LP/2018/230 Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Je potrebné materiál dopracovať o analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde bude uvedené, že kapitola si tieto prostriedky bude uplatňovať na rokovaniach v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z návrhu uznesenia vlády žiadame vypustiť body C. 1. a C. 2, ktoré podpredsedovi vlády a ministrovi financií ukladajú uvoľniť v roku 2018 finančné prostriedky na zabezpečenie účasti EXPO Dubaj 2020 v objeme 300 tis. eur a pri tvorbe rozpočtu na roky 2019 až 2021 navýšiť limit výdavkov v súlade s navrhovaným financovaním účasti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V dokumente Vlastný materiál na str.1 v 1. vete 2. odseku navrhujeme vymazať slovo „severovýchodnej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Navrhujeme zosúladiť informáciu o rozlohe plochy národného pavilónu vo všetkých dokumentoch predkladaného návrhu materiálu. Predkladacia správa a Vlastný materiál v bode 1.4 na str. 7 odporúča schváliť účasť SR na výstave EXPO vo forme národnej expozície vo vlastnej réžii na ploche 1 550 m2, avšak v dokumente Doložka vybraných vplyvov v bode 3. je rozloha plochy stanovená len na 1 080 m2. Je to dôležitý fakt vzhľadom na skutočnosť, že v dokumente Vlastný materiál podľa bodu 1.2 na str.2 v časti Kompletné vybudovanie expozície vo vlastnej réžii je minimálna plocha pre vybudovanie expozície / národného pavilónu vo vlastnej réžii 1 283 m2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail