LPEU/2019/180 COM(2019)173 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať