Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) K bodu 11: znenie bodu 11 navrhujeme vypustiť a nahradiť ho znením bodu 1. čl. III: „V § 66 odsek 4 znie: (4) Po skončení náročných a nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická chyba. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Nový bod: V § 38 ods. 8 písm. b) doplniť za slová „vo vyjadrení kontrolovanej osoby k“ spojenie „priebehu a výsledkom kontroly a k“ Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa obmedzuje právo kontrolovanej osoby vyjadriť sa k rozsahu kontroly, jej priebehu, spôsobu výkonu a všetkým zisteniam. To je množina skutočností, ktorá je podstatne širšia, ako „zistené nedostatky“, na ktoré má byť podľa návrhu právo na vyjadrenie obmedzené. Postup úradu pri výkone inšpekčnej činnosti vo všetkých spomínaných oblastiach totiž musí byť v súlade s právom a kontrolovanému subjektu nemôže byť z hľadiska práva na spravodlivý proces odopretá možnosť vyjadriť sa k nim. Potenciálne sa tým umožní zjednanie nápravy ešte vo fáze konania pred úradom bez ingerencie súdov, čo značne zvyšuje hospodárnosť a rýchlosť konania, znižuje zaťaženie účastníkov aj úradu a zabezpečuje sa dostatočná ochrana kontrolovanej osoby Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Dopĺňa sa nový § 66 ods. 3, ktorý znie: „Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami49) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať podnik.50) Oprávnenie podľa ods. 1 písm. a) je právom uskutočniť stavbu na cudzej nehnuteľnosti. Oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú aj na právneho nástupcu podniku, ak je tento podnikom poskytujúcim verejnú sieť. Za právneho nástupcu podniku podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudne vlastnícke právo k sieti alebo jej časti.“ Ďalšie odseky sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhujeme zmenu a doplnenie doterajšieho §66 odsek 2. V praxi nastáva výkladový problém, či je podnik povinný návrh podať, ergo či je podanie významné pre vznik oprávnenia. Vzhľadom na stav evidencie nehnuteľností v SR nie je možné vykonať záznam vo všetkých prípadoch, kedy ich podnik podá. Z tohto dôvodu v zmysle praxe a stanoviska UGKaK SR má byť návrh dobrovoľný, ale v prípade podaného návrhu je ho katastrálny odbor OU povinný zapísať, ak je to možné. Tretia veta smeruje k odstráneniu právneho vákua, či stavba, ktorú povoľuje/umiestňuje má vzťah k nehnuteľnosti a či je podnik oprávnený ju povoliť/umiestniť. V odseku sa zároveň navrhuje riešiť prechod práv k nehnuteľnostiam na právnych nástupcov podniku. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Dopĺňa sa nový § 66 ods. 2, ktorý znie: Vo verejnom záujme je najmä: a) poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejných sietí a verejných služieb v celoštátnom rozsahu, b) inovácie pevných, mobilných alebo iných rádiových verejných sietí a verejných služieb, c) poskytovanie služieb na individuálnym povolením pridelených frekvenčných pásmach v celoštátnom rozsahu, d) poskytovanie prepojenia verejných sietí v celoštátnom rozsahu, e) plnenie povinnosti univerzálnej služby.“ Ďalšie odseky sa prečíslujú. Odôvodnenie: V praxi sa dlhodobo potvrdzuje, že nedostatok vymedzenia verejného / všeobecného záujmu je pre budovanie nových a inovácie existujúcich sietí likvidačný. SR sa zaviazala k plneniu politických cieľov EÚ (Europa 2020, Digital Agenda for Europe) a ich naplnenie nie je možné bez inovácií a budovania najmä vysokorýchlostných sietí. Zámerom je, aby každý podnik, ktorému boli pridelené licencované frekvencie (obmedzené neobnoviteľné zdroje) a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje (§2 ods. 4 ZEK) verejnú sieť (§ 2 ods. 1 a 2 ZEK) a/alebo verejne služby (§ 3 ods. 1 a 2 ZEK) bol legitímne posudzovaný tak, že pri výstavbe, údržbe a inováciách sietí koná vo verejnom záujme. Štát má mať záujem na tom, aby obmedzené zdroje boli využiteľné efektívne a pre čo najširšiu verejnosť. Pri fixnej sieti (§ 2 ods. 2 ZEK) by malo byť kritériom poskytovanie verejnej telefónnej služby (§ 3 ods. 2 ZEK), univerzálnej služby (§ 50 a nasl. ZEK) a veľkoobchodné prepojenie siete s iným podnikom (§ 27 ZEK), pretože verejný záujem je daný potrebou prepojiť siete a umožniť ukončovať volania z iných sietí všetkým zákazníkom (t.j. aj zákazníkom iných podnikov). Cieľom nie je konečný výpočet činností, sietí a/alebo služieb vo verejnom záujme, ale práve z dôvodov objektívnosti a nediskriminácie zadefinovanie prípadov, kedy možno bez ďalšieho dokazovania hovoriť automaticky o verejnom záujme. Popritom ostáva zachovaný priestor aj pre iné činnosti, siete alebo služby, pri ktorých by mal byť verejný záujem preukazovaný ad hoc. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Nový bod: V § 34 ods. 4 sa za prvé slová „individuálne povolenie“ dopĺňajú slová „alebo právo na používanie pridelenej frekvencie“. V § 34 ods. 4 písm. c) sa za slová „individuálne povolenie“ dopĺňajú slová „alebo práva na používanie pridelenej frekvencie“. Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava dopĺňa možnosť vrátiť pridelené frekvencie. Vychádza sa najmä z princípu dodržiavania efektívneho využívania frekvenčného spektra. Predmetnou úpravou sa taktiež odstraňuje rozdielny prístup k subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelený väčší počet frekvencií, oproti subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelenú iba jednu frekvenciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) K bodu 3 Navrhované znenie: (13) Zámer uskutočniť prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ individuálneho povolenia povinný oznámiť úradu najneskôr štyri týždne pred jeho uskutočnením a uskutočnenie prevodu do piatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie o zámere obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, na ktorú sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prevod týka a frekvencií, ktoré sa majú previesť. Úrad tento zámer, ako aj uskutočnenie prevodu, zverejní na svojom webovom sídle. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť notifikačnú povinnosť v prípade prenájmu pridelených frekvencií. Držiteľ individuálneho povolenia zodpovedá za riadne využívanie frekvencií a nesie aj administratívnu sankčnú zodpovednosť z prípadné porušenia platných predpisov. Nie je preto dôvod na ingerenciu úradu a teda ani na notifikáciu prenájmu frekvencií. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Článok III navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Pravdepodobne ide o legislatívno-technickú chybu a ustanovenie je v plnej miere pokryté v čl. I. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Ustanovenie § 75a ods. 5 (zrejme v dôsledku chyby v písaní je označený opakovane ako ods. 4) navrhujeme doplniť: (4) Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi, alebo b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2. Odôvodnenie: Nevidíme dôvod pre poskytovanie rovnakej ochrany, ktorú poskytuje zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov pre subjekty, ktoré nie sú spotrebiteľmi a majú pri obchodovaní jednať s odbornou starostlivosťou. Lehota 1 roka znamená predlžovanie stavu právnej neistoty, kedy môžu účastníci výsledky reklamácií spochybniť a zvyšuje náklady spojené s archiváciou všetkej potrebnej dokumentácie, čo je nehospodárne. Navrhovaná lehota 45 dní na uplatnenie návrhu platí navyše aj pre spotrebiteľov podľa ustanovenia § 37 ods. 3 zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Lehotou 1 roka by sa teda poskytla nespotrebiteľom využívajúcim elektronické komunikačné služby ešte väčšia ochrana ako spotrebiteľom v iných odvetviach, čo by znamenalo stav nerovnosti bez akéhokoľvek logického opodstatnenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) K bodu 22: Ustanovenie § 75a ods. 1 navrhujeme doplniť: (1) Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného zákona, nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby. Odôvodnenie: Bez doplnenia tohto ustanovenia tak, že sa vzťahuje iba na účastníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, by išlo o duplicitnú a zmätočnú právnu úpravu. Iné spory, ako spory podľa § 75 ZEK, ktoré vznikli v oblasti upravenej ZEK a účastník je spotrebiteľ v súčasnosti patria podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie. Stav kedy spotrebiteľské spory patria do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie a spory iných subjektov do kompetencie Úradu považujeme za logický a hospodárny. Stav dvojitej kompetencie Úradu a Slovenskej obchodnej inšpekcie v tých istých veciach (pokiaľ nedôjde k doplneniu navrhovaného znenia § 75a ods. 1) bude mať za následok kompetenčné spory, resp. dvojité prejednávanie tej istej veci, čo je zmätočné a nehospodárne. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) K bodu 9: Navrhujeme vypustiť Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Nový bod: V § 66 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie: „Prevodom alebo prechodom vlastníctva verejnej siete alebo jej súčasti na iný podnik, oprávnenia podľa odseku 1 písm. a), ktoré vznikli vo vzťahu k prevádzanej verejnej sieti alebo jej súčasti, prechádzajú na nadobúdateľa verejnej siete alebo jej súčasti.“ Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť osobitnú úpravu o prechode zákonného vecného bremena v prípade, že dôjde k prevodu/prechodu vlastníctva siete. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) K bodu 12: V § 66 ods. 5 druhá veta znie: „Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak nárok zanikne.“. Odôvodnenie: Navrhovaná lehota je neprimerane dlhá. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) K bodu 13: Bod 13 navrhujeme vypustiť. Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Uvádzanie umiestnenia nadzemných vedení nie je potrebné, nakoľko nadzemné vedenia sú už na prvý pohľad viditeľné a identifikovateľné vrátanie ich priebehu. Preto považujme ich zakresľovanie pri poskytovaní vyjadrení k existencii telekomunikačných sietí za zbytočné a neopodstatnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Nový bod: V § 66 ods. 1 prvá veta znie: „(1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu vo verejnom záujme...“ Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Ustanovenie je nejasné, v praxi neaplikovateľné a spôsobuje obmedzenie investícií a skvalitňovania služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že zákonodarca pri vsunutí slov „ak je to“ neurčil kritéria pre posudzovanie verejného záujmu, postavil orgány verejnej moci pred úlohu posudzovania verejného záujmu. V prípade stavebných úradov je uvedená situácia neriešiteľná, nakoľko stavebné úrady odmietajú posudzovať verejný záujem a ostatné úrady v rámci kompetenčného sporu tiež. Bez vyriešenia problému kto má verejný záujem posudzovať a bez stanovenia kritérií, je pre plánované stavby súčasné znenie ustanovenia len ťažko použiteľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Nový ods. - § 66 ods. 2 Dopĺňa sa nový § 66 ods. 2, ktorý znie: „Vo verejnom záujme je najmä: a) poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejných sietí a verejných služieb v celoštátnom rozsahu, b) inovácie pevných, mobilných alebo iných rádiových verejných sietí a verejných služieb, c) poskytovanie služieb na individuálnym povolením pridelených frekvenčných pásmach v celoštátnom rozsahu, d) poskytovanie prepojenia verejných sietí v celoštátnom rozsahu, e) plnenie povinnosti univerzálnej služby.“ Ďalšie odseky sa prečíslujú. Odôvodnenie: V praxi sa dlhodobo potvrdzuje, že nedostatok vymedzenia verejného / všeobecného záujmu je pre budovanie nových a inovácie existujúcich sietí likvidačný. SR sa zaviazala k plneniu politických cieľov EÚ (Europa 2020, Digital Agenda for Europe) a ich naplnenie nie je možné bez inovácií a budovania najmä vysokorýchlostných sietí. Zámerom je, aby každý podnik, ktorému boli pridelené licencované frekvencie (obmedzené neobnoviteľné zdroje) a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje (§2 ods. 4 ZEK) verejnú sieť (§ 2 ods. 1 a 2 ZEK) a/alebo verejne služby (§ 3 ods. 1 a 2 ZEK) bol legitímne posudzovaný tak, že pri výstavbe, údržbe a inováciách sietí koná vo verejnom záujme. Štát má mať záujem na tom, aby obmedzené zdroje boli využiteľné efektívne a pre čo najširšiu verejnosť. Pri fixnej sieti (§ 2 ods. 2 ZEK) by malo byť kritériom poskytovanie verejnej telefónnej služby (§ 3 ods. 2 ZEK), univerzálnej služby (§ 50 a nasl. ZEK) a veľkoobchodné prepojenie siete s iným podnikom (§ 27 ZEK), pretože verejný záujem je daný potrebou prepojiť siete a umožniť ukončovať volania z iných sietí všetkým zákazníkom (t.j. aj zákazníkom iných podnikov). Cieľom nie je konečný výpočet činností, sietí a/alebo služieb vo verejnom záujme, ale práve z dôvodov objektívnosti a nediskriminácie zadefinovanie prípadov, kedy možno bez ďalšieho dokazovania hovoriť automaticky o verejnom záujme. Popritom ostáva zachovaný priestor aj pre iné činnosti, siete alebo služby, pri ktorých by mal byť verejný záujem preukazovaný ad hoc. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Nový bod V § 38 ods. 8 písm. b) doplniť za slová „vo vyjadrení kontrolovanej osoby k“ spojenie „priebehu a výsledkom kontroly a k“ Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa obmedzuje právo kontrolovanej osoby vyjadriť sa k rozsahu kontroly, jej priebehu, spôsobu výkonu a všetkým zisteniam. To je množina skutočností, ktorá je podstatne širšia, ako „zistené nedostatky“, na ktoré má byť podľa návrhu právo na vyjadrenie obmedzené. Postup úradu pri výkone inšpekčnej činnosti vo všetkých spomínaných oblastiach totiž musí byť v súlade s právom a kontrolovanému subjektu nemôže byť z hľadiska práva na spravodlivý proces odopretá možnosť vyjadriť sa k nim. Potenciálne sa tým umožní zjednanie nápravy ešte vo fáze konania pred úradom bez ingerencie súdov, čo značne zvyšuje hospodárnosť a rýchlosť konania, znižuje zaťaženie účastníkov aj úradu a zabezpečuje sa dostatočná ochrana kontrolovanej osoby. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K bodu 3 Navrhované znenie: (13) Zámer uskutočniť prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ individuálneho povolenia povinný oznámiť úradu najneskôr štyri týždne pred jeho uskutočnením a uskutočnenie prevodu do piatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie o zámere obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, na ktorú sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prevod týka a frekvencií, ktoré sa majú previesť. Úrad tento zámer, ako aj uskutočnenie prevodu, zverejní na svojom webovom sídle. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť notifikačnú povinnosť v prípade prenájmu pridelených frekvencií. Držiteľ individuálneho povolenia zodpovedá za riadne využívanie frekvencií a nesie aj administratívnu sankčnú zodpovednosť z prípadné porušenia platných predpisov. Nie je preto dôvod na ingerenciu úradu a teda ani na notifikáciu prenájmu frekvencií. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Nový bod V § 66 ods. 1 prvá veta znie: „(1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu vo verejnom záujme...“ Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Ustanovenie je nejasné, v praxi neaplikovateľné a spôsobuje obmedzenie investícií a skvalitňovania služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že zákonodarca pri vsunutí slov „ak je to“ neurčil kritéria pre posudzovanie verejného záujmu, postavil orgány verejnej moci pred úlohu posudzovania verejného záujmu. V prípade stavebných úradov je uvedená situácia neriešiteľná, nakoľko stavebné úrady odmietajú posudzovať verejný záujem a ostatné úrady v rámci kompetenčného sporu tiež. Bez vyriešenia problému kto má verejný záujem posudzovať a bez stanovenia kritérií, je pre plánované stavby súčasné znenie ustanovenia len ťažko použiteľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Nový bod V § 34 ods. 4 sa za prvé slová „individuálne povolenie“ dopĺňajú slová „alebo právo na používanie pridelenej frekvencie“. V § 34 ods. 4 písm. c) sa za slová „individuálne povolenie“ dopĺňajú slová „alebo práva na používanie pridelenej frekvencie“. Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava dopĺňa možnosť vrátiť pridelené frekvencie. Vychádza sa najmä z princípu dodržiavania efektívneho využívania frekvenčného spektra. Predmetnou úpravou sa taktiež odstraňuje rozdielny prístup k subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelený väčší počet frekvencií, oproti subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelenú iba jednu frekvenciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K bodu 9 Navrhujeme vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Nový odsek - § 66 ods. 3 Dopĺňa sa nový § 66 ods. 3, ktorý znie: „Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami49) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať podnik.50) Oprávnenie podľa ods. 1 písm. a) je právom uskutočniť stavbu na cudzej nehnuteľnosti. Oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú aj na právneho nástupcu podniku, ak je tento podnikom poskytujúcim verejnú sieť. Za právneho nástupcu podniku podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudne vlastnícke právo k sieti alebo jej časti.“ Ďalšie odseky sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhujeme zmenu a doplnenie doterajšieho §66 odsek 2. V praxi nastáva výkladový problém, či je podnik povinný návrh podať, ergo či je podanie významné pre vznik oprávnenia. Vzhľadom na stav evidencie nehnuteľností v SR nie je možné vykonať záznam vo všetkých prípadoch, kedy ich podnik podá. Z tohto dôvodu v zmysle praxe a stanoviska UGKaK SR má byť návrh dobrovoľný, ale v prípade podaného návrhu je ho katastrálny odbor OU povinný zapísať, ak je to možné. Tretia veta smeruje k odstráneniu právneho vákua, či stavba, ktorú povoľuje/umiestňuje má vzťah k nehnuteľnosti a či je podnik oprávnený ju povoliť/umiestniť. V odseku sa zároveň navrhuje riešiť prechod práv k nehnuteľnostiam na právnych nástupcov podniku. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K bodu 13 Bod 13 navrhujeme vypustiť. Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Uvádzanie umiestnenia nadzemných vedení nie je potrebné, nakoľko nadzemné vedenia sú už na prvý pohľad viditeľné a identifikovateľné vrátanie ich priebehu. Preto považujme ich zakresľovanie pri poskytovaní vyjadrení k existencii telekomunikačných sietí za zbytočné a neopodstatnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K bodu 22 Ustanovenie § 75a ods. 1 navrhujeme doplniť: (1) Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného zákona, nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby. Odôvodnenie: Bez doplnenia tohto ustanovenia tak, že sa vzťahuje iba na účastníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, by išlo o duplicitnú a zmätočnú právnu úpravu. Iné spory, ako spory podľa § 75 ZEK, ktoré vznikli v oblasti upravenej ZEK a účastník je spotrebiteľ v súčasnosti patria podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie. Stav kedy spotrebiteľské spory patria do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie a spory iných subjektov do kompetencie Úradu považujeme za logický a hospodárny. Stav dvojitej kompetencie Úradu a Slovenskej obchodnej inšpekcie v tých istých veciach (pokiaľ nedôjde k doplneniu navrhovaného znenia § 75a ods. 1) bude mať za následok kompetenčné spory, resp. dvojité prejednávanie tej istej veci, čo je zmätočné a nehospodárne. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K bodu 11 Znenie bodu 11 navrhujeme vypustiť a nahradiť ho znením bodu 1. čl. III: „V § 66 odsek 4 znie: (4) Po skončení náročných a nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická chyba. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K bodu 12 V § 66 ods. 5 druhá veta znie: „Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak nárok zanikne.“. Odôvodnenie: Navrhovaná lehota je neprimerane dlhá. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Nový bod V § 66 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie: „Prevodom alebo prechodom vlastníctva verejnej siete alebo jej súčasti na iný podnik, oprávnenia podľa odseku 1 písm. a), ktoré vznikli vo vzťahu k prevádzanej verejnej sieti alebo jej súčasti, prechádzajú na nadobúdateľa verejnej siete alebo jej súčasti.“ Ďalšie body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť osobitnú úpravu o prechode zákonného vecného bremena v prípade, že dôjde k prevodu/prechodu vlastníctva siete. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 2 § 2 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie: „x) ekonomickou skupinou skupina osôb, ktoré sú navzájom vo vzťahu kontroly24) alebo ktoré sú kontrolované jednou osobou.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie: „24) § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: V súvislosti s návrhom zaviesť mechanizmus spätného zdanenia nelegálnych prevádzkovateľov hazardných hier na území SR je nutné zadefinovať pojem ekonomická skupina, keďže väčšina nelegálnych prevádzkovateľov má sídla v zahraničí a podľa tohto zákona možno licenciu vydať alebo udeliť len právnickej osobe so sídlom v SR, t.j. spätné zdanenie sa bude počítať nielen z nelegálnej činnosti žiadateľa, ale všetkých osôb priamo alebo nepriamo „prepojených“ so žiadateľom, a na tieto účely je nutné v čom najširšom rozsahu zadefinovať predmetný pojem, aby pokrýval najrôznejšie možnosti prepojenia osôb v jednej skupine (materská, dcérska, sesterská spoločnosť a pod.). Prepojenie osôb sa bude skúmať cez inštitút priamej a nepriamej kontroly používaný v práve hospodárskej súťaže (zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 75a ods. 5 Ustanovenie § 75a ods. 5 (zrejme v dôsledku chyby v písaní je označený opakovane ako ods. 4) navrhujeme doplniť: (4) Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi, alebo b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2. Odôvodnenie: Nevidíme dôvod pre poskytovanie rovnakej ochrany, ktorú poskytuje zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov pre subjekty, ktoré nie sú spotrebiteľmi a majú pri obchodovaní jednať s odbornou starostlivosťou. Lehota 1 roka znamená predlžovanie stavu právnej neistoty, kedy môžu účastníci výsledky reklamácií spochybniť a zvyšuje náklady spojené s archiváciou všetkej potrebnej dokumentácie, čo je nehospodárne. Navrhovaná lehota 45 dní na uplatnenie návrhu platí navyše aj pre spotrebiteľov podľa ustanovenia § 37 ods. 3 zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Lehotou 1 roka by sa teda poskytla nespotrebiteľom využívajúcim elektronické komunikačné služby ešte väčšia ochrana ako spotrebiteľom v iných odvetviach, čo by znamenalo stav nerovnosti bez akéhokoľvek logického opodstatnenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 2 písm. o) V § 2 písm. o) sa za slová „prevádzkovanie hazardných hier“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e); pričom v prípade písm. d), e) herňou nie je taká miestnosť alebo súbor miestností v ktorej sa nachádza menej ako 15 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 15 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier;“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zmena legálnej definície pojmu herňa za účelom precíznejšej špecifikácie prevádzkovateľov patriacich do tejto kategórie s ohľadom na charakter a podmienky ich prevádzkovania. Doplnením počtu zariadení slúžiacich na prevádzkovanie hazardných hier sa navrhuje predmetné ustanovenie zjednotiť s ust. § 35 ods. 22. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 8 (§ 3 odsek 3) V čl. I bode 8 (§ 3 odsek 3) posledná veta znie: „Prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier a zúčastňovanie sa hazardných hier zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry, na ktoré nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, sa zakazuje.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zakotviť explicitný zákaz aktívne sa zúčastňovať nelegálnych hazardných hier. Vyplatením výhry sa rozumie prijatie výhry z hazardnej hry do sféry dispozície hráča, t.j. získanie plnenia do rúk hráča, prípadne pripísanie výhry na platobný alebo iný účet hráča. Vyplatením výhry sa nerozumie pripísanie výhry na hráčsky účet hráča vedený nelegálnym prevádzkovateľom. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 4 (§ 2) V čl. I bode 4 (§ 2) sa v § 2 písm. l) vypúšťajú slová „a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu“. Odôvodnenie: V dôsledku snahy liberalizovať a otvoriť oblasť hazardných hier pre súkromnoprávne subjekty sa navrhuje vyňatie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu spod legálnej definície pojmu štátna lotéria. Výsledkom takéhoto zásahu bude možnosť prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu nielen národnou lotériou spoločnosťou, ale aj súkromnoprávnymi subjektami. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Článok III Článok III navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Pravdepodobne ide o legislatívno-technickú chybu a ustanovenie je v plnej miere pokryté v čl. I. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 24 (§ 15) V čl. I bode 24 (§ 15) sa v odseku 3 za prvú vetu dopĺňa veta, ktorá znie: „O začatí dozoru na mieste spíše osoba poverená výkonom dozoru na mieste ihneď po preukázaní sa služobným preukazom zápisnicu obsahujúcu najmä deň a čas začatia dozoru na mieste ako aj údaje podľa § 15 ods. 9 písm. a), b), g). Osoba poverená výkonom dozoru na mieste jedno vyhotovenie zápisnice doručí dozorovanému subjektu.“, v odseku 4 písmeno b) sa slovo „určenej“ nahrádza slovom „primeranej“, v odseku 5 písmeno c) sa slová „tri pracovné dni“ nahrádzajú slovami „15 dní“, za slová „uvedeným v správe, bezodkladne,“ sa dopĺňajú slová „najneskôr však v lehote 15 pracovných dní,“ a v odseku 5 písmena d) sa za slovo „subjektu“ dopĺňa slovo „primeranú“, slovo „lehoty“ sa nahrádza slovom „lehotu“ a za slovo „lehotu“ sa dopĺňajú slová „najmenej však 15 pracovných dní,“. Odôvodnenie: Za účelom presnejšieho vymedzenia okamihu začatia dozoru na mieste, ako aj za účelom ľahšieho preukazovania okamihu začatia dozoru na mieste, sa navrhuje uložiť orgánu dozoru povinnosť ihneď po preukázaní sa služobným preukazom vypracovať zápisnicu obsahujúcu deň a čas začatia dozoru na mieste, ako aj ďalšie obsahové náležitosti vymedzené týmto zákonom. S cieľom eliminovať negatívne dopady vyplývajúce z neurčitého, resp. časovo prísneho vymedzenia niektorých lehôt, sa navrhuje spresnenie resp. predĺženie lehôt. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 20 (§ 13) V čl. I bode 20 (§ 13) sa v odseku 4 druhej vete slová „neobvyklú obchodnú operáciu alebo porušenie“ nahrádzajú slovami „skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k neobvyklej obchodnej operácii alebo porušeniu“ a v odseku 5 sa za slová „ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku“ dopĺňajú slová „s výnimkou štátneho jazyka Českej republiky,“. Odôvodnenie: Vychádzajúc zo skutočnosti, že orgán dozoru môže zistiť len skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k neobvyklej obchodnej operácií, respektíve porušeniu povinností dozorovaných subjektov, a nie zistiť samotnú neobvyklú obchodnú operáciu, respektíve porušenie povinnosti dozorovaných subjektov, navrhuje sa v zmysle vyššie uvedenej koncepcie zmeniť znenie ustanovenia. Identifikácie neobvyklej obchodnej operácie alebo porušenia povinnosti dozorovaných subjektov spadá do právomoci vybraných orgánov podľa osobitných predpisov (zákon č. 297/2008 Z.z.). Z dôvodu zníženia nákladov na vyhotovenie úradného prekladu a z dôvodu jazykovej podobnosti sa navrhuje, aby v prípade dokumentácie vyhotovenej v štátnom jazyku Českej republiky, nebolo nutné vyhotovovať úradný preklad dokumentácie do štátneho jazyka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 19 (§ 12) V čl. I bode 19 (§ 12) písmeno h) znie: „h) poskytovatelia platobných služieb podľa osobitného predpisu 10d),“. Poznámka pod čiarou k odkazu 10d) znie: „10d) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie tohto ustanovenia nakoľko obsahové povinnosti tohto ustanovenia sú upravené iným právnym predpisom. Predmetné ustanovenie by predstavovalo enormnú administratívnu zaťaž nielen pre pracovníkov orgánu dozoru, ale aj pre organizátorov športových a propagačných súťaží. Zároveň predmetná oblasť regulácie vecne nesúvisí s obsahovým vymedzením zákona o hazardných hrách. Zároveň sa navrhuje rozšírenie dozorovaných subjektov o poskytovateľov platobných služieb a podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby v rozsahu plnenia povinností (napr. blokačné povinnosti) podľa tohto zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 12 § 12 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete10e) a verejné elektronické komunikačné služby10e)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 10e) znie: „10e) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Rozšírenie dozorovaných subjektov o poskytovateľov platobných služieb a podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby v rozsahu plnenia povinností (napr. blokačné povinnosti) podľa tohto zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 18 (§ 11 odsek 2 písmeno a) bod 2. ) V čl. I bode 18 (§ 11 odsek 2 písmeno a) bod 2. ) sa v odkaze na „§ 12 písm. d) až h)“ písmeno „h)“ nahrádza písmenom „i)“. Odôvodnenie: Úprava odkazu v súvislosti s rozšírením dozorovaných subjektov o poskytovateľov platobných služieb a podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 10 odsek 2 § 10 odsek 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) môže na základe podnetu orgánu dozoru pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 54 ods. 3“. Odôvodnenie: V nadväznosti na oprávnenie ministerstva na základe podnetu orgánu dozoru pozastaviť prevádzkovanie hazardných hier podľa § 54 ods. 3 sa navrhuje doplniť predmetné oprávnenie do § 10 ods. 2 v rámci vymedzenia právomocí a pôsobnosti ministerstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 20 § 20 sa dopĺňa o odseky 11 až 14, ktoré znejú: „(11) Licenciu nemožno udeliť žiadateľovi, ktorý počas obdobia piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie licencie prevádzkoval hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky bez licencie podľa tohto zákona. Licenciu nemožno udeliť ani žiadateľovi, ktorý je súčasťou ekonomickej skupiny, v ktorej jedna alebo viac osôb počas obdobia piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie licencie žiadateľom prevádzkovali hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky bez licencie podľa tohto zákona. (12) Odsek 11 sa neuplatní, ak žiadateľ spolu s podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie a) predloží ministerstvu znalecký posudok vypracovaný znaleckou organizáciou určenou ministerstvom, ktorý bude obsahovať prehľad prijatých vkladov od osôb z územia Slovenskej republiky a vyplatených výhier osobám z územia Slovenskej republiky z hazardných hier dostupných na území Slovenskej republiky prevádzkovaných bez licencie podľa tohto zákona žiadateľom a osobami, ktoré sú súčasťou jednej ekonomickej skupiny ako žiadateľ, a to za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie, a b) zaplatí odvod podľa § 37 určenej ministerstvom na základe znaleckého posudku podľa písmena a) vo výške, ktorú by žiadateľ a osoby, ktoré sú súčasťou jednej ekonomickej skupiny ako žiadateľ, boli povinné zaplatiť, ak by týmto osobám bola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, a to za obdobie, počas ktorého prevádzkovali hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky bez licencie podľa tohto zákona, maximálne však za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľom. (13) Na vypracovanie znaleckého posudku a správne vyčíslenie odvodu podľa odseku 12 je žiadateľ povinný poskytnúť ministerstvu a znaleckej organizácii potrebnú súčinnosť. Náklady vypracovania znaleckého posudku znáša žiadateľ. (14) Osobou z územia Slovenskej republiky sa na účely tohto paragrafu rozumie fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje hazardných hier dostupných na území Slovenskej republiky technickými zariadeniami umiestnenými na území Slovenskej republiky alebo sa zúčastňuje hazardných hier dostupných na území Slovenskej republiky zaplatením vkladu alebo vyplatením výhry s použitím platobného účtu vedeného poskytovateľom platobných služieb podľa osobitného predpisu10d).“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zaviesť mechanizmus spätného zdanenia nelegálnych operátorov, a to spôsobom, že individuálnu licenciu nemožno udeliť žiadateľovi, ktorý počas obdobia piatich rokov pred podaním žiadosti nelegálne prevádzkoval na území SR hazardné hry, pričom licenciu nemožno udeliť ani žiadateľovi, ktorý je súčasťou ekonomickej skupiny, v ktorej jedna alebo viac osôb počas rovnakého obdobia nelegálne prevádzkovali hazardné hry na území SR. Súčasne sa stanovuje výnimka, keď takémuto žiadateľovi bude možné udeliť licenciu a vymedzujú sa bližšie podmienky a podrobnosti na získanie výnimky. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 25 (§ 15b) V čl. I bode 25 (§ 15b) sa v odseku 3 písmene c) za slová „webového sídla“ dopĺňajú slová „a adresy webových stránok“, a dopĺňajú sa odseky 8, 9 a 10, ktoré znejú: (8) Poskytovatelia platobnej služby podľa osobitného predpisu10d) nesmú poskytnúť platobné služby alebo vykonať platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk. Povinnosti podľa predchádzajúcej vety sú poskytovatelia platobnej služby povinní dodržiavať najneskôr do troch dní odo dňa zverejnenia zoznamu zakázaných ponúk. (9) Podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby podľa osobitného predpisu10e) sú povinné blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk. Podniky sú povinné blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke podľa prvej vety do troch dní odo dňa zverejnenia zoznamu zakázaných ponúk. Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú blokovaním prístupu účastníka k zakázanej ponuke. (10) Orgán dozoru je povinný prešetriť skutočnosti obsiahnuté v podnetoch tretích strán týkajúcich sa doplnenia zoznamu zakázaných ponúk.“. Odôvodnenie: Navrhovaným znením dochádza k spresneniu obsahu zoznamu zakázaných ponúk, aby bolo nepochybné, že v prípade nelegálneho prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom viacerých webových stránok sa do zoznamu zapíšu všetky tieto stránky. Stanovenie blokačných povinností poskytovateľov platobných služieb a podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby priamo do tohto zákona. Bez explicitného zakotvenia predmetných povinností do tohto zákona by navrhované prechodné ustanovenia v § 58m ods. 18 a 19 boli neaplikovateľné. Zároveň uvedené súvisí s navrhovaným rozšírením administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľov platobných služieb a podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby za porušenie blokačných povinností priamo v tomto zákone. Navrhuje sa stanovenie explicitnej povinnosti orgánu dozoru preveriť podnety tretích strán týkajúce sa doplnenia zoznamu zakázaných ponúk. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 25 (§ 15a odsek 1) V čl. I bode 25 (§ 15a odsek 1) sa za slová „vykonáva dozor“ dopĺňajú slová „nad hazardnými hrami podľa §3 ods. 2 písm. b), d) a e)“. Odôvodnenie: Napriek nespochybniteľnému významu dozoru vykonávanému pod utajenou identitou je nevyhnutné právnu úpravu precizovať s ohľadom na zabezpečenie efektívneho výkonu predmetného dozoru. Z tohto dôvodu sa navrhuje dozor vykonávaný pod utajenou identitou vzťahovať len na situácie, kedy je výkon dozoru efektívne možný a spoločensky žiadúci. Predmetný návrh znenia plne reflektuje skutočnosť, že výkon dozoru pod utajenou identitou je svojou povahou vhodný a aj žiaduci pri tzv. tvrdom hazarde, t.j. hazardných hrách hraných v herniach (t.j. podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) ako aj v internetovom online prostredí. Je preto legitímne, aby bol tvrdý hazard z pohľadu mravného vývoja mládeže týmto spôsobom kontrolovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 31 (§ 20 ods. 1) V čl. I sa bod 31 (§ 20 ods. 1) vypúšťa. Odôvodnenie: Zavedenie povinnosti obligatórne vytvoriť dozornú radu v prípade ak spoločnosť s ručením obmedzeným žiada o udelenie individuálnej licencie predstavuje nedôvodné zvýšenie administratívnej záťaže. Oblasť hazardných hier predstavuje dostatočne regulovanú oblasť práva, pričom samotný Obchodný zákonník definuje povinnosť spoločnosti s ručením obmedzeným zriadiť dozornú radu len fakultatívne. Navyše úprava zavedením dozornej rady nijako nestanovuje, čo by malo byť predmetom jej kompetencií. Dozorná rada v zmysle svojich kompetencií preskúmava hospodárenie spoločnosti, nevidíme vecný súvis so samotnou reguláciou hazardných hier. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 38 (§ 20 odsek 7) V čl. I bode 38 (§ 20 odsek 7) sa vypúšťajú písmená „a o)“. Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 20 odsek 2 § 20 odsek 2 sa dopĺňa o písmeno h), ktoré znie: „h) 331 900 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu.“. Odôvodnenie: V dôsledku otvorenia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu pre súkromnoprávne subjekty, ako aj z dôvodu zachovania jednotnosti zákonnej úpravy, sa navrhuje vymedziť výšku základného imania žiadateľa licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 37 (§ 20 odsek 6) V čl. I bode 37 (§ 20 odsek 6) sa vypúšťa písmeno o). Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 61 (§ 35) V čl. I bode 61 (§ 35) odsek 6 znie: „(6) Účasť na hazardných hrách je zakázaná fyzickým osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takéto osoby nemohli zúčastňovať hazardných hier; prevádzkovateľ hazardnej hry je na tieto účely oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti. Fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“) sa zakazuje vstup do herne, zúčastňovať sa hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. f) a hazardných hier, ktorých prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry sa realizuje prostredníctvom internetovej siete. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa tretej vety register vylúčených osôb a doklad totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie a táto fyzická osoba musí byť v herni prítomná počas celého prevádzkového času herne. Prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu a hazardných hier, ktorých prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry sa realizuje prostredníctvom internetovej siete, využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa tretej vety register vylúčených osôb a údaje z dokladu totožnosti, kópiu ktorého mu na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.“. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa cizeluje okruh zákazov a povinností a to tak, aby tieto v praxi aj bolo možné úspešne a efektívne implementovať. V opačnom prípade (t.j. pri prijatí pôvodne navrhovaného znenia ods. 6) totiž hrozí, že dané ustanovenie bude v praxi absolútne nevykonateľné a nezrealizovateľné. K uvedeným navrhovaným úpravám uvádzame aj niekoľko ďalších odôvodnení: a) osoby na tzv. blackliste nie je možné monitorovať tam, kde dochádza z povahy veci k fluktuácii osôb bez možnosti ich kontroly (pohostinstvá, reštauračné prevádzky, pobočky stávkových kancelárii a pod.); b) novela v znení navrhnutej ministerstvom nepredkladá žiadne technické ani legislatívne riešenie, ktoré by umožnilo nepretržitý monitoring týchto vylúčených osôb kdekoľvek a kedykoľvek. Súčasné technické a legislatívne možnosti umožňujú ich monitoring výlučne v uzavretom prostredí herní a v internetovom prostredí; c) pôvodne navrhovaná úprava je i značne nelogická nakoľko hazardné hry prevádzkované národnou lotériovú spoločnosťou by nespadali pod zákaz a jednoducho vylúčené osoby by mohli naďalej legálne hrať lotériové hry alebo sa zúčastniť hazardnej hry na internete prevádzkovanej napr. TIPOSOM a to bez akýchkoľvek obmedzení; d) prijatie predkladateľom navrhovaného znenia by malo za následok likvidáciu pobočkovej siete s predpokladaným dopadom na zamestnanosť na úrovni cca. 2.000 zrušených pracovných miest. Ďalšia významná výhrada sa vzťahuje na snahu o zavedenie overovania identity osoby dvomi dokladmi. Takéto overovanie nemá žiadny reálny praktický význam, v praxi by bolo prakticky nevykonateľné, nakoľko žiadny predpis nestanovuje disponovať iným dokladom totožnosti ako občianskym preukazom (v prípade občana SR). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 29 V § 29 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Licencia na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu“. Odôvodnenie: Navrhuje sa ohraničenie a pojmové vymedzenie ustanovení týkajúcich sa licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu, ako aj reflektovanie zmien vyplývajúcich z vyňatia pojmu hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu z legálnej definície pojmu štátna lotéria. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 35 odsek 10 V § 35 odseku 10 sa za slová „jej doplnkovej hry“ dopĺňa čiarka a slová „prevádzkovania hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry a prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. f),“ . Odôvodnenie: Všeobecný zákaz tipovania počas dní vymedzených zákonom možno považovať za kontraproduktívny, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že počas dní „bez tipovania“ prichádza štátny rozpočet o značné finančné prostriedky, ktoré by inak získaval z odvodov, a súčasne hráči hazardných hier sa počas týchto dní môžu zúčastňovať nelegálnych zahraničných hazardných hier dostupných na území SR. S ohľadom na vyššie uvedené sa navrhuje aby sa zákaz vyplývajúci zo zákona nevzťahoval na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry a prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. f). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 21 odsek 12 V § 21 odseku 12 sa za slová „individuálna licencia udelená“ dopĺňajú slová „s výnimkou údajov v § 20 ods. 5 písm. d), e), § 20 ods. 6 písm. d)“. Odôvodnenie: Z dôvodu nadmernej administratívy sa navrhuje ustanoviť výnimku z oznamovania vybraných údajov a skutočností, ktoré sú z časového hľadiska premenlivé, resp. ťažko určiteľné. Zavedenie navrhovanej povinnosti by mohlo mať za následok absurdné dokladovanie skutočností ako napríklad materiálno-technické zabezpečenia, ktoré sú z hľadiska frekvencie často sa meniace. To isté možno konštatovať aj o povinnosti predkladať zmeny týkajúce sa počtu zamestnancov, ako aj povinnosti predkladať návrh obchodno-finančného plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) Čl. I bod 43 (§ 20b ods. 4) Čl. I bod 43 (§ 20b ods. 4) sa vypúšťa, § 20b ods. 4 písm. e) sa vypúšťa. Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená d) až h). Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail