LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
doložka-vybraných-vplyvov.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.rtf 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.rtf 93 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa-2018.rtf 45 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 12 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Postupy-účtovania-2018.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh-Opatrenia.pdf 191 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Oznam-o-materiáli.pdf 256 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať