PI/2017/250 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., č. 471/2011 Z. z. a č. 82/2015 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia-k-NV-355-2006-na-portal.rtf 103 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať