LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky je potrebné v bodoch D.3. a D.4. upraviť termíny zabezpečenia stanovených úloh v bode D.3 na 31. 12. 2018 a v bode D.4 na pribežne. Odôvodnenie: Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu považujeme termín 30. september 2017 uvedený v bodoch D.3. a D.4. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky za nereálny, keďže uverejnenie Protokolu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky je potrebné zabezpečiť podľa bodu D.2. rovnako do 30. septembra 2017. Termíny v bodoch D.3. a D.4. nezohľadňujú dĺžku legislatívneho procesu v prípade novelizácie príslušných právnych predpisov. Je potrebné zdôrazniť, že dosiaľ ratifikovalo Protokol 25 krajín a podmienkou na účinnosť je, aby ratifikačný protokol odovzdalo 40 krajín. Z uvedeného dôvodu nevieme predpovedať časový horizont dňa platnosti Protokolu a v druhom rade je potrebný čas na transpozíciu jednotlivých častí Protokolu do právneho poriadku SR zo strany viacerých rezortov, keďže sa ich vecne problematika týka. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami je komplexný nástroj prevencie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami. Týka sa všetkých subjektov, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami bez ohľadu na ich veľkosť. Preto je nutné zabezpečiť, aby boli jeho požiadavky efektívne a spravodlivé bez výnimky pre všetkých. Zároveň by implementácia Protokolu nemala byť zbytočnou záťažou pre tie subjekty, ktoré okrem tabakových výrobkov obchodujú aj s inými komoditami (napr. hypermarkety, veľkosklady a dopravné spoločnosti). Je dôležité, aby do procesu prípravy pozmeňovacích úprav národnej legislatívy, ktoré sú nutné na implementáciu Protokolu, boli zapojení experti Slovenskej republiky na nelegálny trh z colných orgánov, policajných zložiek, finančnej správy a príslušných ministerstiev. Členovia Tabakovej sekcie SZZV sú pripravení sa zúčastniť na diskusiách o potrebných zmenách slovenskej legislatívy aby národná implementácia Protokolu priniesla čo najefektívnejšie výsledky. Požiadavky Protokolu na sledovanie a zisťovanie (Track&Trace) sú významným prostriedkom na prevenciu nelegálneho trhu, zároveň by však mali byť realistické a primerané z hľadiska technologických možností výroby a zachovania práv duševného vlastníctva. Slovenské orgány by mali dohliadnuť na to, aby boli požiadavky na sledovanie a zisťovanie univerzálne a objektívne, rešpektovali doterajšie skúsenosti tabakových výrobcov s technológiami T&T a pravidla voľného trhu a hospodárskej súťaže. Všetky opatrenia, ktoré postupne vzniknú ako následok implementácie Protokolu musia mať jediný cieľ – elimináciu nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami. Treba si uvedomiť, že necitlivé zavedenie požiadaviek by mohlo spôsobiť problémy v legálnom predaji bez potrebnej prevencie nelegálneho trhu. Napríklad Protokol požaduje reguláciu nelegálneho internetového predaja, ale nie úplné zastavenie legálnych aktivít. V súvislosti s prebiehajúcim pripomienkovým konaním MF SR na pristúpenie k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami by sme chceli upozorniť, že navrhovaný termín 30.9.2017 na zabezpečenie zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov s protokolom po nadobudnutí jeho platnosti prakticky nevykonateľný a navrhnúť jeho posunutie až po nadobudnutí platnosti Protokolu na medzinárodnej úrovni, ako aj účinnosti príslušných právnych aktov EÚ. Ako sa uvádza v predkladacej správe, protokol nadobudne platnosť 90. dňom po dni, keď bude do depozitára OSN uložená 40. ratifikačná listina, pričom do dnešného dňa protokol ratifikovalo 25 štátov. Pre splnenie požiadaviek Protokolu na sledovanie a zisťovanie (Track&Trace) je tiež nevyhnutné vyčkať na účinnosť vykonávacích predpisov k článkom 15 a 16 Smernice 2014/40/EU o tabakových výrobkoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 3. V celom návrhu odporúčame zjednotiť spôsob označovania vysvetliviek napríklad číslicou bez zátvorky napríklad „3“ a nie spôsobom ako sú označované poznámky pod čiarou k jednotlivým odkazom ( napríklad „1)“ a „2)“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. V preambule návrhu protokolu odporúčame slová „a/alebo“ nahradiť slovom „alebo“ Táto pripomienka sa primerane vzťahuje na celý návrh protokolu (napríklad čl. 6 body 3 a 4, čl. 8 bod 1 a 8, čl. 14 bod 1, čl. 17). Odôvodnenie: Podľa bodu 5.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády slovenskej republiky, ak právne následky alebo podmienky môžu, ale nemusia nastať spoločne, kladie sa medzi posledné dve alternatívy vylučovacia spojka „alebo“, ak sa alternatívy vzájomne vylučujú, kladie sa pred prvú alternatívu slovo „buď“ a medzi posledné dve alternatívy vylučovacia spojka „alebo“. 2. Na konci preambuly návrhu protokolu odporúčame slovo „NASLEDUJÚCO“ nahradiť slovom „TAKTO“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V slovenskom znení protokolu navrhujeme pojem "požiadaná strana" nahradiť pojmom "dožiadaná strana" v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. 7 bod 2 písm. b) – odporúčame pôvodné znenie nahradiť týmto znením: „b) ak je zákazník fyzická osoba, informácie týkajúce sa jej identity, vrátane celého mena, obchodného mena, identifikačného čísla organizácie (ak existuje), príslušného daňového identifikačného čísla (ak existuje) a overenia jej úradnej identifikácie“ Odôvodnenie: Anglický termín „business registration number“ zodpovedá v slovenských podmienkach identifikačnému číslu organizácie. Rovnaký anglický termín je použitý aj v čl. 6 bod 3 písm. b) pododsek i, kde je preložený správne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)  Do kolónky Obsah materiálu: navrhujeme doplniť nasledujúce body: 6. uznesenie NR SR 7. analýza vplyvov na podnikateľské prostredie  Odstrániť v poli predkladá: Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  Doplniť Spolupodpisuje: Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Odporúčame gestorovi upraviť slovenský preklad protokolu a to najmä: Slovné spojenie „Organizácie spojených národov“ nahradiť „Organizácie Spojených národov“ a legislatívnu skratku „Strana“ nahradiť „zmluvná strana“ v celom texte protokolu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V bode D.3. navrhujeme vymazať slovné spojenie “po nadobudnutí jeho platnosti“  Úlohu v bode D.4. navrhujeme zrušiť, resp. vymazať celý bod D.4. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V súvislosti s prebiehajúcim pripomienkovým konaním MF SR na pristúpenie k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami by sme chceli upozorniť, že navrhovaný termín 30.9.2017 na zabezpečenie zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov s protokolom po nadobudnutí jeho platnosti je nereálny a navrhujeme jeho posunutie až po nadobudnutí jeho platnosti na medzinárodnej úrovni. Ako sa uvádza v predkladacej správe, protokol nadobudne platnosť 90. dňom po dni, keď bude do depozitára OSN uložená 40. ratifikačná listina a keďže do dnešného dňa protokol ratifikovalo 25 štátov, termín 30.9. 2017 je nereálny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) V súvislosti s návrhom na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (Protokol) si dovoľujeme pripomenúť, že spoločnosti BAT Czech Republic, Imperial Tobacco, JTI Slovak Republic a Philip Morris Slovakia, členovia SZZV, v súčasnosti dlhodobo plnia niektoré požiadavky Protokolu v rámci svojich bežných podnikateľských aktivít (ako napr. verifikácia zákazníkov, detailné záznamy o obchodných transakciách) a s cieľom úspešnej implementácie Protokolu chcú svoje skúsenosti z oblasti prevencie nezákonného obchodu zdieľať so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Je dôležité, aby do procesu prípravy pozmeňovacích úprav národnej legislatívy, ktoré sú nutné na implementáciu Protokolu, boli zapojení experti Slovenskej republiky na nelegálny trh z colných orgánov, policajných zložiek, finančnej správy a príslušných ministerstiev. Členovia Tabakovej sekcie SZZV sú pripravení sa zúčastniť na diskusiách o potrebných zmenách slovenskej legislatívy aby národná implementácia Protokolu priniesla čo najefektívnejšie výsledky. Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami je komplexný nástroj prevencie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami. Týka sa všetkých subjektov, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami bez ohľadu na ich veľkosť. Preto je nutné zabezpečiť, aby boli jeho požiadavky efektívne a spravodlivé bez výnimky pre všetkých. Zároveň by implementácia Protokolu nemala byť zbytočnou záťažou pre tie subjekty, ktoré okrem tabakových výrobkov obchodujú aj s inými komoditami (napr. hypermarkety, veľkosklady a dopravné spoločnosti). Požiadavky Protokolu na sledovanie a zisťovanie (Track&Trace) sú významným prostriedkom na prevenciu nelegálneho trhu, zároveň by však mali byť realistické a primerané z hľadiska technologických možností výroby a zachovania práv duševného vlastníctva. Slovenské orgány by mali dohliadnuť na to, aby boli požiadavky na sledovanie a zisťovanie univerzálne a objektívne, rešpektovali doterajšie skúsenosti tabakových výrobcov s technológiami T&T a pravidla voľného trhu a hospodárskej súťaže. Všetky opatrenia, ktoré postupne vzniknú ako následok implementácie Protokolu musia mať jediný cieľ – elimináciu nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami. Treba si uvedomiť, že necitlivé zavedenie požiadaviek by mohlo spôsobiť problémy v legálnom predaji bez potrebnej prevencie nelegálneho trhu. Napríklad Protokol požaduje reguláciu nelegálneho internetového predaja, ale nie úplné zastavenie legálnych aktivít. V súvislosti s prebiehajúcim pripomienkovým konaním MF SR na pristúpenie k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami by sme chceli upozorniť, že navrhovaný termín 30.9.2017 na zabezpečenie zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov s protokolom po nadobudnutí jeho platnosti prakticky nevykonateľný a navrhnúť jeho posunutie až po nadobudnutí platnosti Protokolu na medzinárodnej úrovni, ako aj účinnosti príslušných právnych aktov EÚ. (Ako sa uvádza v predkladacej správe, protokol nadobudne platnosť 90. dňom po dni, keď bude do depozitára OSN uložená 40. ratifikačná listina, pričom do dnešného dňa protokol ratifikovalo 25 štátov. Pre splnenie požiadaviek Protokolu na sledovanie a zisťovanie (Track&Trace) je tiež nevyhnutné vyčkať na účinnosť vykonávacích predpisov k článkom 15 a 16 Smernice 2014/40/EU o tabakových výrobkoch.) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V slovenskom znení protokolu navrhujeme pojem "požiadaná strana" nahradiť pojmom "dožiadaná strana" v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V slovenskom znení Protokolu v článku 9 ods. 3 písm. e) odporúčam nahradiť pojem „prepravca“ za „dopravca“ v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail