LP/2017/721 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. 2. 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) V materiáli navrhujeme uviesť finančný dopad zmeny na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému materiálu: Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: - v zmysle čl. 6 ods. (2) písm. d/ Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR žiadam upraviť text aby bolo zrejmé v čom je zmena oproti pôvodnému uzneseniu vlády. Návrh neobsahuje presné údaje znenia pôvodného uznesenia a zároveň obsahuje text, ktorý nie je v súlade s navrhovanou zmenou. V texte uvedený „predkladateľ“ nie je v súlade ani s pôvodným znením ani s novým návrhom. Napríklad uznesenie vlády, všeobecne, neobsahuje číslo úlohy , obsahuje bod uznesenia. Preto text na prvej strane vlastného materiálu žiadam zosúladiť s časťou 5 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok - s upozornením, že zmena určenia orgánov bude mať finančný dopad vyplývajúci zo všeobecného nárastu úloh Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré vo vzťahu k cudzine pôsobí ako ústredný orgán podľa rôznych dohovorov a právnych aktov EÚ. Vzhľadom na uvedené považujeme za nevyhnutné navýšiť finančné prostriedky Centra, za účelom zabezpečenia vykonávania všetkých úloh Centra. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: - predkladateľ v doložke vybraných vplyvov označil čiastočne zabezpečený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale v materiáli chýba analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. Žiadam doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, pričom predmetné výdavky žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. V nadväznosti na uvedené je potrebné upraviť doložku vybraných vplyvov. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli navrhujeme z dôvodu prehľadnosti za „Názov uznesenia:“ odstrániť slovné spojenie „k návrhu na zmenu uznesenia vlády“ a ponechať iba názov pôvodného uznesenia vlády č. 132 zo 14. februára 2001. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády v bode C.1. navrhujeme „podľa bodu A.1. a B.1.“ nahradiť „podľa bodov A. a B.“ nakoľko v súlade s čl. 44 a 45 dohovoru sa Stálemu Byru Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného oznamuje určenie orgánov i podľa čl. 33 Dohovoru. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti „Odôvodnenie zmeny“ a v návrhu uznesenia vlády SR v texte doplnenia bodu B.4 navrhujeme výraz „článku 8 a 9“ z dôvodu jednotnosti použitých skratiek upraviť na „čl. 8 a 9.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail