PI/2021/100 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch leteckých prác, prevádzke lietadiel pri ich vykonávaní, spôsobe preukazovania spôsobilosti a podrobnosti o náležitostiach žiadosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia_návrh-vyhlášky-MDV-SR-podľa-§-44-ods.-5-zákona-č.-143-1998-Z.-z..docx 37 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať