LPEU/2021/223 *COM(2021)208 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady_x0009_k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-MŠVVaŠ-SR-k-návrhu-s-nižšou-dôležitosťou-Oznámenie-EK-o-pozícii-Rady-k-VPÚ.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať