LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k opatreniu O34: Uvedené opatrenie navrhujeme zrušiť Odôvodnenie: Administratívne stanovenie používania alternatívnych obalov, o ktoré nemajú zákazníci záujem, bude mať opačný efekt, ako je zamýšľané. Opatrenie povedie k vzniku odpadu a plytvaniu. Na pultoch obchodných prevádzkach budú umiestnené produkty, o ktoré nebudú mať zákazníci záujem, nebudú ich kupovať a preto po dobe trvanlivosti skončia, ako odpad. Údaje z iných členských štátov jednoznačne preukazujú, že zákazníci pri možnosti výberu preferujú jednorazové obaly na nápoje.Preferencia opakovane použiteľných obalov bude mať negatívny dopad na životné prostredie, nakoľko používanie opakovane použiteľných obalov na nápoje má väčšiu uhlíkovú stopu, ako jednorazové obaly na nápoje.Administratívne vynútené investície do nových plniacich a baliacich liniek na produkty, o ktoré nebude záujem povedie k významným stratám a poškodeniu sektora nealkoholických nápojov a minerálnych vôd. Navrhujeme tiež zohľadniť kapacitné hľadisko malých predajní v ktorých budú musieť byť distribuované nápoje rovnakého druhu v PET fľašiach a aj v opakovane použiteľných obaloch Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vzhľadom na skutočnosť, že zabezpečenie plnenia opatrenia č. 10 „ Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov, ako aj zavedenia lokálnych zálohových systémov formou úpravy legislatívy a ekonomickej motivácie“ a opatrenia č. 47 „Podpora ekodizajnu v nadväznosti na Akčný plán pre obehové hospodárstvo“ uvedených vo vlastnom materiáli, ako aj plnenie úlohy B.3. uvedenej v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky je plne v kompetencii kapitoly Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, zásadne s takto uloženou úlohou určenou podpredsedovi vlády a ministrovi financií, ako aj zodpovednosťou Ministerstva financií Slovenskej republiky pri plnení spomenutých opatrení nesúhlasíme. Žiadame podpredsedu vlády a ministra financií z plnenia tejto úlohy vypustiť a tiež vypustiť Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako zodpovednú kapitolu pri plnení opatrení uvedených vo vlastnom materiáli. Predložený materiál neobsahuje podrobnosti a kvantifikáciu opatrení, preto nie je možné uložiť členom vlády úlohu plniť opatrenia. Zároveň žiadame plnenie úlohy B.3. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky a opatrení uvedených vo vlastnom materiáli presmerovať na kapitolu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Pripomienky sú zásadné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie konštatovanie uvedené v doložke vybraných vplyvov, ako aj predkladacej správe, že predmetný materiál je strategickým dokumentom a jeho schválenie nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň však upozorňujeme, aby všetky z neho vyplývajúce materiály, ktoré budú predložené dotknutými kapitolami, boli vypracované takým spôsobom, aby nezakladali zvýšené vplyvy na rozpočet verejnej správy a boli pokryté v rámci schválených limitov dotknutých kapitol na jednotlivé roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V súvislosti s návrhom financovania opatrení v časti „6. Plasty a obaly“ žiadame nenavrhovať opatrenia, ktoré zavádzajú úľavy na daniach. Na účely predchádzania vzniku odpadu by nemali vznikať nové úľavy a výnimky v daňovom systéme. Zavedenie daňových nástrojov by sa malo zvážiť len vo forme dodatočného zdanenia v prípade producentov odpadu s motiváciou znižovať množstvo odpadov. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) Zásadná pripomienka k bodu 6. Plasty, v časti 6.4 Opatrenia - k opatreniu O.34 : Uvedené opatrenie navrhujeme zrušiť a ponechať pôvodnú veľkosť predajnej plochy 200 m2 Odôvodnenie: Kapacitné hľadisko malých predajní v ktorých budú musieť byť distribuované nápoje rovnakého druhu v PET fľašiach a aj v opakovane použiteľných obaloch Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k materiálu Žiadame vypustiť MH SR ako gestora zodpovedného za implementáciu opatrenia O.27 „Legislatívny návrh na zavedenie tlače reklamných materiálov/letákov výlučne na recyklovanom papieri“, kapitola 4. Zároveň žiadame neuvádzať MH SR ani ako spolugestora daného opatrenia. Odôvodnenie: Stanovenie povinnosti podnikateľských subjektov tlačiť reklamné letáky výlučne na recyklovanom papieri považujeme za značne ambiciózne, a preto by mu mali predchádzať konzultácie s dotknutými subjektmi. Až na základe takejto diskusie je možné jednoznačne posúdiť vhodnosť a uskutočniteľnosť navrhnutého opatrenia. Zastávame názor, že ide o opatrenie patriace do výlučnej gescie MŽP SR a preto by jeho implementácia nemala byť uložená MH SR ako gestorovi ani ako spolugestorovi opatrenia. Ak MŽP SR považuje navrhnuté opatrenie za potrebné, má priestor implementovať ho prostredníctvom novelizácie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), alebo prostredníctvom novelizácie iného právneho predpisu v gescii MŽP SR. MH SR je síce gestorom zákona o reklame, avšak tento právny predpis nie je vhodným nástrojom na implementáciu navrhnutého opatrenia. Zákon o reklame upravuje všeobecné požiadavky na reklamu a požiadavky na reklamu niektorých produktov z hľadiska ochrany spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami klamlivej, neetickej či neprípustnej porovnávacej reklamy. Ak však ide o otázky súvisiace s ochranou životného prostredia, existujú iné nástroje, ktoré je potrebné využiť. Napokon, aj samotný predkladateľ v súvislosti s termínom plnenia navrhnutého opatrenia uvádza zákon o odpadoch. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme s uložením úlohy MH SR a žiadame úplné vypustenie MH SR ako subjektu zodpovedného za implementáciu navrhnutého opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k materiálu Žiadame preformulovať text v návrhu opatrenia O.49 „Uplatnenie tzv. Best Available Techniques (najlepšie dostupné techniky) v ťažbe a spracovaní nerastných surovín“, kapitola 9 na: „Odporúčame uplatňovať Best Available Techniques (najlepšie dostupné techniky) v ťažbe a spracovaní nerastných surovín, alebo iné techniky na zabezpečenie minimálnej ekvivalentnej ochrany životného prostredia.“ Zároveň žiadame upraviť gestora úlohy na MŽP SR. Odôvodnenie: Problém sa javí v tom, že v návrhu opatrenia nie sú uvedené referenčné rámce pre ich posudzovanie. Pokiaľ nie sú známe a špecifikované pre ťažbu jednotlivých surovín, resp. ich spracovanie, je takéto opatrenie nehodnotiteľné. Bez referenčných rámcov by malo mať toto opatrenie iba odporúčací charakter. Zároveň zodpovednosť za plnenie návrhu opatrenia v tomto znení nemôže byť z tohto hľadiska na MH SR, SAŽP, HBÚ, OBÚ, okresných úradoch a prevádzkovateľoch úložísk odpadu z ťažobného priemyslu, ale na gestorovi úlohy, ktorý po definovaní referenčného rámca pre jednotlivé typy surovín a procesov môže pri spoluzodpovednosti ostatných požadovať dodržiavanie ich uplatňovania v praxi prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Odstrániť opatrenie č. 34 Odôvodnenie: Administratívne stanovenie používania alternatívnych obalov, o ktoré nemajú zákazníci záujem, bude mať opačný efekt, ako je zamýšľané. Opatrenie povedie k vzniku odpadu a plytvaniu. Na pultoch obchodných prevádzkach budú umiestnené produkty, o ktoré nebudú mať zákazníci záujem, nebudú ich kupovať a preto po dobe trvanlivosti skončia, ako odpad. Údaje z iných členských štátov jednoznačne preukazujú, že zákazníci pri možnosti výberu preferujú jednorazové obaly na nápoje. Preferencia opakovane použiteľných obalov bude mať negatívny dopad na životné prostredie, nakoľko používanie opakovane použiteľných obalov na nápoje má väčšiu uhlíkovú stopu, ako jednorazové obaly na nápoje. Administratívne vynútené investície do nových plniacich a baliacich liniek na produkty, o ktoré nebude záujem, povedie k významným stratám a poškodeniu dotknutých sektorov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k materiálu Odporúčame vo vzťahu k BAT technológiám v celom materiáli vhodne zaradiť požiadavku BAT technológií aj k iným typom odpadov a ich spracovaniu v súlade s vykonávacím rozhodnutím KOMISIE (EÚ) 2018/1147z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu. Odôvodnenie: Zosúladenie s aktuálne platnou legislatívou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K materiálu všeobecne: Plne rešpektujeme záujem predchádzania vzniku odpadov, čo je témou pre zodpovedných značkových výrobcov vo všeobecnosti. Mnohé aktivity realizujeme bez toho, aby sme boli k nim vedení povinnosťami vyplývajúcimi z legislatívnych požiadaviek. Žiadame však, aby sa pri rozpracovávaní programu predchádzania vzniku odpadu postupovalo v profesionálnom dialógu a napĺňal sa prístup hodnoty za peniaze, ku ktorému sa hlási vláda SR. Za zodpovedný značkový priemysel sme pripravení o týchto veciach vecne diskutovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Odstrániť opatrenie č. 33 Odôvodnenie: Máme za to, že zálohovanie obalov, v prípade jednorazových obalov, nie je nástroj na predchádzania vzniku odpadu, ale v skutočnosti ide o alternatívne nakladanie s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je podľa nás v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý a malo by toto opatrenie odstránené z materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.22. Zásadne požadujeme vypustenie opatrenia O.22. bez náhrady. Odôvodnenie: Požadujeme vypustenie navrhovaného opatrenia z dôvodu platnej európskej legislatívy Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom v aktuálnom znení. Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastností - dôležitá informácia pre spotrebiteľa. Dátum minimálnej trvanlivosti je v zmysle vyššie uvedeného nariadenia jedným z povinných údajov uvádzaných na obale potravín. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 6.3. Zásadne požadujeme vypustiť indikátor „počet realizovaných informačných aktivít na podporu predchádzania vzniku obalov“ bez náhrady. Odôvodnenie: Nemalo by platiť iba „čím viac tým lepšie“. Ohľad sa musí brať na kvalitu, zmysluplnosť, využitie už existujúcich informačných zdrojov a finančné možnosti bez ďalšieho zaťažovania podnikateľského prostredia v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.27. Zásadne požadujeme upraviť znenie opatrenia O.27. tak, aby sa vypracoval legislatívny návrh, ktorým by sa postupne obmedzila tlač reklamných materiálov/letákov a presmerovala by sa táto komunikácia do elektronickej podoby. Zároveň požadujeme o úpravu termínu nasledovne: „Termín: 2019“. Odôvodnenie: Reálna cesta na zníženie množstva odpadu z papiera. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.24. Zásadne požadujeme vypustenie opatrenia O.24. bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhovanú informačnú podporu považujeme za nepotrebnú a nesystémovú. Pripomienku predkladáme v záujme šetrenia verejných prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.23. Zásadne požadujeme vypustenie opatrenia O.23. bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhovanú informačnú podporu považujeme za nepotrebnú a nesystémovú. Pripomienku predkladáme v záujme šetrenia verejných prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.25. Zásadne požadujeme vypustenie opatrenia O.25. bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhovanú informačnú podporu považujeme za nepotrebnú a nesystémovú. Pripomienku predkladáme v záujme šetrenia verejných prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.31 Zásadne požadujeme upraviť termín nasledovne: „Termín: december 2019.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.17. Zásadne požadujeme aby sa pripravil a realizoval taký národný projekt, ktorý bude riešiť vzdelávacie a informačné aktivity k predchádzaniu vzniku a recyklácii všetkých zložiek odpadu. Súčasťou NP by okrem iného mali byť aj všetky aktivity uvedené v opatrení O. 43. Ide o celospoločenský záujem, na financovanie ktorého by mali byť využité národné a európske zdroje. Odôvodnenie: Vzhľadom na celospoločenský charakter predmetnej problematiky je nevyhnutné zo strany MŽP SR zabezpečiť financovanie všetkých informačných a vzdelávacích aktivít z národných a európskych zdrojov a upraviť platnú odpadovú legislatívu tak, aby vzdelávacie a informačné aktivity boli vyňaté z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Je potrebné ich zastrešiť pod jednotným systémom a využiť existujúce zdroje a aktivity v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.16 V opatrení O.16. požadujeme do zodpovednosti za vypracovanie opatrenia doplniť aj subjekt, ktorý bude následne zodpovedný za vykonávanie priebežných analýz. Zároveň zásadne požadujeme, aby uvedený návrh vykonávania priebežných analýz nebol zavádzaný ako ďalšia povinnosť v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zároveň požadujeme, aby boli jasne stanovené financovanie predmetného opatrenia zo strany MŽP SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k opatreniu O22: Zrušenie minimálnej trvanlivosti potravín (v súlade s odporúčaniami OECD a v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030). Uvedené opatrenie navrhujeme zrušiť. Odôvodnenie: Povinnosť označiť výrobok dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby vyplýva z európskeho nariadenia č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktoré priamo definuje dátum minimálnej trvanlivosti ako dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti. Na druhej strane, termín „spotrebujte do“ vyplýva z požiadavky na bezpečnosť potravín. Preto je pre potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze a z tohto dôvodu môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zakotvená v európskom nariadení povinnosť označovať ich dátumom spotreby. Z pohľadu zamedzeniu plytvania potravinami je preto dôležité spotrebiteľa vzdelávať, aký je medzi týmito výrazmi rozdiel. V súčasnosti prebieha na úrovni Európskej komisie diskusia k príprave materiálu – vykonávacieho aktu, ktorý by mal pomôcť potravinárskym podnikom správne označovať výrobky dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby tak, aby potraviny neboli označované dátumom spotreby, ale dátumom minimálnej trvanlivosti, pokiaľ po uplynutí tohto dátumu nebudú predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľa. Zrušeniu označovania potravín dátumom minimálnej trvanlivosti v Slovenskej republike by mala predchádzať predovšetkým odborná diskusia, ktorá by mala v prvom rade zhodnotiť vplyv na bezpečnosť potravín, až následne na správanie spotrebiteľa a dôsledky na plytvanie potravinami. Pokiaľ by sa nahradil termín dátum minimálnej trvanlivosti výrazom „spotrebujte do“, viedlo by to k opačnému dôsledku a teda zvýšenému vyhadzovaniu potravín, pretože potraviny, ktoré nepodliehajú z mikrobiologického hľadiska rýchlej skaze, sa môžu určitú dobu po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti konzumovať, ak boli správne skladované. Na základe tohto navrhujeme postupovať v zmysle platnej európskej legislatívy a aktívne sa zapájať do prípravy vykonávacieho aktu a jeho následnej komunikácie a vzdelávania potravinárskych podnikov a spotrebiteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) V opatrení O.4 Zlepšiť informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných a vzdelávacích kampaní, žiadame vyňať obce zo zodpovedných subjektov z dôvodu, že je to v rozpore s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa vykonáva organizácia zodpovednosti výrobcov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) V opatrení O.2 –Zvýšiť poplatky za uskladnenie odpadov na skládky odpadov v rámci novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v nadväznosti na jeho účinnosť v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. Upozorňujeme, že strategický materiál Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 nie je schválený. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie) Odstrániť opatrenie č. 33 Zálohovanie obalov ,v prípade jednorazových obalov, nie je nástroj na predchádzania vzniku odpadu, ale v skutočnosti sa jedná o alternatívne nakladanie s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý. Odstrániť opatrenie č. 34 Administratívne stanovenie používania alternatívnych obalov, o ktoré nemajú zákazníci záujem, bude mať opačný efekt, ako je zamýšľané. Opatrenie povedie k vzniku odpadu a plytvaniu. Na pultoch obchodných prevádzkach budú umiestnené produkty, o ktoré nebudú mať zákazníci záujem, nebudú ich kupovať a preto po dobe trvanlivosti skončia, ako odpad. Údaje z iných členských štátov jednoznačne preukazujú, že zákazníci pri možnosti výberu preferujú jednorazové obaly na nápoje. Preferencia opakovane použiteľných obalov bude mať negatívny dopad na životné prostredie, nakoľko používanie opakovane použiteľných obalov na nápoje má väčšiu uhlíkovú stopu, ako jednorazové obaly na nápoje. Administratívne vynútené investície do nových plniacich a baliacich liniek na produkty, o ktoré nebude záujem povedie k významným stratám a poškodeniu sektora nealkoholických nápojov a minerálnych vôd. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k opatreniu O33: Uvedené opatrenie navrhujeme zrušiť Odôvodenie Zálohovanie obalov ,v prípade jednorazových obalov, nie je nástroj na predchádzania vzniku odpadu, ale v skutočnosti sa jedná o alternatívne nakladanie s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) Pripomienka sa vzťahuje k: 6. Plasty a obaly, opatrenia O 37 a O 39 Text pripomienky: Bolo by potrebné legislatívne zadefinovať zodpovednosť a upraviť systém označovania ako aj zberu kompostovateľných produktov vrátane finančnej analýzy. Odôvodnenie pripomienky: Rozložiteľné a kompostovateľné obaly sa stávajú určitou alternatívou k súčasným zaužívaným obalom a je potrebné ich z hľadiska legislatívy dodefinovať, nakoľko výrobca, ktorý uvádza obaly na trh by mal mať jasnú predstavu o zákazoch (napr. pre oxodegradovateľné plasty)/povinnostiach (napr. pri kompostovateľných) v súvislosti s ich uvedením na trh. Rovnako by malo byť zadefinované ich označovanie pre používateľov, aby bolo jasne rozlíšiteľná forma ich zberu (zberná nádoba), prípadne či sú vhodné na domáce, alebo priemyselné kompostovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) Odstrániť opatrenie č. 34 Odôvodnenie: Administratívne stanovenie používania alternatívnych obalov, o ktoré nemajú zákazníci záujem, bude mať opačný efekt, ako je zamýšľané. Opatrenie povedie k vzniku odpadu a plytvaniu. Na pultoch obchodných prevádzkach budú umiestnené produkty, o ktoré nebudú mať zákazníci záujem, nebudú ich kupovať a preto po dobe trvanlivosti skončia, ako odpad. Údaje z iných členských štátov jednoznačne preukazujú, že zákazníci pri možnosti výberu preferujú jednorazové obaly na nápoje. Preferencia opakovane použiteľných obalov bude mať negatívny dopad na životné prostredie, nakoľko používanie opakovane použiteľných obalov na nápoje má väčšiu uhlíkovú stopu, ako jednorazové obaly na nápoje. Administratívne vynútené investície do nových plniacich a baliacich liniek na produkty, o ktoré nebude záujem, povedie k významným stratám a poškodeniu dotknutých sektorov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) Pripomienka sa vzťahuje k: 6. Plasty a obaly, opatrenie O 31 Text pripomienky: Je potrebné doplniť aj podporu pre dotrieďovacie a recyklačné zariadenia Odôvodnenie pripomienky: Analýza zameraná na dotrieďovacie a recyklačné zariadenia je potrebná. Pri zistení nedostatočnosti je následne potrebné zabezpečiť aj podporu výstavby takýchto zariadení (finančnú aj realizačnú, aby sa povolenie výstavby nezastavilo len na NIMBY syndróme). Taktiež je potrebné brať do úvahy aj potrebu modernizácie existujúcich zariadení. Na dosiahnutie novoustanovených EU cieľov recyklácie bude potrebná lepšia a modernejšia technológia dotrieďovania (ručné dotrieďovanie, ktoré na SR prevláda, bude čím ďalej tým viac nedostačujúce). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) K materiálu všeobecne: Plne rešpektujeme záujem predchádzania vzniku odpadov, čo je témou pre zodpovedných značkových výrobcov vo všeobecnosti. Mnohé aktivity realizujeme bez toho, aby sme boli k nim vedení povinnosťami vyplývajúcimi z legislatívnych požiadaviek. Žiadame však, aby sa pri rozpracovávaní programu predchádzania vzniku odpadu postupovalo v profesionálnom dialógu a napĺňal sa prístup hodnoty za peniaze, ku ktorému sa hlási vláda SR. Za zodpovedný značkový priemysel sme pripravení o týchto veciach vecne diskutovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) Pripomienka sa vzťahuje k: 6. Plasty a obaly, opatrenie O 33 Text pripomienky: Bolo by potrebné dopracovať informáciu, ako by po zavedení zálohovania aj VKM a sklenených obalov na nápoje mal vyzerať triedený zber zvyšných obalov vrátane finančnej analýzy. Odôvodnenie pripomienky: Po zavedení zálohovania na nápojové obaly PET, hliníkové plechovky, VKM a sklenené obaly na nápoje, zostane na štandardný systém triedeného zberu len malé množstvo ostatných obalov (sklo, kovy, plasty), nakoľko nápojové obaly prestavujú prevažnú časť týchto obalov. Preto by bolo vhodné zverejniť zámer zberu týchto zvyšných obalov vrátane finančnej analýzy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) Pripomienka sa vzťahuje k: Všeobecne – príprava na opätovné použitie Text pripomienky: PPVO by sa mal doplniť o prípravu na opätovné použitie aj pre ďalšie druhy odpadov. Rovnako by mal byť verejné prístupný zoznam spoločností s udeleným súhlasom na opätovné použitie. Odôvodnenie pripomienky: Príprava na opätovné použitie sa týka aj iných odpadov ako iba objemných, napr. obaly. Je problematické získať údaje o spoločnostiach, ktorým bol udelený súhlas na prípravu na opätovné použitie (na aké druhy, činnosti), jedine cez OÚ, OSoŽP a zákon č. 211/2000 slobodnom prístupe k informáciám. Ani POH krajov neobsahujú údaj o vydaných súhlasoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) Odstrániť opatrenie č. 33 Odôvodnenie: Máme za to, že zálohovanie obalov, v prípade jednorazových obalov, nie je nástroj na predchádzania vzniku odpadu, ale v skutočnosti ide o alternatívne nakladanie s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je podľa nás v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý a malo by toto opatrenie odstránené z materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.40. Zásadne požadujeme vypustiť opatrenie O.40, prípadne ho nahradiť opatrením, ktorého cieľom by bolo vypracovanie pokynu pre štátnu správu na zjednodušenie postupu schvaľovania prevádzok bezobalových obchodov. Odôvodnenie: Bariéry nevidíme v nedostatku skúseností a poznatkov možných záujemcov ako v danom segmente podnikať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.41. Zásadne požadujeme vypustenie opatrenia O.41. bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhovanú informačnú podporu považujeme za nepotrebnú a nesystémovú. Pripomienku predkladáme v záujme šetrenia verejných prostriedkov. Považujeme to za záležitosť zriaďovateľa takéhoto zdroja pitnej vody na verejných miestach. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.42. Zásadne požadujeme doplniť platnosť opatrenia O.42. nielen pre orgány štátnej správy ale pre všetky organizácie, ktoré nakupujú nápoje z verejných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) Pripomienka sa vzťahuje k: 6. Plasty a obaly, Indikátory Text pripomienky: Doplniť nový indikátor: Kapacita a dostupnosť zariadení vhodných na materiálové zhodnocovanie plastov na úrovni SR. Odôvodnenie pripomienky: Materiálové zhodnotenie plastov je v rámci SR problematické. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.33 Zásadne požadujeme upraviť termín nasledovne: „Termín: december 2019.“ Posunutie termínu na december 2019 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.43. Zásadne požadujeme, aby všetky informačné aktivity ktorých realizáciu MŽP SR navrhuje boli navzájom zmysluplne poprepájané a realizované v rámci plánovaného národného projektu financovaného z verejných a európskych zdrojov. Odôvodnenie: Financovanie akýchkoľvek aktivít naplánovaných štátnym orgánom musí byť riešené z národných alebo európskych zdrojov, bez zbytočného zaťažovania podnikateľského prostredia na Slovensku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.20. V opatrení O.20. požadujeme upraviť stanovenú zodpovednosť nasledovne: „MŽP SR, MPRV SR v spolupráci s obchodnými reťazcami, agropotravinárskou samosprávou a tretím sektorom.“ Odôvodnenie: Požadujeme, aby zodpovednosť za plnenie opatrenia nieslo MŽP SR a MPRV SR, ako orgány štátnej správy, ktorým riešenie danej problematiky na celoštátnej úrovni prislúcha a pri vypracovaní metodiky na meranie množstva vznikajúceho odpadu a spôsobu nakladania s potravinovým odpadom komunikovali a konzultovali so všetkými dotknutými stranami, medzi ktoré patria nielen obchodné reťazce ale aj agropotravinársky výrobný sektor a spotrebitelia. Z návrhu nie je zrejmé, či predkladateľ má informácie o už existujúcej metodike na zisťovanie množstva vznikajúceho potravinového odpadu, ktorú vypracovalo MPRV SR v spolupráci s VÚP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná zásadná pripomienka Požadujeme stiahnuť návrh Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 stiahnuť z legislatívneho procesu a zmysluplne dopracovať. Odôvodnenie: Materiál nemá v dostatočnej miere analyzované východiskové situácie. Z predloženého materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa majú navrhované opatrenia realizovať. Mnoho z predložených návrhov opatrení je nekoncepčných a nedomyslených. Požadujeme otvorenie konzultácie predkladateľa návrhu so všetkými dotknutými subjektami za účelom hľadania koncepčného a systémového riešenia predchádzania vzniku odpadu v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku) Odstrániť opatrenie č. 34 Administratívne stanovenie používania alternatívnych obalov, o ktoré nemajú zákazníci záujem, povedie k vzniku odpadu a plytvaniu. Na pultoch obchodných prevádzkach budú umiestnené produkty, o ktoré nebudú mať zákazníci záujem, nebudú ich kupovať a preto po dobe trvanlivosti skončia, ako odpad. Údaje z iných členských štátov jednoznačne preukazujú, že zákazníci pri možnosti výberu preferujú jednorazové obaly na nápoje. Preferenciu opakovane použiteľných obalov nepovažujeme za správne riešenie, nakoľko má tiež dopad na životné prostredie, a vyššiu uhlíkovú stopu, ako jednorazové obaly na nápoje. Vynútené a neopodstatnené investície do nových plniacich a baliacich liniek na produkty, o ktoré nebude záujem povedie k významným stratám a poškodeniu sektora výroby nealkoholických nápojov a minerálnych vôd. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku) Odstrániť opatrenie č. 33 Zálohovanie, v prípade jednorazových obalov, nie je nástrojom predchádzania vzniku odpadu, ale alternatívnym nakladaním s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý. V prípade zavádzania podobných opatrení je nevyhnutná otvorená, odborná a vecná diskusia a dôkladné zhodnotenie dopadov nielen na už zavedené systémy ale aj odpadové hospodárstvo ako celok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K opatreniu O.29. - Informačná podpora budovania knižníc vecí a projektov výrobcov, ktorí odoberajú nábytok vlastnej výroby, prostredníctvom web portálu k predchádzaniu vzniku odpadu. Ako zodpovedná osoba je uvedené MŽP SR v spolupráci s obcami (ZMOS, ÚMS) a SAŽP. Materiál neuvádza podrobnosti spolupráce a so Združením miest a obcí Slovenska a dané opatrenie nebolo so ZMOSom konzultované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) V kapitole 2.5 - Aktivity na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu je uvedené, že by mali byť financované z Environmentálneho fondu, Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočtov samospráv. Upozorňujeme, že je to v rozpore s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa vykonáva organizácia zodpovednosti výrobcov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K opatreniu v bode O.25. - Legislatívna, finančná a informačná podpora budovania centier opätovného použitia a centier opätovného použitia umiestnených na zberných dvoroch. Ako zodpovedný orgán je uvedene MŽP SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Z materiálu nie je zrejmé, akým spôsobom sa má ZMOS podieľať na splnení opatrenia, a opatrenie nebolo so ZMOSom konzultované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) V bode O.15. - Príprava metodiky na výpočet množstiev kompostovaných biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho a komunitného kompostovania je ako zodpovedný orgán uvedený okrem MŽP SR aj ZMOS. Upozorňujeme, že spôsob plnenia opatrenia nebol so Združením miest a obcí prerokovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) V Doložke vybraných vplyvov žiadame zmeniť vplyv na rozpočet verejnej správy zo žiadny na negatívny, nakoľko následnými legislatívnymi zmenami, ktoré budú potrebné na dosiahnutie jednotlivých opatrení sa výrazne zvýši finančné zaťaženie miest a obcí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Žiadame, aby hodnotenie plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 – 2018 bolo doplnené aj o ostatné roky. Žiadame, aby bol PPVO SR 2014-2018 dopracovaný o vyhodnotenie legislatívnych a aplikačných zmien z pohľadu obcí v hodnotenom období. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 1.5. – financovanie aktivít na predchádzanie vzniku zmesového komunálneho odpadu aj zo zdrojov obcí je v rozpore s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k materiálu Žiadame vypustiť Opatrenie O.26 „Iniciovanie a spolupráca pri novele zákona o reklame, ktorá by obmedzila vhadzovanie reklamných materiálov do schránok“, kapitola 4. Odôvodnenie: Navrhnuté opatrenie považujeme za príliš všeobecné, keďže požadovanú novelizáciu zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“) konkretizuje len z hľadiska výsledku, ktorým má byť obmedzenie vhadzovania reklamných materiálov do schránok. Z opatrenia však nevyplýva, akým spôsobom má k takémuto obmedzeniu dôjsť a aké konkrétne opatrenia je potrebné v tejto súvislosti prijať. Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) informovalo Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) ako predkladateľa materiálu na bilaterálnom rokovaní o problematickosti výkonu dohľadu v tejto oblasti v súvislosti s preukazovaním existencie oznamov obsahujúcich informáciu o záujme či nezáujme o doručovanie reklamných materiálov v čase doručovania týchto materiálov, ako aj v súvislosti s identifikáciou osôb uskutočňujúcich doručovanie reklamných materiálov. V nadväznosti na uvedené konštatujeme, že sa nenašlo vhodné riešenie, ktoré by viedlo k stanovenému cieľu. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme, aby bola MH SR prostredníctvom predloženého materiálu stanovená povinnosť podieľať sa na implementácii opatrenia, ktoré nemá jasne stanovený obsah a ktoré bude v praxi len ťažko uskutočniteľné, a žiadame o vypustenie celého opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 6.5. Financovanie Zásadne požadujeme vypustiť z predmetného návrhu časť prvej vety: „Aktivity na predchádzanie vzniku odpadov z obalov a plastového odpadu by mali byť financované z poplatkov výrobcov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, systému zálohovania vybraných obalov, „ Odôvodnenie: Financovanie akýchkoľvek aktivít naplánovaných štátnym orgánom musí byť riešené z národných alebo európskych zdrojov, bez zbytočného zaťažovania podnikateľského prostredia na Slovensku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) Pripomienka sa vzťahuje k: 6. Plasty a obaly, opatrenie O 32 Text pripomienky: Opatrenie by sa mohlo doplniť o finančné znevýhodnenie kombinovaných obalov z viacerých materiálov, prípadne ich obmedzenie/zákaz. Odôvodnenie pripomienky: Uvedené obaly sú problematické z hľadiska recyklácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 4.5. Financovanie Zásadne požadujeme vypustiť z predmetného návrhu druhú vetu: „Aktivity na predchádzanie vzniku odpadov z papiera môžu byť financované z poplatkov výrobcov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.“ Odôvodnenie: Financovanie akýchkoľvek aktivít naplánovaných štátnym orgánom musí byť riešené z národných alebo európskych zdrojov, bez zbytočného zaťažovania podnikateľského prostredia na Slovensku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k opatreniu O32: V opatrení O32 žiadame vypustiť vetu: „Zavedenie opatrení pre výrobcov nápojových obalov (stanovenie minimálneho percenta, ktoré musí výrobca uviesť na trh v pomere s jednorazovými obalmi).“ Odôvodnenie: Navrhované opatrenie, ktoré požaduje aby výrobcovia nápojových obalov zaviedli do výroby a uviedli na trh aj určité % opakovane použiteľných obalov, má podľa nášho názoru viacero neriešených stránok, ktorými sú napr.: - Investičné náklady na plniace linky, t.j. spoločnosť ktorá nemá dostatok informácií, že projekt bude ziskový, investičné rozhodnutie neurobí; - Strata vytváraná pri prevádzke liniek, ktorá zákonite vzniká pri nízkom obrate, čo by bolo veľmi pravdepodobné. Vytváranie prevádzkovej straty, ktorá nie je krytá, spôsobí rozhodnutie prevádzkovateľa neprevádzkovať takúto výrobu. Uvedenú skúsenosť už výrobcovia majú, keď sa v minulosti snažili udržiavať v predaji opakovane použiteľné obaly. Zároveň, nie je riešená otázka, kto bude hradiť stratu z prevádzky. - O uvedenej problematike v súčasnosti prebieha diskusia na úrovni EÚ. Prijatie konkrétneho percenta nad rámec požiadaviek EÚ by znevýhodnilo slovenských podnikateľov voči zahraničným, preto je potrebné počkať, ako bude daná problematika vyriešená na úrovni EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K opatreniu O.26. Požadujeme upraviť znenie opatrenia nasledovne: „Prijatie takých zmien v zákone o reklame, ktoré by povolili vhadzovanie reklamných materiálov iba na vyžiadanie občana (t.j. do označených schránok).“ Zároveň požadujeme o úpravu termínu nasledovne: „Termín: 2019“. Odôvodnenie: Považujeme za neekonomické a neekologické realizovať kampaň, ktorou budeme upozorňovať obyvateľov na množstvo spotrebovaného papiera na výrobu reklamných materiálov a katalógov a ponúkať im nálepky na označenie schránok, že si takéto materiály neželajú. Omnoho ekonomickejšia a efektívnejšia cesta je zavedenie legislatívneho zákazu vhadzovania reklamných materiálov bez vyžiadania občana. Ušetria sa financie navrhované v opatrení O.25. a zavedie sa priama regulácia množstva letákov v papierovej forme zo strany občanov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) V opatrení O32 žiadame vypustiť vetu: „Zavedenie opatrení pre výrobcov nápojových obalov (stanovenie minimálneho percenta, ktoré musí výrobca uviesť na trh v pomere s jednorazovými obalmi).“ Odôvodnenie: Navrhované opatrenie, ktoré požaduje aby výrobcovia nápojových obalov zaviedli do výroby a uviedli na trh aj určité % opakovane použiteľných obalov, má podľa nášho názoru viacero neriešených stránok, ktorými sú napr.: - Investičné náklady na plniace linky, t.j. spoločnosť ktorá nemá dostatok informácií, že projekt bude ziskový, investičné rozhodnutie neurobí; - Strata vytváraná pri prevádzke liniek, ktorá zákonite vzniká pri nízkom obrate, čo by bolo veľmi pravdepodobné. Vytváranie prevádzkovej straty, ktorá nie je krytá, spôsobí rozhodnutie prevádzkovateľa neprevádzkovať takúto výrobu. Uvedenú skúsenosť už výrobcovia majú, keď sa v minulosti snažili udržiavať v predaji opakovane použiteľné obaly. Zároveň, nie je riešená otázka, kto bude hradiť stratu z prevádzky. V súčasnosti má MŽP SR ako top prioritu zálohovanie nápojových jednorazových obalov. Overené skúsenosti zo zahraničia hovoria o viac ako 90% miere návratnosti obalov a následne ich recyklácii. Pri zavedení tohto opatrenia sa predpokladá vysoká miera zberu a recyklácie. Na základe uvedených informácií považujeme predmetné navrhnuté opatrenie za kontraproduktívne, nakoľko máme za to, že zálohovanie jednorazových obalov zabezpečí ich zber a recykláciu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 6. Plasty a obaly, časti 6.4. Opatrenia, bod O.40. – „Vypracovanie metodickej pomôcky na podporu vzniku bezobalových obchodov, na podporu zavádzania bezobalovej distribúcie tovaru a používania opakovane použiteľných obalov (návrh opatrení na podporu používania opakovane použiteľných obalov, minimálne požiadavky na splnenie hygienických predpisov pre používanie vlastných – donesených obalov).“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR, MPRV SR, MZ SR a ÚVZ. Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa má MPRV SR podieľať na splnení opatrenia. Nebolo s MPRV SR konzultované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 1. Kapitola BRKO – do úloh zaradiť: Vypracovať návrh na komplexný zber a zhodnotenie BRKO formou kompostovania resp. iného zhodnotenia so zákazom skládkovania tohto druhu odpadu. Výrazná podpora budovania a prevádzkovania kompostární. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 2. Kapitola NO je najslabšie spracovanou kapitolou materiálu (s najväčším dopadom na životné prostredie!). Návrh: Vypracovať technické spôsoby povinného zneškodňovania a zhodnocovania NO (vrátane energetického). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka vzhľadom na neprerokovanie materiálu „Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025“ (ďalej len „materiál“) s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) v štádiu jeho prípravy. Odôvodnenie: Napriek skutočnosti, že materiál ukladá MPRV SR zodpovednosť (samostatnú alebo spoločnú) za plnenie opatrení, konkrétne v materiáli na stranách č. 19 (O.18.), č. 20 (O.20.; O.21.; O.22.; O.23.; O.24.) a č. 27 (O.40.), nebol materiál v štádiu prípravy prerokovávaný s MPRV SR. Považujeme za žiaduce, aby materiály, ktoré určitým spôsobom ukladajú MPRV SR povinnosti, prípadne zodpovednosť za plnenie úloh, prerokovať už v štádiu ich prípravy a nie až v procese medzirezortného pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, časti 2.4. Opatrenia, bod O.17. – „Príprava a realizácia Národného vzdelávacieho programu o predchádzaní vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z potravín pre jednotlivé cieľové skupiny – obyvateľov, samosprávy a štátnu správu.“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR a MPRV SR v spolupráci so SAŽP a tretím sektorom. Odôvodnenie: MPRV SR nebolo žiadnym spôsobom informované akým spôsobom má participovať na vzdelávacom programe. Dokument by mal obsahovať špecifikáciu spôsobu ako sa má MPRV SR podieľať na tvorbe a realizácií za predpokladu, že je uvedené ako zodpovedný subjekt. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.18. – „V zákone o odpadoch ustanoviť zákaz skládkovania potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie s účinnosťou od 1.1.2023.“ MPRV SR je uvedené ako rezort, ktorý má zabezpečiť podporu pre MŽP SR. Odôvodnenie: Vzhľadom na formuláciu opatrenia máme za to, že relevantnejšia by bola podpora zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, pod ktoré primárne spadá obchod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame, aby vyhodnotenie plnenia cieľov PPVO SR 2014 – 2018 zastrešovalo všetky roky, na ktoré bol Program predchádzania vzniku odpadu SR vytvorený, teda porovnanie daného obdobia 2014 - 2018, nielen zhodnotenie do roku 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) upraviť opatrenie O.46.: Vypracovanie analýzy možností opakovaného používania stavebného materiálu z demolačných a rekonštrukčných prác na Vypracovanie analýzy možností A METODÍK opakovaného používania stavebného materiálu z demolačných a rekonštrukčných prác. Odôvodnenie: Vypracovanie METODÍK používania stavebného materiálu z demolačných a rekonštrukčných prác a ich aplikácia v praxi umožní rýchle a cielené opakované používanie stavebného materiálu z demolačných a rekonštrukčných prác. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prehodnotiť opatrenie O.44.: Zvýšiť poplatky za skládkovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Odôvodnenie: Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií bude s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k vytváraniu čiernych skládok v prírode. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.22. – „Zrušenie minimálnej trvanlivosti potravín (v súlade s odporúčaniami OECD a v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030).“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MPRV SR v spolupráci s MŽP SR. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (ďalej len „nariadenie“) je údaj o minimálnej trvanlivosti povinným údajom okrem potravín, ktoré podľa čl. 24 ods. 1 nariadenia musia byť označené dátumom spotreby a potravín, ktoré podľa prílohy X ods. 1 písm. d) nemusia byť označené dátumom minimálnej trvanlivosti, nemôže žiadna členská krajina EÚ upraviť v národnej legislatíve túto povinnosť inak. Táto úvaha je zatiaľ v rovine rokovania v Európskej komisii. Uvedená legislatívna zmena bude mať svoje pozitíva, ale aj negatíva. Pozitívom je samozrejme znižovanie strát potravín, avšak spotrebiteľ by mal dostať, resp. kúpiť si plnohodnotnú potravinu, ktorá má všetky deklarované vlastnosti. Nie je dôvod prečo by mal spotrebiteľ konzumovať neplnohodnotné potraviny len preto, že niektorý článok v potravinovom reťazci zlyhal a umiestňuje na trh potraviny, ktoré síce neohrozujú zdravie spotrebiteľa, avšak nespĺňajú požadované vlastnosti. Riešenie tohto problému je možné tým, že každému článku v potravinovom reťazci bude venovaná náležitá pozornosť, aby každý článok v potravinovom reťazci umiestňoval na trh čo možno najčerstvejšie potraviny a samozrejme neobjednával potraviny, ktoré má ešte na sklade a spotrebitelia nemajú o ne až taký veľký záujem. Teda aby venoval väčšiu pozornosť zásobovaniu podľa dopytu a neobjednával tovar periodicky v určitých časových intervaloch. Niekedy to tak fungovalo. Dôkazom že potraviny ktoré aj teraz nemusia byť označené dátumom minimálnej trvanlivosti, neboli vhodné na určené použitie, je napr. kauza žuvačiek z Číny, ktoré boli tvrdé a nedali sa žuvať, lebo sa rozpadávali pri žuvaní v ústach. Hoci pri zdôvodňovaní prečo nemusí byť uvádzaný dátum minimálnej trvanlivosti na tomto sortimente výrobcovia tvrdili, že žuvačky majú taký obrat, že nestihnú zmeniť deklarované vlastnosti. Prečo by spotrebiteľ mal kupovať takýto tovar a potom aj napriek zámeru neohraničovať trvanlivosť potravín ho vyhodí do odpadu, a tým vlastne nezníži odpad z potravín. Podľa nášho názoru neboli negatíva a pozitíva v dostatočnej miere analyzované a vôbec neboli konzultované s MPRV SR pred zaradením do materiálu spolu so zodpovednosťou za splnenie tohto opatrenia. Je otázne či by malo takéto opatrenie priamy vplyv na obmedzenie plytvania potravinami a zlepšenie životného prostredia. Zabránenie plytvaniu potravín zrušenie označovania minimálnej trvanlivosti nemusí zabrániť, pretože spotrebiteľ tým že potravina nebude mať označenú trvanlivosť, bude predpokladať že požadované vlastnosti budú stále, t. j. bude nakupovať viac rovnakých potravín, aby nemusel tak často chodiť do obchodu, avšak v konečnom prípade potraviny skončia v odpade, čím vôbec nebude naplnený zámer znižovania potravín. Splní to len ten účel, že potraviny spotrebiteľ zaplatí, a teda nedôjde k finančnej strate výrobcu až po jeho realizáciu v obchode. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.20. – „Podieľať sa na vypracovaní metodológie na dôsledné zisťovanie/meranie množstva vznikajúceho potravinového odpadu a spôsobov nakladania s potravinovým odpadom.“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR, MPRV SR a obchodné reťazce. Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa má MPRV SR podieľať na splnení opatrenia. Nebolo s MPRV SR konzultované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.23. – „Informačná podpora predchádzania vzniku potravinového odpadu z hľadiska dopadu na životné prostredie (napr. informačná podpora kusového predaja potravinových výrobkov, aby spotrebiteľ mohol nakúpiť toľko, koľko spotrebuje).“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR v spolupráci so SAŽP a MPRV SR. Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa má MPRV SR podieľať na splnení opatrenia. Nebolo s MPRV SR konzultované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.24. – „Podporiť budovanie zón neštandardných potravín (napr. opticky neštandardné ovocie a zelenina) v maloobchodných prevádzkach formou informačných kampaní, poskytnutia stimulov, prípadne úpravy legislatívy.“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR v spolupráci so SAŽP (informačne) a MPRV SR. Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa má MPRV SR podieľať na splnení opatrenia. Nebolo s MPRV SR konzultované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.21. – „Aktívne podporovať plnenie opatrení Akčného plánu na predchádzanie plytvaniu potravinami.“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR v spolupráci s MPRV SR. Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa má MPRV SR podieľať na splnení opatrenia. Nebolo s MPRV SR konzultované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V hlavnom dokumente na str. 18 v kapitole 3.1. v piatom odseku navrhujeme doplniť slovo „venuje“, t. j.: Z hľadiska potravinových strát a plytvania potravinami sa danej problematike venuje MPRV SR, ktoré v roku 2016 vypracovalo Plán predchádzania plytvaniu potravinami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V Doložke vybraných vplyvov navrhujeme zmeniť vplyv na rozpočet verejnej správy zo žiadneho na negatívny, ako aj zmeniť sociálne vplyvy zo „žiadne“ na „negatívne“, nakoľko podľa nášho názoru sa na základe strategického dokumentu a následných legislatívnych zmien právnych predpisov zvýši finančné a administratívne zaťaženie zainteresovaných strán vyplývajúce z plnenia opatrení uvedených v Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V hlavnom dokumente na str. 23 je zlé označenie tabuľky: Vznik objemného odpadu, katalógové číslo 20 03 07 (tony). Navrhujeme zmeniť označenie tabuľky č. 4 na č. 5, následne aj očíslovanie ďalších tabuliek zosúladiť. V danej tabuľke navrhujeme upraviť a doplniť popisy pre zvýšenie prehľadnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame odstrániť vo vlastnom materiáli odvolávanie sa na strategický materiál: „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“. Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia SR sa odvoláva na materiál „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“, ktorý nebol schválený, bol na prerokovanie v hospodárskej a sociálnej rade predložený s množstvom rozporov a nakoniec bol z hospodárskej a sociálnej rady stiahnutý. Odvolávanie sa na neschválený strategický materiál, resp. citujeme: „na návrh znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030“ považujeme za nesprávne. Poznámka: odvolávky na materiál „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“ sa nachádzajú vo vlastnom materiáli: na str. 11 v opatrení č. 2 (O.2.), na str. 15 v opatrení č. 8 (O.8.), na str. 20 v opatrení č. 22 (O.22.) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Zásadnú pripomienku: K bodu 3. Odpad z potravín, 3.4 Opatrenia, O.22 - uvedené opatrenie navrhujeme z textu odstrániť. Odôvodnenie: Toto opatrenie zo strany orgánu verejného zdravotníctva je neakceptovateľné z dôvodu možného ohrozenia zdravia obyvateľov. Nejedná sa len o mikrobiologické riziko, ale i vznik rôznych druhotných chemických látok vznikajúcich dlhodobým skladovaním, vystavovaním výrobkov v podmienkach, ktoré nezabezpečia stálosť a integritu potravín. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K opatreniu O.11 Navrhujeme zo zoznamu zodpovedných osôb vypustiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Odôvodnenie: Opatrenie O.11 rieši podporu informačných a vzdelávacích aktivít na predchádzanie vzniku zmesového a komunálneho odpadu. Podľa § 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov MPSVR SR je ústredným orgánom štátnej správy pre a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy, b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, c) inšpekciu práce, d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce, e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie, f) štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi, g) sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky, h) rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti, i) sociálnu ekonomiku. Podľa § 36 uvedeného zákona ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, a analyzujú dosahované výsledky. Na základe uvedeného odpadové hospodárstvo nepatrí do pôsobnosti MPSVR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, na str. 9, navrhujeme prvú vetu pod tabuľkou upraviť nasledovne "Aktuálny PPVO SR musí zohľadňovať aj nové trendy v EÚ, predovšetkým Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj – strategický rozvojový cieľ č. 12 – Obehová ekonomika ." Odôvodnenie: V opatreniach sa odvolávate na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, preto je potrebné ju doplniť k novým trendom v EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky V časti „Vykonajú“ navrhujeme uviesť všetkých členov vlády, nakoľko opatrenie O.5 je určené pre ministerstvá, im podriadené organizácie, ako aj ostatné ústredné orgány štátnej správy. Všetky tieto orgány majú dôsledne uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v súlade s aktuálnym Národným akčným plánom pre zelené verejné obstarávanie v SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, na str. 5 navrhujeme do pôvodného textu zapracovať informáciu, akým spôsobom bola zohľadnená Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií pri tvorbe dokumentu „Program predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025“. Odôvodnenie: Úloha B.1. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 197 z 26. apríla 2017. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, strana 21, tabuľka č. 4: Vznik objemného odpadu, katalógové číslo 20 03 07 (tony) Odporúčame revidovať údaje za objemný komunálny odpad v roku 2012 a roku 2013 použité v tabuľke v súlade s údajmi, ktorými disponuje Štatistický úrad SR, takto: v roku 2012 uviesť údaj 171 909,47 t a v roku 2013 uviesť údaj 168 636,31 t. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail