LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky) V časti B. BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE navrhujeme do bodu č. 5., za odstavec, označený písmenom m. doplniť ďalší odstavec označený písmenom n. v znení: „ n. pokračujúce klimatické zmeny a z toho vyplývajúci nárast vzniku živelných pohrôm a katastrof.“ V časti F. SPÔSOBILOSTI A ZLOŽENIE SÍL navrhujeme v bode číslo 29. upraviť 3. vetu tak, aby jej znenie bolo nasledujúce: „Ozbrojené sily Slovenskej republiky budú disponovať jedným tankovým práporom, interoperabilným s koaličnými silami NATO, ako aj s jednotkami bojových skupín EÚ.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v celom materiáli odporúčame pojem „Ozbrojené sily Slovenskej republiky“ písať s veľkým „O“, skrátený výraz „ozbrojené sily“ s malým „o“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 29 navrhujeme doplniť slovo „minimálne“ medzi slová „disponovať“ a „jedným interoperabilným tankovým práporom“. Odôvodnenie: Za primeranú ambíciu považujeme smerovanie k plnej interoperabilite OS SR so spojencami Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 5., h) navrhujeme zmeniť slovo „participovaním“ na „účasťou“. obyčajná pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 20 navrhujeme nahradiť slová „s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky“ na „s dôrazom na spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 9., navrhujeme zmeniť slovné spojenie „môžu viesť činnosť aj voči (protivníkovi)“ na „čeliť“ obyčajná pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 24 navrhujeme presunúť slová „alebo jej spojencov“ za slovné spojenie „hraníc Slovenskej republiky“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 5., b) navrhujeme zmeniť slovo “transnacionálny“ na „nadnárodný“ (aj ďalej v texte). obyčajná pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 17. navrhujeme zmeniť slovné spojenie „s minimálnymi obmedzeniami“ na „bez obmedzení“ Odôvodnenie: Za primeranú ambíciu považujeme smerovanie k plnej interoperabilite OS SR so spojencami Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu V bode 35 navrhujeme vetu „Ochrana utajovaných skutočností cudzej moci, predovšetkým NATO, a EÚ bude realizovaná podľa dostupných technických možností resp. využitím komunikačných a informačných systémov poskytnutých cudzou mocou.“ nahradiť vetou „Ochrana utajovaných skutočností cudzej moci, predovšetkým NATO a EÚ, bude realizovaná podľa dostupných technických možností využitím komunikačných a informačných systémov schválených príslušnou bezpečnostnou autoritou.“. Odôvodnenie: V popísanom prípade nie je podstatné, kto bude komunikačné a informačné systémy poskytovať, t. j. cudzia moc alebo nie, ale podstatné je, aby tieto komunikačné a informačné systémy boli akreditované, resp. schválené príslušnou bezpečnostnou autoritou SR, NATO, resp. EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu V bode 25 písmene b) navrhujeme vetu „Elimináciu činnosti ozbrojených síl protivníka, pôsobiacich na území Slovenskej republiky a v národnom kybernetickom priestore.“ nahradiť vetou „Elimináciu činnosti protivníka pôsobiaceho na území Slovenskej republiky a v národnom kybernetickom priestore.“. Odôvodnenie: V praxi je ťažko predstaviteľné, ako by prebiehala identifikácia ozbrojených síl protivníka, preto navrhujeme v prípade národného kybernetického priestoru nerozlišovať, či ide o činnosť ozbrojených zložiek protivníka, keďže v každom prípade je cieľom eliminovať činnosť protivníka na území Slovenskej republiky a v národnom kybernetickom priestore. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) časť F Spôsobilosti a zloženie síl, bod 40 - navrhujeme zmeniť text na: "Spôsobilosti vrtuľníkového letectva budú zamerané na podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ministerstva obrany Slovenskej republiky, silových zložiek štátu a ďalších orgánov verejnej moci zabezpečením leteckej prepravy osôb, materiálu, výzbroje ako i výsadkov v prospech pozemných a špeciálnych síl. Vrtuľníkové letectvo bude spôsobilé plniť úlohy prieskumu, pátrania, záchrany, evakuácie osôb, hasenie požiarov a palebnej podpory. V kontexte riešenia mimoriadnych udalostí a nevojenských ohrození budú spôsobilosti vrtuľníkového letectva využiteľné aj na podporu štátnej správy a samosprávy. V rámci dostupných spôsobilostí bude vrtuľníkové letectvo schopné vykonávať letecké zdravotnícke evakuácie na rôznych úrovniach. Bude participovať na vykonávaní špeciálnych operácií. " Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky) Návrh na úpravu čl. 49 Vojenskej stratégie Slovenskej republiky: Za druhú vetu článku navrhujeme vložiť vetu v znení: "Súčasťou systému vzdelávania a prípravy profesionálnych vojakov je aj vzdelávanie a príprava na vybraných vysokých školách v Slovenskej republike." Celé znenie článku 49 bude: Najdôležitejším zdrojom ozbrojených síl Slovenskej republiky je vysoko motivovaný, fyzicky zdatný, psychicky odolný, odborne pripravený, interoperabilný, sociálne, mravne, intelektuálne a kultúrne vyspelý personál. V personálnej oblasti budú vytvorené podmienky pre získavanie, udržanie, stabilizáciu a motiváciu kvalitného, vzdelaného, vycvičeného a jazykovo zdatného personálu pre dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne operačnej spôsobilosti jednotiek a veliteľstiev. Súčasťou systému vzdelávania a prípravy profesionálnych vojakov je aj vzdelávanie a príprava na vybraných vysokých školách v Slovenskej republike. Rozvoj ľudských zdrojov bude zabezpečovaný najmä prostredníctvom moderného a adaptabilného vzdelávania, výcviku v podmienkach podobným bojovému nasadeniu, využívajúc moderné a inovatívne metódy vzdelávania a výcviku. Pre realizáciu vyššie uvedených cieľov budú vyčlenené dostatočné zdroje zabezpečujúce atraktívnosť vojenského povolania a konkurencieschopnosť štátnej služby profesionálnych vojakov na trhu práce. Pri bezprostrednej hrozbe ozbrojeného útoku a pri ozbrojenom útoku sa kapacity ľudských zdrojov doplnia prostredníctvom mobilizácie. K zabezpečeniu dostatočnej tvorby záloh budú vytvárané vhodné podmienky, najmä realizáciou projektov aktívnych záloh a formou dobrovoľnej vojenskej prípravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko ide o materiál, ktorý je strategickým východiskom na prípravu ďalších koncepčných a plánovacích dokumentov v oblasti výstavby a rozvoja ozbrojených síl SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky) V časti G odstavci č. 51 navrhujeme doplniť 2. vetu tak, aby bolo jej znenie nasledujúce: "Bude sa zlepšovať dostupnosť výcvikovej infraštruktúry ozbrojených síl Slovenskej republiky a rozširovať spektrum možností komplexného výcviku vo výcvikových zariadeniach rezortu obrany Slovenskej republiky alebo vo vybraných výcvikových zariadeniach, poskytnutých partnermi, ktorí sú súčasťou obranného priemyslu Slovenskej republiky." Zdôvodnenie: Z ekonomického hľadiska nie je možné a ani efektívne, aby mali ozbrojené sily vlastné výcvikové zariadenia na všetky druhy techniky, ktorú používajú. Môžu nakupovať takéto služby od partnerov z obranného priemyslu Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail