PI/2021/82 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia_k_vyhláške.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať