LP/2017/345 Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Pripomienky:- s. 2: údaje o rozdieloch medzi dynamikami vývozu a dovozu navrhujeme spresniť z pôvodných 1,9 p. b. na 1,8 p. b. a z pôvodných 1,2 p. b. na 1,1 p. b., - s. 5, v grafe č. 6 chýbajú údaje za rok 2013 (v časovom rade 2011-2016), - s. 7 a 8, tab. č. 1 a 2: zvážiť vhodnosť používania šípky na označenie pomerne čitateľného vývoja (aj bez šípky); inak opraviť šípku v tab. 1 v riadku Európa a zjednotiť vyznenie tabuliek 1 a 2, keďže nad tabuľkou vývozu sa v texte uvádza porovnávací rok 2015 a nad tabuľkou dovozu porovnávací rok 2016, - s. 14, 3. odsek: v slovnom spojení „medziročne vzrástol o 1,3 %“ ide o 1,3 percentuálneho bodu, - s. 36, k Pozn.: bolo by vhodné materiál doplniť o analýzu dovozu z tretích krajín prostredníctvom iných krajín EÚ na Slovensko, - s. 37-39: v rámci „Trendov zahraničného obchodu“ navrhujeme nevenovať sa hodnoteniu vývoja HDP a jeho štruktúry v nominálnom vyjadrení (bez uvedenia cenového vývoja a bez uvedenia súvislostí so zahraničným obchodom). - Materiál má zväčša popisný charakter nominálnych štatistických údajov (s výnimkou obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami), čo by bolo vhodné viac rozšíriť o vyhodnotenie tendencií, resp. o odporúčania alebo závery. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Odporúčame v časti 1 Makroekonomické súvislosti zahraničného obchodu Slovenskej republiky v roku 2016 na strana 1 v poslednom odseku slová „nižšia o 1,2“ nahradiť slovami „nižšia o 1,1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Odporúčame na strane 4 pod grafom č. 6 v prvej vete slová „o 2,9“ nahradiť slovami „o 0,3“ a v druhej vete slová „vzrástla o 1,6“ nahradiť slovami „poklesla o 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) V bode 2.3.4 požadujeme konkretizovať spoluprácu MPRV SR s ostatnými orgánmi štátnej správy a podnikateľským sektorom v oblasti exportu agropotravinárskych komodít, ako so zameraním na zmenu teritoriálnej štruktúry obchodu tak aj so zameraním na komoditnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Odôvodnenie: Požiadavku na doplnenie predkladáme z dôvodu jasnejšieho vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016 v oblasti zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Doplnením informácie docielime konkretizovanie vety uvedenej na str. 32: „Snahou ministerstva okrem iného .... „. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) V bode 2.3.4 požadujeme doplniť informáciu o postupe MH SR a MPRV SR vo veci liberalizácie medzinárodného obchodu (TTIP, krajiny združenia MERCUSOR, Turecko a pod.) v súvislosti s možnými dopadmi na zmenu teritoriálnej a komoditnej štruktúry obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Odôvodnenie: Požiadavku na doplnenie predkladáme z dôvodu jasnejšieho vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016 v oblasti zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že predložený materiál nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V šiestom odseku textu navrhujeme oddeliť slovo "2017" od slova "sa" medzerou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez v pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail