LP/2017/664 Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému materiálu: Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K časti 3 „Úlohy aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 podľa jednotlivých rezortov“ Navrhujeme v bode 3.3 na strane 17 upraviť text vo vete „Zistené porušenia riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v spolupráci s finančnou správou.“ nasledovne „Zistené porušenia riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. v spolupráci s finančnou správou).“, nakoľko nie všetky zistené porušenia je potrebné riešiť v spolupráci s finančnou správou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K časti 1 „Spotreba alkoholu v Slovenskej republike a jeho škodlivé účinky na zdravie“ Odporúčame na strane 8 v druhom odseku pod grafom č. 3 upraviť text vo vete „Takto hazardne konzumuje alkohol každý mesiac 11,4 % populácie, pričom podstatne viac sa to týka mužov ako žien (z populácie mužov nad 15 rokov je to 18,5 % a z populácie žien nad 15 rokov 4,7 %).“ nasledovne „Takto hazardne konzumuje alkohol každý mesiac 11,4 % populácie, pričom podstatne viac sa to týka mužov ako žien (z populácie 15 ročných a starších mužov je to 18,5 % a z populácie 15 ročných a starších žien je to 4,7 %).“. Odôvodnenie: V Európskom zisťovaní o zdraví sú cieľovou populáciou osoby vo veku 15 rokov a staršie, teda je to vrátane 15 ročných osôb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K časti 1 „Spotreba alkoholu v Slovenskej republike a jeho škodlivé účinky na zdravie“ Odporúčame na strane 6 v názve grafu č. 1 „Spotreba čistého alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch (pivo, víno, liehoviny) prepočítaná na 1 obyvateľa SR podľa vekových kategórii za obdobie rokov 1990 – 2011“ slová „1990 – 2011“ nahradiť slovami „1990-2015“, keďže v grafe sú prezentované údaje za obdobie rokov 1990-2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail