LP/2018/640 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Protimonopolný úrad SR odporúča predkladateľovi zvážiť návrh na diskusiu v rámci návrhu smernice o jej možné rozšírenie (uplatňovania kolektívnych žalôb) aj na oblasť náhrady škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže (ide o čl. 101 a 102 ZFEÚ). V tejto oblasti je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (transponovaná vo všetkých členských štátoch EÚ), avšak kolektívne žaloby pre túto oblasť nie sú upravené. Vzhľadom na príbuznosť týchto politík by jej rozšírenie bolo prínosom z hľadiska efektivity vymáhania škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže. Individuálne nároky spotrebiteľov sú často príliš nízke v porovnaní s nákladnosťou týchto sporov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K predmetnému materiálu nemáme pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie konštatovanie v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti, že sa predkladateľ bude usilovať, aby prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy vyplývajúce zo schválenia smernice boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu, resp. ostatných subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) Z materiálu vyplývajú nové kompetencie pre orgány verejnej správy. Predmetný meteriál neobsahuje doložku dopadov na verejnú správu, pričom ak by výkon predmetných ustanovení dopadal aj na činnosti Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "úrad"), predmetné činnosti môžu znamenať výrazné administratívne, a s tým spojené personálne nároky úradu. V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že predmetné činnosti nie je možné zaradiť do výkonu činností NRA spojené s financovaním prostredníctvom opakovaných úhrad (tak ako to predpokladajú smernice č. 2002/20/ES a 2002/21/ES) nakoľko nie sú činnosťami vyplývajúcimi z regulačného rámca. Taktiež si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že podľa navrhovaného článku 6 ods. 1 sa má konaním dotknutého orgánu dosiahnuť príkaz na nápravu, ktorým sa obchodníkovi ukladá povinnosť zabezpečiť podľa potreby okrem iného náhradu škody, opravu, výmenu, zľavu, ukončenie zmluvného vzťahu alebo vrátenie uhradenej sumy. Takýmito kompetenciami úrad momentálne nedisponuje, nakoľko plní úlohy mu zverené Slovenskou republikou podľa regulačného rámca, ktoré sledujú cieľ výkonu svojich práv a povinností smerom k podnikom. V oblasti ochrany spotrebiteľa preto kompetenci úradu je limitovaná na oblasť kvality a ceny služieb. Predmetnú skutočnosť uvádzame najmä s ohľadom na právne úpravy EÚ, ktoré sú obsiahnuté v prílohe č. 1 navrhovanej smernice. V súvislosti s textáciou článku 10 (podľa nám dostupného prekladu) si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že deklaratórne rozhodnutie podľa ods. 1 by sa podľa subjektívneho výkladu mohlo stať nepreskúmateľným. Táto skutočnosť je v priamom rozpore tak so systematikou a procesom rozhodnutí vydávaných úradom ako aj s požiadavkami regulačného rámca týkajúcimi sa rozhodnutí v kompetencii NRA (čl. 4 smernice 2002/21/ES). Predmetná textácia explicitne uvádza, že takéto rozhodnutie správneho orgánu sa považuje „za nezvratne potvrdzujúce existenciu predmetného porušenia právnych predpisov na účely prípadných iných žalôb podaných s cieľom uplatniť nároky na nápravu na ich vnútroštátnych súdoch proti tomu istému obchodníkovi za to isté porušenie právnych predpisov.“. Zároveň poukazujeme na predpokladaný rozsah pôsobnosti smernice v prílohe 1, ktorý je podľa nášho názoru neprimerane široký a nereflektuje pripravovanú právnu úpravu EECC. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. 7 riadneho predbežného stanoviska Zásadne trváme na tom, aby sa v čl. 7 v poslednom odseku v prvej vete in fine vložili slová „a taktiež podporuje stanovenie právomoci členských štátov uložiť oprávnenému subjektu v konkrétnom spore povinnosť poskytnúť zábezpeku pre prípadný neúspech v spore“. Odôvodnenie: uvedené doplnenie navrhujeme z dôvodu potreby stanovenia tohto oprávnenia vo všetkých členských štátoch jednotne, resp. aby táto právomoc vyplývala členským štátom priamo zo smernice. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. 10 riadneho predbežného stanoviska Z dôvodu možnosti skomplikovania uplatňovania nárokov spotrebiteľov navrhujeme vypustiť z čl. 10 úpravu, podľa ktorej by bolo možné sa odchýliť od konečného (už existujúceho) rozhodnutia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail