LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Osobitné opatrenia, str. 23, žiadame doplniť nový bod 112, ktorý znie: „Štát prostredníctvom MPSVR SR vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe ich vykonávania, najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Okrem vyššie uvedených činností prijalo MPSVR SR aj všetky potrebné opatrenia na účinnú implementáciu zákona o boji proti diskriminácii. Pre účely sociálnej inklúzie aj marginalizovaných rómskych komunít v rámci prioritnej osi č. 4 OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 368 671 978 eur. Na zabezpečenie účinnej implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 MPSVR SR realizuje dva národné projekty Terénna sociálna práca v obciach I. a Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktoré sa začali realizovať v roku 2016. Prostredníctvom NP Terénna sociálna práca v obciach I. (2016 – 2019) s celkovou alokáciou 29 340 353 eur sa zamestnalo 261 terénnych sociálnych pracovníkov a 247 terénnych pracovníkov. V národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s celkovou alokáciou 20 915 000 eur, bolo vytvorených celkovo 387 pracovných miest. Komunitné centrá, Nízkoprahové denné centrá a Nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, ktoré sa zapojili do NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovní realizovali činnosti a aktivity týkajúce sa témy – „Zásada rovnakého zaobchádzania a možnosti ochrany klientov pred rôznymi formami diskriminácie“. Tieto aktivity majú preventívno-osvetový charakter (besedy a diskusie na tému rasovo podmienené násilie, rasizmus, nacizmus, holokaust a spoločensky neakceptovateľné ideológie) a charakter prevencie, riešenia konfliktov v rodine a v komunite, ktorý je zameraný na domáce násilie, rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí, šikanu, prevenciu páchania podvodov a násilia na senioroch a zdravotne postihnutých ľuďoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Osobitné opatrenia, str. 25, v bode 122 navrhujeme text v poslednej vete v znení „detí projektu“ zmeniť na text v znení „detí zapojených do projektu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Utečenci a žiadatelia o azyl, str. 40, v bode 186 odporúčame v poslednej vete nahradiť názov zariadenia „...Detského domova a centra detí v Medzilaborciach“ názvom Centrum pre deti a rodinu v Medzilaborciach (v príslušnom tvare), nakoľko s účinnosťou od 1.1.2019 detský domov nahradilo Centrum pre deti a rodinu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Osobitné opatrenia, str. 25, v bode 119 navrhujeme text v štvrtej vete v znení „nemôže byť prijaté“ zmeniť na text v znení „nemôže byť prijatý“. V tom istom bode navrhujme v šiestej vete zmeniť text v znení „Následné upravený“ na text v znení „Následne bol upravený“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Utečenci a žiadatelia o azyl, str. 40, v bode 187 žiadame vypustiť text v znení „Integračná politika SR sa venuje integrácii všetkých cudzincov do spoločnosti, a preto je jej gestorom MPSVR SR“ a nahradiť textom v znení „Integračná politika SR sa venuje integrácii cudzincov do spoločnosti a gestorom dokumentu Integračnej politiky v SR je MPSVR SR. Integračná politika SR je však prierezová politika, a preto spadá do vecnej kompetencie viacerých rezortov, ktoré majú realizovať vlastné opatrenia vedúce k efektívnej integrácii cudzincov v SR. Výsledky plnenia opatrení integračnej politiky sa nachádzajú v tzv. Súhrnnej správe o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 („ďalej Súhrnná správa“). MPSVR SR prostredníctvom uznesenia vlády č. 473 (z 10. októbra 2018 k dokumentu Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR) prevzalo iniciatívu a zaviazalo sa k aktualizácii Integračnej politiky SR (v termíne do roku 2020). Dôvod je ten, že a) súčasne platná Integračná politika SR (uznesenie vlády SR č. 45/2014) bola koncipovaná v diametrálne odlišnom spoločensko-ekonomickom kontexte; b) postupné vyhodnocovanie Súhrnných správ za príslušné roky odhalilo, že prevažná väčšina opatrení Integračnej politiky SR už bola splnená. V tejto súvislosti tiež MPSVR SR zásadne zrevidovalo svoj hlavný webový portál. K dispozícii sú nové informácie ohľadom vstupu a pohybu, zamestnávania, bývania a vzdelávania cudzincov, ako aj informácie 1) pre obete obchodovania s ľuďmi alebo nelegálneho zamestnávania (s číslom na bezplatnú linku); 2) pre ženy, ktoré zažívajú násilie (s číslom na bezplatnú linku).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona (bod 58) - O: Navrhujeme za slová „sprísnil uložený“ vložiť slovo „peňažný“, vypustiť slová „na pokutu“ a nahradiť slová „vo výške“ slovami „v sume“. Navrhujeme slová „Ústavy Slovenskej republiky“ nahradiť slovom „ústavy“ (v bode 28 zavedená legislatívna skratka). Navrhujeme za slová „na nepodmienečný trest odňatia slobody“ vložiť slovo „vo výmere“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti I. Úvod, str. 1, v bode 4 navrhujeme, podobne ako je to aj pri iných rezortoch, zaviesť skratku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v podobe „(ďalej len „MZVaEZ SR“)“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Implementácia antidiskriminačného zákona, str. 5, v bode 21 navrhujeme zaviesť skratku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v podobe „(ďalej len „MZVaEZ SR“)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Potláčanie nenávistných prejavov, str. 19, v bode 98 navrhujeme text v znení „Ministerstvo prác, sociálnych vecí a rodiny SR“ zmeniť na text v znení „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona (bod 55) - O: Navrhujeme slová „trestného zákona“ nahradiť slovom „TZ“ (v bode 38 zavedená legislatívna skratka). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona (bod 43) - O: Navrhujeme za slová „je formou spáchania trestného činu“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona (bod 52) - O: Navrhujeme slová „§ 140 e“ nahradiť slovami „§ 140 písm. e“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona (bod 31) - O: Navrhujeme slovo „Špeciálnej“ nahradiť slovom „špeciálnej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K prílohe Trinástej periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (časť B, bod 3.) - O: Navrhujeme slová „národnou protiteroristickou jednotkou NAKA“ nahradiť slovom „NPTJ“ (v bode 17 zavedená legislatívna skratka). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona (bod 47) - O: Navrhujeme slová „národnou protiteroristickou jednotkou NAKA“ nahradiť slovom „NPTJ“ (v bode 17 zavedená legislatívna skratka). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V Kapitole II. Informácie o plnení odporúčaní Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správy SR, v podkapitole „Potláčanie nenávistných prejavov“ navrhujeme na strane 20 doplniť nový bod 101 s nasledovným znením: „V septembri 2019 sa uskutočnilo 3. celoslovenské stretnutie expertov zaangažovaných v oblasti pastorácie Rómov združených v platforme SAVORE, aby diskutovali o problémoch v pastorácii Rómov a spoločne pripravili dlhodobú stratégiu pastoračnej práce s Rómami na Slovensku.“ Odôvodnenie: súvisí s pripomienkou k novo navrhovanému bodu 99. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K ods. 5 vlastného materiálu: Žiadame v druhej vete slová „štúdia uskutočniteľnosti osobitného prístupu pri sčítaní obyvateľov - členov urbanistických osídlení marginalizovaných rómskych komunít“ nahradiť slovami „štúdia o zohľadnení špecifík vyplývajúcich z charakteru obce pri príprave SODB 2021 so zameraním na marginalizované rómske komunity“. Odôvodnenie: Navrhované slová zohľadňujú znenie strategického cieľa 4 Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K ods. 7 vlastného materiálu: Žiadame vypustiť ôsmu vetu v znení „Text zákona plne rešpektuje medzinárodné záväzky.“. Odôvodnenie: Veta je nadbytočná. Text zákona rešpektuje medzinárodné záväzky bez ohľadu na to, či sa táto veta v materiáli uvedie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V Kapitole II. Informácie o plnení odporúčaní Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správy SR, v podkapitole „Potláčanie nenávistných prejavov“ navrhujeme na strane 20 doplniť nový bod 99 s nasledovným znením: „Pastoračné aktivity registrovaných cirkví a náboženských spoločností v marginalizovaných rómskych komunitách prispievajú k predchádzaniu a potláčaniu rasistických nenávistných prejavov vo vzťahu k Rómom, k zlepšeniu vzťahov medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, k búraniu predsudkov, ako aj ku kvalitatívne vyššej životnej úrovni obyvateľstva v marginalizovaných rómskych komunitách“. Výsledky pastorácie Rómov sú uvedené v publikácii, ktorá je výstupom z projektu Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010) Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“. (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Boh medzi bariérami/Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010), ÚEt SAV, 2010, ISBN: 978-80-89027-34-7, http://www.uet.sav.sk/files/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf). Odôvodnenie: z výsledkov Výskumu sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010) Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“. (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Boh medzi bariérami/Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010), ÚEt SAV, 2010, ISBN: 978-80-89027-34-7, http://www.uet.sav.sk/files/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf), ktorý sa realizoval zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, vyplýva, že: „pri náboženskej zmene dochádza aj k sociálnej zmene, teda k širokospektrálnej zmene sociálnych návykov a správania sa jednotlivcov. Táto zmena má vysoký potenciál sociálnej inklúzie, nakoľko u rómskych konvertitov dochádza k nárastu pozitívnych sociálnych zručností a kompetencií za súčasného poklesu takých módov sociálneho správania, ktoré majoritná spoločnosť vníma ako negatívne“ (str. 116). Uvedená skutočnosť teda preukázateľne prispieva k zlepšeniu vzťahov medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, k ich lepšiemu spolunažívaniu a tým aj k eliminácii rasistických nenávistných prejavov. Zároveň napomáha k naplneniu všeobecného odporúčania č. 35 (2013) o boji s rasistickými nenávistnými prejavmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K ods. 7 vlastného materiálu: Žiadame šiestu vetu v znení „Zámerom vykonávacieho predpisu zákona je v elektronickom sčítacom formulári ustanoviť zber ďalších dvoch kategórií údajov, popri národnosti, a to jazyk používaný na verejnosti a jazyk používaný v domácnosti.“ nahradiť novou šiestou vetou v znení „Zámerom vykonávacieho predpisu zákona je v elektronickom sčítacom formulári ustanoviť zber dvoch kategórií údajov, o národnosti a materinskom jazyku.“. Zároveň žiadame vypustiť siedmu vetu v znení „Táto skutočnosť zodpovedá vydanej metodike z roku 2018 sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk.“. Odôvodnenie: V elektronickom sčítacom formulári SODB 2021 nebude ustanovený zber údajov o najčastejšie používanom jazyku na verejnosti a najčastejšie používanom jazyk v domácnosti. Z metodiky sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk vyplýva, že údaje o najčastejšie používanom jazyku v domácnosti a najčastejšie používanom jazyku na verejnosti nie sú významne žiadané ani štátnou správou ani akademickou obcou. Vzhľadom na definíciu najčastejšie používaného jazyka na verejnosti resp. v domácnosti nemá táto premenná veľký potenciál pre využitie na podporu rozhodovania. V nadväznosti na uvedené, je siedma veta bezpredmetná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V Kapitole II. Informácie o plnení odporúčaní Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správy SR, v podkapitole „Potláčanie nenávistných prejavov“ navrhujeme na strane 20 doplniť nový bod 102 s nasledovným znením: „Umelecké centrum F6, ktorého zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zverejňuje na Youtube kanáli videá o rómsko-slovenských priateľstvách, ktoré prispievajú k budovaniu pozitívneho obrazu o Rómoch, k búraniu negatívnych predsudkov o Rómoch a k potláčaniu nenávistných prejavov. (https://www.youtube.com/watch?v=PMeuQ_htCW4&list=PLbceUMtGz6ehM6hFCYJ-ZCbYZJZk-iv9I&index=1)“ Odôvodnenie: súvisí s pripomienkou k novo navrhovanému bodu 99. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V Kapitole II. Informácie o plnení odporúčaní Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správy SR, v podkapitole „Potláčanie nenávistných prejavov“ navrhujeme na strane 20 doplniť nový bod 100 s nasledovným znením: „Konferencia biskupov Slovenska usporiadala dňa 20. septembra 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom „Pastoračná práca s Rómami a jej prínos pre spoločnosť“, na ktorej predstavila vybrané projekty pastoračnej práce Katolíckej cirkvi na Slovensku doplnené a podporené vedeckými výskumami a pohľadom vedcov z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Odôvodnenie: súvisí s pripomienkou k novo navrhovanému bodu 99. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona(bod 40) - O: Navrhujeme slová „trestné činy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 TZ“ nahradiť slovami „trestné činy prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd“ (zmena zákonného pomenovania trestného činu ustanovená zákonom č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2017). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bod 131. vypustiť text: „Projekt rovnako obsahoval aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou, aktivity skvalitňovania diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“) s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK, aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania diskriminácie, odstraňovania segregácie, sociálneho vylúčenia na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie).“ a nahradiť ho týmto textom: „Prioritou projektu bolo zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. Špecifickým cieľom bolo zvýšenie inkluzívnosti a rovnoprávneho prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov.“ Odôvodnenie: Aktualizácia textu. Pôvodný text sa týkal iného projektu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bod 132. celý text vypustiť a nahradiť novým textom: „V roku 2018 bola výzva V základnej škole úspešnejší II vyhlásená ako pokračovanie úspešnej rovnomennej výzvy, ktorá podporila 478 projektov základných škôl, zameraných na vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu „V základnej škole úspešnejší II“ je 9,5 milióna eur, z toho 9 miliónov eur pre menej rozvinuté regióny a pol milióna eur pre viac rozvinutý región.“ Odôvodnenie: Aktualizácia textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode 118. návrhu odporúčame slovo „mám“ nahradiť slovom „má“. V bode 119. návrhu odporúčame slovo „prijaté“ nahradiť slovom „prijatý“. V druhej vete uvedeného bodu odporúčame vložiť za slovo „následne“ slovo „bol“. V bode 129. návrhu odporúčame vypustiť slovo „s“ pred slovom „vykonateľnou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, bodu 40.: V bode 40 odporúčame upraviť znenie poslednej vety nasledovne: Najčastejšie sa touto formou páchajú trestné činy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 TZ, prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd hanobenia národa podľa § 422 TZ, rasy a presvedčenia podľa § 423 TZ a podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 TZ. Odôvodnenie: Navrhujeme opravu odkazu na ustanovenie pri trestnom čine podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, nakoľko správne má ísť o § 421 TZ a súčasne navrhujeme doplnenie zmienky o trestnom čine prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd hanobenia národa podľa § 422 TZ, nakoľko už priamo z normatívneho textu príslušného ustanovenia § 422 TZ vyplýva, že v danom prípade je tento možné spáchať najmä prostredníctvom internetu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, bodu 56.: V bode 56 odporúčame za slová ,,Zákonom o" doplniť slovo ,,trestnej". Odôvodnenie: Ide o spresnenie textu, vychádzajúc z názvu zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail