LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Tab. 103 Výkonnostný rámec Prioritnej osi 7 : Navrhujeme zreálniť definované hodnoty výstupových ukazovateľov, resp. zadefinovať vhodnejšie ukazovatele výstupu, prípadne nový implementačný krok Výkonnostného rámca pre adekvátnejšie priebežné kvantifikovanie postupu napĺňania cieľov PO 7 OPII a aj vzhľadom na isté časové zdržanie pri plnení pôvodných hodnôt ukazovateľov Výkonnostného rámca. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Tab. 74 Výkonnostný rámec Prioritnej osi 7: Navrhujeme zreálniť definované hodnoty výstupových ukazovateľov, resp. zadefinovať vhodnejšie ukazovatele výstupu, prípadne nový implementačný krok Výkonnostného rámca pre adekvátnejšie priebežné kvantifikovanie postupu napĺňania cieľov PO 7 OPII a aj vzhľadom na isté časové zdržanie pri plnení pôvodných hodnôt ukazovateľov Výkonnostného rámca. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Na str. 145 v poznámke pod čiarou č. 53 sa uvádza: „S účinnosťou od 01.01.2016 úlohy koordinátora štátnej pomoci plní Protimonopolný úrad SR v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“ Podľa § 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) je Protimonopolný úrad SR koordinátorom pomoci, preto odporúčame v poznámke pod čiarou nahradiť pojem „koordinátor štátnej pomoci“ pojmom „koordinátor pomoci“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 4) Z formálneho hľadiska odporúčame zjednotiť používanie názvu „vozidlový park“ Odôvodnenie: vo viacerých prípadoch nebol týmto termínom nahradený pôvodný názov „vozový park“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z návrhu uznesenia vlády SR žiadame vypustiť úlohu B.3. pre ministra financií z dôvodu, že príprava návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 sa bude realizovať až v roku 2019. Zásadná pripomienka. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 1) S. 85, kap. 2.7.2.1, ods. 2 - odporúčame ponechať text, ktorý predkladateľ vo v.5.0 navrhuje vylúčiť: „Aktivity tohto špecifického cieľa budú priamo nadväzovať na projektovú inžiniersku dokumentáciu vytvorenú v rámci OPIS PO 3“. Odôvodnenie: Aj keď je možné, že pokrývanie bielych miest broadbandom napokon zrealizujú operátori, stále existuje možnosť, že bude potrebný národný projekt. Hlavne ten by mal využiť existujúcu projektovú inžiniersku dokumentáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 3) Zásadne žiadame doplniť zmienku o prepojení PO 7 OP II s výstupom platformy „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“, ktorý vznikol ako súčasť plnenia Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Odôvodnenie: navrhujeme vzhľadom na to, že ide o implementáciu ex-ante kondicionality týkajúcej sa výskumu a inovácií s väzbami na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 2) Kap. 2.7.2 - odporúčame doplniť zmienku o aplikácii EÚ iniciatívy WiFi4EU/WiFi4SR Odôvodnenie: spresnenie textu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Obal materiálu do MPK Na obale je uvedený neaktuálny dátum predloženia „9. augusta 2017", navrhujeme upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail