LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 86 – alokácia na viazanú podporu, navrhujeme preformulovať text: „Všeobecne navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu ...“ nasledovne: „Navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu do výšky 25 % ...“ Odôvodnenie: dlhodobo presadzujeme zvýšenie alokácie na viazané podpory vo výške 25 % z balíka priamych platieb. Viazané podpory považujeme za najjednoduchšie vykonateľný priamy nástroj na zachovanie produkčných funkcií poľnohospodárstva a tým aj života na vidieku, keďže predmetom podpory viazaných platieb sú najmä komodity, pri ktorých výrobe je zvýšená potreba pracovnej sily. Na druhej strane však vytvárajú vyššiu pridanú hodnotu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska Navrhujeme vypustiť pripomienku MPRV SR k článku 28. Odôvodnenie: Pripomienka nemá zmysel v prípade, ak bude uplatnená predchádzajúca pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 69 navrhujeme doplniť text: „SR požaduje okrem podpory usadenia sa mladých poľnohospodárov a vytvárania startupov na vidieku podporiť aj zamestnávanie kvalifikovaných mladých ľudí v existujúcich poľnohospodárskych podnikoch.“ Odôvodnenie: Štruktúra poľnohospodárskych podnikov v SR vyžaduje aj tento typ intervencie. Poľnohospodárske podniky sa začínajú stretávať s vážnym nedostatkom zamestnancov vo väčšine profesií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 72 – výmena znalostí a informovanie, chýba stanovisko MPRVSR, navrhujeme preto doplniť nasledujúci text: „SR požaduje, aby na opatrenia v oblasti výmeny znalostí a informovania bola podpora vo výške 100 % oprávnených výdavkov.“ Odôvodnenie: Šírenie informácií poľnohospodárom a obyvateľom vidieka je v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky absolútne nevyhnutné. Nazdávame sa, že zníženie spolufinancovania z verejných zdrojov výrazne zníži záujem o implementáciu tohto opatrenia zo strany poskytovateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 4 sa uvádza, že SR v súvislosti s konceptom „skutočného poľnohospodára“ navrhuje lepšie zacielenie definície, prípadne fakultatívnosť konceptu „skutočného poľnohospodára“. Súhlasíme s lepšou definíciou „skutočného poľnohospodára“ ako tomu bolo v prípade súčasného programovacieho obdobia a nazdávame sa, že navrhovaný legislatívny rámec na to poskytuje Slovenskej republike dostatočný priestor. Nesúhlasíme však s fakultatívnosťou konceptu „skutočného poľnohospodára“ v prípade, ak je to myslené ako dobrovoľné uplatnenie tohto konceptu. Nazdávame sa, že definícia musí jasne oddeliť tých ktorí na pôde skutočne hospodária od tých, ktorí len poberajú podpory. Odôvodnenie: V texte pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Pripomienka všeobecného charakteru ku všetkým materiálom: Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy dlhodobo vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prijatie pozície Slovenskej republiky k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (ďalej len „SPP“). Napriek viacnásobným snahám takáto oficiálna pozícia nebola predložená a ani schválená. Negatívne vnímame fakt, že Riadne predbežné stanoviská k balíku reforiem SPP na obdobie po roku 2020 boli predložené bez predchádzajúceho prerokovania s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami, navyše v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných právnych noriem, rozsiahlosť stanovísk Slovenskej republiky a najmä nesmiernu dôležitosť daných právnych aktov pre celkovú budúcnosť, smerovanie a financovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, žiadame predmetné stanoviská stiahnuť z ďalšieho konania, prerokovať s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami a následne predložiť do riadneho pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 15 sa uvádza, že SR odporúča, aby ČŠ mohli uplatňovať znižovanie platieb na báze dobrovoľnosti. Navrhujeme, aby slovo odporúča bolo nahradené slovom požaduje. Ďalej požadujeme doplniť pripomienku MPRV SR o nasledujúci text: „SR zásadne nesúhlasí s tým, aby sa ako základ pre výpočet stropovania podľa článku 15 brali do úvahy všetky typy intervencií podľa článku 14.“ Odôvodnenie: Stropovanie priamych platieb je pre SR zásadný problém, preto navrhujeme dôraznejšiu formuláciu. Naviac, je absolútne nelogické, aby boli stropované aj viazané priame platby, platby pre mladých poľnohospodárov, redistributívne platby a režimy v záujme klímy a životného prostredia. Na jednej strane chceme podporiť mladých a malých poľnohospodárov, resp. produkciu vybraných komodít a nadštandardné režimy v záujme ochrany klímy a životného prostredia, a na strane druhej túto podporu vzápätí znižujeme. To to opatrenie môže znížiť motiváciu fariem uchádzať sa o tento typ podpory. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 70 – nástroje riadenia rizík navrhujeme nahradiť text: „SR nemá skúsenosti s implementáciou uvedeného nástroja v kontexte rozvoja vidieka, sme toho názoru, že jeho zahrnutie do SP by malo byť na báze dobrovoľnosti ČŠ.“ nasledujúcim textom: „Napriek tomu, že SR nemá skúsenosti s implementáciou uvedeného nástroja v kontexte rozvoja vidieka, považujeme tento nástroj za užitočný a potrebný na stabilizáciu poľnohospodárskeho sektora v SR.“ Odôvodnenie: dlhodobo presadzujeme zavedenie nástrojov na riadenie rizík do praxe ako významného stabilizačného faktora v poľnohospodárskej prvovýrobe. V roku 2019 MPRV SR uvažuje so zriadením rizikového fondu, ktorý by mohol byť pilotným projektom pre implementáciu nástrojov riadenia rizík v programovacom období 2021 – 2027. Nevidíme preto dôvod, aby SR požadovala zavedenie tohto nástroja na báze dobrovoľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 74 – všeobecné pravidlá pre finančné nástroje (FN), chýba stanovisko MPRVSR, navrhujeme preto doplniť nasledujúci text: „Napriek tomu, že SR nemá skúsenosti s implementáciou FN v kontexte rozvoja vidieka, považujeme tento nástroj za užitočný a potrebný na stabilizáciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora v SR.“ Odôvodnenie: V roku 2019 MPRV SR uvažuje použiť časť z prostriedkov uvažovanej štátnej pomoci na bonifikáciu úrokov z úverov pre potravinárske a spracovateľské odvetvie. Nazdávame sa, že by to mohlo slúžiť ako pilotný projekt pre implementáciu FN v programovacom období 2021 – 2027. Naviac, finančné nástroje už sú v súlade s Partnerskou dohodou využívané v SR v rámci niektorých operačných programov. Úlohu Koordinačného orgánu pre finančné nástroje plní v súlade s § 6 zákona o finančných nástrojoch Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska V stanovisku k čl. 4 sa uvádza, že SR v súvislosti s konceptom „skutočného poľnohospodára“ navrhuje lepšie zacielenie definície, prípadne fakultatívnosť konceptu „skutočného poľnohospodára“. Súhlasíme s lepšou definíciou „skutočného poľnohospodára“ ako tomu bolo v prípade súčasného programovacieho obdobia a nazdávame sa, že navrhovaný legislatívny rámec na to poskytuje Slovenskej republike dostatočný priestor. Nesúhlasíme však s fakultatívnosťou konceptu „skutočného poľnohospodára“ v prípade, ak je to myslené ako dobrovoľné uplatnenie tohto konceptu. Nazdávame sa, že definícia musí jasne oddeliť tých ktorí na pôde skutočne hospodária od tých, ktorí len poberajú podpory. Odôvodnenie: V texte pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Pripomienka k bodu 13 Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu k čl. 71 Text "Taktiež v prípade LEADER sa odkazuje na ustanovenia nariadenia CPR kde sú stanovené ďalšie podmienky uvedenej podpory, o.i. aj to, že v prípade viacfondových stratégií miestneho rozvoja si môžu príslušné riadiace orgány zvoliť tzv. hlavný fond, pričom na stratégiu sa budú uplatňovať pravidlá tohto hlavného fondu. Vzhľadom na skúsenosti s implementáciou iniciatívy LEADER v programovacom období 2007-2013 a 2014-2020, ako i berúc do úvahy, že miestny rozvoj systémom zdola nahor zvaný LEADER sa dlhoročne spolufinancoval z poľnohospodárskych fondov EÚ pre rozvoj vidieka, je SR toho názoru, že uvedený nástroj by mal byť primárne zadefinovaný v nariadení o strategických plánoch SPP a CPR nariadenie by malo v súvislosti s miestnym rozvojom vedeným komunitou odkazovať na ustanovenia o iniciatíve LEADER v nariadení o strategických plánoch SPP. Zároveň by bolo v tejto súvislosti vhodné, aby bol EPFRV stanovený ako tzv. hlavný fond, t.j. v prípade viacfondových stratégií by platili pravidlá EPFRV." navrhujeme upraviť nasledovne: "Taktiež v prípade LEADER sa odkazuje na ustanovenia nariadenia CPR kde sú stanovené ďalšie podmienky uvedenej podpory. Vzťah medzi iniciatívou LEADER a ustanoveniami o CLLD v CPR nariadení je veľmi nejasný (návrh všeobecného nariadenia definuje CLLD ako nástroj financovaný EFRR, ESF+ a ENRF, pričom explicitne neuvádza EPFRV, resp. LEADER). Týmto legislatíva neumožňuje v prípade viacfondových stratégií definovanie EPFRV ako tzv. hlavného fondu, neupravuje spôsob výberu multifondových stratégií a pod. Zároveň z návrhu legislatívy nie je zrejmé ako má byť podpora v rámci nástrojov integrovaného rozvoja a CLLD koordinovaná s podporou v rámci iniciatívy LEADER. SR bude požadovať vyjasnenie tohto vzťahu, vyriešenie nesúladu medzi VN a návrhom nariadenia o strategických plánoch SPP a definovanie jasných pravidiel pre efektívnu aplikáciu integrovaného rozvoja, ktorý nebude nadmerne zaťažujúci tak pre riadiace orgány, ako aj pre miestne akčné skupiny. V tejto súvislosti bude SR presadzovať také legislatívne znenie, ktoré nebude komplikovať použitie stanovených nástrojov územného rozvoja a zabezpečí synergický a integrovaný územný rozvoj na všetkých typoch územia. Zároveň by bolo v tejto súvislosti vhodné, aby bola aj pri EPFRV možnosť stanovenia tzv. hlavného fondu, t.j. v prípade viacfondových stratégií by mohli platiť pravidlá EPFRV." Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť odsek v stanovisku týkajúci sa iniciatívy LEADER. Zastávame názor, že samotným problémom nie je len to, v ktorom nariadení bude definícia ustanovení týkajúcich sa CLLD/LEADER, ale problém je širší, nakoľko ustanovenia o aplikácii LEADER v kombinácii s ostatnými fondmi sú veľmi nejasné. EK na jednej strane požaduje dosahovanie synergií (viď ustanovenie v CPR „Synergia medzi rôznymi nástrojmi EÚ sa bude podporovať cez proces strategického plánovania, v ktorom sa určia spoločné ciele a spoločné oblasti pre činnosti v rámci rôznych programov, ako sú napr. spoločná poľnohospodárska politika (SPP)“, na druhej strane návrh ustanovení v legislatíve vôbec neberie do úvahy možnosť kombinovania EPFRV a ostatných fondov v jednej stratégii miestneho rozvoja (možnosť definovania lead fundu, spôsob výberu stratégie a pod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti, ako aj v doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Uvedené beriem na vedomie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) c) Vypracovať k obom materiálom spoločnú analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, z ktorej bude zrejmé, že v nej vyčíslené vplyvy na rozpočet verejnej správy sú spoločné pre oba materiály, keďže ide o navzájom súvisiace materiály. d) V súvislosti s prechodom na nový model vykonávania SPP sa predpokladá aj zvýšenie administratívnych nákladov, ktoré v súčasnosti nie je možné vyčísliť. Uvedené beriem na vedomie, pričom upozorňujem, že predmetné výdavky bude potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1. V riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa strategických plánov SPP v časti 13. Pozícia / vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu v pozícii k článku 85 žiadam vypustiť poslednú vetu. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Stanovenie jednej pevnej miery spolufinancovania na úrovni EÚ by veľmi pravdepodobne znamenalo jej stanovenie na nižšej úrovni ako v prípade menej rozvinutých oblastí (70%), čo by malo so súčasným znížením miery spolufinancovania pre štrukturálne fondy a zvýšením odvodov SR do rozpočtu EÚ dodatočný negatívny vplyv na verejné financovanie SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 2. V riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa strategických plánov SPP a v riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa financovania, riadenia a monitorovania SPP žiadam a) V doložke vybraných vplyvov ako aj v riadnom predbežnom stanovisku v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti zaškrtnúť v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ možnosť „Nie“. Táto pripomienka je zásadná. b) V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v tabuľke č. 1 údaje v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ presunúť do riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv“. Uvedené žiadam z dôvodu, že doposiaľ nie sú v RVS rozpočtované prostriedky pre poľnohospodárske fondy na programové obdobie 2021-2027, keďže kapitola MPRV SR v rámci tvorby RVS 2019-2021 nepredložila na MF SR žiadosť o ich zabezpečenie. Táto pripomienke je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Pripomienka všeobecného charakteru ku všetkým materiálom: Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy dlhodobo vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prijatie pozície Slovenskej republiky k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (ďalej len „SPP“). Napriek viacnásobným snahám takáto oficiálna pozícia nebola predložená a ani schválená. Potravinárska komora Slovenska vníma veľmi negatívne fakt, že Riadne predbežné stanoviská k balíku reforiem SPP na obdobie po roku 2020 boli predložené bez predchádzajúceho prerokovania s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami, navyše v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných právnych noriem, rozsiahlosť stanovísk Slovenskej republiky a najmä nesmiernu dôležitosť daných právnych aktov pre celkovú budúcnosť, smerovanie a financovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, žiadame predmetné stanoviská stiahnuť z ďalšieho konania, prerokovať s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami a následne predložiť do riadneho pripomienkového konania. Zároveň navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny na sledovanie celého legislatívneho procesu na úrovni Európskej únie, prenos informácií z oficiálnych stretnutí a diskusiu k ďalším navrhovaným krokom a postojom zo strany Slovenskej republiky, a to za účasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) RPS k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013: K čl. Prílohe IV návrhu nariadenia žiadame RPS SR doplniť nasledovne: Príloha IV - vonkajšia konvergencia priamych platieb - v návrhu sa uvádza, že pre členské štáty s priemernou úrovňou podpory pod 90 % priemeru EÚ sa zníži tento rozdiel o 50 % rozdielu na 90 % priemeru EÚ v 6 postupných krokoch počínajúc rokom 2022. Na financovaní tejto konvergencie sa budú podieľať všetky členské štáty. SR predloženú úroveň, ako aj tempo konvergencie považuje za málo ambiciózne a preto žiadame dosiahnuť konvergenciu na úroveň 100 % priemeru EU formou jednorazového nárastu v prvom roku platnosti novej SPP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 13. riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013(Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu): Text týkajúci sa čl. 15 nariadenia žiadame preformulovať nasledovne: - stropovanie/degresívne platby – navrhuje sa spôsob stropovania a degresivity priamych platieb, ktorý nezohľadňuje štruktúru poľnohospodárskeho sektora, predovšetkým podnikov, naprieč EÚ. SR v uvedenej súvislosti odmieta povinné stropovanie a degresivitu priamych platieb. V prípade dobrovoľného stropovania žiadame, aby bola stanovená jasná metodika výpočtu nákladov, ktoré sa majú odpočítať pri uplatňovaní krátenia tak, aby sa do výpočtu započítala reálna superhrubá mzda u konkrétnych poľnohospodárov v danom roku s tým, že ak by sa mal stanoviť horný strop, musí platiť tento strop v rovnakej výške pre všetky členské krajiny EU. Odôvodnenie: krátenie dotácií priamo poškodzuje väčšie farmy a najmä tie, ktoré majú vyšší podiel mechanizácie. V porovnaní slovenskej štruktúry poľnohospodárstva so štruktúrou poľnohospodárstva vo väčšine iných krajín EU je tento návrh vyslovene nevýhodný voči SR a preto ho odmietame. Pre prípad dobrovoľného krátenia dotácií musí byť jasná metodika ako tento mechanizmus uplatňovať v praxi a aké bude mať dopady na jednotlivé hospodáriace subjekty. Reálna superhrubá mzda u konkrétneho poľnohospodára odzrkadľuje reálne personálne náklady zamestnávateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k materiálu ako celku Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy dlhodobo vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prijatie pozície Slovenskej republiky k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (ďalej len „SPP“). Napriek viacnásobným snahám takáto oficiálna pozícia nebola predložená a ani schválená. Zástupcovia potravinárskeho a poľnohospodárskeho sektoru v RÚZ (Potravinárska komora Slovenska, Agrárna komora Slovenska) vnímajú veľmi negatívne fakt, že Riadne predbežné stanoviská k balíku reforiem SPP na obdobie po roku 2020 boli predložené bez predchádzajúceho prerokovania s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami, navyše v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných právnych noriem, rozsiahlosť stanovísk Slovenskej republiky a najmä nesmiernu dôležitosť daných právnych aktov pre celkovú budúcnosť, smerovanie a financovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, žiadame predmetné stanoviská stiahnuť z ďalšieho konania, prerokovať s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami a následne predložiť do riadneho pripomienkového konania. Zároveň navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny na sledovanie celého legislatívneho procesu na úrovni Európskej únie, prenos informácií z oficiálnych stretnutí a diskusiu k ďalším navrhovaným krokom a postojom zo strany Slovenskej republiky, a to za účasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K čl. 68, 69, Kapitola III., Hlavy II. a IV. návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013: Pri podpore mladých a začínajúcich poľnohospodárov žiadame rovnocenne zohľadniť aj zamestnávanie mladých a začínajúcich poľnohospodárov v existujúcich spoločnostiach – podpora investícii a vytvorenie atraktívnych podmienok pre mladých zamestnancov rovnako ako v iných sektoroch, t.j. žiadame do čl. 68 a 69 a do Kapitoly III., Hlavy II. a IV., ktoré stanovujú formy podpory mladým poľnohospodárom, umožniť rovnakú formu podpory aj mladým zamestnancom v poľnohospodárstve, t.j. tým pracovníkom, ktorí nespĺňajú definíciu mladého poľnohospodára, ale napĺňajú vekovú hranicu a pracujú v poľnohospodárstve ako zamestnanci. Odôvodnenie: Z hľadiska štruktúry poľnohospodárskych podnikov v SR považujeme za rovnako dôležité podporovať nielen mladých farmárov, ale aj mladých zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_príloha IV: V bode 13 riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza Pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu nariadenia. V tomto bode navrhujeme nahradiť pozíciu SR k prílohe IV návrhu, ktorá znie: „SR predloženú úroveň, ako aj tempo konvergencie považuje za málo ambiciózne.“ nasledovným znením: „SR predloženú úroveň, ako aj tempo konvergencie považuje za málo ambiciózne a preto žiada dosiahnuť konvergenciu na úroveň 100 % priemeru EU formou jednorazového nárastu v prvom roku platnosti novej SPP.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 72: V bode 13 Riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu nariadenia. V tomto bode k čl. 72 - výmena znalostí a informovanie - chýba pozícia MPRV SR. Navrhujeme preto doplniť nasledujúci text: „SR požaduje, aby na opatrenia v oblasti výmeny znalostí a informovania bola podpora vo výške 100 % oprávnených výdavkov.“ Odôvodnenie: Šírenie informácií poľnohospodárom a obyvateľom vidieka je v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky absolútne nevyhnutné. Nazdávame sa, že zníženie spolufinancovania z verejných zdrojov výrazne zníži záujem o implementáciu tohto opatrenia zo strany poskytovateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 74: V bode 13 Riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu nariadenia. V tomto bode k čl. 74 - všeobecné pravidlá pre finančné nástroje (FN) - chýba pozícia MPRV SR. Navrhujeme preto doplniť nasledujúci text: „Napriek tomu, že SR nemá skúsenosti s implementáciou FN v kontexte rozvoja vidieka, považujeme tento nástroj za užitočný a potrebný na stabilizáciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora v SR.“ Odôvodnenie: V roku 2019 MPRV SR uvažuje použiť časť z prostriedkov uvažovanej štátnej pomoci na bonifikáciu úrokov z úverov pre potravinárske a spracovateľské odvetvie. Nazdávame sa, že by to mohlo slúžiť ako pilotný projekt pre implementáciu FN v programovacom období 2021 – 2027. Naviac, finančné nástroje už sú v súlade s Partnerskou dohodou využívané v SR v rámci niektorých operačných programov. Úlohu Koordinačného orgánu pre finančné nástroje plní v súlade s § 6 zákona o finančných nástrojoch Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 86: V bode 13 Riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu nariadenia. V tomto bode navrhujeme k čl. 86 - alokácia na viazanú podporu - preformulovať text: „Všeobecne navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu ...“ nasledovne: „Navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu do výšky 25 % ...“ Odôvodnenie: SPPK dlhodobo presadzuje zvýšenie alokácie na viazané podpory vo výške 25 % z balíka priamych platieb. Viazané podpory považujeme za najjednoduchšie vykonateľný priamy nástroj na zachovanie produkčných funkcií poľnohospodárstva a tým aj života na vidieku, keďže predmetom podpory viazaných platieb sú najmä komodity, pri ktorých výrobe je zvýšená potreba pracovnej sily. Na druhej strane však vytvárajú vyššiu pridanú hodnotu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 28: V bode 13 Riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu. V tomto bode predkladateľ k čl. 28 návrhu uvádza: „režimy v záujme klímy a životného prostredia - platby v režimoch v záujme klímy a životného prostredia by nemali podliehať stropovaniu, lebo sa tým zníži motivácia fariem uchádzať sa o tento typ podpory.“ Navrhujeme vypustiť uvedenú pozíciu k článku 28. Odôvodnenie: Pozícia nemá zmysel v prípade, ak bude uplatnená predchádzajúca pripomienka komory. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 70: V bode 13 Riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu nariadenia. V tomto bode navrhujeme k čl. 70 – nástroje riadenia rizík nahradiť text: „SR nemá skúsenosti s implementáciou uvedeného nástroja v kontexte rozvoja vidieka, sme toho názoru, že jeho zahrnutie do SP by malo byť na báze dobrovoľnosti ČŠ.“ nasledujúcim textom: „Napriek tomu, že SR nemá skúsenosti s implementáciou uvedeného nástroja v kontexte rozvoja vidieka, považujeme tento nástroj za užitočný a potrebný na stabilizáciu poľnohospodárskeho sektora v SR.“ Odôvodnenie: SPPK dlhodobo presadzuje zavedenie nástrojov na riadenie rizík do praxe ako významného stabilizačného faktora v poľnohospodárskej prvovýrobe. V roku 2019 MPRV SR uvažuje so zriadením rizikového fondu, ktorý by mohol byť pilotným projektom pre implementáciu nástrojov riadenia rizík v programovacom období 2021 – 2027. Nevidíme preto dôvod, aby SR požadovala zavedenie tohto nástroja na báze dobrovoľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 4: V bode 13 riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu. V tomto bode predkladateľ k čl. 4 návrhu uvádza, že SR v súvislosti s konceptom „skutočného poľnohospodára“ navrhuje lepšie zacielenie definície, prípadne fakultatívnosť konceptu „skutočného poľnohospodára“. SPPK súhlasí s lepšou definíciou „skutočného poľnohospodára“ ako tomu bolo v prípade súčasného programovacieho obdobia a nazdávame sa, že navrhovaný legislatívny rámec na to poskytuje Slovenskej republike dostatočný priestor. Nesúhlasíme však s fakultatívnosťou konceptu „skutočného poľnohospodára“ v prípade, ak je to myslené ako dobrovoľné uplatnenie tohto konceptu. Nazdávame sa, že definícia musí jasne oddeliť tých, ktorí na pôde skutočne hospodária od tých, ktorí len poberajú podpory. Odôvodnenie: V texte pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka: Organizácie poľnohospodárskej a potravinárskej samosprávy dlhodobo vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prijatie pozície Slovenskej republiky k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (ďalej len „SPP“). Napriek viacnásobným snahám takáto oficiálna pozícia nebola predložená a ani schválená. SPPK vníma negatívne fakt, že Riadne predbežné stanoviská k balíku reforiem SPP na obdobie po roku 2020 boli predložené bez predchádzajúceho prerokovania s poľnohospodárskou a potravinárskou samosprávou, navyše v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných právnych noriem, rozsiahlosť stanovísk Slovenskej republiky a najmä nesmiernu dôležitosť daných právnych aktov pre celkovú budúcnosť, smerovanie a financovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, žiadame predmetné stanoviská stiahnuť z ďalšieho konania, prerokovať s poľnohospodárskou a potravinárskou samosprávou a následne predložiť do riadneho pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 68 a 69: V bode 13 Riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu. V tomto bode navrhujeme doplniť pozíciu SR k čl. 68 a 69 návrhu o nasledovný text: „SR žiada popri podpore mladých a začínajúcich poľnohospodárov rovnocenne podporiť aj zamestnávanie kvalifikovaných mladých a začínajúcich poľnohospodárov v existujúcich poľnohospodárskych podnikoch – podpora investícii a vytvorenie atraktívnych podmienok pre mladých zamestnancov rovnako ako v iných sektoroch. Žiadame teda do čl. 68 a 69 a do Kapitoly III., Hlavy II. a IV., ktoré stanovujú formy podpory mladým poľnohospodárom, umožniť rovnakú formu podpory aj mladým zamestnancom v poľnohospodárstve, t.j. tým pracovníkom, ktorí nespĺňajú definíciu mladého poľnohospodára, ale napĺňajú vekovú hranicu a pracujú v poľnohospodárstve ako zamestnanci. Odôvodnenie: Štruktúra poľnohospodárskych podnikov v SR vyžaduje aj tento typ intervencie. Poľnohospodárske podniky sa začínajú stretávať s vážnym nedostatkom zamestnancov vo väčšine profesií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 15: V bode 13 riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza Pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu. V tomto bode navrhujeme nahradiť pozíciu SR k čl. 15 návrhu, ktorá znie: „SR v uvedenej súvislosti nepodporuje povinné stropovanie a degresivitu priamych platieb a odporúča, aby ČŠ mohli uplatňovať znižovanie platieb na báze dobrovoľnosti. Zároveň bude potrebné diskutovať o vhodnosti metódy výpočtu odpočítania nákladov, a to aj z hľadiska administratívnej náročnosti stanovenia miezd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou.“ nasledovným znením: „SR v uvedenej súvislosti odmieta povinné stropovanie a degresivitu priamych platieb a žiada, aby ČS mohli uplatňovať znižovanie platieb na báze dobrovoľnosti. V prípade dobrovoľného stropovania žiada, aby bola stanovená jasná metodika výpočtu nákladov, ktoré sa majú odpočítať pri uplatňovaní krátenia tak, aby sa do výpočtu započítala reálna superhrubá mzda u konkrétnych poľnohospodárov v danom roku s tým, že ak by sa mal stanoviť horný strop, musí platiť tento strop v rovnakej výške pre všetky členské krajiny EU. Odôvodnenie: Stropovanie priamych platieb je pre SR zásadný problém, preto navrhujeme dôraznejšiu formuláciu. Naviac, je absolútne nelogické, aby boli stropované aj viazané priame platby, platby pre mladých poľnohospodárov, redistributívne platby a režimy v záujme klímy a životného prostredia. Na jednej strane chceme podporiť mladých a malých poľnohospodárov, resp. produkciu vybraných komodít a nadštandardné režimy v záujme ochrany klímy a životného prostredia, a na strane druhej túto podporu vzápätí znižujeme. To to opatrenie môže znížiť motiváciu fariem uchádzať sa o tento typ podpory. V porovnaní slovenskej štruktúry poľnohospodárstva so štruktúrou poľnohospodárstva vo väčšine iných krajín EU je návrh nevýhodný voči SR, preto je nutné ho odmietnuť. Pre prípad dobrovoľného krátenia dotácií musí byť jasná metodika ako tento mechanizmus uplatňovať v praxi a aké bude mať dopady na jednotlivé hospodáriace subjekty. Reálna superhrubá mzda u konkrétneho poľnohospodára odzrkadľuje reálne personálne náklady zamestnávateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Pripomienka všeobecného charakteru ku všetkým materiálom k Spoločnej poľnohospodárskej politike: SPP prerozdeľuje viac ako tretinu európskeho rozpočtu, formuje smerovanie európskeho poľnohospodárstva a má výrazný vplyv na krajinu. Napriek tomu, že verejné financie by mali slúžiť verejným záujmom, SPP podporuje najmä priemyselné poľnohospodárstvo a zlyháva pri podpore tých farmárov, ktorí majú záujem hospodáriť udržateľne a v súlade s prírodou. Toto má veľmi negatívne dôsledky na životné prostredie, veľkú časť farmárov a život nás všetkých. Priemyselné poľnohospodárstvo má na svedomí nadmerné množstvá dusičnanov ohrozujúcich našu pôdu, rezíduá pesticídov, ktoré sa nachádzajú vo vodách a potravinách a ďalekosiahle znečistenie vôd. O neudržateľnosti súčasnej agropolitiky EÚ hovoria i hroziace čísla poklesu biodiverzity agroekosystémov. Napríklad pri vtákoch, hmyze a opeľovačoch hovoríme o alarmujúcom stave; kvôli týmto úbytkom dokonca v roku 2017 vznikla aj EÚ iniciatíva pre ochranu opeľovačov. Nemožno tiež opomenúť emisie skleníkových plynov priemyselného poľnohospodárstva, ktoré nás vzďaľujú od naplnenia klimatických cieľov. V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť potravín a poľnohospodárstva“ z 29. novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a orientačné vyhliadky budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na výsledky, a tak podporiť modernizáciu a udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, environmentálnu a klimatickú udržateľnosť poľnohospodárskych, lesníckych a vidieckych oblastí a pomôcť znížiť na strane prijímateľov administratívnu záťaž súvisiacu s právnymi predpismi Únie. Ako je spomenuté aj v nariadeniach, environmentálne výzvy, ktorým čelí poľnohospodárske odvetvie a vidiecke oblasti v EÚ a vo svete (lepšie napĺňanie trvaloudržateľných cieľov, tzv. SDGs a Agendy 2030, a to najmä SDG 2 „Poľnohospodárske ekosystémy a genetické zdroje pre znižovanie hladu“), si vyžadujú zásadnú reakciu, pre jej vylepšenie týmto smerom máme preto tieto zásadné pripomienky: 1. Súhlasíme so zachovaním súčasnej dvojpilierovej štruktúry SPP s každoročnými opatreniami so všeobecným uplatňovaním v prvom pilieri doplnenými opatreniami odrážajúcimi vnútroštátne a regionálne osobitosti v rámci viacročného programového prístupu v druhom pilieri. Nesúhlasíme so znížením finančnej alokácie pre druhý pilier, nakoľko toto zníženie bude mať negatívny dopad na rozvoj vidieka ako aj nepriamo na životné prostredie). 2. Vítame väčšiu flexibilitu pri nastavovaní jednotlivých opatrení v členských krajinách, táto flexibilita by však mala prísť spoločne s väčšou zodpovednosťou, ak niektoré opatrenia nepôjdu správnym smerom a/alebo budú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Toto súvisí aj s našou požiadavkou, aby pri príprave strategických plánov ako aj v monitorovacom výbore boli prizvaní aj zástupcovia z oblasti životného prostredia vrátane mimovládnych environmentálnych organizácií a nezávislých vedcov (nie iba hospodárski a sociálni partneri; bez environmentálnych zástupcov bude veľmi ťažké nastaviť a sledovať, či a akým spôsobom prispievajú jednotlivé opatrenia k ochrane životného prostredia a zmene klímy). Rovnako považujeme za potrebné, aby sa ročné správy a správy týkajúce sa implementácie jednotlivých opatrení zaoberali aj kvalitou opatrení a tým, akým spôsobom prispeli k ochrane životného prostredia a zmene klímy. Výpočty finančných alokácií na hektáre nevyjadrujú nič konkrétne o kvalite opatrení – veľká plocha so slabými opatreniami môže vyzerať, že prispieva k ochrane životného prostredia viac ako menšie plochy s cielenejšími opatreniami. 3. V rámci trhovo orientovaných výdavkov je ročná alokácia pre SR na intervencie v sektore včelárstva takmer dvojnásobne zvýšená na cca 1 mil. EUR; toto navýšenie považujeme za pozitívne, nakoľko týmto zvýšeným finančným obnosom prispievamie aj k celkovej ochrane opeľovačov a k implementácii novej EÚ inicitíavy pre ochranu opeľovačov, kt. budeme musieť aj na Slovensku prijať a adaptovať tak jednotlivé návrhy v nej. 4. Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, Komisia navrhuje vyvážiť financovanie medzi rozpočtami EÚ a členskými štátmi a zvýšiť vnútroštátne miery spolufinancovania. Rozdelenie podpory z EPFRV sa bude zakladať na objektívnych kritériách, ktoré sú spojené s cieľmi politiky a zohľadňujú súčasné rozdelenia. Ako je tomu aj dnes, menej rozvinuté regióny by mali naďalej profitovať z vyšších mier spolufinancovania, ktoré sa budú uplatňovať aj na niektoré opatrenia, ako sú napríklad program LEADER a agroenvironmentálno-klimatické opatrenia. Ak sa zníži financovanie druhého piliera, súhlasíme s tým, aby sa vyvážilo financovanie medzi rozpočtom EÚ a Slovenskom, pretože jedine touto cestou bude možné uplatniť tie opatrenia, ktoré sú najprospešnejšie pre environmentálne a klimatické podmienky. 5. Presun finančných zdrojov - členským štátom bude ponúknutá určitá úroveň flexibility, čo sa týka prevodov medzi alokáciami. Až 15 % príslušných priamych platieb je možné previesť na alokácie z EPFRV a naopak – toto by však malo byť podmienené iba tým, že sa presun a odčerpanie financií nedotkne tých opatrení, kt. majú pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia a naopak. Tiež by nemalo byť možné presunúť ďalšie financie z druhého piliera do prvého piliera a prispieť ešte k radikálnejšiemu škrtu financií v druhom pilieri. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov navrhujeme v bode 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) explicitne uviesť, že „SR vo všeobecnosti víta a podporuje cieľ obsiahnutý v návrhu EK k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 zamerať sa na výsledky a tak podporiť modernizáciu a udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, environmentálnu a klimatickú udržateľnosť poľnohospodárskych, lesníckych a vidieckych oblastí“. MŽP SR považuje za potrebné vyjadriť všeobecné stanovisko SR v riadnom predbežnom stanovisku – vyjednávacej pozícii k tak dôležitému elementu akým sú výzvy, ciele a orientačné vyhliadky budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky SR po roku 2020 stanovené v Oznámení Komisie zmienenom vo vecnej analýze návrhu (bod 10). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 5 a 6 – medzi všeobecné a špecifické ciele navrhujeme doplniť špecifické ciele pre biodiverzitu - „dosiahnuť priaznivý stav (FSC = favourable conservation status) pre všetky druhy a biotopy smerníc EÚ pre vtáky a pre biotopy“ a vymedziť určitú plochu s krajinnými prvkami pre ciele ochrany biodiverzity a zmenu klímy“. Podobné ciele navrhujeme aj pri smernici o vode, kde je potrebné dosiahnúť dobrý ekologický stav vôd. Navrhované ciele by mali totiž byť zmysluplné a merateľné, inak nedosiahneme na Slovensku, v EÚ a ani na svetovej úrovni (Agenda 2030) tie ciele, ku ktorým sme sa zaviazali. Nejasné a vágne ciele na druhej strane iba oslabia nový systém a bude to viesť k implementácii takých opatrení v krajinách, kt. neprispejú k zlepšeniu environmentálnych podmienok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 87 - Ako je spomenuté aj dokumente, v súčasnosti nie je možné odhadnúť presné vplyvy na jednotlivé špecifické oblasti a potenciálny negatívny vplyv môže byť spôsobený rozsahom povinností a zníženým rozpočtom pre SPP ako celok. Nesúhlasíme však zatiaľ s tým, že sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie vzhľadom na zvýšenú úroveň environmentálnych ambícií – toto bude možné povedať až po celkovom nastavení a schválení jednotlivých nariadení týkajúcich sa SPP a následne jednotlivých strategických plánov, vrátane slovenského (environmentálne ambície môžu byť pozitívne, niektoré však zatiaľ len tak vyzerajú, ale v skutočnosti a v reálnej implementácii nemusia byť). Ako je navrhnuté aj v Hlave IV, článku 87 - nie je možné napr. argumentovať tým, že ak sa započíta 40 % priamych platieb do zdrojov pre ochranu klímy, aj to tej zmene klímy napomôže (najmä pri veľkých priemyselných živočíšnych podnikoch alebo pri intenzívnej produkcii biomasy a biopalív) - takýto prístup v minulosti kritizoval aj Európsky dvor audítorov (správa z roku 2016 “Doktrína týkajúca sa príspevkov z priamych poľnohospodárskych platieb do opatrení na klimatické zmeny, kt. chýba zdôvodnenie). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 86 – Pozitívne vnímame 30 % alokáciu z celkového príspevku z EPFRV na intervencie zamerané na riešenie osobitných environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) tohto nariadenia s výnimkou intervencií na základe článku 66. Nemyslíme si však, že toto % finančné alokovanie nahradí signifikantný škrt rozpočtu druhého piliera. Navrhujeme preto vyčleniť aspoň určité % z rozpočtu SPP v rámci oboch pilierov na opatrenia vedúce k ochrane životného prostredia a klímy, pričom tieto financie by mali smerovať ku špecifickým a vysoko kvalitným opatreniam a schémam odzrkadľujúcim špecifické podmienky v územiach. Najvhodnejšie riešenie by bolo, keby sa financie na znevýhodnené oblasti presunuli do prvého piliera a % finančná alokácia na opatrenia s osobitnými environmentálnymi a klimatickými cieľmi by v sebe nezahŕňali tieto platby. Z toho najmenej 10-15 miliárd ročne by malo byť určených na ochranu biodiverzity. Vnímame to tak, že napriek tomu, že boli zlepšené podmienky súčasného ozelenenia (tzv. greening) a tiež krížové plnenie, SPP by mala financovať aj potreby smerníc o biotopoch a o vtákoch (podpora sústavy Natura 2000) ako aj smernicu o vodách - preto si myslíme, že táto finančná položka nie je vysoká. Prijímateľmi týchto zdrojov by mali byť predovšetkým tí, ktorí hospodária v územiach Natura 2000 (vrátane lesných území), ak sa podieľajú na ochrane druhov či biotopov, pre ktoré boli tieto územia vyhlásené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 68 – pre financovanie investícií je potrebné zabezpečiť určitú environmentálnu záruku v tom, že sa nebudú finančne podporovať také investície, kt. majú negatívny dopad na životné prostredie (napr. podpora zavlažovacích systémov v územiach, kde je nedostatok povrchovej alebo podzemnej vody a majú problémy s vodou období sucha) alebo budú využívať prírodné zdroje nad rámec ich udržateľného využívania. V súčasnej SPP sa takéto preventívne zabezpečenie nachádza a malo by sa týmto smerom aj ďalej pokračovať, nakoľko to slúži aj ako prevencia pred ďalšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 29 – 33 - podpora plodín pre biopalivá by mala byť podporená iba v tom prípade, ak sa preukáže, že prispieva k znižovaniu emisií a ich pestovanie nevplýva negatívne na životné prostredie a zmenu klímy (tak ako je to aj pod pravidlami štátnej pomoci). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 28 – vítame tieto nové opatrenia v prvom pilieri, nakoľko dúfame, že budú už prísnejšie ako súčasné ozelenenie (tzv. greening). Avšak bez adekvátnej finančnej alokácie nebudú mať žiadny význam (členské krajiny môžu argumentovať aj tým, že napr. 1 Eur prispieva ku tomuto režimu a splní sa tým podmienka). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 13 - Nesúhlasíme s navrhovaným stanoviskom k článku. 13 bod 4 b) z dôvodu, že uvedené konštatovanie je v rozpore so smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Odborníci pre ochranu a manažment vôd členských štátov EÚ vyvíjajú v posledných rokoch úsilie smerujúce opačne – t.j. k užšej spolupráci so sektorom poľnohospodárstva s cieľom posilnenia ochrany vôd a súčasne trvalo udržateľným poľnohospodárstvom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 11 + prílohy – pre vylepšenie nelegislatívnych prvkov kondicionality je nutné doplniť aj určité % ochrany oblastí ekologického záujmu, určité % ochrany neproduktívnych častí farmy, určitý režim striedania plodín a podobne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 7 + príloha I – na základe novoprijatej EÚ iniciatívy pre ochranu opeľovačov navrhujeme doplniť aj indikátor pre opeľovače (napr. pre motýle). Všetky členské krajiny musia totiž zasielať správy ku ochrane území sústavy Natura 2000 a implementácii Prioritized Action Framework (PAF) vrátane opatrení SPP a ich príspevku k napĺňaniu cieľov tejto sústavy. Ciele SPP by preto mali byť nastavené tak, aby prispievali k všeobecným a špecifickým cieľom (ako sú vyššie spomenuté priaznivé stavy) alebo k cieľom pre ochranu biodiverzity. Zároveň navrhujeme finančne zabezpečiť aj finančnú alokáciu na nezávislý, vedecký monitoring opatrení, z kt. bude jasne vidieť, či jednotlivé opatrenia prispievajú k cieľom, pre kt. boli navrhnuté. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 11 - Žiadame bližšie špecifikovať, ktoré ďalšie požiadavky bude SR pri rokovaniach o čl. 11 (kondicionalita) považovať za vhodné vypustiť z Nariadenia. Z uvedeného nie je zrejmé, ktoré ďalšie normy a požiadavky môže MPRV SR považovať za normy a požiadavky, na ktoré nemá farmár priamy vplyv a dosah prostredníctvom svojej poľnohospodárskej činnosti a ktoré by SR prostredníctvom gestorského ÚOŠS teda žiadala vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 4 – pojem „skutočný poľnohospodár“ by mal byť naformulovaný tak, aby sa prijímateľmi pôdy mohli stať aj takí vlastníci a užívatelia pôdy, kt. prispievajú aj k ochrane prírody a životného prostredia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail