PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) Z dôvodu vyvstávajúcej potreby zefektívnenia procesov týkajúcich sa návrhových konaní navrhujeme zjednodušiť/upraviť : • preukazovanie splnenia podmienky zverejnenia zmluvy, v prípadoch uzatvárania zmlúv, ktorých účinnosť je viazaná na zverejnenie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., a to iba uvedením dátumu a miesta zverejnenia zmluvy v návrhovej listine • pri zápise práv k pozemkom pod objektmi technického charakteru malého rozsahu (napr. prefabrikované kioskové trafostanice) tieto nezapisovať ako pozemky s budovou (či už označenou súpisným číslom alebo bez súpisného čísla), ale ako pozemky s kódom spôsobu využitia pozemku 25 „pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti“, bez mapovej značky „budova murovaná“ • zavedenie alternatívnych spôsobov podpisovania návrhových listín elektronickými formami komunikácie • zjednodušenie formulárov zamýšľaných návrhov na vklad, redukcia požadovaných polí formulára, ponechanie iba polí týkajúcich sa nehnuteľnosti, ktorá má byť dotknutá vykonaným zápisom a polí pre identifikáciu iba navrhovateľa • zavedenie osobitného formulára pre zamýšľaný návrh na záznam, a to so skrátenou lehotou na vybavenie takejto návrhovej listiny • skrátenie lehôt pre vykonanie záznamu zo 60 na 30 dní pri papierovom podaní návrhu • výmaz neexistujúcich vedení z geografického systému katastra nehnuteľností, a to na základe prehlásenia vlastníka predmetného vedenia Odoslaná Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) V novej právnej úprave navrhujeme upraviť oblasť vysporiadania sa so zákonnými vecnými bremenami, ktoré sa nezapisovali do katastra nehnuteľností. Jedná sa o vecné práva – práva zodpovedajúce vecným bremenám, ktoré vznikli ex lege - z právnej úpravy platnej a účinnej na úseku katastra pred prijatím súčasne platnej právnej úpravy, napr. vecné bremená, ktoré vznikli na základe zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v prospech vlastníkov inžinierskych sietí. S ohľadom na pretrvávajúcu existenciu týchto vecných práv a inštitút katastra nehnuteľností, ktorý má postavenie jedinečného informačného systému v SR evidujúceho právne vzťahy k nehnuteľnostiam, je žiaduce zaviesť spôsob zápisu informácií o týchto právach do katastra nehnuteľností, s využitím údajov poskytnutých zo strany vlastníkov a prevádzkovateľov verejných inžinierskych sietí, ktorí disponujú dátami geometrického určenia umiestnenia týchto sietí v ich geografických informačných systémoch, získaných pravidelným a aktualizovaným zberom dát. Navrhované riešenie podporuje zosúladenie evidencie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam založených v minulosti, ktoré pretrvávajú do súčasnosti, ako je to pri vecných právach vznikajúcich už za účinnosti platných právnych predpisov na úseku katastra v súčasnosti. Navrhované riešenie tiež ponúka možnosť scelenia údajov o existujúcich inžinierskych sieťach v ich celkovom priebehu. Odoslaná Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) Navrhujeme posilniť kompetencie katastrálnych orgánov v rozsahu podávania súdnych návrhov na určenie vlastníckeho práva v prípade zistenia duplicitného vlastníctva k evidovaným nehnuteľnostiam v rámci konaní o prešetrovaní zmien údajov katastra alebo konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte vedených príslušným katastrálnym orgánom. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Oceňujeme návrh zákonodarcu upraviť legislatívno technické nedostatky, ktoré priesla aplikačná prax, najmä zjednodušenie návrhu na vklad v listinnej podobe, dôsledná úprava záznamového konania, zavedenie evidencie zrúcanín. K navrhovaným oblastiam zmien dávame na zváženie upresniť okrem navrhovaného aj nasledovné aktivity: 1. Kontrola náležitostí verejnej listiny, resp. monitoring nesprávne vydaných verejných listín a informovanie príslušných stavovských komôr a MS SR. Osoby, u ktorých sa dnes predpokladá profesionalita a majú byť zárukou zákonnosti často až hromadne vyhotovujú neplatné právne úkony napr. z hľadiska zákazu drobenia pozemkov, čím oslabujú stabilitu vlastníckych vzťahov a podporujú neželané drobenie pozemkov. 2. Vyznačenie poznámky, resp. zápis duplicitného vlastníctva (aktuálny §36a uvedené neumožňuje), v prípade, ak sú predložené dve verejné listiny z rôzneho časového obdobia a vzájomne si odporujú, napr. dedičské rozhodnutia po poručiteľoch menovcoch 3. Výmaz pomocných údajov v zátvorkách po ROEPe, ak sa preukáže ich opak 4. Informovať vlastníkov o úprave/zmene LV • Vždy pri poznámke vyznačenej na LV o začatí súdneho sporu o určenie vlastníckeho práva; kataster zámerne neprenáša poznámku na nové LV napriek tomu, že spor pokračuje a na zmenu LV nebol dôvod. 5. Navrhujeme rozšíriť vecné zameranie návrhu novelizácie katastrálneho zákona v časti týkajúcej sa poznámky tak, aby subjektom, na návrh ktorého môže byť poznámka zapísaná, bol aj držiteľ povolenia podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, pričom tento bude môcť navrhnúť zapísať informatívnu poznámku o stavbe postavenej v ochrannom/bezpečnostnom pásme ním prevádzkovaného zariadenia bez súhlasu prevádzkovateľa siete/sústavy/potrubia, alebo v rozpore s týmto súhlasom. V zmysle platnej právnej úpravy obsiahnutej v ZoE je možné zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, elektroenergetického zariadenia alebo potrubia a v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete/sústavy/potrubia. V praxi však nastávajú situácie, kedy je v takomto pásme postavená stavba bez predchádzajúceho súhlasu či v rozpore so súhlasom príslušného prevádzkovateľa, a teda v rozpore s právnou úpravou. Takýto stav je nežiadúci z pohľadu zabezpečovania bezpečnej a spoľahlivej prevádzky siete/sústavy/potrubia, ako aj z pohľadu možného zvýšeného rizika poškodenia zdravia, života, majetku v súvislosti s mimoriadnou udalosťou, ku ktorej môže pri prevádzke zariadení dôjsť. Vlastníci takýchto stavieb v mnohých prípadoch o existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma nevedia. Umožnenie zapísania poznámky vo vyššie uvedenom zmysle bude plniť aj preventívnu funkciu, keďže potenciálny nový vlastník takejto stavby bude mať informáciu o jej umiestnení v ochrannom/ bezpečnostnom pásme a môže tak zvážiť riziká spojené s kúpou a následným užívaním takejto stavby. Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby súčasná právna úprava obsiahnutá v § 39 ods. 1 katastrálneho zákona, v zmysle ktorej zapíše okresný úrad poznámku „na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo na návrh oprávneného podľa osobitných predpisov alebo účastníka súdneho konania alebo iného konania“, bola rozšírená o možnosť zápisu poznámky na základe návrhu prevádzkovateľa siete/sústavy/potrubia podľa ustanovení ZoE o tom, že stavba je zriadená bez jeho predchádzajúceho súhlasu či v rozpore s ním. Nakoľko sa poznámkou zapisujú do katastra nehnuteľností skutočnosti, ktoré informujú o nehnuteľnostiach alebo o práve k nehnuteľnostiam, informácia o zriadení stavby v ochrannom či bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia v rozpore s právnou úpravou obsiahnutou v ZoE, spĺňa charakter poznámky. Predmetná informácia môže mať taktiež priaznivý dopad na kataster ako informačný systém, nakoľko bude poskytovať prostredníctvom poznámky ďalšiu dôležitú informáciu o nehnuteľnostiach Zrejme mimo úpravy zákona o katastri nehnuteľností navrhujeme upraviť 1. Podávanie návrhov a listín v elektronickej podobe – technické podmienky pre fyzické osoby podpisujúce občianskym preukazom s čipom 2. Neaktuálnosť údajov v KN zo strany štátu - Odstrániť z KN tie LV, na ktorých nie je uvedený predmet vlastníctva, pretože bol medzinárodnou zmluvou vymenený za iné nehnuteľnosti s iným štátom. Štát zbytočne takéto údaje udržuje a dokonca digitalizuje, a to aj v prípadoch, keď je jednoznačne známe, že vlastnícky vzťah zanikol. Príklad: LV 2746, kú. Devínska Nová Ves - podľa vyhl. č. 95/1975Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach, zamieňané nehnuteľnosti (140 ha a 160 ha) pripadli druhému štátu, teda ČSSR alebo Rakúska republika. Odoslaná Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Navrhujeme inšpirovať sa pri zefektívňovaní Elektronického systému katastra nehnuteľností (ESKN) architektonickými princípmi, ktoré boli ako východiská použité v rámci materiálu „LP/2020/647 Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra“, a to najmä transparentnosť (bezpečnostný princíp), modulárnosť (aplikačný princíp), orientácia na služby (biznis princíp), jednoduchá navigácia (biznis princíp), prístupnosť (biznis princíp), uniformita (biznis princíp), transparentný prístup (biznis princíp), okamžité vybavenie (biznis princíp), služby ako situácie (biznis princíp), kvalita a spoľahlivosť (biznis princíp), otvorenosť údajov (dátový princíp), spoločné používanie aplikácií (aplikačný princíp), otvorené API (aplikačný princíp), princíp one-stop-shop, ako aj odbúravanie byrokracie pre užívateľov - prepojenie databáz, aby informácie, ktoré sú inak dostupné a zmenené v referenčnom registri (RPO, RFO, RO a pod.), sa automaticky premietli aj v katastri nehnuteľností (zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena bydliska, zmena priezviska a pod.), bez nutnosti osobitným konaním tieto meniť. Odoslaná Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Slovenská advokátska komora podporuje zámer zvýšiť konzistentnosť právnej úpravy katastrálneho konania a podporiť elektronizáciu postupov a využívania elektronických služieb vo vzťahu ku katastru nehnuteľností. Navrhujeme, aby podobne ako správcom konkurznej podstaty, bol advokátom umožnený prístup cez stránky katastra a vyhľadávanie v katastri nehnuteľností cez všetky katastrálne územia na celom Slovensku z jedného bodu. Týmto krokom by došlo k značnému zefektívneniu sporovej a nesporovej agendy, zrýchleniu služby a odbremeneniu katastrálneho úradu, ako aj zjednoteniu aplikačnej praxe s posilneniu ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov občiansko-právnych vzťahov. Odoslaná Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) V rámci efektívnejšieho narábania s informáciami z katastra v prípade preukázania právneho záujmu by bolo vhodné sprístupniť a zelektronizovať aj zbierku listín, do ktorej by bolo možné nahliadať aj elektronicky, a to účastníkmi resp. ich právnymi zástupcami (advokátmi). Zefektívnil by sa prístup k informáciám a ochrana tretích osôb v súvislosti s posudzovaním priebehu vlastníckeho práva do určitého času spätne tak, aby sa dokázalo najmä pri veľkých investíciách dostatočne predvídateľne identifikovať riziko problému pri prevode (nadobudnutie od nevlastníka, nevzniknutie vlastníckeho práva, duplicita vlastníctva a pod.). Odoslaná Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Vo vzťahu k stotožneniu plomby vyznačenej na liste vlastníctva o prebiehajúcom konaní s podaným návrhom na vklad alebo vykonaniu záznamu či vyznačeniu poznámky elektronicky, vznikajú v praxi problémy s jednoznačnou identifikáciu. Napríklad banky nevedia jednoznačne identifikovať vkladové konanie o záložnom práve v prospech banky, aby mohlo dôjsť k čerpaniu hypotekárneho úveru (v papierovom svete sa porovná číslo plomby na pečiatke na návrhu na vklad s plombou na liste vlastníctva na kastaterportáli alebo na portáli skgeodesy). Riešením by mohlo byť napr. (automatizované) zasielanie informatívneho výpisu z LV s vyznačenou plombou do elektronickej schránky / e-mailu). Odoslaná Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Navrhujeme rozšíriť funkcionality o možnosť vyhľadávania podľa kľúča záložných práv, resp. vecných bremien, a to z pohľadu osôb záložných veriteľov a oprávnených z vecného bremena. V súvislosti so zefektívnením sporovej a nesporovej agendy sú tieto práva (ak by boli ľahšie dohľadateľné) spôsobilé viesť k rýchlemu a efektívne uspokojenie veriteľov pri oprávnenom vymáhaní pohľadávky. Odoslaná Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Navrhujeme zaoberať sa tým, že v súčasnosti sa zabezpečovacie opatrenia nariadené súdom v zmysle CSP zapisujú záznamom a zároveň sa na ne vzťahuje priorita zápisu podľa § 42 ods. 1 katastrálneho zákona, čo v praxi predstavuje prekážku realizácie zabezpečovacieho opatrenia zo strany veriteľov. Odporúčame, aby sa zabezpečovacie opatrenia nariadené súdom zapisovali ako záznam, avšak v rovnakých lehotách, ako neodkladné opatrenia, ktoré sa zapisujú poznámkou. Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Novou právnou úpravou navrhujeme prepojiť databázu katastra nehnuteľností s databázou registra obyvateľov s cieľom znížiť administratívnu zaťaženosť a zabezpečiť, aby v katastri nehnuteľností boli zapísané vždy aktuálne údaje o mene, priezvisku a adrese bydliska vlastníka. Častým javom je totiž to, že rovnaká osoba je evidovaná ako vlastník viacerých spoluvlastníckych podielov nadobudnutých postupne (napr. viacerými dedičskými konaniami), pričom však má uvedené rôzne adresy bydliska alebo rôzne priezvisko (napr. za slobodna a za vydata), aj keď ide o tú istú osobu. Neaktuálnosť údajov je prekážkou zlúčenia viacerých podielov vlastníka do jedného. Rovnako sú v praxi časté prípady neaktuálnych údajov o vlastníkovi nehnuteľností, ako je adresa jeho pobytu, v dôsledku čoho sa doručovaná zásielka vráti z dôvodu „adresát neznámy“. Ak vlastník nahlási zmenu trvalého pobytu matrike (t.j. štátu), je legitímne očakávať, že sa táto zmena prejaví aj v ostatných evidenciách vedených štátom, teda aj v katastri nehnuteľností. Pre odstránenie problémov s nedoručiteľnými návrhmi nájomných zmlúv či iných právnych úkonov navrhujeme „prepojiť“ databázu registra obyvateľov a databázou katastra nehnuteľností tak, aby v katastri nehnuteľností bola vždy aktuálna adresa vlastníka. Týmto sa zároveň posilní postavenie vlastníka v tom zmysle, že prípady nedoručiteľných zásielok sa budú v praxi vyskytovať menej často. Vzhľadom na prípravu Návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom, ktorú zahájilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 25.02.2021 (viď predbežnú informáciu evidovanú v IS SLOV-LEX pod číslom legislatívneho procesu PI/2021/48), súčasne navrhujeme vysporiadať sa aj s otázkou prepojenia databázy katastra nehnuteľností s plánovaným novým registrom užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom, predovšetkým s cieľom znížiť ďalšiu administratívnu zaťaž. Taktiež považujeme za potrebné zabezpečiť budúcou právnou úpravou povinnosť zápisu údajov o správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu do katastra nehnuteľností. Evidencia pozemkov, ktoré fond spravuje (t.j. pozemky vo vlastníctve SR) a s ktorými nakladá (t.j. pozemky neznámych vlastníkov) by mala byť transparentná a verejná. Správa fondu by mala byť povinne zapísaná v katastri nehnuteľností vo vzťahu ku všetkým pozemkom, ktoré fond spravuje a s ktorými nakladá. V súčasnosti je v katastri zapísaná správa fondu iba pri časti pozemkov v jeho správe a nakladaní. Čo fond v skutočnosti spravuje vedie iba v svojom internom systéme. Pokiaľ ide o právnu úpravu vedenia evidencie pozemkov podľa § 14 zákona č. 504/2003 Z. z. a evidencie nájomných zmlúv v katastri nehnuteľností podľa § 1 zákona č. 162/1995, je z praktických dôvodov potrebná zmena obsahových náležitostí zmlúv spôsobilých na zápis nájomného práva k pozemkom do katastra nehnuteľností, a to tak, aby obsahom nájomnej zmluvy nebolo rodné číslo ako náležitosť potrebná pre zápis nájmu do katastra nehnuteľností (§ 42 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z.). Pri zápise nájomných práv k pozemkom do katastra nehnuteľností nie je nevyhnutné požadovať rovnakú ochranu ako pri zápise vlastníckeho práva. Rodné číslo nie je verejne dostupný údaj, preto ho poľnohospodár môže získať len od vlastníka, ktorý ho mnohokrát nechce poskytnúť. Máme za to, že rodné číslo ako údaj citlivej povahy požívajúci osobitnú ochranu v zmysle GDPR nie je potrebný na účely zápisu nájomného práva k pozemkom, nakoľko pre identifikáciu osoby sú postačujúce osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ktorých poskytnutie má menej invazívne účinky na súkromie jednotlivca. Taktiež považujeme za potrebné rozšíriť okruhu osôb, ktorým sa poskytujú údaje a služby katastra nehnuteľností s oslobodením od úhrady. Navrhujeme rozšíriť okruh osôb, ktorým sa poskytujú údaje a elektronické služby katastra podľa § 69 ods. 9, 11 a 12 zákona č. 162/1995 Z. z. s oslobodením od úhrady za ich poskytnutie, a to o osoby povinné viesť evidenciu podľa § 14 zákona č. 504/2003 v prípade, ak sa poskytovanie údajov a elektronických služieb vzťahuje na katastrálne územia, v ktorých tieto osoby vykonávajú poľnohospodársku činnosť. Riadne vedenie evidencie pozemkov, ktoré má poľnohospodár prenajaté, ktoré vlastní a ktoré obhospodaruje prispieva k usporiadaniu právnych a užívacích vzťahov k pôde, transparentnosti právnych titulov k pôde, jasným a prehľadným vzťahov k pôde (pre potreby PPA a okresných úradov, pozemkový a lesný odbor) a predchádzaniu možných nezrovnalostí či podvodov pri poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve. Na to, aby poľnohospodár mohol efektívne viesť evidenciu, potrebuje mať k dispozícii vždy aktuálne údaje katastra, podobne ako napr. geodeti, exekútori alebo znalci. Tento prístup by mal byť bezodplatný, keďže plnenie evidenčnej povinnosti sleduje prevažne verejnoprávny záujem. V súčasnosti komplikovaný proces uzavretia zmluvy o poskytovaní údajov katastra s ÚGKK, ktorý je navyše spoplatnený, nie je efektívny, pretože neposkytuje údaje "on-line", ale údaje, ktoré sú aktuálne iba k okamihu ich poskytnutia, čo značí, že už na druhý deň nie sú aktuálne. Z tohto dôvodu nie je súčasný model pre poľnohospodárov efektívny a preto sa nevyužíva v takom potenciáli, ako je žiadúci (poľnohospodár by si musel "kupovať" údaje katastra takpovediac denne, čo však pochopiteľne nerobí a kupuje ich sporadicky, čo môže viesť k neaktuálnosti evidencie ním obhospodarovaných pozemkov). Oslobodenie poľnohospodárov od odplaty za poskytnutie údajov a služieb katastra tak má dopad na verejné financie len zanedbateľný. Pri príprave návrhu navrhujeme zaoberať sa aj otázkou oslobodenia od správneho poplatku za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v prípade zmeny vlastníka/spoluvlastníka poľnohospodárskych pozemkov malých výmer, v prípade ktorých sú náklady spojené so zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vyššie ako samotná hodnota prevádzaného pozemku. Navrhovaná zmena môže prispieť k zníženiu súčasnej rozdrobenosti pozemkov. Odoslaná Detail