PI/2021/264 Návrh zákona o lobingu

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) Slovenské združenie pre značkové výrobky rozumie zámeru vlády vytvoriť osobitnú legislatívu, ktorá by upravovala pravidlá pre štandardnú komunikáciu medzi štátnou a verejnou správou (ďalej ako orgány) na jednej strane a podnikateľskou sférou a tretím sektorom na druhej. Tvorcov legislatívy chceme touto cestou vyzvať, aby rešpektovali programové vyhlásenie vlády, ktoré okrem iného deklaruje znižovanie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov ako aj politiku lepšej regulácie v zmysle odporúčaní OECD. Obzvlášť z odporúčaní OECD dávame do pozornosti nasledovné: „Verejní činitelia by mali zachovať princípy voľného toku informácií a stimulovať zapojenie verejnosti. Práve získanie vyvážených pohľadov na problémy vedie k informovanej politickej diskusii a formulácii účinných politík. Umožniť všetkým zainteresovaným stranám, zo súkromného sektora a širokej verejnosti, férový a spravodlivý prístup k účasti na rozvoji verejných politík je rozhodujúce pre ochranu integrity rozhodnutí a ochranu verejného záujmu vyvážením hlasov zastupujúcich nesporné záujmy. Na podporu dôvery občanov vo verejné rozhodovanie by verejní činitelia mali podporovať férovosť a vyvážené zastúpenie podnikateľských a spoločenských záujmov.“ Konkrétnymi nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa z nášho pohľadu môžu byť napríklad verejne prístupné informácie nielen o tom, s kým sa zástupcovia orgánov stretávajú, ale aj sprístupnenie zápisníc z takýchto stretnutí na internetovom sídle orgánu. V praxi sa totiž stáva, že o probléme s dopadom na celý priemysel rokujú zástupcovia orgánu len s obmedzenou skupinou zástupcov dotknutých subjektov. Objektívne tak vzniká informačná asimetria s možným rizikom zvýhodnenia jedného subjektu na úkor iného. Slovenské združenie pre značkové výrobky má záujem participovať na konzultáciách a je pripravené aktívne sa podieľať na príprave účinného zákona o lobingu, ktorý zvýši transparentnosť legislatívneho a regulačného prostredia podľa príkladu orgánov Európskej únie, a zabezpečí rovnaký prístup pre všetkých zainteresovaných, bez ohľadu na to, či to budú zástupcovia priemyslu, mimovládnych organizácií alebo diplomatických zborov konajúcich v záujme ochrany investícií a zdravého podnikateľského prostredia na Slovensku. Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Na základe dlhodobej odbornej aktivity Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v oblasti účasti verejnosti na tvorbe verejných politík a na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 426 zo 4. septembra 2019 k návrhu Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky vyjadrujeme záujem participovať na príprave návrhu zákona o lobingu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa od svojho zriadenia venuje aj téme participácie subjektov občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík ako na národnej, tak i na regionálnej úrovni. Okrem iného sa ÚSV ROS významne zasadil za prijatie inštitútov predbežnej informácie a správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a realizoval národný projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Sme preto presvedčení, že odbornosť ÚSV ROS bude prínosom pre pripravenie vyváženého návrhu zákona o lobingu zohľadňujúceho ciele a princípy rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Zároveň odporúčame do prípravy návrhu zákona o lobingu zapojiť aj subjekty občianskej spoločnosti, najmä mimovládne neziskové organizácie. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Podľa PI Vláda plánuje prijať funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. Vláda SR sa v tejto spojitosti zaviazala zaviesť osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu. Ďalej sa v PI uvádza, že zákonná regulácia a kontrola činnosti lobistov má prispieť k vyváženiu legitímnych záujmov rôznych skupín a verejného záujmu pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a ich zámerov, ako aj pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní dokumentov plánovacej, strategickej a koncepčnej povahy v pôsobnosti orgánov verejnej moci, ktoré budú zahŕňať nielen orgány štátnej správy, ale aj orgány územnej samosprávy. Schválenie zákona o lobingu má tiež prispieť k boju proti korupcii a znemožneniu niektorých foriem korupčného správania. Viac sme sa však k zámeru nedozvedeli, keďže predkladateľ neuskutočnil konzultácie napriek nášmu záujmu a informoval, že budú realizované až po ukončení lehoty na zasielanie podnetov k zverejnenej predbežnej informácií. Zaujíma nás predovšetkým , či vôbec, resp. akým spôsobom má mať návrh zákonnej úpravy dopad na súčasný stav sociálneho vyjednávania, osobitne na úrovni Tripartity: 1. Je zámerom vlády SR to, aby sociálny partneri ako sú zamestnávateľské združenia, združenia zamestnancov, miest a obcí a pod. boli považované za lobistov? Pretože predovšetkým sú účastníci sociálneho dialógu tie subjekty, ktoré rokujú pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a ich zámerov, ako aj pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní dokumentov plánovacej, strategickej a koncepčnej povahy v pôsobnosti orgánov verejnej moci. 2. Alebo je zámerom upraviť pôsobnosť samostatných nezdružených fyzických osôb, ktoré sú resp. boli aktívne v spoločenskom živote, politike a pod. a pomáhajú pri vyjednávaní? Zrejme v takýchto prípadoch je možné uvažovať o lobistoch, ale vzhľadom na absenciu bližších informácii to nie je vôbec jasné. 3. Prípadne, ak je zámerom vlády SR oveľa extenzívnejší zámer- a síce, aby napr. každý pripomienkujúci subjekt v medzirezortnom pripomienkovom konaní mal postavenie lobistu, dovoľujeme si upozorniť na to, že v takom prípade bude lobistom pomaly každé združenie, a to bez ohľadu na to, s čím sa reálne zaoberá. Preto si v mene Asociácie priemyselných zväzov a dopravy dovoľujeme opätovne požiadať o konzultácie a o ozrejmenie zámeru návrhu zákona a prejavujeme záujem spolupracovať pri príprave návrhu zákona. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Rozumieme zámeru vlády vytvoriť osobitnú legislatívu, ktorá by upravovala pravidlá pre štandardnú komunikáciu medzi štátnou a verejnou správou (ďalej ako orgány) na jednej strane a podnikateľskou sférou a tretím sektorom na druhej. Tvorcov legislatívy chceme touto cestou vyzvať, aby rešpektovali programové vyhlásenie vlády, ktoré okrem iného deklaruje znižovanie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov ako aj politiku lepšej regulácie v zmysle odporúčaní OECD. Do pozornosti dávame, že niektoré orgány v komunikácii uprednostňujú zástupcov neziskového sektora, u ktorých však nie je jasné, koho zastupujú a či ich aktivity nie sú motivované záujmami spriaznených subjektov. Vyjadrujeme vieru, že zákon o lobingu by túto oblasť mohol napraviť. Vychádzajúc z vyššie uvedených premís a zároveň poznajúc pravidlá aplikované v podmienkach európskych inštitúcií nad rámec povinného registru lobistov a zamýšľaného kódexu navrhujeme: - Povinnosť zverejniť kalendár rokovaní zástupcov sekcií orgánov (podľa dobrej praxe Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií) spolu s informáciou o subjekte, s ktorým je rokovanie a zároveň agendou rokovania - Povinnosť zverejniť zápis z rokovania pracovných stretnutí po úroveň sekcií orgánov a to do piatich pracovných dní od rokovania na webovom sídle orgánu - Povinnosť zahrnúť subjekt s adekvátnou relevanciou pre prerokovanú agendu na rokovaní, obzvlášť ak je možné realizovať rokovanie online alebo hybridne - V prípade žiadosti o informáciu povinnosť zdôvodniť, prečo nie je subjekt prizvaný na rokovanie k prerokovanej agende, a zdôvodnenie zverejniť na webovom sídle orgánu - Povinnosť viesť na webovom sídle orgánu informáciu o aktívnych účastiach reprezentantov orgánov na konferenciách a seminároch organizovaných tretími stranami spolu s informáciou, kto je organizátorom podujatia a či mal daný reprezentant od organizátora odmenu - Povinnosť orgánov zverejňovať informácie o poradcoch a konzultantoch orgánov spolu s ich vyhlásením, že v čase poskytovania služieb pre orgán nie sú v konflikte záujmov. Ak sa zistí, že poradca alebo konzultant orgánu je v konflikte záujmov, orgán by mal mať povinnosť ukončiť takúto spoluprácu bez nároku na odstupné. - Aplikovať kontrolu prípadného konfliktu záujmov aj na asistentov poslancov NRSR, odporúčame aplikovať pri príprave zákona o lobingu transformáciu prípadne príležitosť pre asistentov poslancov, aby mohli byť v zamestnaneckom pomere k NRSR. Odoslaná Detail