PI/2022/188 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
P-R-E-D-B-E-Ž-N-Á--I-N-F-O-R-M-Á-C-I-A-PNR-(002).docx 13 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať