PI/2020/20 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.pdf 228 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať