LP/2019/832 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) K vlastnému materiálu: Časť 2.1. Ministerstvo financií SR odporúčame upraviť a doplniť nasledovne: Str. 3, vložiť do druhého odseku, na prvé miesto vetu: "Rozvíjať systém rozvojovej diplomacie aj cez možnosť uchádzať sa o pracovné pozície aj kandidátom mimo prostredia MZVaEZ, a zaviesť systém hodnotenia práce rozvojových diplomatov, resp. hodnotenie činnosti ZÚ v oblasti rozvojovej agendy". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame v doložke vplyvov, bod 10: Poznámky uviesť, že navrhované “Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2020‘ vytvorí príležitosti na zvýšenie participácie slovenských podnikateľov v rozvojových projektoch a tendroch. Ide teda o pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, tento však nie je možné predvídať a kvantifikovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame v doložke vplyvov, bod 10: Poznámky uviesť, že navrhované “Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2020‘ vytvorí príležitosti na zvýšenie participácie slovenských podnikateľov v rozvojových projektoch a tendroch Ide teda o pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, tento však nie je možné predvídať a kvantifikovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Časť 2.6. Ministerstvo financií SR odporúčame upraviť a doplniť nasledovne: Str. 8, druhý odsek: Odstrániť časť textu v zátvorke tak, aby jej obsah znel: „v rámci programu Verejné financie pre rozvoj: posilňovanie kapacít v oblasti verejných financií“. Str. 9, tretí odsek: Doplniť spojku ako, tak, aby text znel: „MF SR sa v apríli 2019 stalo členom programu PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), ktorý sa zameriava na zlepšovanie riadenia verejných financií prostredníctvom univerzálnej a štandardizovanej hodnotiacej metodiky, ako aj na podporu výskumu a budovania kapacít v rozvojových krajinách.“ Doplniť na záver tretieho odseku vetu: „V 2. polovici roka 2020 bude MF SR predsedať riadiacemu výboru PEFA.“ Str. 9, piaty odsek: Upraviť 2. vetu v bode (i) nasledovne: „V roku 2020 sa časť aktivít bude implementovať v spolupráci s UNDP s využitím „in-house“ projektových kapacít.“ Str. 9, šiesty odsek: Doplniť prvú vetu v bode (ii) nasledovne: „nástroj na prípravu projektov a mobilizáciu zdrojov v rámci UNDP – cieľom je, na základe dopytu regionálnych centier UNDP a expertízy slovenských podnikateľov, identifikovať medzinárodné rozvojové projekty s najvyššou pravdepodobnosťou investičného financovania a úspešnej realizácie a vytvoriť predpoklady na vstup slovenskej expertízy už do prípravnej fázy (štúdie uskutočniteľnosti).“ Str. 10, druhý odsek: Tretiu vetu odseku upraviť nasledovne: „Do procesu schvaľovania projektov, resp. posudzovania ich vhodnosti na financovanie v rámci ODA, budú okrem MF SR zapojené aj MZVEZ SR a ďalšie rezorty, ktoré budú klásť dôraz na dôsledné zhodnotenie rozvojového aspektu projektov a ich dopadu na životné prostredie a sociálno-ekonomickú situáciu v partnerských krajinách.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z hľadiska vecnej pôsobnosti uplatňuje nasledovné (formálne) pripomienky: I. V dokumente „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ v tabuľke č. 4, (strana č. 7): 1.je v piatom stĺpci uvedený rok 2021, navrhujeme zmenu na rok 2022 podľa poradia 2.v riadku „Bežné transfery (640), v piatom stĺpci navrhujeme zmenu zo sumy 100 000 na sumu 700 000.“ II.V časti týkajúcej sa migračného úradu MV SR (strana č. 7, bod 2.3.1) navrhujeme použiť celý názov úradu - Migračný úrad Ministerstva vnútra SR - a v prípade použitia skratky, navrhujeme použiť dlhodobo zaužívanú skratku MÚ MV SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K vlastnému materiálu: Časť 2.1. Ministerstvo financií SR odporúčame upraviť a doplniť nasledovne: Str. 2, druhý odsek: Odstrániť časť textu v zátvorke tak, aby jej obsah znel: „(západný Balkán, Východné partnerstvo, východná subsaharská Afrika, Blízky východ)." a doplniť vetu: "pre Afganistan bude pripravená tzv. "phasing out stratégia". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Navrhujeme do materiálu zakomponovať nasledovné opatrenie spojené s prípravou záväzných opatrení a nariadení EÚ vo vzťahu k medzinárodnej doprave: 1. zvýšiť kontrolu plnenia medzinárodných dohovorov, ktoré Slovensko implementovalo do svojich priorít smerované zdravotne postihnutým a ostatným sociálne odkázaným skupinám obyvateľov Slovenska (v kompetencii MPSVR SR) 2. vytvoriť položku pre MDV SR na zapojenie Slovenska do interoperability a mobility vytváranej v EÚ pre šlenské krajiny s očakávaným zanesením do opatrení v roku 2020 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K vlastnému materiálu: Časť 2.1. Ministerstvo financií SR odporúčame upraviť a doplniť nasledovne: Str. 3, vložiť do druhého odseku, na prvé miesto vetu: "Rozvíjať systém rozvojovej diplomacie aj cez možnosť uchádzať sa o pracovné pozície aj kandidátom mimo prostredia MZVaEZ, a zaviesť systém hodnotenia práce rozvojových diplomatov, resp. hodnotenie činnosti ZÚ v oblasti rozvojovej agendy". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K predmetnému materiálu nemáme pripomienky. Odporúčame uviesť v materiáli okrem cieľovej hodnoty aj aktuálnu hodnotu podielu ODA na HND. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail