LP/2021/410 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 65. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 20. - 24. septembra 2021

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Ministerstvo zdravotníctva SR k materiálu predkladá nasledujúcu obyčajnú pripomienku: Predkladacia správa, šiesty odsek: odporúčame do zoznamu spolupracujúcich organizácií a inštitúcií doplniť aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolupracuje s MAAE v súvislosti s monitorovaním objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a prostredníctvom projektov organizovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je na základe Zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane zaradený k orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany („orgány radiačnej ochrany“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi v ďalšom legislatívnom procese používať aktuálny formulár doložky vybraných vplyvov, tak ako tomu bolo v PPK. Odôvodnenie : Materiál bol predmetom PPK na Stálej pracovnej Komisií LRV na posudzovanie vybraných vplyvov. Komisia udelila tomuto materiálu súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v bode 1 písm. d) odporúčame vypustiť slovo „vyvolania“ a slovo „kandidátom“ odporúčame nahradiť slovom „kandidatúram“. Odôvodnenie: Vyvolanie hlasovania zo strany SR by malo byť vyhodnotené ÚJD SR a MZVEZ SR až bezprostredne pred samotným hlasovaním. Súčasne, keďže nekandidujú konkrétne osoby, ale krajiny, odporúčame použiť výraz kandidatúram namiesto kandidátom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K uzneseniu vlády SR V názve návrhu uznesenia vlády SR je potrebné vypustiť, z dôvodu nadbytočnosti, slová „k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail