PI/2018/208 Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na vlastnosti identifikačnej látky, o spôsobe označovania minerálneho oleja identifikačnou látkou a o normách strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami pri jej použití, manipulácii a skladovaní.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Členské spoločnosti SAPPO sú toho názoru, že navrhovaná vyhláška, aby mala upravovať nasledovné problematiky, a preto žiadame, aby obsahovala: 1. Definícia typu identifikačnej látky, pričom by identifikačná látka nemala byť zaradená v rámci REACH medzi látky podliehajúce tzv. autorizácii, t. j. aby nebola zaradená medzi látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC - Substances of Very High Concern). 2. Spresnenie spôsobu aplikácie identifikačnej látky tak, aby bolo zrejmé, že označovanie minerálneho oleja identifikačnou látkou sa nepovažuje za výrobu minerálneho oleja. 3. Ustanovenie minimálneho objemu pridávanej identifikačnej látky (dávkovanie), vrátane prípustných odchýlok. 4. Ustanovenie metodiky pre výpočet odchýlok použitia identifikačnej látok; problematika súvisí s otázkou, či je pre výpočet odchýlok použitia identifikačnej látok použiť metódu STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam. 5. Normy strát identifikačnej látky pri jej použití, manipulácii a skladovaní. 6. Metodika na zisťovanie prítomnosti identifikačnej látky pre daňový subjekt. 7. Zadefinovanie analytickej metódy stanovenia identifikačnej látky, resp. kontroly jej prítomnosti v zmesi s označovanou pohonnou látkou. 8. Dobu skladovateľnosti identifikačnej látky nielen v pôvodnom neotvorenom obale aj po otvorení originálneho obalu, ak sa nepoužije na označovanie celá nádoba. 9. Zadefinovanie arbitrážnej metodiky pre prípad sporu. 10. Balenia v akých bude identifikačná látka dodávaná. 11. Spôsob zaobchádzania s použitými nádobami z identifikačnej látky. 12. Postup pri kontrole správnosti označenia minerálneho oleja novou identifikačnou látkou po jeho zmiešaní s minerálnym olejom označeným pôvodnou identifikačnou látkou v nádržiach na čerpacích staniciach z dôvodu, že každá identifikačná látka zanechá „stopy“ na technologickom zariadení, resp. spôsob vytesňovania pôvodnej identifikačnej látky tak, aby minerálny olej označený novou identifikačnou látkou nevykazoval znaky pozmenenia označovania minerálneho oleja a teda nedošlo k porušeniu § 8 ods. 6 písm. c) novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. 13. Spôsob ako sa bude postupovať pri náhodnom úniku identifikačnej látky z titulu poruchy na technologickom zariadení, pochybenia obsluhy alebo inej udalosti z dôvodu vyššej moci. 14. Podrobnosti k vedeniu evidencie o použití identifikačnej látky, a to najmä: - spresnenie, ktorý údaj sme povinní uvádzať pri vedení evidencie podľa § 9b ods. 11 písm. b) novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, najmä aký objem identifikačnej látky máme uviesť do evidencie ako východiskový; problematika súvisí s tým, že každé balenie obsahuje určitú toleranciu objemu plus /mínus, čiže reálne vždy označíme minerálny olej v určitej objemovej tolerancii; sme toho názoru, že pri vedení evidencie množstva použitej identifikačnej látky musia byť akceptované tieto odchýlky, - spresnenie, ktorý údaj sme povinní uvádzať pri vedení evidencie podľa § 9b ods. 11 písm. i) novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, t. j. nepoužité množstvo identifikačnej látky na konci kalendárneho mesiaca, a to najmä akým spôsobom sa budú vykazovať množstvá identifikačnej látky, ktoré budú v zásobníkoch, resp. v potrubí; v tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že pri bilancovaní identifikačnej látky je nevyhnutné zohľadniť aj toleranciu samotného dávkovacieho zariadenia, - spôsob, akým sa bude v evidencii o množstve vydanej identifikačnej látky uvádzať množstvo identifikačnej látky, ktoré sa „spotrebuje“ napríklad pri oprave dávkovacieho zariadenia, pri jeho overení (vrátane následných overovaní), - spôsob, akým sa bude v evidencii o množstve vydanej identifikačnej látky uvádzať množstvo identifikačnej látky, ktoré bude obsahovať minerálny olej ak tento pôjde na prepracovanie. Odoslaná Detail