LP/2019/652 Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Zoznam hromadných pripomienok

Autor Text pripomienky Detail
Aevis n.o. (Aevis n.o.) 2. ku kapitole 3, tabuľke Vlastný materiál, kap. 3, tabuľka "Prehľad výmer jednotlivých komponentov lokality a jej nárazníkovej zóny" v riadku Kyjovský prales a Vihorlat požadujeme pôvodné znenie v stĺpci "Výmera širšej nárazníkovej zóny B2 (ha)" s hodnotou "0" a "189,7152" nahradiť adekvátnou rozlohou tejto nárazníkovej zóny pre oba komponenty, ktorá by zahrnula aj hodnotné lesné porasty situované medzi komponentmi Vihorlat a Kyjovský prales a tým by okrem lepšej integrity týchto jadrových zón vytvorila a zlepšila aj ich vzájomnú konektivitu a zabezpečila lepšiu ochranu OUV. Odôvodnenie: Medzi odporúčaniami spoločnej poradnej misie WHC/IUCN z októbra 2018 sa nachádzajú aj odporúčania č. 2 a 3, ktoré požadujú navrhnutie hraníc jadrových a nárazníkových zón s dôrazom na konzistentné zakomponovanie porastov vysokej hodnoty (2) a zabezpečenie konektivity jednotlivých komponentov cez nárazníkovú zónu na základe dodatočnej štúdie hodnotiacej stupeň prirodzenosti porastov (3). Tieto odporúčania sú v samotnom texte na strane 15 a 16 jasne definované pričom sa očakáva ich aplikácia ako pre komponenty Rožok, Stužica - Bukovské vrchy a Havešová (kde sa tento prístup aplikoval a prejavil v úprave území striktnej aj širšej nárazníkovej zóny), tak aj pre komponent Vihorlat a Kyjovský prales, kde sa ale tento prístup vôbec neaplikoval, dokonca oproti návrhu nárazníkovej zóny, predloženého poradnej misii WHC/IUCN v októbri 2018, nastala jej značná redukcia. Stalo sa tak aj napriek tomu, že v potenciálnej nárazníkovej zóne slúžiacej na vytvorenie konektivity medzi týmito dvoma komponentmi sa nachádzajú aj súvislé plochy starých porastov so zmiešaným drevinovým zložením podobné napr. porastom začleneným do striktnej nárazníkovej zóny v okolí komponentu Rožok. Požadujeme preto predloženie štúdie hodnotiacej stupeň prirodzenosti týchto porastov podľa metodiky použitej pre jej zisťovanie v NP Poloniny a na základe jej výsledkov očakávame ich začlenenie minimálne do širšej nárazníkovej zóny týchto komponentov, zabezpečujúcej ich konektivitu a tým aj lepšiu ochranu OUV. Vyššie spomínaná redukcia nárazníkovej zóny na šírku 100 m od hranice jadrovej zóny, bola vykonaná aj napriek jasnému odporúčaniu č. 7 v dokumente poradnej misie a tiež v texte na strane 19, že "ani uniformných 100 - 150 m šírky nárazníkovej zóny, ani jednoduchý prístup na šírku jedného porastu nemôže garantovať integritu jadrovej zóny". V prípade komponentu Kyjovský prales je nárazníková zóna vyznačená dokonca 100 m dovnútra od hranice rezervácie. Podľa Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody SR má NPR Kyjovský prales 397,41 ha (http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/708) a nemá vyhlásené ochranné pásmo, čiže zo zákona preň platí 100 m ochranné pásmo s 3. stupňom ochrany. Tento návrh chce de-facto zmenšiť územie NPR s 5. stupňom ochrany na výmeru 289,34 ha, čiže o viac ako 107 ha! A to bez náležitej diskusie, pripomienkovania atď. Ďalej v texte sa ako dôležité parametre pre stanovenie dostatočnej šírky nárazníkovej zóny v záujme ochrany jadrovej časti uvádzajú napr. morfológia terénu, drevinové zloženie, potenciál daného porastu pre jeho prirodzený vývoj až do štádia starého lesa (old-growth forest) ale aj iné kritériá. Preto očakávame, že aj tieto charakteristiky budú pri úprave nárazníkovej zóny zohľadnené. Pripomienka je zásadná. Detail
Aevis n.o. (Aevis n.o.) 3. ku kapitole 3, odstavec 5 Vlastný materiál, kap. 3, odstavec 5, bod 2, druhá veta v znení "V tejto subzóne je potrebné uplatňovať prírode blízky manažment lesov, aby sa zabezpečilo udržanie a obnova prirodzených ekosystémov bukového lesa." sa nahradí znením "V tejto subzóne je možné v odôvodnených prípadoch uplatňovať len prírode blízky manažment lesov, zameraný na zlepšenie stavu prirodzených ekosystémov bukového lesa." Odôvodnenie: V dokumente z poradnej misie WHC/IUCN z októbra 2018 sa na strane 14 jasne konštatuje, že územie lokality bolo zapísané na Zoznam svetového dedičstva na základe kritéria IX - prebiehajúce ekologické a biologické procesy. Ďalej v texte sa píše, že “Dostatočná veľkosť na zachovanie prírodných procesov, potrebných na dlhodobú ekologickú životaschopnosť širšieho ekosystému, (...) stupeň prirodzenosti lesa“ a “základná funkčná kapacita ekosystémov“ boli identifikované ako zásadné pre integritu tejto lokality, so “zvláštnym dôrazom (...) na prepojenosť bukových lesov a okolitých doplnkových biotopov vnímaných spolu ako nevyhnutný predpoklad fungovania a adaptácie týchto ekosystémov na meniace sa podmienky prostredia.“ Z toho podľa správy poradnej misie jednoznačne vyplýva požiadavka na aplikáciu "bezzásahového režimu ako požiadavky na účinnú ochranu lokality". Preto nie je na mieste, zvlášť v prípade biotopov s dominantným zastúpením dreviny buk, vysokým stupňom prirodzenosti a so silným prirodzeným zmladením pozorovaným na všetkých lokalitách potenciálnych nárazníkových zón, používať slovné spojenie "...je potrebné uplatňovať prírode blízky manažment lesov, aby sa zabezpečilo udržanie a obnova..." ale treba použiť vhodnejšie slovné spojenie "...je možné v odôvodnených prípadoch uplatňovať len prírode blízky manažment lesov, zameraný na zlepšenie stavu..." nakoľko sa jedná o územia chránené viacerými štatútmi (napr. ako národný park, chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, biosferická rezervácia či územie ocenené Diplomom Rady Európy), kde by požiadavka na prírode blízky manažment, mala byť samozrejmá. Vyplýva to nakoniec aj z textu dokumentu poradnej misie na strane 20, kde sa odporúča zachovať v nárazníkovej zóne bez ťažby porasty, ktoré boli minimálne zasiahnuté doterajším manažmentom. V prípade porastov už zasiahnutých ťažbou uplatňovať prírode blízky spôsob hospodárenia a podporiť ich ďalší vývoj smerom k starým lesom (old-growth forests) a tiež umožniť ich prirodzenú obnovu. Pripomienka je zásadná. Detail
Aevis n.o. (Aevis n.o.) 4. ku kapitole 4, odstavec 1 Vlastný materiál, kap. 4, odstavec 1, bod 2, text "v širšej nárazníkovej zóne B2 (podľa mapovej prílohy) sa bude hospodáriť prírode blízkym spôsobom v súlade s dohodnutými zásadami manažmentu v rámci lokality UNESCO a s dosiaľ platným Programom starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026 po vzájomnej dohode so ŠOP SR, s cieľom zabezpečiť udržanie a obnovu prirodzených ekosystémov bukového lesa – tzn. zabezpečiť podporu prirodzenej obnovy potenciálne pôvodného drevinového zloženia, využívanie výberkového spôsobu hospodárenia, rovnomerné ponechávanie mŕtveho dreva (v priemere viac ako 10 % objemu stojaceho dreva), zachovávanie a podporu rôznovekosti porastov." sa nahradí znením "v širšej nárazníkovej zóne B2 (podľa mapovej prílohy) sa môže hospodáriť len prírode blízkym spôsobom v súlade s dohodnutými zásadami manažmentu v rámci lokality UNESCO a v súlade s pripravovaným Integrovaným manažmentovým plánom pre túto lokalitu. Do času schválenia tohto dokumentu ako aj oficiálneho vyhlásenia rezervácií a ich nárazníkových zón je treba zabezpečiť zastavenie manažmentových opatrení na celej rozlohe lokality podľa jej aktuálne platných hraníc (definovaných pri nominácii z roku 2007) a zároveň na územiach, ktoré sú navrhované ako súčasť lokality v rámci dokumentu predloženého do MPK." Odôvodnenie: Aktuálne platný Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 - 2026 na územiach navrhovaných nárazníkových zón UNESCO lokality umožňuje aj bežné hospodárske postupy typické pre hospodárske lesy, čo sa na území parku aj bežne uplatňuje (napr. ťažba v doline Zbojského potoka v posledných rokoch). Takéto aktivity v súčasnosti spôsobujú poškodzovanie OUV tejto lokality, na čo už od roku 2015 vo svojich rozhodnutiach upozorňuje Výbor svetového dedičstva UNESCO. Preto nie je žiaduce postupovať v súlade s týmto dokumentom a v čase do schválenia Integrovaného manažmentového plánu ako aj oficiálneho vyhlásenia rezervácií a ich ochranných pásiem podľa predkladaného dokumentu je treba zabezpečiť zastavenie manažmentových opatrení na celej rozlohe lokality podľa jej aktuálne platných hraníc (definovaných pri nominácii z roku 2007) v zmysle odporúčania poradnej misie WHC/IUCN podľa kapitoly 3. (strana 5) a tiež na územiach, ktoré sú navrhované ako súčasť lokality v rámci dokumentu predloženého do MPK. Pripomienka je zásadná. Detail
Aevis n.o. (Aevis n.o.) Hromadná pripomienka k Návrhu úpravy hraníc Karpatských bukových pralesov UNESCO Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu: ku kapitole 3, tabuľke Vlastný materiál, kap. 3, tabuľka "Prehľad výmer jednotlivých komponentov lokality a jej nárazníkovej zóny" v riadku Stužica - Bukovské vrchy požadujeme pôvodné znenie v stĺpci "Výmera komponentu (ha)" s hodnotou "1751,8607" nahradiť adekvátnou rozlohou tejto jadrovej zóny, ktorá by zahŕňala všetky hodnotné porasty v rámci pôvodného komponentu Stužica - Bukovské vrchy a tým zabezpečila dostatočnú ochranu Výnimočnej svetovej hodnoty (ang. Outstanding Universal Value, ďalej iba OUV). Odôvodnenie: Medzi odporúčaniami spoločnej poradnej misie WHC/IUCN z októbra 2018 sa okrem iného nachádzajú aj odporúčania č. 1 a 2, ktoré požadujú začlenenie porastov vysokej prírodnej hodnoty v území podľa návrhu z roku 2007 ako súčasť jadrovej alebo nárazníkovej zóny (1) a dizajnovanie hraníc jadrových a nárazníkových zón s dôrazom na konzistentné zakomponovanie porastov vysokej hodnoty (2). Preto požadujeme, aby štát zabezpečil dôslednú ochranu územia v tejto lokalite v súlade s odporúčaniami poradnej misie WHC/IUCN z októbra 2018 v prvom rade na štátnych pozemkoch a zároveň zabezpečil riešenie, ktoré by bolo akceptovateľné aj zo strany súkromných majiteľov pozemkov. V opačnom prípade reálne hrozí, že dôjde k oslabeniu ochrany OUV z dôvodu nedostatočnej ochrany porastov vysokej prírodnej hodnoty, prípadne straty konektivity medzi jednotlivými komponentmi UNESCO lokality. Pripomienka je zásadná. Detail
Aevis n.o. (Aevis n.o.) 5. ku kapitole 4, odstavec 3 Vlastný materiál, kap. 4, odstavec 3, druhá veta v znení "V tomto prípade bude na území prírodných rezervácií vyhlásený 5. stupeň ochrany a v ochrannom pásme 4. stupeň ochrany (nárazníková zóna B1) alebo tam, kde je to potrebné, 3. stupeň ochrany (nárazníková zóna B2) (v závislosti od podmienok a odporúčaného manažmentu), čím sa zabezpečí právna ochrana lokality na celom území slovenských komponentov lokality UNESCO." sa nahradí znením "V tomto prípade bude na území prírodných rezervácií vyhlásený 5. stupeň ochrany a v ochrannom pásme 4. stupeň ochrany (nárazníková zóna B1 a B2), čím sa zabezpečí právna ochrana lokality na celom území slovenských komponentov lokality UNESCO v zmysle rozhodnutia Výboru č. 43 COM 7B.13." Odôvodnenie: Medzi odporúčaniami spoločnej poradnej misie WHC/IUCN z októbra 2018 sa nachádza aj odporúčanie č. 5, ktoré jasne požaduje zabezpečiť ochranu všetkých budúcich nárazníkových zón minimálne v rámci 4. stupňa ochrany. Toto odporúčanie vyplýva z rozhodnutia Výboru č. 42 COM/7B.71, ktoré požaduje, aby všetky územia v rámci lokality mali dostatočne právne zabezpečený režim ochrany a na jeho naplnenie poradná misia ponúka len riešenie cez ochranu v rámci 4. stupňa ochrany. Tento postup je nevyhnutný aj z dôvodu, že niektoré časti nárazníkovej zóny predstavené poradnej misii v októbri 2018, napriek tomu, že ostali súčasťou nárazníkovej zóny, nie sú v aktuálne predloženom návrhu zaradené do jej striktnej časti (B1) ale len do jej širšej časti (B2). Nakoľko ani návrh nárazníkovej zóny z októbra 2018 nevnímala poradná misia ako dostatočne rozsiahly na zabezpečenie ochrany pre OUV (viď. odporúčania misie č. 1, 2, 3 a 7), pričom jasne povedala, že očakáva v tejto časti zabezpečenie manažmentu bez intenzívnych zásahov (viď. odporúčanie misie č. 8), nie je prípustné, aby nárazníkové územie spadalo pod 3. stupeň ochrany. V takomto prípade by mohol pokračoval nežiaduci manažment, ktorý Výbor už od roku 2015 (rozhodnutím č. 39 COM 7B.19) žiada v UNESCO lokalite zastaviť. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie k všetkým predchádzajúcim pripomienkam: Všetky predchádzajúce pripomienky vyplývajú zo zásad ochrany UNESCO lokalít a z požiadavky uvedenej v rozhodnutí Výboru svetového dedičstva č. 43 COM 7B.13, aby boli vo finálnom návrhu hraníc plne zohľadnené odporúčania spoločnej poradnej misie WHC/IUCN z októbra 2018. Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo životného prostredia SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti: Tomáš Vida, Aevis n.o., tomas.vida@aevis.org Rastislav Mičaník, My sme les, rastislav.micanik@aevis.org Milan Janák WWF Slovensko, mjanak@wwfsk.org Michal Filípek, WWF Slovensko, mfilipek@wwfsk.org Detail