LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe sa uvádza, že predmetný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. V samotnom materiáli sa však uvádza nevyhnutnosť dočasne (približne na 5 rokov) personálne posilniť správny orgán (Okresný úrad Kežmarok) o 5 osôb a odvolací orgán (Okresný úrad Prešov) o 2 osoby. Finančné krytie personálneho posilnenia predmetných okresných úradov spolu o 7 osôb sa navrhuje zabezpečiť z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré by boli použité na pozemkové úpravy vo Vojenskom obvode Javorina. V súlade s platnou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vyplniť doložku vybraných vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, v ktorej je potrebné kvantifikovať ušetrené finančné prostriedky na pozemkové úpravy vo Vojenskom obvode Javorina a rozpočtové dopady za oblasť zamestnanosti. Zároveň žiadame, aby všetky dopady za oblasť zamestnanosti boli zabezpečené tak v rámci limitu výdavkov, ako aj v rámci limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Uvedené žiadame uviesť do materiálu a do doložky vybraných vplyvov. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov 1. Upozorňujeme predkladateľa, že na predložený materiál sa vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov; z tohto dôvodu je povinnou súčasťou predkladaného materiálu doložka vybraných vplyvov, a to aj na základe Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Zároveň bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (informačná povinnosť voči Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky za účelom rozhodnutia o uskutočnení konzultácií s podnikateľským prostredím; predbežné pripomienkové konanie, ak predložený návrh predpokladá niektorý z vybraných vplyvov). 2. Doložku vybraných vplyvov bolo potrebné vypracovať v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov tak, aby obsahovala všetky informácie, ktoré sú podľa tejto metodiky jej povinnými obsahovými náležitosťami; predložená doložka vybraných vplyvov nespĺňa ani základné požiadavky na jej obsahové náležitosti. 3. V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné vybrané vplyvy predloženého materiálu zhodnotiť, jednoznačne identifikovať a označiť v bode 9 doložky vybraných vplyvov, pričom sa povinnou súčasťou predloženého materiálu stáva analýza príslušného vybraného vplyvu identifikovaného v doložke vybraných vplyvov vypracovaná v súlade metodickým postupom pre analýzu vybraného vplyvu (prílohy Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). 4. Upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 8. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 5. Možnosti usporiadania pozemkového vlastníctva vo VO Javorina prostredníctvom pozemkových úprav území (str. 9) v štvrtom odseku odporúčame nahradiť slová „K 15. septembru“ slovami „K 15. septembru 2018“. V poslednom odseku odporúčame slovo „Ministerstvom vnútra SR“ nahradiť slovami „Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ a slová „Ministerstvom financií SR“ nahradiť slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 4. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 2. Vývoj vlastníckych vzťahov k pozemkom vo Vojenskom obvode Javorina (str. 2) odporúčame slová „nariadením vlády SR č. 455/2010 Z. z.“ nahradiť slovami „nariadením vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 Z. z. o zrušení Vojenského obvodu Javorina“. Na strane 2 v druhom odseku prvej vete odporúčame za slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ doplniť slová „(ďalej len zákon č. 172/2003 Z. z.“)“ a slová „zákonom č. 169/1949 Zb.“ nahradiť slovami „zákonom č. 169/1949 Sb.“. Na strane 2 v treťom odseku prvej vete odporúčame za slová „zákona č. 229/1991 Zb.“ doplniť slová „o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov“, v druhej a siedmej vete odporúčame slová „Ministerstvo obrany SR“ nahradiť slovami „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“, v piatej vete odporúčame slová „zákonom č. 559/2010 Z. z.“ nahradiť slovami „zákonom č. 559/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Na strane 2 v poslednom odseku odporúčame slová „(ďalej len „zákon 180/1995“)“ nahradiť slovami „(ďalej len „zákon č. 180/1995 Z. z.“)“ a túto legislatívnu skratku používať v celom texte. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 6. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 3. Súčasný stav vybavovania reštitučných nárokov vo VO Javorina (str. 4) odporúčame v druhom odseku slová „vládou SR“ nahradiť slovami „vládou Slovenskej republiky“. V treťom odseku odporúčame legislatívnu skratku „(ďalej len „MPRV SR“)“ nahradiť slovami „(ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“) a túto legislatívnu skratku používať v celom texte a slová „Ministerstvo vnútra SR“ nahradiť slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 5. K vlastnému materiálu. Odporúčame predkladateľovi, aby v názve časti 3. Súčasný stav vybavovania reštitučných nárokov vo VO Javorina a 5. Možnosti usporiadania pozemkového vlastníctva vo VO Javorina prostredníctvom pozemkových úprav nahradil slová „vo VO Javorina“ slovami „vo Vojenskom obvode Javorina“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Zosúladenie všetkých názvov častí materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. K predkladacej správe. V predkladacej správe odporúčame nahradiť slová „vo VO Javorina“ slovami „vo Vojenskom obvode Javorina“ a v poslednom odseku druhej vete za slovo „vlastníkov“ vložiť čiarku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická a gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 3. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 1. Úvod (str. 1) odporúčame slová „vláda SR“ nahradiť slovami „vláda Slovenskej republiky“ a slová „Javorina(ďalej aj ako „VO Javorina“) nahradiť slovami „Javorina (ďalej aj ako „VO Javorina“)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 7. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 4. Analýza katastrálnych území (str. 7) v prvom odseku odporúčame za slovo „pozemok“ vložiť čiarku. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K uzneseniu vlády Slovenskej republiky. V uznesení vlády Slovenskej republiky odporúčame zjednotiť typ písma (Times New Roman 12). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail