LP/2020/531 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-vseobecna-casť.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastný--materiál.docx 65 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.rtf 429 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-socialnych-vplyvov.rtf 226 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať