LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko ide o materiál, ktorý je politicko-strategickým východiskom na vypracúvanie príslušných stratégií, koncepcií, plánov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku obrany štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 56 navrhujeme lepšie vyjadriť, aký je vzťah medzi úlohami (ambíciou) popísanou v bode 55. a úlohami uvedenými v bode 56. Nie je jasné, prečo sa zo všetkých úloh, ktoré budú OS SR plniť pri napĺňaní ambície, uvádzajú len niektoré. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - bod 37., vetu „Strategická adaptácia obrany štátu sa preväzuje so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie, pričom Slovenská republika prispeje k zvyšovaniu ich akcieschopnosti a posilňovaniu ich strategického partnerstva, komplementárnosti ich nástrojov a činností a harmonizácii iniciatív v oblasti obrany“, doplniť na „Strategická adaptácia obrany štátu sa preväzuje so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie, pričom Slovenská republika prispeje zlepšovaním svojej obranyschopnosti k zvyšovaniu ich akcieschopnosti a posilňovaniu ich strategického partnerstva, komplementárnosti ich nástrojov a činností a harmonizácii iniciatív v oblasti obrany“. Odôvodnenie: jasnejšie vyjadrenie vzťahu medzi zlepšovaním obranyschopnosti a zvyšovaním akcieschopnosti NATO a EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bod 23. navrhujeme preformulovať na „Cieľom strategickej adaptácie obrany štátu v meniacom sa bezpečnostnom prostredí je zvyšovanie vlastnej obranyschopnosti SR a tým prispievanie k zvyšovaniu kredibility a akcieschopnosti NATO a EÚ v oblasti obrany.“ a spojiť s bodom 22. Odôvodnenie: skrátenie textu a prispôsobenie zmenám v bode 22. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - bod 55. v písm. c) navrhujeme spresniť rozsah, v ktorom SR bude napĺňať definovanú ambíciu prispievať k mieru, bezpečnosti a stabilite vo svete. Odôvodnenie: Definovanie „v rozsahu deklarovaných kapacít a spôsobilostí“ považujeme za nejasné, pretože takto definovaná ambícia sa bude meniť s každým rozhodnutím príslušných ústavných orgánov o zapojení sa do príslušnej aktivity alebo operácie medzinárodnej organizácie. Nedefinuje, aká úroveň takýchto príspevkov je pre SR (na základe porovnania s porovnateľnými krajinami) primeraná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - bod 82., vo vete „Slovenská republika zabezpečuje finančné zdroje, ktoré zvyšuje v súlade s objektívnymi potrebami obrany štátu na báze širokej politickej dohody s ambíciou dosiahnuť úroveň obranných výdavkov 1,6 % HDP do roku 2020, pričom za primeranú úroveň obranných výdavkov považuje 2 % HDP, ku ktorej smeruje v dlhodobom horizonte. “ navrhujeme nahradiť slová „ku ktorej smeruje v dlhodobom horizonte“ slovami „v súlade s jej záväzkami.“ Odôvodnenie: Lepšie popisuje ambíciu, ktorú sa SR snaží dosiahnuť a priamo sa odvoláva na záväzky, ktoré SR deklarovala na ostatných summitoch NATO. Aj návrh Dlhodobého plánu rozvoja OSSR s výhľadom do roku 2030 pracuje výslovne s ambíciou dosiahnuť úroveň výdavkov na obranu 2 % HDP do roku 2024. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 15. navrhujeme formuláciu „koncentrácia rozsiahleho a moderného konvenčného vojenského potenciálu v blízkosti východných hraníc členských štátov NATO alebo EÚ“ spresniť v zmysle konkretizácie aktérov nestability a napätia. Odôvodnenie: NATO/EÚ len reagujú, transparentne v duchu existujúcich zmlúv a aj to nie na tej istej kvantitatívnej úrovni ako Rusko. Rusko koncentruje obrovský vojenský potenciál a modernizuje západné vojenské krídla (A2/AD). Aktuálne znenie hovorí, že aj my sme jeden z aktérov/strán, ktorý prispieva k zvyšovaniu hrozby, čo nie je pravda Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - bod 71., vo vete „Informovanie obyvateľstva o problematike obrany štátu vrátane významu členstva Slovenskej republiky v NATO a EÚ sa zabezpečí ako súčasť strategickej komunikácie Slovenskej republiky vrátane verejných podujatí s tematikou obrany štátu, na ktorých sa podieľajú ozbrojené sily. Takéto informovanie prispeje aj k formovaniu pozitívneho vzťahu obyvateľstva k obrane štátu a k jeho odolnosti voči škodlivej strategickej propagande subjektov z vonkajšieho aj vnútorného prostredia Slovenskej republiky“, navrhujeme doplniť miesto „ozbrojených síl“ (...na ktorých sa podieľajú...) – ...“na ktorých sa okrem Ozbrojených síl SR, podieľajú aj predstavitelia rezortu obrany SR“. Odôvodnenie: Na strategickej komunikácii by sa mali odkrem uniformovaných príslušníkov rezortu ministerstva obrany podieľať aj civilní zamestnanci a vedúci predstavitelia rezortu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - bod 41., formuláciu „Slovenská republika podporí modernizáciu režimu kontroly konvenčných zbraní a opatrení na posilňovanie dôvery a bezpečnosti v Európe s prihliadnutím na rozvoj technológií a ich vojenského využitia a potrebu zefektívnenia verifikačných režimov. Podporí opatrenia OSN na zamedzenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov“, doplniť „Slovenská republika podporí modernizáciu režimu kontroly konvenčných zbraní a opatrení na posilňovanie dôvery a bezpečnosti v Európe s prihliadnutím na rozvoj technológií a ich vojenského využitia a potrebu zefektívnenia verifikačných režimov. Podporí efektívne a zmysluplné opatrenia opatrenia OSN na zamedzenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov v súlade so svojimi spojeneckými záväzkami“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Text vyjadruje, že SR podporí tie opatrenia, ktoré budú efektívne a zmysluplné a ktoré budú v súlade s jej existujúcimi spojeneckými záväzkami. Aktuálne sa týka najmä otázky zmluvy o zákaze jadrových zbraní. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - bode 22. navrhujeme preformulovať nasledovne: „Slovenská republika reaguje v obrannej politike na zväčšovanie rizík v zabezpečovaní obrany štátu vyplývajúcich zo zníženej obranyschopnosti Slovenskej republiky a zhoršeného bezpečnostného prostredia strategickou adaptáciou obrany štátu založenou na dôslednom napĺňaní primárnej zodpovednosti za vlastnú obranu, ktorú uskutočňuje v systéme kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie“ Odôvodnenie: Navrhovaný text vyjadruje, že úsilie, ktoré SR vloží do zvyšovania vlastnej obranyschopnosti rovnako posilní aj kolektívnu obranu Severoatlantickej aliancie. Pôvodné znenie bodu 22. rozdeľuje adaptáciu obrany SR na pilier vlastnej obrany a pilier kolektívnej obrany a vyvoláva otázky, na ktorý z pilierov sa chce SR sústrediť. Navrhované znenie podporuje vyjadrenie nedeliteľnosti bezpečnosti spojencov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) - v bode 14. navrhujeme upraviť text o porušovaní medzinárodného práva tak, aby bol v súlade s hodnotením vo finálnej podobe textu Bezpečnostnej stratégie SR. Miesto termínu „nerešpektovanie“ navrhujem použiť termín „porušovanie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) v 7. odseku, navrhujeme vetu „Preväzovanie strategickej adaptácie obrany štátu so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie umožňuje vyváženejší prístup k zabezpečovaniu potrieb vlastnej obrany a plneniu medzinárodných záväzkov.“ preformulovať na „Preväzovanie strategickej adaptácie obrany štátu so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie vytvára predpoklady na zvyšovanie úrovne zabezpečovenia potrieb vlastnej obrany, plnenie medzinárodných záväzkov a posilňovanie akcieschopnosti a kredibility medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom“. Odôvodnenie: „Vyvažovanie“ medzi vlastnou obranou a plnením medzinárodných záväzkov, najmä v kontexte, ktorý je popísaný v 6. odseku Predkladacej správy, implikuje zníženú dôležitosť plnenia medzinárodných záväzkov. Navrhované znenie vychádza z premisy, že posilňovanie vlastných schopností (aj v zmysle čl. 3 Washingtonskej zmluvy) vytvorí aj lepšiu kvalitu na zapájanie sa do operácií. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) v 6. odseku, v znení „V súvislosti s nízkou úrovňou hrozieb a rizík na úseku obrany štátu v minulosti, angažovaním sa Slovenskej republiky v podpore mieru, bezpečnosti a stability vo svete a získaním zmluvných garancií v oblasti obrany členstvom v NATO a EÚ sa posilnil pocit bezpečnosti občanov a spoločnosti ale zároveň sa oslabila pozornosť venovaná obrane Slovenskej republiky. Dlhodobý nedostatok zdrojov a ich prednostné využívanie na zabezpečenie plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky viedli k zaostávaniu tvorby a rozvoja kapacít potrebných na zaručovanie jej vlastnej obrany a k znižovaniu obranyschopnosti Slovenskej republiky“, navrhujeme preformulovať na: „V súvislosti s absenciou bezprostrednej hrozby ozbrojeného konfliktu v minulosti a získaním zmluvných garancií v oblasti obrany členstvom v NATO a EÚ sa posilnil pocit bezpečnosti občanov a spoločnosti, ale zároveň sa oslabila pozornosť venovaná obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky. Pocit bezpečnosti sa premietol aj do znižovania výdavkov na obranu, ktoré postupne dosiahli kritickú úroveň postačujúcu len za zabezpečenie najdôležitejších priorít, vrátane účasti v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Zaostávala tvorba a rozvoj kapacít, čo viedlo k znižovaniu obranyschopnosti SR“. Odôvodnenie: Za hlavné príčiny posilnenia pocitu bezpečnosti považujeme predovšetkým absenciu hrozby priameho ozbrojeného konfliktu vo vzťahu k SR, resp. v Európe a nesprávne vnímanie účasti SR v systéme kolektívnej obrany NATO. Dôsledkom tohto pocitu bolo postupné znižovanie výdavkov na obranu, umocnené aj ekonomickou krízou v roku 2007. Vyčleňovanie zdrojov na zabezpečenie primeranej účasti v operáciách medzinárodného krízového manažmentu v nepomernej časti k ostatným výdavkom nebolo príčinou, ale len prejavom výrazne zníženého rozpočtového rámca. SR sa aj v budúcnosti bude primerane podieľať na operáciách MKM a navrhovaný text lepšie vyjadruje, že SR nepovažuje účasť v operáciách za obmedzujúci faktor rozvoja potrebných spôsobilostí. Účasťou v medzinárodných operáciách Slovenská republika zvyšuje úroveň spôsobilostí OS SR (v personálnej a technickej oblasti) ako aj úroveň interoperability so spojencami a partnermi. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, bod 49: Upraviť bod 49 nasledovne: Na zabezpečenie nepretržitosti a odolnosti riadenia obrany štátu v čase vojnového stavu alebo vojny sa už v čase stavu bezpečnosti pripravia potrebné personálne, organizačné, inštitucionálne a materiálno-technické podmienky. Na realizáciu opatrení na zabezpečenie riadenia obrany štátu a spresnenie činnosti ústavných orgánov v čase vojnového stavu alebo vojny sa zavedú osobitné plány. Odôvodnenie: Pôvodný text odseku 49 znie: „Na zabezpečenie nepretržitosti a odolnosti riadenia obrany štátu v čase vojnového stavu alebo vojny sa vytvára hlavné miesto riadenia obrany štátu. Na skvalitnenie prípravy hlavného miesta riadenia obrany štátu a činnosti ústavných orgánov v ňom sa zavedú osobitné plány“. Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov sa v čase vojny alebo vojnového stavu na zabezpečenie riadenia obrany štátu vytvára hlavné miesto riadenia, ktoré je určené pre predsedu vlády SR, prezidenta SR, podpredsedu Bezpečnostnej rady SR a členov Bezpečnostnej rady SR. Považujeme toto ustanovenie za nesprávne z dôvodu, že na hlavnom mieste riadenia obrany štátu sa neuvažuje s členmi vlády SR (aspoň nie s tými, ktorí nie sú členovia BR SR). Vláda SR podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu zodpovedá za obranu a bezpečnosť štátu a plní dôležité riadiace a koordinačné úlohy pri riadení obrany štátu (BR SR je len poradným orgánom vlády SR). Neuvažuje sa ani zo zástupcami iných štátnych orgánov, ktorí sú potrební pri riadení obrany štátu (napr. SIS, NBÚ). V súčasnej legislatíve ani v iných koncepčných, či plánovacích (dostupných) dokumentoch nie je charakterizované, aké úlohy má hlavné miesto riadenia obrany štátu plniť, ako má byť zabezpečené (vybavené), kto je zodpovedný za jeho vytvorenie a pod. Podľa nášho názoru, môžu ústavné orgány riadenie obrany štátu vykonávať aj zo svojho stáleho sídla do naplnenia ustanovenia čl. 6 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002, ktorý znie „ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu nemôžu ústavné orgány vykonávať činnosť v mieste svojho sídla, vykonávajú ju v záložnom mieste“. Je však potrebné vytvoriť podmienky (personálne, organizačné, materiálno-technické a inštitucionálne) na zabezpečenie činnosti príslušných ústavných orgánov a iných štátnych orgánov pri riadení obrany štátu v čase vojny alebo vojnového stavu (vrátane záložného miesta). Samotná realizácia opatrení na zabezpečenie riadenia obrany štátu ako aj činnosť ústavných orgánov v čase vojny alebo vojnového stavu by sa mala uskutočňovať podľa pripravených plánov, ktoré bude potrebné spracovať. Na základe uvedených skutočností nepovažujeme za relevantné uvádzať v navrhovanej Obrannej stratégii SR, že sa zriaďuje hlavné miesto riadenia obrany štátu, ak nie sú definované jeho hlavné atribúty ale navrhujeme text, ktorý vychádza z reálneho stavu a predpokladá jeho kvalitatívnu zmenu v oblasti riadenia obrany štátu (nevylučuje ani vytvorenie hlavného miesta riadenia obrany štátu). Súčasne odporúčame pri najbližšej novelizácii zákona č. 319/2002 Z. z. upraviť ustanovenie § 2 ods. 4 tak, aby bolo zosúladené s čl. 6 ods.1 a 2 ústavného zákona 227/2002 Z. z. a tiež s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú obrany štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zakomponovanie princípu otvorenosti a transparentnosti v čo najväčšej možnej miere do modernizačných projektov. Deklarovať túto ambíciu v dokumente. Zdôvodnenie: Princíp otvorenosti je veľmi dôležitý pre budovanie dôvery verejnosti špeciálne v kontexte nákladov, ktoré sú spojené s dostatočnou modernizáciou OS SR. Prihlásenie sa k týmto hodnotám je štandardnou súčasťou strategických dokumentov krajín NATO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zapracovanie systému “Hodnota za peniaze” do systému rozvoja a modernizácie OS SR. Zdôvodnenie: Modernizácia ozbrojených síl je strategicky kľúčový projekt a práve preto by mala byť zabezpečená jeho čo najväčšia efektivita. Použitie tohto princípu je v súlade s trendmi naprieč celou štátnou správou. Zároveň je to aj nástroj na zvýšenie dôvery verejnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zahrnutie konkrétnych krokov v uznesení vlády či v prílohe dokumentu. Zdôvodnenie: Navrhujeme vytvorenie a prijatie istej formy “akčného plánu” spolu s materiálom. V súčasnej forme nie je zrejmé do akých konkrétnych krokov sa pretavia deklarácie z dokumentu a nie jasné ich naviazanie na konkrétne kroky v budúcnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ABSD (Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov) V článku 45 upraviť prvú vetu: Na skvalitnenie včasnej identifikácie a analýzy hrozieb a rizík na úseku obrany štátu bude SR implementovať prístup zdieľania informácii, systémovo usporiada vzájomné zdieľanie informácií medzi odbornými prvkami, ktoré plnia úlohy v tejto oblasti, a postup pri ich predkladaní príslušným ústavným orgánom a štátnym orgánom Slovenskej republiky na prijatie adekvátnych rozhodnutí. Zdôvodnenie: Podstatou prístupu zdieľania informácii je umožnenie prístupu k informáciám všetkým relevantným účastníkom. Zdieľanie informácii nie je výmena informácii. Pri výmene informácii dochádza k vzájomného poskytovaniu informácii výmenou. Zdieľanie informácii znamená sprístupnenie informácii pre všetkých stanovených užívateľov. Zdieľanie informácii /infomation sharing/ je významnou súčasťou prístupu k práci s informáciami v NATO a EÚ. Preklad anglického termínu „sharing“ ako „výmena“ je zavádzajúci a nevystihuje obsah pojmu „sharing“. Význam a využívanie prístupu zdieľania informácii vyjadrujú aj dokumenty NATO a EÚ, ako napríklad: Strategická koncepcia NATO (2010), komuniké Varšavského summitu NATO (2016), Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (2016) - ktoré Slovensko schválilo a ktoré by malo aplikovať v praxi. Aj na Slovensku je potrebné implementovať prístup zdieľania informácii, vrátane legislativných, technických a organizačných podmienok jeho používania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky) V Časti C II., písm. d) odstavci č. 69. doplniť vetu tak, aby bolo celé jej znenie nasledujúce: "Slovenská republika zvýši účasť jej obranného priemyslu na zabezpečovaní obrany štátu a na medzinárodnej spolupráci vytvorením systémových predpokladov na širšie využitie jeho kapacít na výrobu a dodávky kvalitných a konkurencieschopných produktov, pretože podpora a rozvoj obranného priemyslu Slovenskej republiky v oblasti výskumu, vývoja a výroby patrí medzi základné bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, ktoré je potrebné chrániť." Zdôvodnenie: Súčasťou komplexného prístupu štátu k bezpečnosti by mala byť systematická podpora obranného priemyslu na Slovensku. Strategickým pilierom ochrany bezpečnostných záujmov Slovenska je existencia a dostupnosť domácich výskumných, vývojových a výrobných kapacít obranného priemyslu, ktoré sú pružne a prednostne použiteľné v prípade ohrozenia bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Bez pripomienok ! Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Doložka vybraných vplyvov k predmetnému materiálu neobsahuje informáciu, aké alternatívne riešenia boli zvažované. V tomto zmysle odporúčame dopracovanie bodu 5. Doložky vybraných vplyvov, uvádzajúc popis týchto alternatívnych riešení, vrátane nulového variantu. Odôvodnenie: Spresnenie informácií v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: V bode 10. Doložky vybraných vplyvov k predmetnému materiálu sa uvádza, že „vplyvy súvisiace s opatreniami v ňom uvedenými budú riešené implementačnými materiálmi.“. Zároveň, v zmysle bodu 6. Doložky vybraných vplyvov, je však uvedené, že sa nepredpokladá prijatie, či zmena vykonávacích predpisov. Odporúčame, aby predkladateľ konkretizoval plánované implementačné materiály a uviedol informáciu, kedy by mali byť prijaté. Taktiež si dovoľujeme upozorniť, že ak jednotlivé vybrané vplyvy nie sú vyznačené v návrhu predkladanej stratégie, musia byť vyznačené a analyzované v predmetných implementačných materiáloch. Odôvodnenie: Spresnenie doložky vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K odsekom 56, 59, 60 a 74 materiálu: V rámci odsekov 56 a 74 materiálu odporúčame v úvodnej vete vypustiť dvojbodku a v odsekoch 59 a 60 materiálu odporúčame v úvodnej vete slovo "zabezpečujú" nahradiť slovom "zabezpečuje". Odôvodnenie: Gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K odseku 64 materiálu: V odseku 64 materiálu odporúčame prvú vetu "Uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie zabezpečujú príslušné ministerstvá aktuálnymi požiadavkami a prostredníctvom zmlúv s týmito subjektmi." nahradiť vetou "Potrebu uchovania výrobných schopností u subjektov hospodárskej mobilizácie zabezpečuje príslušné ministerstvo prostredníctvom zmlúv s týmito subjektmi.". Odôvodnenie: Presnejšie špecifikovanie požiadavky na uchovanie výrobných schopností u subjektu hospodárskej mobilizácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K odseku 86 materiálu: V odseku 86 materiálu odporúčame slová "v roku 2005" nahradiť slovami "23. septembra 2005". Odôvodnenie: Presnejšie špecifikovanie zrušenej Obrannej stratégie SR z roku 2005. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail