pri spoločnostiach s ručením obmedzeným tomu tak nemusí vždy byť (napr. s.r.o., ktorá má viac ako 50 veriteľov a ktorá smie mať súčasne iba 50 spoločníkov, resp. povedzme že má len 20 veriteľov, ale so základným imaním 5.000 Eur by nemohla byť naplnená zákonná podmienka minimálneho vkladu do spoločnosti vo výške 750 Eur - každý z 20 veriteľ dá totiž najviac len 250 Eur), pričom výmena majetkovej účasti na dlžníkovi, ktorým je fyzická osoba, je prakticky vylúčená. SBA preto navrhuje úpravu tohto ustanovenia tak, aby absencia takejto možnosti nebola automaticky dôvodov pre zamietnutie reštrukturalizačného plánu v prípade, ak je dlžníkom SZČO či iná obchodná spoločnosť ako a.s. alebo aj družstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) obsahu - všeobecná SBA navrhuje, aby boli v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyriešené taktiež ďalšie problematické ustanovenia, ktoré boli do zákona o konkurze a reštrukturalizácii prijaté pri jeho expresnej novelizácii z roku 2015. Na tomto mieste SBA pripomína, že pri zachovaní riadneho procesu prípravy materiálu v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov mohli byť predmetné ustanovenia identifikované, v rámci konzultácií s podnikateľskými subjektmi a odbornou verejnosťou mohlo dôjsť k zahrnutiu alternatívnych riešení do posudzovaného materiálu, a viac než rok existujúce a dlhodobo diskutované nedostatky zákona o konkurze a reštrukturalizácii mohli byť celkom pohodlne odstránené. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171x Predmetným ustanovením sa umožňuje dlžníkovi a jemu blízkej osobe vykúpiť vec z konkurznej podstaty, čím sa umožňuje, aby dlžník získal späť svoj majetok a zároveň sa zbavil dlhov. Uvedené nezodpovedá inštitútu konkurzu, keďže na jednej strane sa predpokladá, že dlžník nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré nespadajú do konkurzu, na druhej strane sa mu však dáva právo odkúpiť svoj majetok. Máme za to, že uvedenou úpravou môže dôjsť k zneužívaniu inštitútu oddlženia v neprospech veriteľov a odporúčame preto uvedené ustanovenie vypustiť; to platí aj na § 171y ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 168 ods. 1 písm. b) Navrhujeme vypustiť a prijať úpravu, na základe ktorej odmenu správcu ako aj náklady v konaní uhradí štát podľa zákona č. 327/2005. Alternatívne navrhujeme zmenu §168 ods. 1 písm. b) v znení: pohľadávka z pôžičky poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu v konkurze a na úhradu nákladov konkurzu vrátane príslušenstva takejto pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) 169 ods. 1 písm.c. Z dôvodovej správy nevyplýva, prečo by mali byť z uspokojenia vylúčené aj pohľadávky zo zmeniek, ak tieto boli podpísané dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia bude patriť aj pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Predmetnou úpravou sa všetky zmenky stanú voči dlžníkovi, ktorý sa oddlžuje, nevymáhateľné. Zmenka je záväzok rovnako ako každý iný a majiteľ zmenky má právo pohľadávku z nej uplatniť voči fyzickej osobe v oddlžení rovnako, ako iní veritelia svoje pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 171zg ods. 3 Navrhujeme, aby podzákonnou normou boli zadefinované nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania, pričom sem bude patriť aj primerané nájomné bývanie. Pripomienka na definovanie nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpečenie bývania, kde bude patriť aj primerané nájomné bývanie má za cieľ upozorniť na problém absencie definovania týchto nákladov a zároveň potrebu jasného akceptovania nákladov na primerané komerčné nájomné bývanie za nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171g Predložený návrh zákona nerieši, či fyzická osoba domáhajúca sa oddlženie môže alebo nemôže ďalej podnikať. Keďže z dôvodu podnikateľskej činnosti môže dochádzať k vzniku ďalších pohľadávok, napr. vo vzťahu k Sociálnej poisťovni pohľadávok na poistnom, navrhujeme, aby návrh na vyhlásenie konkurzu mohla podať len fyzická osoba, ktorá ukončila podnikanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zj ods. 4 Navrhujeme vypustiť možnosť dohody dlžníka s veriteľom na výhodnejších lehotách splatnosti. Určenie splátkového kalendára by malo byť záväzné pre všetkých účastníkov, keďže možnosťou uzatvárania dohôd dlžníka s veriteľom, môže dôjsť k zvýhodňovaniu konkrétneho veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171b ods. 2 Definíciu nepoctivého zámeru odporúčame rozšíriť o skutočnosť, že dlžník naďalej nevytvára dlhy a neplatí bežné záväzky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) súvisiace so zákonom o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (zák. č. 327.2005 Z.z.) Súčasnú právnu úpravu podmienok, za ktorých je možné poskytnúť právnu pomoc oprávnenej osobe bez jej finančnej účasti, považujeme za nedostatočnú, a to z toho dôvodu, že stanovený 1,4 až 1,6 násobok životného minima vylučuje z poskytovania právnej pomoci bez finančnej účasti osoby poberajúce minimálnu mzdu, ktoré ale napriek tomu, že ich príjem presahuje 1,6 násobok životného minima, nemajú prostriedky na zaplatenie právnej pomoci. Navrhujeme najmä: - príkladom stanoviť ďalšie okolnosti ako napr. strata bývania/ohrozenie bývania, nepriaznivá sociálna situácia, ktoré by CPP malo brať do úvahy pri posudzovaní žiadosti fyzickej osoby. - upraviť podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti a stanoviť minimál