LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Asociácia priemyselných zväzov navrhuje aby bol v SR celoročne zavedený letný čas. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom na zavedenie štandardného zimného času v SR. Z výsledkov celoeurópskeho online prieskumu EÚ vyplýva, že väčšina slovenskej populácie si vybrala letný čas. Preferencia zimného času zo strany predkladateľa nie je v stanovisku podložená konkrétnymi ukazovateľmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti II. materiálu sa uvádza, že dopady zmeny času na energetickú efektívnosť sú zanedbateľné a z hľadiska priemyslu sú dopady zmeny času nejasné. Zároveň je v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti označený „žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy“. Uvedené beriem na vedomie. Upozorňujem, že prechodné výdavky vyplývajúce napríklad zo zmeny informačných systémov, cestovných poriadkov a podobne bude potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V bode 13 je návrh na ustanovenie zimného času ako štandardného v SR od októbra 2019. Napriek tomu, že zimný čas je doteraz štandardný čas pre strednú Európu, z praktických dôvodov odporúčame zvážiť trvalé ponechanie letného času, za ktorý sa vyjadrila väčšina hlasujúcich Slovákov v ankete Európskej komisie. Prednosť pri rozhodovaní má mať však koordinácia s okolitými štátmi EÚ, aby sa dohodol aspoň regionálne jednotný čas. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie členského štátu o určení štandardného času nepovažujeme v tomto štádiu legislatívneho procesu za nevyhnutné, odporúčame v návrhu riadneho predbežného stanoviska v časti 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu vypustiť štvrtý odsek. Samotné rozhodnutie Slovenskej republiky o určení štandardného času navrhujeme prijať až po širšej verejnej diskusii. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie odporúčame v prvom políčku ponechať len vyznačenie „na všetky kategórie podnikov“, vyznačenie všetkých troch políčok súčasne si odporuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Návrh Ministerstva práce a sociálnych vecí SR zaviesť po implementácii smernice v SR trvalo „zimný“ čas považujeme za nevyargumentovaný. Odvolávanie sa na dlhodobé uplatňovanie „zimného“ času vykazuje znaky historického sentimentu a to bez uvedenia, aká časť populácie SR toto minulé dlhodobé uplatňovanie dnes vníma, i to či ho vníma pozitívne. Optimálnosť zvoleného riešenia odvolávajúceho sa na geografické a časové pásmo nie je možné postaviť len na určitej domnienke, riešenie treba zvoliť výhradne na vedecky vyargumentovanej komplexnej analýze vplyvov a to rovnako ako v prípade EÚ vplyvov technických, ekonomických, environmentálnych vrátane klimatických, sociálnych, zdravotných a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V analýze vplyvov je nutné dopracovať vplyv na energetiku Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Zmena času mala za cieľ zvýšiť úspory energie. Úspory energie majú priamy vplyv aj na emisie skleníkových plynov. Návrh Komisie však neobsahuje žiadnu analýzu vplyvov na energetiku ani na úrovni EÚ, ani na úrovni členských štátov, iba uvádza, že „výskum naznačuje, že celková úspora energie vďaka letnému času je zanedbateľná. Výsledky sa však líšia aj v závislosti od faktorov ako geografická poloha“. Z tohto dôvodu je potrebné vypracovať vplyv navrhovanej zmeny, resp. návrhu na zachovanie „zimného času“ na území SR a zohľadniť jeho vplyv na energetiku a prípadne aj na emisie skleníkových plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Žiadame na úrovni EK namietať časový harmonogram prípravy a implementácie smernice. Návrh smernice je rýchlou odozvou EK na limitovaný prieskum verejnej mienky v predmetnej veci. Takýto prieskum však pri zohľadnení počtu respondentov nie je možné považovať za názor štatisticky relevantnej výberovej vzorky populácie EÚ. Na druhej strane návrhu smernice nepredchádzali robustné a z hľadiska možných vplyvov komplexné analýzy (technické, ekonomické, environmentálne vrátane klimatických, sociálne, zdravotné a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Asociácia priemyselných zväzov navrhuje zrušenie zmien času v priebehu roka. Odôvodnenie: Súhlasíme so zrušením striedania letného a zimného času, nakoľko zmena biorytmu môže spôsobovať zmeny v správaní zamestnancov, ktoré potenciálne ovplyvňujú ich výkon. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhované časové harmonogramy v článku 4 navrhovanej smernice nie sú reálne. Preto ich navrhujeme upraviť minimálne o 1 rok neskôr. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Klub 500 zásadne nesúhlasí s odporúčaním Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), aby bol na území Slovenskej republiky ustálený štandardný tzv. zimný čas. Práve naopak, sme zásadne za ponechanie celoročného letného času. Odôvodnenie: So zrušením striedania zimného času s letným časom súhlasíme, keďže v súčasnosti nemá pre podniky ekonomický význam, kvôli ktorému bol zavedený. Rovnako sa stotožňujeme aj so stanoviskom MPSVaR SR, že je v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu potrebné uplatňovať jednotný režim času v členských štátoch Európskej únie, najmä v stredoeurópskom regióne, minimálne medzi okolitými členskými štátmi EÚ. Sme však presvedčení, že ponechanie zimného času po celý rok by malo významné negatívne dôsledky na oblasť cestovného ruchu na Slovensku, paradoxne v čase, keď sa prijímajú opatrenia na jeho podporu a stimuláciu. Menej slnečného svitu počas dňa a skorší západ slnka bude mať priamy vplyv na to, ako budú ľudia tráviť svoj voľný čas. Oblasť cestovného ruchu zahŕňajúca pohyb v exteriéri, rôzne športové a relaxačné aktivity a pobyt v prírode, je priamo závislá od slnečného svetla, naopak počas tmy sú možnosti poskytovania služieb cestovného ruchu značne limitované. Preto by oblasť cestovného ruchu mohla prísť o značnú časť príjmov, čím sa zredukujú aj príjmy štátneho rozpočtu. Pre odvetvie cestovného ruchu je z nášho pohľadu jednoznačne prirodzenejší letný čas, keďže ľudia využívajú služby turistického ruchu prevažne počas dňa, v popoludňajších a večerných hodinách, a nie v skorých ranných hodinách. Ťažisko cestovného ruchu sa pritom určite nebude presúvať na 3.30 hod. ráno len preto, že o tom čase by po celoročnom zavedení zimného času svitalo. Veľmi negatívne by zavedenie celoročného zimného času pocítili aj zamestnanci vo všetkých odvetviach priemyslu, ale aj vo všeobecnosti všetci obyvatelia SR, ktorým by takýto režim zlimitoval voľný čas určený na relaxáciu, ktorý trávia mimo pracovného prostredia. V súčasnosti väčšina zamestnancov pracuje v rozmedzí od 8.00 do 17.00 hod., kedy pre nich nie je možné realizovať aktivity vyžadujúce slnečné svetlo. Nemalá časť zamestnancov naviac pred a po pracovnej dobe trávi čas dochádzaním za prácou. Títo zamestnanci by po zavedení celoročného zimného času prakticky celý svoj voľný čas trávili po tme. V letných mesiacoch by naopak nemohli využívať výhody teplého počasia vo večerných hodinách. Zároveň rozhodne nepovažujeme za prospešné pre zdravý spánkový režim, aby svitalo už niečo po 3.00 hodine rannej, práve naopak. Zásadne pritom namietame názor MPSVaR SR, že zimný čas je z pohľadu ochrany zdravia lepší, pretože „rešpektuje fyziológiu populácie na našom území“, a že vzhľadom na geografické a časové pásmo, v ktorom sa nachádza Slovenská republika, by bolo optimálne trvalo uplatňovať náš súčasný tzv. zimný štandardný čas. Práve naopak, je potrebné si uvedomiť, že Slovensko sa nachádza na východnej hranici nášho časového pásma, čo spôsobuje, že aj počas letného času sa u nás stmieva podstatne skôr, ako v západných štátoch EÚ. Vzhľadom na našu geografickú polohu preto dáva zmysel práve celoročné zavedenie letného času. Nestotožňujeme sa ani s argumentáciou, že pre Slovenskú republiku je „prirodzený“ zimný čas. Nepovažujeme za šťastné vrátiť sa k tomuto historickému stavu, ktorý trval v čase odlišných pracovných zvyklostí a iných okolností. V súčasnosti trvá letný čas sedem mesiacov a zimný len päť mesiacov počas roka, práve za účelom maximalizácie slnečného svitu vo večerných hodinách. Z hľadiska prevažujúceho trvania počas roka je pre obyvateľov Slovenska teda už dlhé roky prirodzenejší letný čas. Zároveň zdôrazňujeme, že stanovisku MPSVaR SR nepredchádzala žiadna analýza naozajstných dopadov celoročného zimného času na zdravie obyvateľstva, pričom poukazujeme na skutočnosť, že MPSVaR SR nie je orgán štátnej správy, ktorý by bol príslušný a spôsobilý relevantné posúdiť zdravotné dopady zavedenia celoročného zimného času. Nedostatok slnečného svetla je napríklad preukázateľné primárnou príčinou sezónnej afektívnej poruchy (sezónnej depresie), touto ani inými hrozbami celoročného zimného času pre zdravie obyvateľstva sa pritom nikto nezaoberal. Stanovisko MPSVaR SR preto nepovažujeme za podložené relevantnými skutočnosťami. Keďže obyvatelia väčšiny okolitých štátov v ankete, ktorá predchádzala návrhu na zrušenie striedania zimného a letného času, prejavili vôľu zachovať celoročne letný čas, je v záujme Slovenska, ako napokon tvrdí v stanovisku aj predkladateľ, zjednotiť sa na letnom čase s okolitými štátmi. Zároveň považujeme za relevantnú prejavenú vôľu slovenskej verejnosti, ktorá sa prikláňa k celoročnému letnému času, čo nemajú zodpovedajúce orgány dôvod nerešpektovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zásadne nesúhlasím s návrhom MPSVaR SR zachovať trvalý „zimný“ čas. A) Zásadná pripomienka k predloženému materiálu "Riadne predbežné stanovisko", Časť II., bod 13: MPSVaR SR navrhuje: "...Z dôvodu nepriaznivého účinku na zdravie celkovo odporúčame ... ustálenie štandardného tzv. zimného času, ktorý sa v našich zemepisných šírkach dlhodobo uplatňoval a rešpektuje fyziológiu populácie na našom území. Na základe uvedeného z pohľadu ochrany zdravia populácie zastávame názor, že vzhľadom na geografické a časové pásmo, v ktorom sa nachádza Slovenská republika, by bolo optimálne trvalo uplatňovať náš súčasný tzv. zimný štandardný čas... " Uvedený návrh nie je podložený žiadnymi relevantnými argumentmi, ani výsledkami relevantného a odborného výskumu v tejto oblasti. Odvoláva sa na historické uplatňovanie a rešpektovanie fyziológie populácie na našom území bez toho, aby uviedol konkrétne podložené fakty, ktoré podporujú toto tvrdenie. Taktiež bez toho, aby zohľadnil zmeny, ku ktorým došlo. Ak existujú dostatočne podrobné odborné výskumy na túto tému, je potrebné ich do dokumentu doplniť. Ak nie, je potrebné ich vypracovať. Zároveň je potrebné reflektovať na preferencie obyvateľov SR získané podrobným prieskumom s jednoznačne a zrozumiteľne položenými otázkami. Takýto prieskum je pri tomto zásadnom rozhodnutí nevyhnutné realizovať. Na mňa má nedostatok slnečného svetla zlý vplyv. Celú zimu sa teším, kedy už konečne skončí a kedy bude konečne viac svetla. Skoré zimné stmievanie ide proti aktívnym obyvateľom, ktorí majú záujem o trávenie voľného času vonku, v prírode, v exteriéri. Nebudú mať čas ísť von, pretože bude tma o hodinu skôr. Deti sa budú viac zdržiavať vo vnútri, častejšie pri počítači, čo je negatívne pre ich zdravý vývin. B) Zásadná pripomienka k predloženému materiálu "Riadne predbežné stanovisko", Časť IV: Zavedenie trvalého zimného času môže mať zároveň negatívny vplyv na cestovný ruch, t. j. aj na príjmy z verejnej dopravy a individuálneho motorizmu. Dôvodom bude pokles aktívne tráveného voľného času v pracovných dňoch, v čase po práci. Znížená aktivita obyvateľstva môže mať za následok zhoršenie zdravia obyvateľstva, čo môže vyvolať potrebu zvýšených výdavkov na zdravotníctvo, sociálne výdavky. Uvedené vplyvy je potrebné posúdiť, vyhodnotiť a doplniť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) - Stanovisko SR k rozhodnutiu o ponechaní jedného z časov („zimného“ resp. „letného“) vnímam ako unáhlené, nepodložené náležitou argumentáciou a v tomto štádiu legislatívneho procesu ako nepotrebné. Jednoznačne najdôležitejším aspektom, a v tomto súhlasím s navrhovaním stanoviskom, je koordinácia a harmonizácia časov so susednými členskými štátmi EÚ. - Predložené predbežné stanovisko argumentačne stavia na prieskume Európskej komisie, na ktorom sa zúčastnilo približne 4,5 milióna občanov EÚ z toho 3 milióny z Nemecka. Upozorňujem, že prieskum nebol štruktúrovaný, nezúčastnila sa teda reprezentatívna vzorka obyvateľstva, preto aj výsledok je do značnej miery zjednodušený. Napriek tomu ide o jediný relevantný zdroj preferencií, ktorého výsledkom bolo okrem preferencie zrušenia striedania časov aj ponechanie času letného väčšinou respondentov vrátane respondentov zo Slovenska. V tomto bode preto nepochopiteľne navrhované stanovisko nerešpektuje názor vyjadrený Slovákmi v prieskume. - S ohľadom na nereflektovanie výsledkov prieskumu Komisie v otázke ponechania jedného z časov MPSVR SR pri vypracovaní predbežného stanoviska, očakávam k tejto otázke riadnu verejnú diskusiu/prieskum, predovšetkým z dôvodu dôsledkov takéhoto rozhodnutia na celé obyvateľstvo. Predpokladám, že účasť na tomto prieskume by bola niekoľkonásobne vyššia ako na prieskume vykonanom Komisiou, teda aj výsledok by bol z hľadiska zaujatia stanoviska SR k tejto otázke relevantnejší. - Som za ponechanie letného času, ktorý aj v súčasnosti pri striedaní časov máme 7 mesiacov v roku. - Nesúhlasím s argumentom, že tzv. zimný „správny“ čas je pre naše zemepisné šírky prirodzenejší. Predchádzajúce rozhodnutie o striedaní časov nebralo ohľad na prirodzenosť, ale bolo podložené ekonomickou argumentáciou o úspore nákladov, ktorá sa v praxi ukázala ako zanedbateľná. Rozhodnutie o ponechaní jedného z časov by malo byť založené predovšetkým na praktických skúsenostiach (zo života v našich zemepisných šírkach) a hlavne preferenciách obyvateľstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR považuje za kľúčový element koordináciu SR predovšetkým so susednými členskými štátmi EÚ. Cieľom koordinácie členských štátov EÚ má byť spoločný prístup k nastaveniu času, aby sa tak zabránilo fragmentácii vnútorného trhu. Dôležité je tiež náležite zohľadniť celospoločenský rozmer tejto problematiky pri definovaní stanoviska. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme, aby bol návrh Komisie doplnený o komplexnú analýzu vplyvov (Impact Assessment). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Asociácia priemyselných zväzov navrhuje harmonizáciu času naprieč celou Európou. Odôvodnenie: Priemyselné podniky, predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu, pracujú vo viaczmenných prevádzkach a nepociťujú úspory z jeho striedania. Preto nevidíme opodstatnenosť striedania času. Zároveň podotýkame, že z hľadiska fungovania vnútorného trhu je najdôležitejšie, aby si členské štáty nestanovovali samé a rozdielne, či budú používať zimný alebo letný čas. Preto požadujeme koordináciu medzi členskými štátmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Rešpektujte vôľu ľudu. Väčšina respondentov zo Slovenska sa jasne vyjadrila v prospech letného času. Ak chceme fungovať podľa tradícií, prečo rovno nezaviesť juliánsky kalendár? Väčšina ľudí už nechodí za svitu robotovať na pole, ale pracuje od 9h ráno, školy vyučujú od 8h ráno a následný voľný čas by ľudia pri zimnom čase trávili o hodinu viac v tme. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Prosím o zachovanie LETNÉHO ČASU. Letný čas nám umožňuje užiť si s deťmi počas prázdnin dlhé letné večery,zároveň pokojnú tmavú noc. Práve vtedy im ako pracujúca matka môžem venovať čas, nemáme úlohy,nemáme volnočasové aktivity.... odvádzam tomuto štátu nemalé dane a odvody,bola by som rada,keby mi to takto aspoň oplatil. Dovoľte mi v noci a nadránom späť a večer su užiť rodinný život. Taktiež môj muž pracuje v 3zmennej prevádzke a už teraz ma úplne rozhádzaný režim. Neviem si predstaviť,keď príde v lete z poobednej o 23hod,že od 3 bude vonku slnko ... Ďakujem veľmi pekne. Myslite prosím aj na to,že všetky okolité štáty budú mať zachovaný letný čas a prechodom našich najbližších hraníc bude treba meniť čas na hodinkách. Ďakujem. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa nestotožňuje s argumentami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „MPSRV“) ohľadne argumentácie, že voľba zimného času, ktorý sa má od roku 2019 uplatňovať je vhodnejšia, pretože v našich zemepisných šírkach sa tento čas dlhodobo uplatňoval a rešpektuje fyziológiu populácie na našom území. Naopak zastávame názor, že letný čas má viacej kladov ako záporov. Najväčší prínos letného času spočíva v tom, že vďaka letnému času máme v súčasnosti takmer pol roka dni, keď slnko svieti ešte aj po 19. hodine popoludní. Zavedením zimného času by takýchto dní bolo počas roka iba sto, teda o polovicu menej, pričom dni kedy slnko svieti po 20. hodine popoludní by sme nezažili vôbec. Zároveň máme za to, že vláda Slovenskej republiky by mala vypočuť aj vôľu obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí sa v celoeurópskej ankete k zmene času vyjadrili za zachovanie letného času (za permanentný letný čas bolo zhruba 53 percent z celkového počtu hlasujúcich, za zimný len asi 32 percent slovenských účastníkov ankety). Taktiež je potrebné reflektovať potrebu koordinovaného prístupu minimálne v rámci krajín V4. Ak sa za permanentný letný čas vyjadrilo až 72 percent Poliakov a dve tretiny Maďarov a Rakúšanov, je priam žiaduce, aby aj Slovenská republika zvolila tento režim. Samotné MPSVR v stanovisku k čl. 3 návrhu argumentuje tým, že pokiaľ návrh smernice neustanovuje jednotnú pozíciu členského štátu (ďalej len „ČŠ“) uplatňovať/neuplatňovať sezónne zmeny času, môže dochádzať k zložitej situácii, kde by jeden ČŠ uplatňoval iba zimný čas, iný susedný ČŠ by uplatňoval letný čas, čo by mohlo výrazne skomplikovať fungovanie vnútorného trhu. V takejto situácii môže tiež dochádzať k praktickým problémom napr. v koordinácii záchranných zložiek, vzájomnej policajnej spolupráci a pod. Obdobná argumentácia je v stanovisku k čl. 4: „Zdôrazňujeme potrebu uplatňovania jednotného režimu času v ČŠ EÚ, najmä v stredoeurópskom regióne; minimálne medzi okolitými ČŠ EÚ.“ Preto je logicky nevyhnutné a zásadne trváme na tom prispôsobiť sa najmenej ČŠ susediacim so Slovenskou republikou. Ak teda väčšina susediacich ČŠ navrhuje zavedenie letného času, to isté by mala urobiť aj Slovenská republika. Pokiaľ ide o vplyvy na ekonomiku, máme za to, že ak Slovenská republika zavedie iný čas, ako minimálne susediace krajiny, bude to mať negatívny dopad nielen na turistický ruch, ale najmä na riadne fungovanie vnútorného trhu. Na základe vyššie uvedených argumentov zásadne trváme na zavedení permanentného letného času, ktorý našiel podporu nielen v rámci územia Slovenskej republiky, ale aj v krajinách V4 a Európskej únie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Som jednoznačne za zavedenie letného času ako celoročného. Podľa môjho názoru skorý nástup tmy v letnom ale i v zimnom období spôsobí viac negatív ako pozitív a to či sa už jedná o biorytmus človeka alebo napr. nehodovosť na cestách a ďalšie. Nie je vhodné aby sme si i takýmto spôsobom "skracovali" letné dni ale samozrejme i tie zimné. Podstatná časť obyvateľstva je aktívna skôr počas dňa a navečer ako skoro ráno... Za mňa ešte raz jednoznačne celoročný letný čas. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čo je prirodzený čas? Nostalgické spomienky na starý, „prirodzený“ čas nie sú namieste. „Prirodzený" čas má byť taký, aby vyhovoval dnešnej dobe. Jednoznačne sa prikláňam k názoru, že mal by zostať letný čas. A štátni úradníci skôr ako rozhodnú, by sa mali opýtať ľudí. Anketa Ponechanie ktorého času preferujete? • Letného76% • Zimného24% Hlasovalo 1497 ľudí https://slovensko.hnonline.sk/1828207-slovensko-je-za-zrusenie-striedania-casu-preferuje-ponechanie-zimneho-casu Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na strane 5 odporúčame v prvej vete za slovom "dopadov" čiarku nahradiť slovom "sú" a za slovom "efektívnosť" vypustiť slovo "sú". Odôvodnenie: Zrozumiteľnosť. Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na strane 2 v stanovisku k článku 3 odporúčame slová "ods. 1" nahradiť slovami "odsek 1". Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na strane 4 v bode 13 odporúčame slová "Môže to viesť ešte väčšej" nahradiť slovami "Môže to viesť k ešte väčšej". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Stalo sa presne to, čo som očakával. Ľudia sa tešia, že sa zruší striedanie času a niekto kto o tom bude rozhodovať nezváži reálne argumenty, ale povie si, že zimný je ten štandardný a ponechá ten. Je potrebné sa zamyslieť čo nám spôsobuje/prinesie zosúladenie zimného resp. letného času s tým druhým. Aktuálny zimný čas: vstávame potme, do práce ideme potme, z práce ideme takmer potme. Po zmene na letný takmer žiadny rozdiel:vstávame potme, do práce ideme potme, z práce ideme takmer potme, možno to pri úprave na letný čas stihneme ešte za vidna, čo je jednoznačne výhoda Aktuálny letný čas: Slnko vychádza cca o 5 (svitať začína pred 4), večer je vidno takmer do 9. Je to celkom príjemný stav. Keby sme ho zmenili na zimný. Slnko by vychádzalo o 4, svitať by začalo pred 3. Večer by však bola tma skôr, už cca o 8. Ráno to neprináša nič užitočné, priam naopak. Ľudia asi nezmenia návyky a nebudú vstávať a chodiť do práce o hodinu skôr. Poobede im však ostane menej času na aktivity v exteriéri (šport, aktivity s rodinou, s priateľmi, práca v záhradke, na poli, na stavbách/údržbách domov) Som jednoznačne za ponechanie letného času. Zvážte prosím rozumné argumenty. Nevidím, žiadny rozumný dôvod, aby sme ponechali zimný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Nesúhlasím so zavedením trvalého zimného času. Slnečný svit je veľmi dôležitý pre správne fungovanie ľudského organizmu. Zavedenie celoročného zimného času zoberie hodinu slnečného svitu z celého dňa. Najmä počas letných mesiacoch bude svetlo už o 3.00 ráno, toto svetlo človek nevyužije, pretože ho prespí, naopak večer, keď by svetlo využiť mohol, už bude príliš skoro tma. Počas zimných mesiacov ľudia často trpia depresiami z dlhých zimných večerov, zavedenim trvalého letného času by sa deň predĺžil a ľudia by využili hodinu svetla naviac na voľnočasové aktivity. V zime by zavedenie letného času privítali hlavne prevádzkovatelia zimných stredísk, kde by mohli predĺžiť prevádzkovu dennú dobu na čas až do 17.00, nie ako je to teraz len do 16.00. V zime by sa zavedenim letneho času zvýšila bezpečnosť na cestách, ludia by chodili z prace aj zo školy za svetla. V súčasnosti je letný čas zavedený 7 mesiacov v roku a zimný len 5 mesiacov. Zimný čas nepotrebujeme. Jednoznačne letný čas má všetky výhody pre aktivitu človeka. Zavedenim zimného času je veľkým krokom naspäť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Jednoznačne je potrebné mať letný čas. Zimný čas silne poškodí kvalitu života občanov Slovenska. Slovenská republika - obzvlášť východné časti krajiny - ležia na samom východnom okraji časového pásma. Slnko zapadá u nás teda najskôr a vychádza najskôr v rámci pásma. Práve z toho dôvodu je letný čas oveľa viac vhodný pre náš štát - aby v lete nevychádzalo slnko príliš skoro a večer aby nebolo skoro tma. Zimný čas prinesie veľmi zložité situácie pre väčšinu obyvateľov Slovenska - keď budeme mať prakticky celý rok tmu večer. Ani počas najdlhších dní by, ak by sme šli podľa zimného času, nebolo svetlo dlhšie, ako po 20:00h. Naopak - ráno bude svetlo v lete už o 3:00h. Samé negatíva zimného času. Navyše, ak Poľsko a Maďarsko zavedú letný čas, budú to ďalšie komplikácie navyše z hľadiska prechodu hraníc občanov a podnikateľov a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail