LP/2019/369 Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2018

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu