LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Berúc do úvahy predložené Riadne predbežné stanovisko SR k predmetnému návrhu nariadenia, uvítali by sme vysvetlenie na základe akých skutočností boli požiadavky, ktoré návrh zavádza, vyhodnotené ako zaťažujúce a administratívne náročné, potenciálne vedúce k oslabeniu cieľov nariadenia. Obávame sa, či by potenciálne zníženie požiadaviek negatívne neovplyvnilo informovanosť účastníkov trhu a ich rozhodovanie kvôli sťaženej porovnateľnosti rôznych finančných produktov. Zároveň by účastníci finančného trhu a finanční poradcovia mohli stratiť potrebný stimul pre zahrnutie ESG faktorov do procesu rozhodovania o investíciách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Navrhujeme zmeniť formuláciu vety v Riadnom predbežnom stanovisku „vrátane jej cieľa transformovať európske hospodárstvo na ekologickejší, odolnejší a cyklický systém“ na „ekologickejší, odolnejší a obehový systém“, nakoľko sa aj v slovenskej verzii návrhu hovorí o obehovom a nie cyklickom systéme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K bodu 4 – Gestorský ÚOŠS Navrhujme ako spolugestora ustanoviť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nakoľko Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37), je práve v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K celému materiálu: V návrhu nariadenia a teda aj v riadnom predbežnom stanovisku žiadame zohľadniť, že všetky iniciatívy týkajúce sa udržateľných investícií, by mali byť viac koordinované, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre účastníkov trhu. Roztrieštená regulácia by podľa nášho názoru mohla byť prekážkou rozvoja v tejto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu K článku 10 Vo všeobecnosti súhlasíme s tým, že environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory organizácie a riadenia zohrávajú dôležitú rolu a podporujeme ich začlenenie do legislatívy. Chceli by sme však upozorniť na celkový právny rámec EÚ, a to najmä na nové návrhy týkajúce sa udržateľných investícií. Smernica (EÚ) 2016/2341 je v súčasnosti transponovaná všetkými členskými štátmi do vnútroštátneho práva a ustanovuje základné požiadavky pri začleňovaní environmentálnych faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia do investičných rozhodnutí, pričom hodnotenie a preskúmanie tejto smernice sa má uskutočniť do roku 2023. Z uvedeného dôvodu je potrebné najskôr poskytnúť členským štátom a dotknutým subjektom primeraný čas na zavedenie a uplatňovanie pravidiel už obsiahnutých v smernici (EÚ) 2016/2341. Navrhované zmeny a doplnenia smernice (EÚ) 2016/2341 v návrhu nariadenia by navyše znamenali povinnosť prijatia delegovaných aktov, ktoré však boli v oblasti IZDZ odmietnuté, aby členským štátom poskytli väčšiu flexibilitu pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/2341, stanovuje iba minimálnu úroveň harmonizácie. Žiadame preto, aby bolo k článku 10 doplnené stanovisko, kde bude uvedená požiadavka na vypustenie článku 10 z návrhu nariadenia. V širšom kontexte je potom potrebné vziať do úvahy aj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktorý rovnako obsahuje ustanovenia o environmentálnych faktoroch, sociálnych faktoroch a faktoroch organizácie a riadenia, pričom potenciálni poskytovatelia PEPP sú účastníci finančného trhu uvedení v tomto návrhu nariadenia. Návrh nariadenia k PEPPs je aktuálne predmetom politických trialógov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu K článku 7 ods. 2 písm. c) Výkaz dôchodkových dávok (v podmienkach SR ide o výpis z účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 66a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa poskytuje účastníkom najmenej raz ročne (článok 38 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/2341). Domnievame sa, že požiadavka, aby IZDZ zahŕňala položky uvedené v odseku 1 tohto článku do uvedeného dokumentu je neodôvodnená, pretože poskytuje beneficientom veľmi nízku pridanú hodnotu. Účelom tohto výkazu je pritom poskytnúť účastníkom najdôležitejšie osobné a všeobecné informácie o dôchodkovom pláne. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný a zrozumiteľný a mal by obsahovať len príslušné a vhodné informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase. Navyše, ostatní účastníci finančného trhu majú túto povinnosť podľa návrhu nariadenia ustanovenú spravidla cez zverejňovanie v polročných, resp. výročných správach, čo je obsahom ale najmä účelom diametrálne odlišného typu dokumentu. Žiadame preto, aby bolo k článku 7 doplnené stanovisko, kde bude uvedená požiadavka na vypustenie výkazov dôchodkových dávok ako prostriedku na zverejňovanie informácií uvedených v článku 7 ods. 1 návrhu nariadenia. Namiesto toho uprednostňujeme poskytovanie informácií účastníkom iba na ich žiadosť, ako sa uvádza v článku 44 smernice (EÚ) 2016/2341, resp. vo výročných správach podľa článku 29 smernice (EÚ) 2016/2341, tak ako v ostatných sektoroch finančného trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu Všeobecne k všetkým článkom Návrh nariadenia, ani ostatné príslušné predpisy, neustanovujú žiadnu požiadavku na priamu integráciu udržateľných investícií do produktov, resp. portfólií účastníkov finančného trhu. Nie je preto zrejmé, či účastníci finančného trhu, ktorí nemajú stratégiu trvalej udržateľnosti začlenenú do svojho rozhodovacieho procesu, budú tiež podliehať povinnostiam uvedeným v návrhu nariadenia. Na základe uvedeného navrhujeme túto skutočnosť jasne uviesť v nariadení. Táto pripomienka sa primerane vzťahuje na všetky ustanovenia návrhu nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu K článku 2 Žiadame, aby bol návrh materiálu k článku 2 doplnený o stanovisko, v ktorom bude uvedená požiadavka, aby bol jednoznačnejšie zadefinovaný pojem v písmene a) bod (i) "poskytovateľ dôchodkového produktu", resp. jeho vzťah k pojmu „dôchodkový produkt“ v písmene h). Rovnako žiadame, aby bola v stanovisku k tomuto článku uvedená požiadavka na presnú, zrozumiteľnú a jednoznačnú definíciu pojmu v písmene o) "udržateľné investície“. Ide o kľúčový pojem, ktorého obsah bude rozhodujúci pre ďalšie uplatňovanie nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu K článku 3 Žiadame, aby bol návrh materiálu k článku 3 doplnený o stanovisko, v ktorom bude uvedená požiadavka, aby bol zadefinovaný pojem "investičné riziko ohrozujúce udržateľnosť" (v anglickej verzii „sustainability risk“), nakoľko nie je zrejmé, ktoré riziká by do takejto kategórie mohli spadnúť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail