LP/2017/287 Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Žiadame preformulovať text „absolvovanie preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky“ vo vete „SOV vyžaduje od športovcov navrhnutých do výpravy SR, absolvovanie preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky v rozsahu, ktorý je stanovený zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o športe“). Odôvodnenie „Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky“ v súčasnosti platná legislatíva nepozná. Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je športovec povinný absolvovať „lekársku prehliadku“. „Preventívne prehliadky“ poistenca aktívneho v organizovanom športe ustanovuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Z hľadiska formálnej úpravy odporúčame v Predkladacej správe text zarovnať a v materiáli formuláciu „zdravotný personál“ zameniť za „zdravotnícky personál“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na ZOH a ZPH 2018, vrátane odmien za dosiahnuté výsledky, budú v rokoch 2017 a 2018 zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) (O) v časti 9 Slovenský dom vypustiť skratku SACR a nahradiť Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR; (SACR bolo zrušené, výkon jeho funkcií prešiel na MDVaRR SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) (Z) v časti 6 Finančné zabezpečenie doplniť predpokladanú výšku výdavkov na realizáciu Slovenského domu; (uvedenie predpokladaných nákladov na Slovenský dom predstavuje systémové riešenie, ktorým sa zabezpečí komplexné vyčíslenie nákladov na pôsobenie SR počas OH); Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) (Z) v poslednom odstavci upraviť vety nasledovne: „.... a pri príprave zároveň komunikuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvom SR v Kórejskej republike v súlade s Memorandom o spolupráci medzi MZVaEZ SR a SOV. Ak sa zabezpečí dostatok finančných zdrojov, projekt Slovenského domu poskytne možnosti na širšiu prezentáciu krajiny v zahraničí, aktívne pôsobenie športovej diplomacie s uplatnením značky Slovensko“ (02.05.2017 podpísali MZVaEZ SR Memorandum o spolupráci, ktoré vymedzuje hlavné formy spolupráce s dôrazom na športovú diplomaciu a šírenie značky Šport a Slovensko, dobrý nápad). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) (Z) MZVaEZ SR žiada, aby boli zapracované do materiálu aj výdavky MZVaEZ SR/ZÚ Soul v roku 2018, ktoré majú priamy dopad na rozpočet zastupiteľského úradu v súvislosti so zabezpečením organizačno-logistickej časti a politicko-diplomatickej účasti. Ide o bežné výdavky v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej výške 30 tis. EUR, rozpočtované v programe 06U – rozvoj zahraničných vzťahov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) (Z) v časti 7 Úlohy SOV v oblasti športovej diplomacie doplniť: Využívať komunikáciu a účasť Slovenskej republiky na Olympijských hrách, prezentačné podujatia organizované SOV na uplatňovanie a rozvíjanie značky Slovensko prostredníctvom sloganu Sport & Slovakia Good Idea/Šport a Slovensko dobrý nápad; Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V texte namiesto "SACR" uviesť "Ministerstvo dopravy a výstavby SR". Odôvodnenie: Príspevková organizácia Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) bola zrušená k 31. decembru 2016 na základe rozhodnutia zriaďovateľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 143/2016 z 31. októbra 2016. Právnym nástupcom zrušenej SACR s účinnosťou od 1. januára 2017 je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode A. navrhujeme opraviť chybu v rímskom čísle "XXXIII." za "XXIII." zimných olympijských hrách. Odôvodnenie: Ide zjavne o chybu, keďže sa uskutočnia XXIII. zimné olympijské hry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail