LP/2018/616 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1. V časti III. Dôsledky na legislatívu SR a administratívnu prax SR odporúčam text „Z tohto dôvodu nie je potrebná transpozícia do právneho poriadku SR a v tomto prípade si návrh nariadenia nevyžiada ani potrebu novelizácie všeobecne záväzných právnych predpisov.“ nahradiť textom: „Vzhľadom na zavedenie nových prvkov v návrhu nariadenia a v návrhu všeobecného nariadenia nie je možné v tejto fáze určiť, aký dopad bude mať uvedené na legislatívu SR, resp. administratívnu prax.“. Text navrhujem preformulovať z dôvodu, že v tejto fáze ide o prvý návrh legislatívy pre programové obdobie post 2020 a nie je preto možné vylúčiť možný vplyv na legislatívu SR. Zároveň nie je možné tvrdiť, že dokument nebude mať dopad na doterajšiu administratívnu prax, a to z dôvodu, že zjednodušenia, ktoré prináša návrh všeobecného nariadenia pre post 2020, pod ktoré spadá aj ISF, BMVI a AMIF, sú zásadné a vyžadujú zmeny / prehodnotenie doteraz platných postupov. K zmenám v administratívnej praxi dochádza najmä z dôvodu ešte väčšej orientácie na výsledok, zavádzajú sa nové systémy platieb vo vzťahu k prijímateľovi, ale aj vo vzťahu k členskému štátu a iné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 2. Odporúčam v stanovisku uviesť, že SR žiada vypustenie predmetného fondu z balíka kohéznej politiky, tzn. SR žiada, aby sa na tento fond v rámci programového obdobia 2021 – 2027 neuplatňovali spoločné pravidlá platné aj pre ERDF, ESF+, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond. Táto pripomienka vyplýva z predbežného stanoviska k nariadeniu k návrhu nariadenia EP a Rady stanovujúceho spoločné pravidlá pre ERDF, ESF1, KF, ENRF a finančné pravidlá k nariadeniu k návrhu nariadenia EP a Rady pre tieto fondy a pre AMIF, ISF a BMVI (tzv. všeobecné nariadenie). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 4. Beriem na vedomie, že nie je možné identifikovať reálnu výšku dopadov, keďže nie je známa konečná podoby návrhu, a že všetky finančné nástroje a personálne požiadavky budú zabezpečené v rámci schválených limitov príslušných rozpočtových kapitol na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 3. Na strane 3 v bode 2. písm. a) odporúčam v druhom odseku v prvej vete vypustiť duplicitné slová „ktorý zahŕňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Obyčajné pripomienky formálneho charakteru k textu materiálu boli zaslané autorovi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail