PI/2020/58 Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR č. MF/010704/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEZNA_--INFORMACIA_23377.docx 14 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
PREDBEZNA_--INFORMACIA_23377.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať