LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) MPRV SR nepredkladá pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nestotožňujem sa s konštatovaním v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Podľa môjho názoru bude mať realizácia materiálu pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu súvisí s navrhovaným zvýšením súm vízového poplatku v článku 16. V časti III. materiálu sa konštatuje, že uvedenie návrhu do praxe bude mať za následok potrebu personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia v rámci legislatívnych a administratívnych zmien, čo predstavuje negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na uvedené je potrebné prepracovať doložku vybraných vplyvov, pričom všetky vplyvy na rozpočet verejnej správy žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov, ako aj schválených limitov počtu zamestnancov dotknutého subjektu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k pôvodnému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) COM(2018) 252 final zo dňa 14. 3. 2018 nemáme pripomienky. MZVaEZ SR v mesiacoch apríl a máj 2018 priebežne spracovalo a MV SR zaslalo pripomienky k návrhu zmien a doplnení jednotlivých ustanovení k predkladanému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na zmenu vízového kódexu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V čl. 37 a všade, kde je to relevantné, navrhujeme ponechať možnosť podania žiadostí v listinnej aj elektronickej podobe, nakoľko nie je možné uprednostňovať listinnú podobu žiadostí, ale je potrebné ponechať možnosť podania listinnej aj elektronickej podoby žiadostí. Odôvodnenie: Základným všeobecným právnym predpisom účinným v Slovenskej republike upravujúcim elektronický výkon verejnej moci je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý stanovuje pre všetky orgány verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Citovaný zákon stanovuje povinnosť komunikovať elektronicky pri výkone verejnej moci len pre orgány verejnej moci, pričom občania/podávatelia majú možnosť zvoliť si, či budú smerom k orgánom verejnej moci komunikovať elektronicky alebo listinne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K návrhu riadneho predbežného stanoviska V návrhu riadneho predbežného stanoviska v celom materiáli odporúčame pojem „bezpečnostné previerky“ nahradiť iným vhodným pojmom. Odôvodnenie: Uvedený pojem môže byť nesprávne zamieňaný s bezpečnostnými previerkami vykonávanými podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Predkladaný materiál v časti IV. identifikuje vplyvy na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na to, žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1.), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných. Vzhľadom na fakt, že predkladateľ tento postup nedodržal a nepredložil materiál na PPK, materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K b. 12 k recitálu 12, k b. 12 k čl. 32 a k b. 13 vlastného materiálu: K recitálu 12 sa navrhuje v súvislosti s opravným prostriedkom uplatniť pripomienku, aby sa vypustilo slovo „súdny“. Rovnaká pripomienka sa v b. 13 vlastného materiálu navrhuje k čl. 32 ods. 3, hoci v b. 12 k samotnému čl. 32 nie je uvedená. Jednak podľa informácii na stránke eur-lex.europa.eu Výbor stálych predstaviteľov 19. júna 2018 schválil mandát na rokovanie o návrhu s Európskym parlamentom, pričom požiadavka súdneho prieskumu z recitálu 12 a čl. 32 už vypadla. Z tohto dôvodu navrhované pripomienky reflektujú iba pôvodné znenie návrhu nariadenia. MS SR však v tejto súvislosti okrem toho upozorňuje, že bez ohľadu na to, či slovo „súdny“ bude z relevantného ustanovenia návrhu nariadenia vypustené alebo nie, nič to nemení na tom, že existujúca judikatúra Súdneho dvora, konkrétne rozsudok vo veci C-403/16 El Hassani, súdny prieskum pri rozhodnutiach o zamietnutí udelenia víza podľa čl. 32 ods. 3 Vízového kódexu vyžaduje (platí pri nezmenení ostatných podmienok v práve EÚ, o ktoré sa v rozsudku opieral Súdny dvor). Preto v súvislosti s očakávanou žalobou Európskej komisie proti Slovenskej republike za nezavedenie súdneho prieskumu, uvedenou aj pri čl. 32 vo vlastnom materiáli, upozorňujeme, že ak by aj návrh nariadenia bol schválený vo verzii, ktorá by nevyžadovala súdny prieskum rozhodnutia o zamietnutí udelenia víza, táto skutočnosť zrejme nezmení šance Slovenskej republiky v očakávanom konaní o žalobe Európskej komisie. Navyše je potrebné upozorniť, že odôvodnené stanovisko Európskej komisie, ktoré predchádzalo podaniu žaloby Európskej komisie, sa týkalo aj chýbajúceho súdneho prieskumu pri zrušení alebo odvolaní schengenských víz. Možno preto očakávať, že žaloba Európskej komisie sa bude týkať aj tohto chýbajúceho súdneho prieskumu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K b. 7 vlastného materiálu: Navrhujeme aktualizovať vetu „Oficiálne stiahnutie sa uskutoční v apríli 2018.“. Odôvodnenie: Podľa návrhu predbežného stanoviska ide o predbežné stanovisko k návrhu Európskej komisie zo 14. marca 2018. Vzhľadom na to, že bol návrh predbežného stanoviska predložený 11. júla 2018, uvedená informácia v použitom tvare pôsobí zmätočne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail