LP/2017/666 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Odporúčam predkladateľovi doplniť do stanoviska SR požiadavku na zapracovanie pojmu „agresívne daňové plánovanie“ a transparentnejšie definovať pojem „sprostredkovateľ“, aby bolo zrejmé, ktorá osoba je týmto pojmom dotknutá. Odôvodnenie: I napriek tomu, že predkladateľ v návrhu Riadneho predbežného stanoviska konštatuje, že nie je potrebná definícia pojmu „agresívne daňové plánovanie“ som toho názoru, že správne definície pojmov prispievajú k správnej aplikácii zákona v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Odporúčam predkladateľovi, aby použil aktuálny vzor riadneho predbežného stanoviska, ktorý je účinný od 1. apríla 2016. Aktuálny vzor je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty a taktiež na stránke http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-197644?prefixFile=m_ (rokovania vlády SR). Odôvodnenie: Forma predmetného riadneho predbežného stanoviska nie je v súlade s účinným znením Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76 z 24. februára 2016). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V časti I/6 riadneho prebežného stanoviska navrhujeme opraviť informáciu o tom, že navrhovaná smernica je prijímaná riadnym legislatívnym postupom (ide totiž o mimoriadny legislatívny postup). V časti II/13a riadneho predbežného stanoviska sa ako na právny základ pre prijatie smernice odkazuje len na čl. 115 ZFEÚ. Právnym základom pre prijatie navrhovanej smernice sú však podľa recitálu čl. 113 aj 115 ZFEÚ, čo odporúčame do tejto časti textu doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) v predkladacej správe k materiálu odporúčame preformulovať odstavec 2. Odporúčame nahradiť slovo „keďže“ a preformulovať podmieňovací tvar viet. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail