LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) vlastný materiál: V kapitole XII, v podkapitole 4. názvu "Náplň centra" žiadam súborne jednotlivé úlohy v odrážke 1 až 7, 10 až 13 a 15 v rámci náplne centra, definujúce de facto aj opatrenia, zamerať aj na problematiku podpory čítania a teda aj zlepšovania čitateľskej gramotnosti detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, akými sú osobitne deti a žiaci – členovia marginalizovaných rómskych komunít. Súčasne žiadam medzi úlohy/náplň centra aj na základe Uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o vzdelávaní v ranom detstve v Európskej únii - P7_TA(2011)0231, Záverov Rady o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve: zabezpečenie optimálneho začiatku pre všetky naše deti vo svete budúcnosti (Ú. v. EÚ C 175, 15.6.2011), Odporúčania Komisie z 20. februára 2013 Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (Ú. v. EÚ L 59, 2.3.2013) včleniť aj v rámci podpory rodičov v úlohe učiteľov detí v rannom detstve „rozvoj inovatívnych a podporných metód zapojenia rodičov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti detí osobitne v období predprimárneho vzdelávania detí“. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám aj v súlade s príslušnými nelegislatívnymi právnymi aktmi Európskej únie, napríklad Uznesenia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017 o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu - P8_TA-PROV(2017)0413 a Záverov Rady z 8. decembra 2016 Urýchlenie procesu integrácie Rómov – dokument 15406/16. Rozvoj gramotnosti a čitateľskej gramotnosti je základným predpokladom úspešnej integrácie Rómov, eliminujúci aj medzigeneračný prenos chudoby s následnou synergiou uplatniteľnosti na pracovnom trhu. Zameraním náplne centra aj na uvedené cieľové skupiny detí, žiakov a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia, akými sú osobitne deti a žiaci – členovia marginalizovaných rómskych komunít, súčasne sledujem posilnenie národného prvku poznania vlastného jazyka, kultúry a histórie Rómov a to aj v prepojení na prvok dvojitej a viacnásobnej identity; a súčasne aj poznanie jazyka, kultúry a histórie Slovenskej republiky, aj vzhľadom na definovanie zásady EÚ že Rómska kultúra je súčasťou Európskej kultúry a tým aj národnej kultúry Slovenskej republiky, čím dochádza súčasne aj k posilneniu vzájomného kultúrneho dialógu a vzájomného uznávania kultúr. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZKŠS (Združenie katolíckych škôl Slovenska) K Prílohe č. 3: Podujatia: Medzi celoslovenské podujatia navrhujeme vložiť: Súťaž Združenia katolíckych škôl Slovenska: „...a Slovo bolo u Boha...“ Súťaž je organizovaná ako dobrovoľná záujmová činnosť žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Súťaž sa usporadúva každoročne. Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ je Združenie katolíckych škôl Slovenska. Poslaním súťaže „... a Slovo bolo u Boha ...“ je: a) rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru; b) spoznať krásu kresťanskej literatúry; c) prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči; d) vytvárať dobré podmienky na umelecký prednes literatúry; e) podporovať odborný rast talentovaných žiakov; f) dať príležitosť žiakom spoznať krásu kultivovaného prejavu nielen v slove, ale i vo výtvarnom prejave; g) umožniť učiteľom a žiakom vymeniť si skúsenosti; h) prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predložený návrh materiálu má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je zabezpečený v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a výdavkov kapitoly Ministerstva kultúry SR a na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Príloha 3, strana 8 – Podujatia regionálneho charakteru – „Cesty za knihou uviesť“ Odporúčame zmeniť text tak, že po zmene bude znieť: (Už som prvák, už si čítam sám: Cyklické podujatie Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktoré je zamerané na rozvíjanie čitateľských zručností žiakov 1. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a vychovať z nich čitateľov na celý život. Knižnica nemôže dieťa naučiť čítať, ale môže rodičom aj škole pomôcť pri vytváraní pozitívneho vzťahu k čítaniu. Žiaci sú motivovaní k čítaniu a kritickému mysleniu počas pravidelných mesačných návštev triednych kolektívov v knižnici, ktoré sú založené na interakcii a dialógu. Súčasťou stretnutí sú knižnično-informačná výchova, tematické podujatia, zážitkové a hlasné čítanie, práca s literárnym textom, dramatizácia textov, súťaže, tvorivé dielne. V závere školského roka sa realizuje slávnostný bezplatný zápis prvákov za čitateľov knižnice a ich pasovanie za rytierov pekného slova. Obdobný celoročný cyklus podujatí pripravujeme aj pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl. Odôvodnenie: Projekt uvádzaný v navrhovanej koncepcii nie je aktuálny. Knižnica každoročne realizuje projekty s inými názvami, ako sú uvedené v dokumente. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Príloha 3, strana 7 – Podujatia regionálneho charakteru – „S knihou nás baví svet“ Odporúčame zmeniť text tak, že po zmene bude znieť: (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne si v tomto viacročnom projekte kladie za cieľ prebudiť u detí záujem o čítanie, upriamiť ich pozornosť na pôvodnú tvorbu slovenských autorov, zapojiť ich do aktívneho spoznávania literatúry a regionálnych kultúrnych tradícií, formovať čitateľské vedomie detí a mládeže prostredníctvom stretnutí s literárnymi tvorcami, kultivovať literárny vkus a prezentovať edukačnú funkciu literatúry formami príťažlivými pre deti a mládež. Obsahovú náplň tvoria rôznorodé aktivity, ako sú hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské dielne, tvorivé výtvarné a literárne dielne, zábavno-súťažné činnosti, čitateľská súťaž Čítanie s nezábudníkom, besedy a autorské čítania so spisovateľmi a ilustrátormi. Odôvodnenie: projekt uvedený v predloženom materiáli už nie je aktuálny. Knižnica každoročne realizuje projekty s inými názvami, ako sú uvedené v predkladanom dokumente. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál • Odporúčame vo vlastnom materiáli presne špecifikovať vybrané programy koncepcie, na ktorých má spolupracovať ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, akým spôsobom a uviesť finančné zabezpečenie tejto spolupráce. V návrhu uznesenia vlády k tomuto materiálu, v bode B. 2. určiť konkrétny termín splnenia uloženej úlohy. • V časti II. Zámery – v druhom odseku odporúčame za slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR“ vložiť „(ďalej len „ministerstvo školstva“)“ a túto skratku kvôli lepšej čitateľnosti textu použiť v celom nasledovnom texte. • V časti IV Ciele na str. 4 v časti Cieľové a spolupracujúce skupiny centra v tretej odrážke nahradiť slovo „pracovníci“ slovom „zamestnanci“ a slovo „predškolského“ nahradiť slovom „predprimárneho“. • V časti V. na str. 4 v časti Kultúrne a čitateľské kompetencie na konci prvého odseku nahradiť slová „z hľadiska školskej výchovy a vzdelávania“ slovami „z hľadiska výchovy a vzdelávania v škole“. • V časti V. na str. 4 v časti Čitateľská gramotnosť v prvej vete nahradiť slová „školského výchovno-vzdelávacieho procesu“ slovami „výchovno-vzdelávacieho procesu v škole“. • V časti IX Prehľad o súčasnom systéme podpory čítania v rámci rezortu kultúry na str. 14 v časti Čítanie by sme mali chápať ako dôležitú súčasť kultúry upraviť tretiu vetu v prvom odseku nasledovne: „Práve dospelá komunita je strategicky významný článok pri tvorbe prostredia stimulujúceho záujme o čítanie.“ • V časti XII Návrh na riešenie, postup na str. 22 v časti Zameranie a ciele Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania piatu vetu v poslednom odseku upraviť nasledovne: „Cieľovou skupinou budú prednostne deti predškolského veku, mladšieho a staršieho školského veku.“ Príloha č. 3 Navrhujeme v Prílohe č. 3 „Úspešné projekty na podporu čítania (Výber podujatí) v časti Celoslovenské podujatia“ doplnenie nasledovného textu: • Koyšove Ladce Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce je určená pre žiakov základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl a konzervatórií, ako aj súťažiacim v kategóriách do 60 rokov veku a nad 60 rokov veku. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, obec Ladce a Považská knižnica v Považskej Bystrici. • Štúrov Zvolen Celoslovenská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen je individuálnou súťažou žiakov základných a stredných škôl v samostatnom rétorickom prejave na zvolenú (doma pripravenú) tému a na zadanú (vyžrebovanú) tému. Jej cieľom je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku a skvalitňovanie ich rečového prejavu, vytvárať podmienky na rozvíjanie komunikačno-verbálnych schopností žiakov a zvyšovanie kultúrnosti prednesu prozaických útvarov, rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke a zároveň vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o rétoriku. Vyhlasovateľmi súťaže pre daný ročník sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Mesto Zvolen. Na usporiadaní súťaže Štúrov Zvolen sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia pre záujmovú činnosť žiakov, kultúrne zariadenia vyšších územných celkov, prípadne ďalšie inštitúcie a zariadenia. Za jej organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaže Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene. • Štúrovo pero Celoslovenská súťaž, ktorej hlavným poslaním a cieľom je vyhľadávať novinárske talenty žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, podporovať a rozvíjať ich novinárske nadanie. Viesť žiakov a študentov k tvorbe novín a novinárskych žánrov, reprezentovať výsledky výučby školy prostredníctvom žiackej tvorby v oblasti žurnalistických žánrov, konfrontovať úroveň a kvalitu jednotlivých školských časopisov. Súťaž Štúrovo pero sa snaží zveľaďovať a napĺňať odkaz Ľ. Štúra, podporovať tvorbu mladých novinárov-tvorcov školských časopisov a novinárskych článkov. Celoštátne kolo súťaže metodicky, organizačne, technicky a finančne zabezpečuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Odôvodnenie návrhu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je spoluvyhlasovateľom aj niektorých ďalších významných podujatí celoslovenského charakteru určených pre žiakov základných a stredných škôl ako aj študentov vysokých škôl so zameraním na podporu čítania, cibrenie pamäte, rozširovanie slovnej zásoby a zlepšovanie komunikácie. Príloha č. 4 • V nadpise prílohy č. 4 zmeniť slovo „riešeniu“ na „riešenie“ • Na str. 10, v časti Čitateľská gramotnosť ako základný pedagogický a kultúrny fenomén v druhom odseku zmeniť slovo „predškolského“ na „predprimárneho“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Všeobecne Navrhuje sa uviesť na obale materiálu (podnet), na konci prvého odseku predkladacej správy, v prvej vete III. časti vlastného materiálu číslo uznesenia vlády SR zo 7. januára 2015, ktorým bol Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2010 a jeho realizácia schválený – úloha B.1. uznesenia č. 11/2015. Nad rámec pripomienok upozorňujeme na predkladateľom nespôsobený nesúlad medzi doložkou vybraných vplyvov (bod 9) a stanoviskom Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Podľa vyjadrenia predkladateľa materiál nemá žiaden vplyv na informatizáciu; Komisia konštatuje, že „materiál predpokladá .... pozitívne vplyvy na informatizáciu“... Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail