LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Všeobecne k návrhu stanoviska V návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (ďalej tiež len „návrh nariadenia“) sa navrhuje umožniť sekuritizáciu štátnych dlhopisov a vytvoriť tak nový typ dlhopisov (Sovereign bond-backed securities – SBBS), ktoré by mali zabezpečiť dostupnosť dostatočného objemu vysoko kvalitných a likvidných aktív. Tieto aktíva by mali mať rovnaké regulatórne zaobchádzanie, ako štátne dlhopisy v súčasnosti. Vysoká kvalita by sa mala zaručiť tým, že sa budú tvoriť tri typy tranží SBBS – senior, mezzanine a podriadené (junior), pričom podriadené (junior) tranže by mali znášať ako prvé straty (teda štandardným spôsobom čo sa týka sekuritizácie). Tým by sa malo docieliť, že senior tranža (približne v podiele 70 % celkových emitovaných SBBS) bude vysoko kvalitná a vysoko oceňovaná (ratovaná). V tomto prípade sa ale v návrhu nariadenia uvádza len pomerne malý podiel nutnej podriadenej (junior) tranže na úrovni 2 %. Návrh nariadenia však neurčuje rozpätie prípustných ratingových hodnotení pre jednotlivé tranže, čo môže predstavovať značnú prekážku pri investičnom rozhodovaní subjektov nadobúdajúcich SBBS. Cieľom vytvorenia SBBS je diverzifikácia suverénneho rizika v portfóliách bánk a prerušenie nadmerného prepojenia štátov s domácimi bankovými sektormi. Aj keď súhlasíme s potrebou zmierniť prepojenie bankového sektora a štátov a takisto aj s potrebou dostatočného objemu vysoko kvalitných aktív, aktuálny návrh vytvorenia sekuritizovaných dlhopisov má viaceré nedostatky a preto navrhujeme opatrný prístup k návrhu nariadenia vo všeobecnosti, ako aj v rámci diskusií. Všeobecná kritika návrhu nariadenia sa týka skutočnosti, že tento koncept je príliš teoretický, jeho praktická realizácia je náročná a otázna a samotný návrh na vytvorenie tohto druhu dlhopisov bol doteraz vnímaný skôr ako akademický. Navyše o koncepte SBBS vyjadrili svoje pochybnosti už niekoľkokrát aj agentúry pre riadenie dlhu a likvidity jednotlivých členských štátov EÚ, keďže tento koncept si bude žiadať emisiu štátnych dlhopisov približne v rovnakom čase a v rovnakej maturite. Tento fakt môže mať výrazný vplyv na dopyt a na likviditu trhu so štátnymi dlhopismi. Existuje aj riziko, že pomocou tohto konceptu budú môcť členské štáty EÚ emitovať štátne dlhopisy s nižším požadovaným výnosom (keďže až 70 % emisie SBBS bude vnímané ako bezpečné). Toto však znamená riziko možnosti vyššieho zadlženia sa jednotlivých členských štátov EÚ v dobrých časoch a ťažkosti emitovať štátne dlhopisy pre všetky krajiny v časoch zvýšeného stresu. Kritikou aktuálneho návrhu môže byť aj nízky požadovaný podiel podriadenej (junior) tranže, pričom práve táto tranža by mala slúžiť na absorpciu strát a na zabezpečenie vysokej kvality ostatných tranží. Navyše, navrhuje sa rovnako benevolentné regulatórne zaobchádzanie v prípade všetkých tranží. Existuje viacero návrhov, ktoré cielia tvorbu európskych vysoko kvalitných dlhopisov, tzv. „European safe assets“. Kritika jednotlivých návrhov, medzi nimi aj SBBS, bola spracovaná aj Ministerstvom financií Slovenskej republiky a je verejne dostupná na stránke: http://www.finance.gov.sk/en/Default.aspx?CatID=751. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) III. Pripomienky k bodu 13. (pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu) 1. Z dôvodu nevyhnutnosti zaujatia obozretnejšieho prístupu k návrhu nariadenia navrhujeme prvý odsek preformulovať takto: „Slovenská republika súhlasí s potrebou zmierniť prepojenie bankového sektora a štátov a takisto aj s potrebou dostatočného objemu vysoko kvalitných aktív. Aktuálny návrh nariadenia o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (SBBS) má viaceré nedostatky a preto by mal byť vo všeobecnosti zaujatý opatrný prístup k predloženému návrhu nariadenia a taktiež aj v rámci diskusií o ňom.“ 2. Druhý odsek navrhujeme preformulovať takto: „Slovenská republika bude v rámci písomných a ústnych pripomienok v rámci rokovaní o uvedenom návrhu nariadenia presadzovať takú formuláciu ustanovení, ktoré prispejú k jednoduchej a správnej aplikácii daného nariadenia, eliminácii súvisiacej administratívnej a vykazovacej záťaže, a vytvoreniu efektívneho trhu s SBBS nástrojmi pri zachovaní adekvátnej ochrany investorov, a to v kontexte správneho fungovania kapitálových trhov a finančnej stability.“ Odôvodnenie: Doplnenie slova „správnej“ vo vzťahu k aplikácii nariadenia zdôrazňuje skutočnosť, že ustanovenia nariadenia majú byť formulované jasne a zrozumiteľne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) II. Pripomienky k bodu 12. (stanovisko Slovenskej republiky) 1. Znenie druhej vety druhého odseku navrhujeme preformulovať takto: „Diverzifikáciu bankových portfólií preto považujeme za dôležitú, avšak z hľadiska praktickej aplikácie tohto nariadenia bude rozhodujúci postoj investorov (či sú ochotní nakupovať SBBS nástroje, ktorých rizikovosť bude určite o niečo vyššia než rizikovosť vybraných štátnych dlhopisov v podkladovom portfóliu SBBS).“ Odôvodnenie: Slovo „rozhodujúci“ navrhujeme doplniť z dôvodu dotvorenia významu vety a pôvodné slovné spojenie „portfólia podkladových štátnych dlhopisov“ navrhujeme preformulovať z dôvodu zvýšenia vypovedacej hodnoty vety. 2. Znenie poslednej vety tretieho odseku navrhujeme preformulovať takto: „SBBS by mali byť úplne prevoditeľné“. Odôvodnenie: Veľkosť senior tranže je vymedzená v článku 6 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) I. Pripomienky k bodu 12. (analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu) 1. Článok 4 – nestotožňujeme sa s návrhom stanoviska. Východisková váha určená v ods. 2 predstavuje základný mechanizmus zachovania homogenity SBBS. 2. Článok 6 – nestotožňujeme sa s návrhom stanoviska. Článok 4 ods. 2 ustanovuje, že účelovo vytvorené subjekty (SPE) sa môžu odkloniť od nominálnej hodnoty štátnych dlhopisov každého členského štátu EÚ, ktorá je daná východiskovou váhou, maximálne o 5%. Táto skutočnosť zabezpečuje homogenitu SBBS. 3. Článok 11 – upozorňujeme na chybnú citáciu obsiahnutú v stanovisku. Odsek 1 určuje, že predmetné informácie sa sprístupnia najneskôr jeden mesiac po dátume splatnosti platby úrokov SBBS, nie „pred“, ako je uvedené v stanovisku. Po zapracovaní tejto pripomienky súhlasíme so stanoviskom. 4. Článok 12 – súhlasíme, že by bolo vhodné definíciou vymedziť osoby v postavení „prevodcu“ a „nadobúdateľa“. Upozorňujeme na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017) nie je priamo súvisiacim právnym aktom s predkladaným návrhom nariadenia. 5. Články 13 a 14 – súhlasíme s pripomienkou, že výkon dohľadu nad SPE by mal byť doplnený o výkon dohľadu nad SBBS. V tejto súvislosti však Národná banka Slovenska zastáva názor, že dohľad nad SPE a emitovanými SBBS má vykonávať orgán ESMA, a to najmä z dôvodu potenciálneho významu SBBS pre celý bankový trh EÚ. Dôkazom skutočnosti, že výkon funkcie dohľadu nad SPE a SBBS by mal uskutočňovaný orgánom ESMA, je obsiahnutý v bod 1.5. časti 1 Legislatívneho finančného výkazu návrhu nariadenia. 6. Články 15, 16 až 18 a článok 20 – nestotožňujeme sa s návrhom stanoviska z dôvodu uvedenom v pripomienke k článkom 13 a 14 a máme za to, že určovanie nápravných opatrení a správnych sankcií by malo byť v kompetencii orgánu ESMA. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu nariadenia 1. Vzhľadom na skutočnosť, že v žiadnej časti návrhu nariadenia sa neuvádzajú podmienky týkajúce sa kreditnej kvality podkladových aktív použitých pri sekuritizácii, bolo by vhodné aspoň rámcovo uviesť minimálne zastúpenie podkladových aktív podľa ratingového hodnotenia (ako príklad viac ako 70% použitých aktív musí mať lepšie ratingové hodnotenie ako A-). Týmto spôsobom by sa zabezpečilo lepšie ratingové hodnotenie nadriadenej tranže. V inom prípade budú tieto aktíva hodnotené horšie ako väčšina jednotlivých štátnych dlhopisov, čo zníži ich atraktivitu na trhu. Táto pripomienka môže byť zapracovaná formou dodatočného článku alebo rozšírením článku 4. V článku 4 by tiež bolo vhodné definovať minimálny počet štátov, zastúpených v emisiách SBBS. Pri možnom vylúčení veľkého počtu krajín sa stráca zmysel diverzifikácie rizika formou zaradenia štátnych dlhopisov z iných krajín eurozóny. 2. V oboch jazykových verziách návrhu nariadenia je potrebné upraviť číslovanie kapitol, vzhľadom na to, že v návrhu rozhodnutia je uvedená kapitola 4 (Dohľad nad produktmi, Vykonávacie právomoci a záverečné ustanovenia) dvakrát. 3. Odporúčame presnejšie špecifikovať kapitolu 4 Vykonávacie právomoci a záverečné ustanovenia (Implementing powers and final provisions) návrhu nariadenia. Odôvodnenie: Z uvedených formulácií nie je jednoznačné, či rovnaké rizikové hodnotenie a dodržiavanie ukazovateľov kapitálovej primeranosti, aké je používané pri jednotlivých štátnych dlhopisoch, sa bude uplatňovať iba pri nadriadenej tranži SBSS alebo to bude platné na celkovú emisiu SBBS. Vzhľadom na sekuritizovanú podstatu SBBS aktív nie je vhodné urobiť celkovú emisiu SBBS ako ekvivalent k jednotlivým štátnym dlhopisom. Maximálne bude možné akceptovať ekvivalentnosť nadriadenej tranže a jednotlivých štátnych dlhopisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 12., 1. odseku navrhujeme upraviť slovosled : „...je naozaj potrebné zohľadniť skutočnosť, že nástroje SBBS by mali mať podobnú kvalitu...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 12., 3. odseku, druhej vete navrhujeme slová „...nepovedie to k rozšíreniu vysokobonitných aktív...“ nahradiť slovami: „...nepovedie to k rozšíreniu vysoko bonitných aktív...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V predkladacej správe, 3. odseku, prvej vete navrhujeme slová „SBBS musia mať charakteristiky veľmi podobné než majú štátne dlhopisy“ nahradiť slovami: „SBBS musia mať charakteristiky veľmi podobné ako majú štátne dlhopisy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 12., analýze článku 8 navrhujeme slová „vysokolikvidných aktív“ nahradiť slovami: „vysoko likvidných aktív“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V predkladacej správe, 5. odseku, na konci vety navrhujeme vypustiť čiarku pred zlučovacou spojkou „a“ : „...vplyvy na informatizáciu a služby verejnej správy pre občana“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 10., 2. odseku, druhej vete navrhujeme slová „pre účely výpočtu“ nahradiť slovami: „na účely výpočtu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 11., písm. b) - k zásade subsidiarity, 2. odseku, tretej vete navrhujeme pozmeniť text preložený z anglického jazyka : „Okrem toho, ak sa všetci investori zamerajú na rovnaký nástroj, zákonodarcovia na úrovni jednotlivých členských štátov by nakoniec súperili v tom, aby ponúkli čo najpriaznivejšie regulačné podmienky.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 10., 2. odseku, prvej vete navrhujeme slová „SBBS musia mať charakteristiky veľmi podobné než majú štátne dlhopisy“ nahradiť slovami:„ SBBS musia mať charakteristiky veľmi podobné ako majú štátne dlhopisy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 12., analýze článku 23 navrhujeme slová „pre účely výpočtu“ nahradiť slovami: „na účely výpočtu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V predkladacej správe, 3. odseku, druhej vete navrhujeme slová „pre účely výpočtu“ nahradiť slovami: „na účely výpočtu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 12., 2. odseku, poslednej vete navrhujeme doplniť slová „Diverzifikáciu bankových portfólií preto považujeme za dôležitú, avšak z hľadiska praktickej aplikácie tohto nariadenia bude postoj investorov (či sú ochotní nakupovať SBBS nástroje, ktorých rizikovosť bude určite o niečo vyššia než rizikovosť portfólia podkladových štátnych dlhopisov).“, nakoľko z textu nie je jasné, aký postoj investorov sa očakáva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 13., 2. odseku navrhujeme vypustiť čiarku v zlučovacom súvetí a upraviť slovosled : „...eliminácii súvisiacej administratívnej a vykazovacej záťaže a vytvoreniu efektívneho trhu s nástrojmi SBBS...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 10., 2. odseku, navrhujeme doplniť čiarku pred spojku „ako“ oddeľujúcu vedľajšiu vetu : „...ktorý by mal vykazovať likviditu podobnú, ako majú štátne dlhopisy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V predkladacej správe, 3. odseku, poslednej vete navrhujeme doplniť čiarku pred spojku „ako“ oddeľujúcu vedľajšiu vetu: „...ktorý by mal vykazovať likviditu podobnú, ako majú štátne dlhopisy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 12., analýze článku 12, poslednej vete navrhujeme slová „nepredvídataľných dôsledkov“ nahradiť slovami: „nepredvídateľných dôsledkov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 10., 1. odseku, poslednej vete navrhujeme slovo „diverifikovanejšie“ nahradiť slovom:„ diverzifikovanejšie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail