LP/2017/222 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Sme toho názoru, že rozvoju OZE výlučne pomocou verejnej, či štátnej podpory je nevyhnutné sa v budúcnosti vyhnúť, nakoľko takáto podpora je zásahom do trhu s elektrinou a automaticky ho deformuje. Vo všeobecnosti by sa OZE mali spoliehať skôr na trhové princípy a mechanizmy a podľa toho by mali byť navrhnuté aj budúce subvenčné schémy. Je dôležité približovať sa k trhovému prostrediu a rešpektovať vývoj ponuky a dopytu na trhu s elektrinou. Zároveň uvádzame, že všeobecnú úpravu schém v rámci štátnej podpory OZE na úrovni EÚ vnímame pozitívne. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby Komisia čím skôr pristúpila k revízii Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (2014/C 200/01), nakoľko je pre ďalší rozvoj OZE po roku 2020 potrebné špecifikovať a doplniť možnosti podpory v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI v tabuľke identifikujúce vplyvy navrhovaného materiálu požadujeme doplniť v časti Vplyvy na životné prostredie Negatívny vplyv. Odôvodnenie: Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie so sebou prináša aj zvýšené množstvo spotreby tuhých biopalív, ktoré v prípade náhrady za zemný plyn majú výrazne väčšie množstvo vypustených tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V dokumente Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 požadujeme doplniť negatívny vplyv na ovzdušie. Odôvodnenie: V prípade náhrady zemného plynu za tuhé biopalivá súvisiacej s potrebou zvyšovať podiel OZE dochádza k výraznému zvýšeniu množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) V súvislosti so schémou spotrebiteľov vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu uvádzame, že takýto výrobca – spotrebiteľ by mal byť subjektom aj určitých práv a povinností výrobcu, a to napr. povinnosti zabezpečiť pripojenie do sústavy na vlastné náklady, dodržiavať požadovanú kvalitu dodávanej elektriny a podieľať sa na nákladoch prevádzkovateľa spojených s pripojením výrobcu do sústavy. Zároveň uvádzame, že odmena za dodanú nespotrebovanú elektrinu by mala byť založená na základe trhových mechanizmov a nie garantovaná štátom v určitej hodnote. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES v bode 4 nahradiť slovné spojenie „vysokoúčinného CZT“ slovným spojením „účinného CZT“. Odôvodnenie: Smernica nepoužíva pojem vysokoúčinné CZT. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Je nevyhnutné prioritne zabezpečiť správne fungovanie veľkoobchodného trhu s elektrinou, ktorý by dával potrebné investičné ako aj prevádzkové signály a bol v čo najmenšej miere deformovaný rôznymi formami štátnych intervencií. Iba takto fungujúci trh zabezpečí dostatok zdrojov pre potreby pokrytia spotreby a pomôže predchádzaniu vzniku ohrození bezpečnosti sústavy. Zabezpečenie správneho a nedeformovaného fungovania veľkoobchodného trhu s elektrinou je taktiež jednou z priorít EÚ v oblasti energetiky. V súčasnej dobe podpora OZE a VÚKVET výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie veľkoobchodného trhu s elektrinou a to nielen na Slovensku, ale v podstate v celej Európe. Stanoveniu akejkoľvek podpory OZE a VÚKVET by mala predchádzať objektívna hĺbková analýza v spolupráci s odbornou verejnosťou a účastníkmi trhu, ktorá vyhodnotí národný potenciál pre rozvoj jednotlivých druhov OZE a VÚKVET na Slovensku. V tomto smere zastávame názor, že v prípade Slovenska vidíme primárny potenciál najmä v oblasti využívania vodnej energie. Je preto nevyhnutné, aby akákoľvek ďalšia podpora, v prípade ak sa preukáže, že je nevyhnutná, bola nastavená nákladovo-efektívnym spôsobom a založená v maximálne možnej miere na trhových princípoch a nástrojoch. Prípadný systém podpory OZE a VÚKVET by mal taktiež zabezpečiť čo najmenší dopad na koncových odberateľov elektriny, resp. ostatných účastníkov trhu. Podporovať OZE a VÚKVET sa rozhodla a zaviazala Slovenská republika a to prostredníctvom EÚ cieľov v tejto oblasti a preto by primárna záťaž z podpory tejto oblasti nemala ísť na úkor zvyšovania koncových cien elektriny pre odberateľov a to najmä energeticky intenzívnych odberateľov, ktorí sa tak dostávajú takto zvýšenými nákladmi do konkurenčnej nevýhody voči svojim konkurentom z ostatných krajín (napr. prenesenie časti nákladov za podporu OZE a VÚKVET na stranu štátu). Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby OZE a VÚKVET boli integrované do trhu a zabezpečilo sa ich rovnaké zaobchádzane ako s ostatnými zdrojmi a technológiami na trhu (napr. zodpovednosť za odchýlku, prioritné nasadzovanie a pod.). Predmetný systém podpory by taktiež nemal byť založený na priamej finančnej štátnej podpore vo forme dotovanej ceny elektriny, ale využiť by sa mohli rôzne iné nepriame formy podpory (napr. daňové zvýhodnenia alebo iné formy úľav) alebo rôzne formy investičných stimulov, ktoré nie sú založené na báze výkupu elektriny za pevne stanovenú cenu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Sme toho názoru, že rozvoju OZE výlučne pomocou verejnej, či štátnej podpory je nevyhnutné sa v budúcnosti vyhnúť, nakoľko takáto podpora je zásahom do trhu s elektrinou a automaticky ho deformuje. Vo všeobecnosti by sa OZE mali spoliehať skôr na trhové princípy a mechanizmy a podľa toho by mali byť navrhnuté aj budúce subvenčné schémy. Je dôležité približovať sa k trhovému prostrediu a rešpektovať vývoj ponuky a dopytu na trhu s elektrinou. Zároveň uvádzame, že všeobecnú úpravu schém v rámci štátnej podpory OZE na úrovni EÚ vnímame pozitívne. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby Komisia čím skôr pristúpila k revízii Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (2014/C 200/01), nakoľko je pre ďalší rozvoj OZE po roku 2020 potrebné špecifikovať a doplniť možnosti podpory v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Je potrebné zásadne odmietnuť možnosť prístupu tretích strán do teplárenských sústav v zmysle priamej dodávky tepla treťou stranou zákazníkom pripojeným na sústavu. Distribúciu a dodávku tepla nemožno prirovnať k distribúcii plynu alebo elektrickej energii. Takisto, v jednom meste (alebo rezidenčnej štvrti) môže systém CZT pozostávať z viacerých vzájomne neprepojených okruhov a praktické vykonanie požiadavky ustanovenia odseku 4 je nerealizovateľné. Uvedená požiadavka je úplne disproporčná vo vzťahu k sledovanému účelu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Súhlasíme so stanoviskom SR, že cieľ ročného zvyšovania podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia by mal byť zachovaný nanajvýš v nezáväznej podobe. Povinné podiely zvyšovania OZE v sektore vykurovania a chladenia nepovažujeme za efektívne. Ako totiž SR uvádza, takýto cieľ je z dôvodu nastavenia konečnej spotreby tepla ťažko dosiahnuteľný a možno očakávať, že snahy o jeho splnenie by nepochybne viedli k zvyšovaniu cien energie pre konečných spotrebiteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Máme za to, že Slovenská republika by mala zastávať nemenný postoj k stabilite finančnej podpory pre projekty obnoviteľnej energie za účelom podpory a ochrany ako aj zabráneniu retroaktívnych zásahov do už podporených projektov. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby akýkoľvek nový regulačný rámec zabezpečil dodržiavanie právnej istoty a neniesol v sebe prvky retroaktivity vo forme rôznych regulačných opatrení pre už podporené projekty v oblasti OZE. Zabráni sa tak poškodeniu predmetných investícií a zabezpečí sa dôvera v stabilné investičné prostredie v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V článku 20 navrhujeme stanovisko SR doplniť o podporu rozvoja systémov CZT, ktoré využívajú okrem OZE aj odpadové teplo a vysoko účinnú kombinovanú výrobu. Navrhujeme preto znenie odseku 3, článku 20 upraviť nasledovne : „Členské štáty na základe svojho posúdenia týkajúceho sa potreby vybudovať novú infraštruktúru diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v záujme dosiahnutia cieľa Únie uvedeného v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na biomasu, slnečnú a geotermálnu energiu, odpadové teplo a chlad a vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny“ Odôvodnenie: Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (2016/2058(INI): - Konštatuje, že existuje obrovský nevyužitý potenciál využívania odpadového tepla a systémov diaľkového vykurovania, a prebytočné teplo dostupné v Európe prevyšuje celkový dopyt po teple vo všetkých európskych budovách a prostredníctvom diaľkového vykurovania by sa mohlo dodať 50 % celkového požadovaného tepla v EÚ - Zdôrazňuje, aby priemysel v spolupráci s miestnymi orgánmi musí hrať dôležitú úlohu pri lepšom využívaní odpadového tepla a chladu - zdôrazňuje, že energetická náročnosť v odvetví budov predstavuje asi 40 % spotreby energie v EÚ a tretinu spotreby zemného plynu, a že v prípade urýchlenia obnovy budov by sa dala znížiť až o tri štvrtiny; poukazuje na to, že 85 % tejto spotreby energie sa využíva na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody, a že samotná modernizácia starých a neúčinných systémov vykurovania, vyššia miera využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, lepšie využívanie odpadového tepla prostredníctvom vysokoúčinných systémov diaľkového vykurovania, ako aj dôkladná obnova budov s kvalitnejšou tepelnou izoláciou, majú naďalej kľúčový význam pre zaistenie bezpečnejšieho a udržateľnejšieho prístupu k dodávke tepla - zdôrazňuje, že je potrebné podporovať priemyselné odvetvia, aby spolupracovali s vlastníkmi obytných alebo hospodárskych budov v ich blízkosti a aby sa delili o vyrobenú energiu a energetické potreby - zdôrazňuje, že začlenenie výroby, spotreby a opätovného používania odpadového chladu prináša environmentálne a hospodárske výhody a znižuje dopyt po primárnej energii na chladenie - vyzýva na využívanie odpadového tepla z existujúcich priemyselných podnikov na vykurovanie domácností. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V článku 24 navrhujeme požadovať plnú flexibilitu článku 24. Odôvodnenie: Pokiaľ výroba z OZE zdroja v budove nepokryje celkovú potrebu tepla a chladu v budove (v prípade odpojenia sa od systému CZT), doplnkový zdroj (zväčša na fosílne palivo) bude nutný ako záložný zdroj a na pokrytie špičkových potrieb. Duplicita zdrojov na výrobu tepla zvýši znečistenie ovzdušia v zastavaných územiach a emisie CO2. To bude mať ďalší následok zvýšenie nákladov pre odberateľov, ktorí zostanú pripojení na sústavu CZT (strata výhod z výroby vo veľkom a rozpočítavanie fixných nákladov na menší počet odberateľov) s následným rizikom straty udržateľnosti sústav CZT pre ďalšiu modernizáciu. V konečnom dôsledku sa energetická chudoba prehĺbi. Viď aj odôvodnenie k pripomienke k článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V článku 24 navrhujeme doplniť do stanoviska SR požiadavku na flexibilitu pre členské štáty pri prijímaní metodiky preukazovania splnenia podmienky účinného CZT a CH, ktoré budú rešpektovať národné podmienky, princíp ekonomickej efektívnosti a sociálny dopad na pripojených odberateľov Odôvodnenie: Metodiky preukazovania splnenia podmienky účinného CZT a CH by mali členské štáty prijať v záujme modernizácie a zvýšenia podielu systémov účinného centrálneho vykurovania a chladenia. Prijaté metodiky podporia, aby sa na miestnej a regionálnej úrovni náležite zohľadnil potenciál využívania účinných systémov vykurovania a chladenia a dosiahli tak plnenie záverov vyplývajúcich z komplexného posúdenia potenciálu na využitie vysoko účinnej kombinovanej výroby a účinných systémov centralizovaného vykurovania a chladenia vykonaného v zmysle článku 14 Smernice. Tieto politiky sa budú týkať rovnako nových systémov účinného diaľkového vykurovania a chladenia ako aj existujúcich. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Typ: Zásadná Navrhujeme v článku 15 doplniť stanovisko SR týkajúce sa odporúčania, aby sa v prípade existencie účinného centrálneho zásobovania teplom (CZT) požadovalo napojenie budov na takéto CZT, o požiadavku na úplnú flexibilitu v stavebných zákonoch. Odôvodnenie: Je efektívnejšie po všetkých stránkach (technickej, ekonomickej, environmentálnej) implementovať OZE na systém CZT, ktorý zásobuje viacero budov ako implementovať OZE individuálne na každú budovu zvlášť. Predíde sa takisto duplikovaniu zdrojov, keďže OZE zdroje s nepredikovateľnou výrobou potrebujú ďalšie zdroje (zvyčajne na fosílne palivá). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V článku 24 v predkladanom stanovisku SR k flexibilite pri opatreniach zameraných na presadzovanie OZE v diaľkovom vykurovaní a chladení navrhujeme upraviť text nasledovne: Za slová „vrátane ekologizácie zdrojov doplniť text do zátvorky nasledovne (riziko zmrazenia a znehodnotenia už realizovaných investícií).... A doplniť text vo vete „Možnosť odpojenia by sa nemala týkať systémov CZT, ktoré už investovali do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby (nie však na úroveň požadovanú definíciou pre „účinné“ CZT) nákladovo efektívnym spôsobom, rovnako ako aj sústavy CZT, ktoré majú potenciál dosiahnuť parameter účinného CZT v zmysle definície podľa Smernice o energetickej efektívnosti identifikovaného v Komplexnom posúdení potenciálu na využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby a centralizovaného zásobovania teplom a chladom alebo systémov CZT na báze zemného plynu s vysokou celkovou účinnosťou sústavy CZT“ Odôvodnenie: Uvedené sa navrhuje doplniť, aby nedochádzalo v prípade odpojenia k zmareniu ani tých investícií, ktoré už boli vynaložené do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby , síce nie na úroveň požadovanú definíciou pre „účinné“ CZT), ale rovnako nákladovo efektívnym spôsobom. Viď aj odôvodnenie k pripomienke k článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V článku 24 navrhujeme v stanovisku SR doplniť, že prístup tretích strán, resp. povinný odber tepla z výroby z obnoviteľných zdrojov musí podliehať povoleniu zo strany držiteľa povolenia na distribúciu tepla, pričom musia byť splnené technické podmienky pripojenia na existujúcu sieť. Odôvodnenie: Dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov nesmie dôjsť k zhoršeniu energetickej účinnosti sústavy CZT ani k obmedzeniu súčasnej dodávky tepla z obnoviteľných zdrojov energie alebo zo zariadení na výrobu tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov nesmie dôjsť ani k zvýšeniu ceny tepla pre odberateľov, čo zabezpečí nákladovú efektívnosť výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie. V SR pritom už existuje vhodné riešenie v Zákone č. 657/2004 o tepelnej energetike (§ 21 Povinný odber tepla). Táto úprava sa v praxi plne osvedčila a pokiaľ má smernica ambíciu riešiť úpravu prístupu tepla o OZE do teplárenských sústav, tak odporúčame túto. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V súvislosti so schémou spotrebiteľov vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu uvádzame, že takýto výrobca – spotrebiteľ by mal byť subjektom aj určitých práv a povinností výrobcu, a to napr. povinnosti zabezpečiť pripojenie do sústavy na vlastné náklady, dodržiavať požadovanú kvalitu dodávanej elektriny a podieľať sa na nákladoch prevádzkovateľa spojených s pripojením výrobcu do sústavy. Zároveň uvádzame, že odmena za dodanú nespotrebovanú elektrinu by mala byť založená na základe trhových mechanizmov a nie garantovaná štátom v určitej hodnote. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI v tabuľke identifikujúce vplyvy navrhovaného materiálu požadujeme doplniť v časti Vplyvy na životné prostredie Negatívny vplyv. Odôvodnenie: Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie so sebou prináša aj zvýšené množstvo spotreby tuhých biopalív, ktoré v prípade náhrady za zemný plyn majú výrazne väčšie množstvo vypustených tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V dokumente Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 požadujeme doplniť negatívny vplyv na ovzdušie. Odôvodnenie: V prípade náhrady zemného plynu za tuhé biopalivá súvisiacej s potrebou zvyšovať podiel OZE dochádza k výraznému zvýšeniu množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES v bode 4 nahradiť slovné spojenie „vysokoúčinného CZT“ slovným spojením „účinného CZT“. Odôvodnenie: Smernica nepoužíva pojem vysokoúčinné CZT. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 15 navrhujeme stanovisko SR v poslednej vete prvej odrážky upraviť a doplniť o nasledovný text: „Požadujeme, aby do minimálneho podielu OZE v budove bolo možné započítať účinné CZT, v zmysle definície v smernici 20212/27/EÚ.” Odôvodnenie: Aj podľa bodu (60) preambuly revízie smernice o podpore OZE je dôležitá súčinnosť medzi úsilím zvýšiť využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie a existujúcimi programami smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Významným nástrojom na zvýšenie energetickej efektívnosti podľa smernice 2012/27/EÚ sú účinné CZT. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) Navrhujeme v článku 15 doplniť stanovisko SR týkajúce sa odporúčania, aby sa v prípade existencie účinného centrálneho zásobovania teplom (CZT) požadovalo napojenie budov na takéto CZT, o požiadavku na úplnú flexibilitu v stavebných zákonoch. Odôvodnenie: Je efektívnejšie po všetkých stránkach (technickej, ekonomickej, environmentálnej) implementovať OZE na systém CZT, ktorý zásobuje viacero budov ako implementovať OZE individuálne na každú budovu zvlášť. Predíde sa takisto duplikovaniu zdrojov, keďže OZE zdroje s nepredikovateľnou výrobou potrebujú ďalšie zdroje (zvyčajne na fosílne palivá). Potenciál systémov CZT v dekarbonizácii a v konkurencieschopnosti pri zabezpečení vykurovania a chladenia je nespochybniteľný aj podľa prijatej Stratégie vykurovania a chladenia a je tiež jedným z nástrojov smernice 2012/27/EÚ na zvýšenie energetickej efektívnosti. Primárne využitie energie, a tým aj znižovanie emisií skleníkových plynov, je jednoznačne efektívnejšie pri systémoch CZT využívajúcich na časť dodávok tepla na vykurovanie aj kombinovanú výrobu elektriny a tepla v porovnaní s oddelenými zdrojmi (elektrárňami a výhrevňami) vyrábajúcimi rovnaké množstvo elektriny a tepla. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 15 navrhujeme stanovisko SR doplniť o nasledovný text: „Slovensko nesúhlasí s tým, aby pre decentralizované zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov boli vytvorené zjednodušené a menej náročné schvaľovacie postupy vrátane jednoduchého oznámenia” Odôvodnenie: Nastavené pravidlá majú byť objektívne, transparentné a primerané a rovnaké pre všetkých žiadateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) Požadujeme objasniť, akým spôsobom dospela EK k požiadavke práve 1% ročne a prečo je táto hodnota relevantná pre všetky členské štáty. Článok je neprimerane reštriktívny, keď fakticky vylučuje alternatívne možnosti plnenia napr. pomocou podporných schém alebo zdanením fosílnych palív Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 24 doplniť do stanoviska SR požiadavku na flexibilitu pre členské štáty pri prijímaní metodiky preukazovania splnenia podmienky účinného CZT a CH, ktoré budú rešpektovať národné podmienky, princíp ekonomickej efektívnosti a sociálny dopad na pripojených odberateľov Odôvodnenie: Metodiky preukazovania splnenia podmienky účinného CZT a CH by mali členské štáty prijať v záujme modernizácie a zvýšenia podielu systémov účinného centrálneho vykurovania a chladenia. Prijaté metodiky podporia, aby sa na miestnej a regionálnej úrovni náležite zohľadnil potenciál využívania účinných systémov vykurovania a chladenia a dosiahli tak plnenie záverov vyplývajúcich z komplexného posúdenia potenciálu na využitie vysoko účinnej kombinovanej výroby a účinných systémov centralizovaného vykurovania a chladenia vykonaného v zmysle článku 14 Smernice. Tieto politiky sa budú týkať rovnako nových systémov účinného diaľkového vykurovania a chladenia ako aj existujúcich. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 24 navrhujeme v stanovisku SR doplniť, že prístup tretích strán, resp. povinný odber tepla z výroby z obnoviteľných zdrojov musí podliehať povoleniu zo strany držiteľa povolenia na distribúciu tepla, pričom musia byť splnené technické podmienky pripojenia na existujúcu sieť. Odôvodnenie: Dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov nesmie dôjsť k zhoršeniu energetickej účinnosti sústavy CZT ani k obmedzeniu súčasnej dodávky tepla z obnoviteľných zdrojov energie alebo zo zariadení na výrobu tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov nesmie dôjsť ani k zvýšeniu ceny tepla pre odberateľov zo systémov CZT, čo zabezpečí nákladovú efektívnosť výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie. V SR pritom už existuje vhodné riešenie v Zákone č. 657/2004 o tepelnej energetike (§ 21 Povinný odber tepla). Táto úprava sa v praxi plne osvedčila a pokiaľ má smernica ambíciu riešiť úpravu prístupu tepla o OZE do teplárenských sústav, tak odporúčame túto. Zároveň je potrebné zásadne odmietnuť možnosť prístupu tretích strán do teplárenských sústav v zmysle priamej dodávky tepla treťou stranou zákazníkom pripojeným na sústavu. Distribúciu a dodávku tepla nemožno prirovnať k distribúcii plynu alebo elektrickej energii. Takisto, v jednom meste (alebo rezidenčnej štvrti) môže systém CZT pozostávať z viacerých vzájomne neprepojených okruhov a praktické vykonanie požiadavky ustanovenia odseku 4 je nerealizovateľné. Uvedená požiadavka je úplne disproporčná vo vzťahu k sledovanému účelu. Prístup tretích strán, resp. povinný odber tepla z výroby z obnoviteľných zdrojov sa by sa nemal týkať účinných systémov CZT, ktoré už vo veľkej miere využívajú OZE, kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo odpadové teplo. ČŠ by mal byť flexibilný pri zavádzaní povinného odberu tepla z výroby z obnoviteľných zdrojov pri systémoch CZT, ktoré už investovali do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby elektriny a tepla (nie však na úroveň požadovanú definíciou pre účinné CZT uvedenú v čl.2 bode 41 smernice 2012/27/EÚ) nákladovo efektívnym spôsobom, rovnako ako pri systémoch CZT, ktoré majú potenciál dosiahnuť parametre účinného CZT v zmysle čl.2 bode 41 smernice 2012/27/EÚ identifikovaného v Komplexnom posúdení potenciálu na využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby a centralizovaného zásobovania teplom a chladom v súlade s čl.14 smernice 2012/27/EÚ. Povinný odber tepla v týchto prípadoch môže spôsobiť zhoršenie energetickej účinnosti existujúcich zdrojov v ktorých už OZE, VÚ KVET alebo odpadové teplo boli implementované. Rovnako môže spôsobiť aj zmarenie investícií do nich vložených v súlade z požiadavkami slovenskej aj európskej legislatívy (najmä na ekologizáciu a modernizáciu). Povinný výkup tepla zo zdrojov OZE by mal byť limitovaný dopytom po teple podľa aktuálnych klimatických podmienok. Ak výrobná kapacita novovybudovaných zdrojov na výrobu tepla z OZE bude spĺňať podmienky prednostného prístupu do systému CZT, vzhľadom na charakter dopytu po teple, ktorý závisí od aktuálneho počasia a počas roka sa výrazne mení, bude veľmi problematické spravodlivo určiť, ktoré zo zdrojov OZE budú v daný čas do sústavy CZT pripojené a ktoré nie. Môže sa vytvárať prostredie pre dumpingové ceny tepla, pre vznik kartelových dohôd alebo môže prísť aj k zmareniu investícií do týchto zdrojov, čo vzhľadom na cenu technológií na výrobu tepla pravdepodobne najviac postihne výrobcov vyrábajúcich teplo spôsobom KVET, kde sa využíva OZE (tých finančne najnáročnejších technológií), pretože nepríde k naplneniu nimi predpokladaných technických a finančných plánov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 20 navrhujeme stanovisko SR doplniť o podporu rozvoja systémov CZT, ktoré využívajú okrem OZE aj odpadové teplo a vysoko účinnú kombinovanú výrobu. Navrhujeme preto znenie odseku 3, článku 20 upraviť nasledovne : „Členské štáty na základe svojho posúdenia týkajúceho sa potreby vybudovať novú infraštruktúru diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v záujme dosiahnutia cieľa Únie uvedeného v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na biomasu, slnečnú a geotermálnu energiu, odpadové teplo a chlad a vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny“ Odôvodnenie: Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (2016/2058(INI): - Konštatuje, že existuje obrovský nevyužitý potenciál využívania odpadového tepla a systémov diaľkového vykurovania, a prebytočné teplo dostupné v Európe prevyšuje celkový dopyt po teple vo všetkých európskych budovách a prostredníctvom diaľkového vykurovania by sa mohlo dodať 50 % celkového požadovaného tepla v EÚ - Zdôrazňuje, aby priemysel v spolupráci s miestnymi orgánmi musí hrať dôležitú úlohu pri lepšom využívaní odpadového tepla a chladu - zdôrazňuje, že energetická náročnosť v odvetví budov predstavuje asi 40 % spotreby energie v EÚ a tretinu spotreby zemného plynu, a že v prípade urýchlenia obnovy budov by sa dala znížiť až o tri štvrtiny; poukazuje na to, že 85 % tejto spotreby energie sa využíva na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody, a že samotná modernizácia starých a neúčinných systémov vykurovania, vyššia miera využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, lepšie využívanie odpadového tepla prostredníctvom vysokoúčinných systémov diaľkového vykurovania, ako aj dôkladná obnova budov s kvalitnejšou tepelnou izoláciou, majú naďalej kľúčový význam pre zaistenie bezpečnejšieho a udržateľnejšieho prístupu k dodávke tepla - zdôrazňuje, že je potrebné podporovať priemyselné odvetvia, aby spolupracovali s vlastníkmi obytných alebo hospodárskych budov v ich blízkosti a aby sa delili o vyrobenú energiu a energetické potreby - zdôrazňuje, že začlenenie výroby, spotreby a opätovného používania odpadového chladu prináša environmentálne a hospodárske výhody a znižuje dopyt po primárnej energii na chladenie - vyzýva na využívanie odpadového tepla z existujúcich priemyselných podnikov na vykurovanie domácností. Zároveň je dôležitá súčinnosť medzi úsilím zvýšiť využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie a existujúcimi programami smernice 2012/27/EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 23 stanovisko SR k potrebe zachovania nezáväzného charakteru cieľa 1 % ročného zvyšovania podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia navrhujeme v tretej vete doplniť slová „a ekonomickú efektívnosť „,pričom stanovisko po doplnení bude znieť nasledovne: Slovensko zdôrazňuje potrebu zachovania nezáväzného charakteru cieľa 1 % ročného zvyšovania podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia. Stanovený cieľ v SR z dôvodu nastavenia konečnej spotreby tepla je len ťažko dosiahnuteľný. Povinnosť vyplývajúca z tohto ustanovenia ignoruje technickú uskutočniteľnosť a ekonomickú efektívnosť implementácie OZE do súčasných systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) v zastavaných územiach (napr. požiadavky na logistiku, spracovanie a skladovacie priestory v prípade biomasy). V odseku 1 vidíme rozpor v určovaní podielu obnoviteľnej energie . Odôvodnenie: Pokiaľ sa pri implementácii OZE v systémoch CZT neprihliada na vhodnosť ich využitia v existujúcich lokalitách, potom ich implementácia „za každú cenu“ prinesie neúmerné zvýšenie cien tepla a pozitíva zo spaľovania obnoviteľných zdrojov môžu byť vo veľkej miere aj negované (napr. ak sa biomasa musí dovážať z veľkých vzdialeností, tak sa zvyšuje náklad na dopravu paliva a zvyšujú sa aj emisie škodlivých látok uvoľňované z výfukov áut, ktoré palivo dopravujú), častokrát do blízkych centier a obývaných zón miest. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 24 v predkladanom stanovisku SR k flexibilite pri opatreniach zameraných na presadzovanie OZE v diaľkovom vykurovaní a chladení navrhujeme upraviť text nasledovne: Za slová „vrátane ekologizácie zdrojov doplniť text do zátvorky nasledovne (riziko zmrazenia a znehodnotenia už realizovaných investícií).... A doplniť text vo vete „Možnosť odpojenia by sa nemala týkať systémov CZT, ktoré už investovali do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby (nie však na úroveň požadovanú definíciou pre „účinné“ CZT) nákladovo efektívnym spôsobom, rovnako ako aj sústavy CZT, ktoré majú potenciál dosiahnuť parameter účinného CZT v zmysle definície podľa Smernice o energetickej efektívnosti identifikovaného v Komplexnom posúdení potenciálu na využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby a centralizovaného zásobovania teplom a chladom alebo systémov CZT na báze zemného plynu s vysokou celkovou účinnosťou sústavy CZT“ Odôvodnenie: Uvedené sa navrhuje doplniť, aby nedochádzalo v prípade odpojenia k zmareniu ani tých investícií, ktoré už boli vynaložené do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby , síce nie na úroveň požadovanú definíciou pre „účinné“ CZT), ale rovnako nákladovo efektívnym spôsobom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 24 navrhujeme požadovať plnú flexibilitu článku 24. Odôvodnenie: Pokiaľ výroba z OZE zdroja v budove nepokryje celkovú potrebu tepla a chladu v budove (v prípade odpojenia sa od systému CZT), doplnkový zdroj (zväčša na fosílne palivo) bude nutný ako záložný zdroj a na pokrytie špičkových potrieb. Duplicita zdrojov na výrobu tepla zvýši znečistenie ovzdušia v zastavaných územiach a emisie CO2. To bude mať ďalší následok zvýšenie nákladov pre odberateľov, ktorí zostanú pripojení na sústavu CZT (strata výhod z výroby vo veľkom a rozpočítavanie fixných nákladov na menší počet odberateľov) s následným rizikom straty udržateľnosti sústav CZT pre ďalšiu modernizáciu. V konečnom dôsledku sa energetická chudoba prehĺbi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 24 do stanoviska SR k Implementácii nízko uhlíkových technológií na sústavy CZT navrhujeme text doplniť nasledovne: “Implementácia nízko uhlíkových technológií na sústavy CZT je efektívnejší, nákladovo optimálny a sociálne únosný spôsob ako podpora individuálneho zásobovania budovy.” Odôvodnenie: Znižovanie dodávok tepla zo systémov CZT podporou odpájania sa jestvujúcich odberateľov z akýchkoľvek dôvodov znamená zvyšovanie cien tepla z existujúcich systémov CZT pre zostávajúcich odberateľov, môže viesť k prehlbovaniu energetickej chudoby týchto odberateľov a bude znamenať aj zmarené investície, ktoré v týchto systémoch už boli (veľakrát v nedávnej minulosti) vynaložené na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie spotreby primárnej energie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 21 navrhujeme doplniť nesúhlasné stanovisko SR v prvej odrážke na konci odseku slovami: „Zavedenie odmeny, dokonca vo výške, ktorá by odrážala trhovú výšku ceny elektriny, by súčasne mohlo viesť k špekulatívnemu správaniu takýchto spotrebiteľov, a to so zámerom podnikať s takto vyrobenou elektrickou energiou za neprimerane zvýhodnených podmienok oproti iným výrobcom.” Odôvodnenie: Odôvodnenie vyplýva z textu doplnenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Nesúhlasíme s navrhovaným textom stanoviska SR a text žiadame zmeniť nasledovne: „Slovensko vo všeobecnosti podporuje smerovanie EÚ zamerané na rozvoj pokročilých biopalív. Súčasne sme však toho názoru, že táto podpora, tak ako sa navrhuje, musí reálne zohľadňovať aktuálny stav komerčnej dostupnosti pokročilých palív, vrátane existujúcich a najbližšie plánovaných kapacít výroby pokročilých palív. Napriek tomu, že už smernica 1513/2009 obsahuje mechanizmy podpory výroby a používania pokročilých biopalív, v súčasnosti na trhu pretrváva výrazný nedostatok pokročilých biopalív. Konštatujeme, že na Slovensku existujú dva projekty na výrobu pokročilého biopaliva – celulózového bioetanolu, ktoré po ich realizácii zabezpečia biozložku do automobilového benzínu na roky 2020 až 2030. Podiel predaja automobilového benzínu na trhu pohonných hmôt na Slovensku je bohužiaľ len štvrtinový. Zatiaľ nie je pozitívny výhľad ani v najbližších rokoch v prípade pokročilých biozložiek pre primiešavanie do motorovej nafty, ktorá tvorí tri štvrtiny spotreby motorových palív na Slovensku. Je nevyhnutné zdôrazniť, že ciele stanovené v návrhu smernice pre dopravu, je možné splniť len za predpokladu, že na trhu bude dostupné adekvátne množstvo pokročilých biopalív pre celé portfólio motorových palív, a to z pohľadu požadovanej kvality, najmä čo sa týka úspor emisií skleníkových plynov ako aj z pohľadu celkových nákladov na ich nákup (najmä keď sa na podnet EÚ legislatívy enormne zvýši dopyt po pokročilých biopalivách v rámci celej EÚ od roku 2020). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Žiadame vypustiť tretí bod stanoviska SR – RED LINE týkajúci sa podielu biopalív 1. generácie (7%e) a súčasne žiadame do časti RED LINE doplniť nové dva body, ktoré znejú: „SR má výhradu k ustanoveniu trajektórie uvedenej v časti B v prílohe X, preto túto časť trajektórie požadujme znížiť tak, aby bola zohľadnená reálna situácia v oblasti výroby pokročilých biopalív. V prípade, že nebude priechodné zníženie trajektórie, Slovensko požaduje väčšiu flexibilitu a možnosť započítavať prínos pokročilých biopalív vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy. SR má výhradu k ustanoveniu trajektórie uvedenej v časti C v prílohe X, preto túto časť požadujeme vypustiť. V prípade, že nebude priechodné vypustenie časti C v prílohe X, Slovensko požaduje, aby sa do cieľa uvedeného v časti B v prílohe X a v časti C v prílohe X umožnilo započítanie prínosu pokročilých biopalív a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Nesúhlasíme s navrhovaným stanoviskom SR, keďže sme toho názoru, že biomasa určená na výrobu elektriny, tepla a chladu musí spĺňať tie isté kritériá trvalej udržateľnosti ako biomasa určená na výrobu pohonných látok. Na základe uvedeného žiadame v stanovisku SR uviesť text „Bez pripomienok“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Nesúhlasíme s navrhovaným znením stanoviska SR. Naopak žiadame zmeniť existujúci systém povinného vydávania záruk pôvodu na funkčný a nie ho rušiť. Zároveň nesúhlasíme, aby bol tento systém ustanovený na dobrovoľnej báze. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Beriem na vedomie, že materiál nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, ako aj skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné identifikovať reálnu výšku dopadov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať, okrem iného, aj syntetický plyn ako jasne definovaný zdroj energie a zrovnoprávniť poskytovanie finančnej podpory výroby syntetického plynu a bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie na úrovni podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Uvedené by malo byť zohľadnené v úprave článku 2 a článku 4 Návrhu novely Smernice. V článku 2 Návrhu novely Smernice sa zavádzajú viaceré nové definície pojmov. V súvislosti so zavádzaním nových pojmov navrhujeme, aby Slovenská republika v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice presadzovala aj také doplnenie, v zmysle ktorého by bol ako zdroj energie zadefinovaný pojem syntetický plyn ako„plyn vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.“ Takáto definícia môže byť uvedená samostatne ako súčasť článku 2 Návrhu novely Smernice alebo ako doplnenie slov „syntetický plyn“ v rámci písmena a) článku 2 Návrhu novely Smernice (a primerane zohľadnená v ďalšom texte Návrh novely Smernice). V súčasnosti platné znenie Smernice 2009/28/EC pritom už, aspoň čiastočne, obsahuje definíciu, v rámci ktorej by mohol byť definovaný aj syntetický plyn a to v článku 2 písmene u) avšak táto definícia sa vzťahujem len na obnoviteľné palivá. Technologický pokrok však v blízkej budúcnosti umožní, v procese elektrolýzy pri prebytkoch elektriny vyrobenej v slnečných alebo veterných elektrárňach, výrobu syntetického plynu za použitia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom takýto plyn by mal byť vzhľadom na jeho charakter považovaný za obnoviteľný zdroj energie a malo by sa s ním zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi energie. Podpora používania takto vyrobeného plynu bude mať nepochybne vplyv na rozšírenie technológií výroby takého plynu, a teda aj na zvýšenie predikovateľnostivýroby elektriny z ostatných obnoviteľných zdrojov (najmä slnečná energie a vietor)a tým aj k lepšiemu zapojeniu týchto zdrojov energie do systému energetiky a umožní zvýšiť mieru využívania týchto zdrojov a rýchlejšie dosiahnutie cieľov EÚ v tejto oblasti. Zároveň by Návrh novely Smernice mal okrem výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (článok 4) zabezpečiť aj možnosť finančnej podpory syntetického plynu alebo bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie. Syntetický plyn, ako aj bioplyn a ich výroba, sú začínajúcimi technológiami, s nespochybniteľne pozitívnym príspevkom k dosahovaniu cieľov Európskej únie čo sa týka znižovania emisií skleníkových plynov ako aj dosahovania určeného podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Preto by Slovenská republika mala vyvinúť snahu aby tieto technológie neboli diskriminované a bola im poskytovaná rovnaká podpora ako výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať v prípade využívania obnoviteľných zdrojov energie a biopalív, okrem ich prínosu k znižovaniu emisií skleníkových plynov aj ich vplyv na emisie ostatných znečisťujúcich látok, medzi inými pevných častíc PM10 a PM2,5. V nadväznosti na uvedené by Slovenská republika mala presadzovať, aby Návrh novely Smernice ako celok posudzoval jednotlivé obnoviteľné zdroje energie aj z pohľadu udržateľnosti a ich vplyvu na znečistenie životného prostredia a najmä ovzdušia.Tento prístup sa týka najmä biomasy. Podpora jednotlivých obnoviteľných zdrojov by nemala byť založená len na kritériu ich obnoviteľnosti a udržateľnosti z hľadiska dosiahnutých emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti najmä biomasa ako zdroj na výrobu elektriny, tepla a/alebo chladu je zdrojom, ku ktorého podpore by mali členské štáty pristupovať so zvýšenou opatrnosťou. Spaľovaním biomasy vzniká nemalé množstvo emisií skleníkových plynov, a navyše aj emisie nebezpečných tuhých znečisťujúcich látok. Ide najmä o malé pevné častice s priemerom 10 a 2,5 mikrogramov, ktorých veľkosť umožňuje, aby sa dostali do pľúc človeka vdýchnutím. Dlhodobé vystavenie sa vplyvu týchto častíc podľa Svetovej zdravotníckej organizácie OSN prispieva k vzniku kardiovaskulárnych a dýchacích ochorení. Merania stavu ovzdušia ukazujú, že práve úroveň emisií pevných častíc dosahuje neprípustné hodnoty (zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia odporúča v prípade častíc PM2,5 medznú hodnotu 10 mikrogramov na meter kubický, napríklad predpisy v Slovenskej republike povoľujú 25 mikrogramov na meter kubický do roku 2020 s následným poklesom na 20 mikrogramov na meter kubický). V nadväznosti na uvedené by teda Slovenská republika mala presadzovať také úpravy Návrhu novely Smernice, ktoré zabezpečia, že bude môcť byť podporený len taký zdroj energie alebo plynu z obnoviteľných zdrojov, ktorý dosahuje čo najnižšie hodnoty emisií všetkých znečisťujúcich látok, vrátane pevných častíc PM10 a PM2,5, nielen emisií skleníkových plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článkoch 26,27,28 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme zmenu nasledovného Stanoviska SR: „SR nepodporuje rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti na palivá z biomasy na úrovni EÚ . Zastávame názor, že vzhľadom na kvalitný manažment obhospodarovania lesov predstavujú kritériá trvalej udržateľnosti administratívnu záťaž a ďalšiu finančnú náročnosť pre národné autority a pre vlastníkov lesov. Preukazovanie týchto kritérií prevyšuje potenciálne benefity.“. Odôvodnenie: Ubúdanie lesov bolo nedávno identifikované ako jedna z troch najväčších výziev životného prostredia v SR (Inštitútom environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR, http://www.minzp.sk/files/iep/01_2017_tri-vyzvy_zivotneho_prostredia.pdf). Podľa uvedenej publikácie medzi rokmi 2001 a 2014 Slovensko stratilo skoro 6% lesného porastu a trend intenzity ťažby dreva sa za posledných 10 rokov výrazne zhoršil. Na základe uvedených skutočností, trváme na znení navrhnutom EK. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES doplniť stanovisko SR k Článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení v nasledovnom znení: „SR má výhradu k povinnosti zvýšiť podiel obnoviteľnej energie dodávanej na vykurovanie a chladenie najmenej o 1 percentuálny bod ročne, pretože ignoruje technickú uskutočniteľnosť jej implementácie.“. Odôvodnenie: Uvedená výhrada by mala byť uvedená v časti RED LINES, pretože stanovený cieľ je ťažko dosiahnuteľný a povinnosť vyplývajúca z tohto ustanovenia ignoruje technickú uskutočniteľnosť implementácie OZE do súčasných systémov centrálneho zásobovania teplom v zastavaných územiach. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článku 2, požadujeme doplniť nasledovné Stanovisko SR: „SR presadzuje doplnenie definície účinného centralizovaného zásobovania teplom pre potreby tejto smernice, pričom členské štáty by mali mať možnosť na národnej úrovni zadefinovať podmienky pre účinné CZT.“. Odôvodnenie: V záujme modernizácie a zvýšenia podielu systémov účinného vykurovania a chladenia by mali mať členské štáty možnosť zadefinovať podmienky účinného CZT, ktoré by rešpektovali národné podmienky, princíp ekonomickej efektívnosti a sociálny dopad na pripojených odberateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článku 2, požadujeme doplniť nasledovné Stanovisko SR: „SR nesúhlasí so zmenou definície biopaliva, ktorá nedefinuje aj plynné palivo určené pre dopravu a vyrobené z biomasy ako biopalivo.“. Odôvodnenie: Bioplyn určený pre dopravu by mal byť zadefinovaný touto smernicou ako biopalivo, pretože môže výrazne napomôcť plnenie cieľov smernice. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice pre proces udeľovania povolení pre projekty OZE. Odôvodnenie: Súčasná legislatíva SR je brzdou pre rozvoj OZE a umožňuje existenciu takých OZE, ktoré neplnia svoj účel a zohrávajú v tejto oblasti negatívnu úlohu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať navrhovaný text Smernice o povinnosti prehodnocovania podpory pre elektrinu z OZE každé 4 roky. Odôvodnenie: Po uplynutí 15 rokov podpory OZE zo zákona v SR, je nutné tieto zdroje naďalej podporovať a to aj prijatím priaznivejších pravidiel EÚ oproti legislatíve jednotlivých členských štátov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice a stanoviť povinnosť otvorenia podporných schém pre jednotlivé členské štáty, nakoľko pravidla EÚ sú priaznivejšie pre podporu OZE ako národná legislatíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice, t.j. stanovenie odmeny za elektrinu pre spotrebiteľov, ktorí dodávajú elektrinu do sústavy. Výrobcovia z OZE, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi by mali byť právne odlíšení od ostatných výrobcov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Odôvodnenie: Navrhované pravidlá sú jednoduché a nezaťažujú malé zdroje do 50 kW zložitou legislatívou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice a tento doplniť o text: "Za účelom kontroly nepriaznivých vplyvov na podporované objekty vytvoriť osobitný orgán, ktorý bude sledovať tvorbu legislatívy v oblasti podpory OZE a jej uplatňovanie v praxi v každom členskom štáte s možnosťou iniciovať konanie na postih členských štátov konajúcich v rozpore so Smernicou EÚ." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať, okrem iného, aj syntetický plyn ako jasne definovaný zdroj energie a zrovnoprávniť poskytovanie finančnej podpory výroby syntetického plynu a bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie na úrovni podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Uvedené by malo byť zohľadnené v úprave článku 2 a článku 4 Návrhu novely Smernice. V článku 2 Návrhu novely Smernice sa zavádzajú viaceré nové definície pojmov. V súvislosti so zavádzaním nových pojmov navrhujeme, aby Slovenská republika v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice presadzovala aj také doplnenie, v zmysle ktorého by bol ako zdroj energie zadefinovaný pojem syntetický plyn ako „plyn vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.“ Takáto definícia môže byť uvedená samostatne ako súčasť článku 2 Návrhu novely Smernice alebo ako doplnenie slov „syntetický plyn“ v rámci písmena a) článku 2 Návrhu novely Smernice (a primerane zohľadnená v ďalšom texte Návrh novely Smernice). V súčasnosti platné znenie Smernice 2009/28/EC pritom obsahuje definíciu, v rámci ktorej by mohol byť definovaný aj syntetický plyn, a to v článku 2 písmene u), avšak táto definícia sa vzťahujem len na obnoviteľné palivá pre dopravné účely, a teda nie je dostatočná na to, aby syntetický plyn bol uznaný ako obnoviteľný zdroj vo všeobecnosti. Technologický pokrok však v blízkej budúcnosti umožní, v procese elektrolýzy pri prebytkoch elektriny vyrobenej v slnečných alebo veterných elektrárňach, výrobu syntetického plynu za použitia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom takýto plyn by mal byť vzhľadom na jeho charakter považovaný za obnoviteľný zdroj energie a malo by sa s ním zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi energie. Podpora používania takto vyrobeného plynu bude mať nepochybne vplyv na rozšírenie technológií výroby takého plynu, a teda aj na zvýšenie predikovateľnosti výroby elektriny z ostatných obnoviteľných zdrojov (najmä slnečná energia a vietor), a tým prispeje aj k lepšiemu zapojeniu týchto zdrojov energie do systému energetiky a umožní zvýšiť mieru využívania týchto zdrojov a rýchlejšie dosiahnutie cieľov EÚ v tejto oblasti. Zároveň by Návrh novely Smernice mal okrem výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (článok 4) zabezpečiť aj možnosť finančnej podpory syntetického plynu alebo bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie. Syntetický plyn, ako aj bioplyn a ich výroba, sú začínajúcimi technológiami s nespochybniteľne pozitívnym príspevkom k dosahovaniu cieľov Európskej únie čo sa týka znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj dosahovania určeného podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Preto by Slovenská republika mala vyvinúť snahu, aby tieto technológie neboli diskriminované a bola im poskytovaná rovnaká podpora ako výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať navrhovaný text Smernice o záväznosti národných cieľov OZE. Odôvodnenie: Ak je cieľ EÚ na rok 2030 aspoň 27% podiel energie z obnoviteľných zdrojov, úroveň po roku 2021 by nemala klesnúť pod hranicu národných cieľov stanovených do roku 2020. Národné ciele by mali byť záväzné, čo zabezpečí okrem naplnenia cieľov EÚ aj právnu istotu výrobcov energie z OZE v jednotlivých členských štátoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Navrhujeme vypustenie stanoviska k článku 25 Návrhu novely Smernice ako aj súvisiaceho textu v treťom bode red lines. Odôvodnenie: Výhrada k obmedzovaniu podielu biopalív I. generácie by Slovenská republika nemala uplatňovať, nakoľko by takýto návrh nemotivoval subjekty k rozvoju biopalív II. generácie a hrozilo by riziko, že súčasný stav vo využívaní biopalív I. generácie zostane zachovaný. Chápeme snahu ministerstva o vytvorenie stabilného rámca pre už vykonané investície, avšak tento rámec by nemal zbytočne motivovať subjekty k ďalším investíciám do palív I. generácie a akákoľvek pozícia by mala smerovať k postupnému utlmeniu ich využívania a k využívaniu efektívnejších a environmentálne priaznivejších technológií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať v prípade využívania obnoviteľných zdrojov energie a biopalív, okrem ich prínosu k znižovaniu emisií skleníkových plynov, aj ich vplyv na emisie ostatných znečisťujúcich látok, medzi inými pevných častíc PM10 a PM2,5. V nadväznosti na uvedené by Slovenská republika mala presadzovať, aby Návrh novely Smernice ako celok posudzoval jednotlivé obnoviteľné zdroje energie aj z pohľadu udržateľnosti a ich vplyvu na znečistenie životného prostredia, najmä ovzdušia. Tento prístup sa týka najmä biomasy. Podpora jednotlivých obnoviteľných zdrojov by nemala byť založená len na kritériu ich obnoviteľnosti a udržateľnosti z hľadiska dosiahnutých emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti najmä biomasa ako zdroj na výrobu elektriny, tepla a/alebo chladu je zdrojom, ku ktorého podpore by mali členské štáty pristupovať so zvýšenou opatrnosťou. Spaľovaním biomasy vzniká nemalé množstvo emisií skleníkových plynov, a navyše aj emisie nebezpečných tuhých znečisťujúcich látok. Ide najmä o malé pevné častice s priemerom 10 a 2,5 mikrogramov, ktorých veľkosť umožňuje, aby sa dostali do pľúc človeka vdýchnutím. Dlhodobé vystavenie sa vplyvu týchto častíc podľa Svetovej zdravotníckej organizácie OSN prispieva k vzniku kardiovaskulárnych a dýchacích ochorení. Merania stavu ovzdušia ukazujú, že práve úroveň emisií pevných častíc dosahuje neprípustné hodnoty (zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia odporúča v prípade častíc PM2,5 medznú hodnotu 10 mikrogramov na meter kubický, napríklad predpisy v Slovenskej republike povoľujú 25 mikrogramov na meter kubický do roku 2020 s následným poklesom na 20 mikrogramov na meter kubický). V nadväznosti na uvedené by teda Slovenská republika mala presadzovať také úpravy Návrhu novely Smernice, ktoré zabezpečia, že bude môcť byť podporený len taký zdroj energie alebo plynu z obnoviteľných zdrojov, ktorý dosahuje čo najnižšie hodnoty emisií všetkých znečisťujúcich látok, vrátane pevných častíc PM10 a PM2,5, nielen emisií skleníkových plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Navrhujeme, aby si SR uplatnila výhradu uplatňovaniu trajektórie stanovenej v časti C prílohy X. v rámci článku 25 Návrhu novely Smernice. Podľa Návrhu novely Smernice by s účinnosťou od 1. januára 2021 členské štáty mali vyžadovať od dodávateľov palív, aby zahrnuli minimálny podiel energie z moderných biopalív, iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín, uvedených v prílohe IX, z kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, z fosílnych palív vyrobených z odpadu a elektriny z obnoviteľných zdrojov do celkového množstva motorových palív, ktoré dodávajú na spotrebu alebo používanie na trh v priebehu kalendárneho roka. Minimálny podiel by sa v roku 2021 mal rovnať aspoň 1,5% a do roku 2030 by sa mal zvýšiť minimálne na 6,8% podľa trajektórie stanovenej v časti B prílohy X. Navrhujeme vypustiť nasledovnú vetu z ustanovenia článku 25 odsek 1 druhý pododsek „V rámci tohto celkového podielu musí podiel moderných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v časti A prílohy IX predstavovať k 1. januáru 2021 aspoň 0,5% motorových palív dodávaných na spotrebu alebo používanie na trh, a do roku 2030 sa musí zvýšiť na minimálne 3,6 %, podľa trajektórie stanovenej v časti C prílohy X.“ Nesúhlasíme s navrhovaným znením a považujeme plnenie podľa trajektórie podľa časti B v prílohe X za dostatočné pre splnenie účelu Smernice. Trajektória C nespravodlivo preferuje technológie uvedené v časti A prílohy IX, pričom trajektória B umožňuje splniť cieľ viacerými možnosťami. Alternatívne by Slovenská republika mala presadzovať, aby trajektória C zostala ako nezáväzný dobrovoľný cieľ. Preto navrhujeme, aby sa v rámci celkového podielu podiel moderných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v časti A prílohy IX k 1. januáru 2021 stanovil vo výške aspoň 0,5% motorových palív dodávaných na spotrebu alebo používanie na trh, a do roku 2030 vo výške 3,6 %, podľa trajektórie stanovenej v časti C prílohy X, iba ako odporúčanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) V treťom odseku za slovo "optimálny"doplniť slová "a sociálne únosný". Odvôvodnenie: Znižovanie dodávok tepla zo systémov CZT podporou odpájania sa jestvujúcich odberateľov z akýchkoľvek dôvodov znamená zvyšovanie cien tepla z existujúcich systémov CZT pre zostávajúcich odberateľov a zmarené investície, ktoré v týchto systémoch už boli (veľakrát v nedávnej minulosti) vynaložené na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie spotreby primárnej energie. Navrhujeme doplniť nové odseky: "• Prístup tretích strán, resp. povinný odber tepla z výroby z obnoviteľných zdrojov sa by sa nemal týkať účinných systémov CZT, ktoré už vo veľkej miere využívajú OZE, kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo odpadové teplo . ČŠ by mal byť flexibilný pri zavádzaní povinného odberu tepla z výroby z obnoviteľných zdrojov pri systémoch CZT, ktoré už investovali do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby elektriny a tepla (nie však na úroveň požadovanú definíciou pre účinné CZT uvedenú v čl.2 bode 41 smernice 2012/27/EÚ) nákladovo efektívnym spôsobom, rovnako ako pri systémoch CZT, ktoré majú potenciál dosiahnuť parametre účinného CZT v zmysle čl.2 bode 41 smernice 2012/27/EÚ identifikovaného v Komplexnom posúdení potenciálu na využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby a centralizovaného zásobovania teplom a chladom v súlade s čl.14 smernice 2012/27/EÚ. Povinný odber tepla v týchto prípadoch môže spôsobiť zhoršenie energetickej účinnosti existujúcich zdrojov v ktorých už OZE, VÚ KVET alebo odpadové teplo boli implementované. Rovnako ako aj zmarenie investícií do nich vložených v súlade z požiadavkami slovenskej aj európskej legislatívy. Povinný výkup tepla zo zdrojov OZE by mal byť limitovaný dopytom po teple podľa aktuálnych klimatických podmienok. • Ak výrobná kapacita novovybudovaných zdrojov na výrobu tepla z OZE bude spĺňať podmienky prednostného prístupu do systému CZT, vzhľadom na charakter dopytu po teple, ktorý závisí od aktuálneho počasia, bude veľmi problematické spravodlivo určiť, ktoré zo zdrojov OZE budú v daný čas do sústavy CZT pripojené a ktoré nie. Môže sa vytvárať prostredie pre dumpingové ceny tepla, pre vznik kartelových dohôd alebo môže prísť aj k zmareniu investícií do týchto zdrojov, čo vzhľadom na cenu technológií na výrobu tepla pravdepodobne najviac postihne výrobcov vyrábajúcich teplo spôsobom KVET, kde sa využíva OZE." Odôvodnenie: Dopyt po teple je vysoko závislý na klimatických podmienkach. Pokiaľ viacero výrobcov tepla – tretích strán -bude mať právo na prednostný prístup do systému CZT a spolu ich tepelný výkon prekročí potrebu dodávky tepla v mimovykurovacej sezóne, môže prísť k situácii, keď sa ročné očakávania týchto výrobcov s prednostným prístupom v dodávke tepla do systému CZT nenaplnia ani v množstve dodaného tepla, ani v ekonomických návratnostiach investičných projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) V prvom odseku za slovo "uskutočniteľnosť" doplniť slová "a ekonomickú efektívnosť". Odôvodnenie: Pokiaľ sa pri implementácii OZE v systémoch CZT neprihliada na vhodnosť ich využitia v existujúcich lokalitách, potom ich implementácia „za každú cenu“ prinesie neúmerné zvýšenie cien tepla a pozitíva zo spaľovania obnoviteľných zdrojov môžu byť vo veľkej miere aj negované (napr. ak sa biomasa musí dovážať z veľkých vzdialeností, tak sa zvyšuje náklad na dopravu paliva a zvyšujú sa aj emisie škodlivých látok uvoľňované z výfukov áut, ktoré palivo dopravujú,). Častokrát do blízkych centier a obývaných zón miest. V druhom odseku za slovo OZE doplniť slová "kombinovanú výrobu elektriny a tepla." Odôvodnenie: Účinné systémy CZT sú definované v súlade s čl.2 bod 41 smernice 2012/27/EÚ ako: „účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“ je systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom, ktorý využíva aspoň 50 % energie z obnoviteľných zdrojov, 50 % odpadového tepla, 75 % tepla z kombinovanej výroby alebo 50 % kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov.“ Súčinnosť medzi úsilím zvýšiť využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie a existujúcimi programami smernice 2012/27/EÚ je dôležitá aj podľa bodu (60) preambuly smernice o podpore OZE." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) v prvom odseku za slovo "CZT" doplniť text " v zmysle definície v smernici 2012/27/EÚ, pretože podľa bodu (60) preambuly smernice je dôležitá súčinnosť medzi úsilím zvýšiť využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie a existujúcimi programami smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti." Zároveň doplniť nový odsek "• Slovensko nesúhlasí s tým, aby pre decentralizované zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov boli vytvorené zjednodušené a menej náročné schvaľovacie postupy vrátane jednoduchého oznámenia, nakoľko pravidlá majú byť objektívne, transparentné, primerané a rovnaké pre všetkých žiadateľov. " V poslednom odseku na konci doplniť text "Potenciál systémov CZT v dekarbonizácii a v konkurencieschopnosti pri zabezpečení vykurovania a chladenia je nespochybniteľný aj podľa prijatej Stratégie vykurovania a chladenia a je tiež jedným z nástrojov smernice 2012/27/EÚ na zvýšenie energetickej efektívnosti. Primárne využitie energie, a tým aj znižovanie emisií skleníkových plynov, je jednoznačne efektívnejšie pri systémoch CZT využívajúcich na časť dodávok tepla na vykurovanie aj kombinovanú výrobu elektriny a tepla v porovnaní s oddelenými zdrojmi (elektrárňami a výhrevňami) vyrábajúcimi rovnaké množstvo elektriny a tepla." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) pri ponechaní odmien, zabrániť zneužívaniu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V článku 23 v predkladanom znení stanoviska SR navrhujeme upraviť text nasledovne: „Slovensko zastáva názor, že oblasť zvyšovania podielu OZE v dodávkach pre vykurovanie by mala byť v súlade s ustanoveniami Smernice o energetickej efektívnosti (článok 14). Povinnosť zvyšovania podielu OZE v dodávkach pre vykurovanie a chladenie by sa nemala týkať účinných systémov CZT, ktoré už vo veľkej miere využívajú OZE, kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo odpadové teplo alebo systémov CZT na báze zemného plynu s vysokou celkovou účinnosťou sústavy CZT, vzhľadom k tomu že spomedzi fosílnych palív má zemný plyn najlepší pomer energetického obsahu vo vzťahu k tvorbe emisií CO2. Implementácia OZE môže spôsobiť zhoršenie energetickej účinnosti ich prevádzky alebo môžu existovať technické prekážky pre implementáciu OZE do týchto sústav CZT”. Odôvodnenie: Účinné systémy CZT sú definované v súlade s čl.2 bod 41 smernice 2012/27/EÚ ako: „účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“ je systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom, ktorý využíva aspoň 50 % energie z obnoviteľných zdrojov, 50 % odpadového tepla, 75 % tepla z kombinovanej výroby alebo 50 % kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov.“ Súčinnosť medzi úsilím zvýšiť využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie a existujúcimi programami smernice 2012/27/EÚ je dôležitá aj podľa bodu (60) preambuly smernice o podpore OZE. Povinnosť ustanovená článkom 23 by nemala ohroziť už realizované investície na systémoch diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré zabezpečili zvýšenie podielu OZE alebo kombinovanej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom. V každom členskom štáte je systém podpory OZE a VÚ KVET nastavený rozdielne, v krajinách, ktoré využili mechanizmus garantovaných výkupných cien, tieto ceny (feed-in-tariffs) nie sú jednotné, rovnako ako nie sú jednotné podmienky cenovej regulácie v oblasti tepelnej energetiky. Preto mnohé systémy CZT na Slovensku investovali do zvýšenia podielu OZE a VÚKVET, nie vždy však do úrovne požadovanej Smernicou o energetickej efektívnosti (definícia „systému účinného diaľkového vykurovania a chladenia“ článok 2 (41). Napriek tomu zabezpečili efektívnejšie využitie primárneho paliva (v prípade VÚ KVET) alebo diverzifikáciu palivovej základne prostredníctvom OZE. Vyššie uvedené platí aj pre systémy CZT, ktoré majú potenciál do budúcna zvýšiť podiel VÚ KVET alebo OZE nákladovo-efektívnym spôsobom. Ich potenciál bol identifikovaný Komplexným posúdením potenciálu na využitie VÚ KVET a CZT vypracovaným v zmysle článku 14 Smernice o energetickej efektívnosti. Takisto systémy CZT založené na zemnom plyne, ktoré v minulosti, a naďalej kontinuálne investujú do zvyšovania účinnosti výroby tepla a využívajú na výrobu moderné, ekologické, vysoko úsporné technológie výroby tepla (napr. kondenzačnú techniku s využitím odpadového tepla spalín) predstavujú pre husto obývané územia z pohľadu ochrany a kvality ovzdušia vysoko priaznivú formu výroby a dodávky tepla. Na Slovensku je vybudovaná silná plynárenská infraštruktúra, SR patrí medzi najplynofikovanejšie krajiny v Európe, pričom dnes je plynofikovaných takmer 80% miest a obcí. Zemný plyn má dnes nezastupiteľné miesto našom v energetickom mixe. Možno ho považovať za jedinečné palivo aj vďaka tomu, že spomedzi fosílnych palív má najlepší pomer energetického obsahu vo vzťahu k tvorbe emisií CO2. Pre systémy CZT založené na zemnom plyne, ktoré majú vysokú celkovú účinnosť výroby ( > 90-95%), by implementácia OZE predstavovala riziko zníženia účinnosti výroby. Slovenská republika by mala preto v záujme zachovania využívania súčasnej energetickej infraštruktúry (plynovej aj CZT), v záujme ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľov a nákladov spotrebiteľov na teplo uznať systémom CZT a zemnému plynu ako ekologickému palivu významné miesto v energetike aj naďalej. Nejednoznačnosť, ktorú prináša návrh EK v podobe revidovanej Smernice o podpore OZE (články 23 a 24) zneisťuje investície do ďalšieho rozvoja, či už plynárenskej infraštruktúry alebo zdrojov na výrobu energie a systémov CZT na báze zemného plynu. Významné prostriedky už boli investované do ich modernizácie, zvyšovania energetickej efektívnosti, ekologizácie a takisto do zvyšovania podielu kombinovanej výroby. Sektor plynárenstva preto potrebuje pozitívne signály a podporu, aby sa doň mohlo aj naďalej na Slovensku investovať. V opačnom prípade sa zníži odber tepla zo súčasných systémov diaľkového vykurovania a chladenia čo ohrozí ich udržateľnosť. Zároveň by absolútne plnenie povinností článku 23 bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti spôsobí výrazné zvýšenie cien tepla pre odberateľov. Navyše možnosť implementovať OZE na systémy CZT v husto zastavaných územiach je obmedzená aj z technického hľadiska. Biomasa predstavuje nároky na logistiku (dopravu, manipuláciu, skladovanie, prípravu paliva), ktoré nie je možné (a ani vhodné z pohľadu dopadu na kvalitu života obyvateľov) v akomkoľvek prostredí zabezpečiť. Rovnako zavádzanie využitia tepelných čerpadiel, solárnych panelov má svoje technické obmedzenia, s ktorými sa pri budovaní sídlisk a obcí v minulosti nepočítalo, resp. nepredstavujú taký potenciál ako vyžadujú parametre nastavené v definícii „účinného systému diaľkového vykurovania a chladenia“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) V prvom rade uvádzame, že nesúhlasíme s tvrdením, že národné ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) majú mať nezáväzný charakter. Takéto tvrdenie je veľmi nebezpečné najmä z pohľadu zabezpečenia celkového európskeho cieľa OZE vo výške 27 % v roku 2030. Je totiž potrebné zabezpečiť plnenie národných cieľov OZE za účelom splnenia celkového cieľa na úrovni EÚ. Vzhľadom na to nemožno ani súhlasiť s návrhom Slovenskej republiky („SR“), aby sa nenotifikovali ciele v Národných energetických a klimatických plánoch a aby boli nezáväzné a indikatívne. V takom prípade predsa nebude možné plnenie celkového cieľa OZE na úrovni EÚ zabezpečiť. Členské štáty by sa v tejto súvislosti nemali zbavovať zodpovednosti, ba čo viac, mali by sa snažiť o to, aby tieto národné ciele boli záväzné, aby sa zabezpečilo ich plnenie v každom členskom štáte a nedochádzalo ku špekulatívnym konaniam v niektorých členských štátoch, ktoré sa im pri nezáväznosti národných cieľov umožní. Je všeobecne známe, že ochrana životného prostredia a rozvoj a používanie OZE zabezpečujúce energetickú nezávislosť si vyžadujú systematické opatrenia a určitú podporu. Sú však kľúčové pre zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva a energetickej stability. Vzhľadom na to by sa členské štáty nemali tejto zodpovednosti vyhýbať, nakoľko taká možnosť povedie k javu, ktorý je označovaný ako „race to the bottom“, a teda všetky členské štáty sa budú vyhýbať plneniu týchto povinností s účelom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v podobe čo najmenších požiadaviek na príslušných operátorov v oblasti používania OZE. Preto apelujeme, aby SR zmenila svoje stanovisko v súvislosti s nezáväznosťou národných cieľov pre OZE tak, aby každý členský štát bol povinný zabezpečiť svoj príspevok OZE k celkovému cieľu OZE v EÚ. V súvislosti s názorom SR, že členské štáty nemôžu byť sankcionované za to, ak plnia klimatické ciele iným spôsobom ako používaním OZE uvádzame, že cieľom smernice o podpore OZE je nielen zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj podpora používania OZE ako alternatívy k fosílnej energii a zabezpečenie energetickej nezávislosti a stability. To sa však nedá dosiahnuť iným spôsobom, ako zabezpečením výroby a používania OZE v EÚ. Vzhľadom na to je potrebné toto plnenie na úrovni členských štátov zabezpečiť. K cieľom stanoveným v návrhu smernice zároveň uvádzame, že pri absencii samostatného cieľa pre OZE v doprave na úrovni EÚ je ohrozený už v súčasnosti dosiahnutý podiel OZE v doprave. Nemožno totiž vylúčiť, že niektoré členské štáty si stanovia nízke ciele pre dopravu (aj pod rizikom nesplnenia príspevku OZE na celkovej spotrebe, nakoľko s návrhu Regulation on the Governance of Energy Union nie je zrejmé, presne aké následky v takom prípade hrozia) a dôjde k zmareniu už dosiahnutých podielov OZE a emisných úspor v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Súhlasíme so stanoviskom SR, že cieľ ročného zvyšovania podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia by mal byť zachovaný nanajvýš v nezáväznej podobe. Povinné podiely zvyšovania OZE v sektore vykurovania a chladenia nepovažujeme za efektívne. Ako totiž SR uvádza, takýto cieľ je z dôvodu nastavenia konečnej spotreby tepla ťažko dosiahnuteľný a možno očakávať, že snahy o jeho splnenie by nepochybne viedli k zvyšovaniu cien energie pre konečných spotrebiteľov. K článku 25 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov energie do odvetvia dopravy K stanovisku SR ohľadom dvojnásobného započítavania si dovoľujeme uviesť, že dvojnásobné započítavanie nedáva z dôvodu vypustenia samostatného cieľa pre OZE v doprave žiadny zmysel. Totiž dnes môže v zmysle účinného znenia smernice 2009/28/ES členský štát použiť dvojnásobné započítavanie len na účely preukazovania plnenia cieľa 10 % OZE v doprave v roku 2020. Pri absencii tohto cieľa nie je teda možné dvojnásobné započítavanie použiť, keďže sa má sledovať príspevok jednotlivých členských štátov k OZE na konečnej spotrebe, na ktorého plnenie už dnes nie je dvojnásobné započítavanie možné. Podľa návrhu smernice je totiž na členskom štáte, ako do jednotlivých sektorov toto plnenie rozloží. Vzhľadom na to nedáva dvojnásobné započítavanie pri takto navrhovanej úprave zmysel. Na druhej strane rozumieme obavám SR z nesplnenia podielu OZE na konečnej spotrebe v prípade zachovania navrhovaného znižovania stropu pre biopalivá I. generácie. Vzhľadom na to uvádzame, že je nevyhnutné zabezpečiť zmenu úpravy v tejto súvislosti v legislatívnom procese. K názoru SR ohľadom obmedzovania použitia surovín v časti B prílohy IX uvádzame, že podľa našich informácií bol limit stanovený s cieľom obmedzenia dovozu týchto odpadových surovín do EÚ za účelom výroby biopalív so zvýhodneným statusom. Nakoľko súhlasíme s tým, že cieľom právnej úpravy by nemalo byť motivovať k dovozu odpadu z tretích krajín, ale k spracovaniu odpadu, ktorý vzniká v EÚ, s určitou limitáciou v tomto smere súhlasíme. Limit by mal však zohľadňovať skutočnosť vo väčšej miere možnosti využitia takýchto surovín v južných častiach EÚ, ako aj zefektívňovanie zberu týchto surovín. Preto navrhujeme limit zvýšiť na 2,5 %. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) V súvislosti so stanoviskom SR k obmedzovaniu biopalív I. generácie uvádzame, že v plnom rozsahu súhlasíme a podporujeme stanovisko SR. Je totiž nesporné, že kapacity na výrobu II. generácie biopalív sú v súčasnosti nedostatočné a ich výstavba a zabezpečenie objektívne potrebuje čas. Je preto potrebné ponechať členským štátom možnosť plniť ciele v oblasti OZE prostredníctvom biopalív I. generácie, a to až do výšky súčasného stropu 7 %. Taktiež zdieľame postoj SR k pokročilým biopalivám. V tejto súvislosti však uvádzame, že nesúhlasíme s postojom k dopĺňaniu surovín do prílohy IX, časť B. Príloha IX, časť B totiž nestanovuje zoznam pokročilých biopalív, a preto nezabezpečuje dostupnosť surovín na ich výrobu, ako SR nesprávne vo svojom stanovisku uvádza. Navyše, do prílohy IX, časť B bola doplnená melasa, ktorá je v súčasnosti surovinou na výrobu bioetanolu I. generácie. Melasa má niekoľko desaťročí množstvo iných využití, napr. ako krmivo, či potravina. Vzhľadom na to jej zaradenie do zoznamu odpadových surovín nie je legitímne a je v rozpore s účelom celej úpravy smerujúcej k udeleniu zvýhodneného statusu biopalivám, ktoré nie sú vyrobené zo surovín s využitím v potravinárstve a krmivárstve. Vzhľadom na to žiadame SR, aby v tejto súvislosti prehodnotila svoj postoj a vyjadrila jasný nesúhlas so zaradením melasy do prílohy IX, časť B. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) V súvislosti s navrhovanou transpozičnou lehotou upozorňujeme, že súčasná smernica 2009/28/ES stanovuje ciele a povinnosti do roku 2020. Je preto v záujme zachovania kontinuity a právnej istoty všetkých dotknutých subjektov, aby transpozičná lehota na úpravu týchto povinností a cieľov pre obdobie po roku 2020 uplynula ešte pred skončením roka 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES doplniť stanovisko SR k Článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení v nasledovnom znení: „SR má výhradu k povinnosti zvýšiť podiel obnoviteľnej energie dodávanej na vykurovanie a chladenie najmenej o 1 percentuálny bod ročne, pretože ignoruje technickú uskutočniteľnosť jej implementácie.“. Odôvodnenie: Uvedená výhrada by mala byť uvedená v časti RED LINES, pretože stanovený cieľ je ťažko dosiahnuteľný a povinnosť vyplývajúca z tohto ustanovenia ignoruje technickú uskutočniteľnosť implementácie OZE do súčasných systémov centrálneho zásobovania teplom v zastavaných územiach. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Žiadame vypustiť tretí bod stanoviska SR – RED LINE týkajúci sa podielu biopalív 1. generácie (7%e) keďže nerieši požiadavky na plnenie cieľov do roku 2030 a súčasne žiadame do časti RED LINE doplniť nové tri body, ktoré znejú: „SR má výhradu k ustanoveniu trajektórie uvedenej v časti B v prílohe X, preto túto časť trajektórie požadujme znížiť tak, aby bola zohľadnená reálna situácia v oblasti výroby pokročilých biopalív. V prípade, že nebude priechodné zníženie trajektórie, Slovensko požaduje väčšiu flexibilitu a možnosť započítavať prínos pokročilých biopalív vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy. SR má výhradu k ustanoveniu trajektórie uvedenej v časti C v prílohe X, preto túto časť požadujeme vypustiť. V prípade, že nebude priechodné vypustenie časti C v prílohe X, Slovensko požaduje, aby sa do cieľa uvedeného v časti B v prílohe X a v časti C v prílohe X umožnilo započítanie prínosu pokročilých biopalív a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy.“. Bez pokračovania politiky dvojnásobného započítavania energetického podielu pokročilých biopalív a metylesterov vyrobených z odpadu a zachovania viacnásobného započítavania elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a použitej v cestnej doprave tak ako to je nastavené od roku 2009, navrhované ciele pre roky 2030 nebudú splniteľné pre podnikateľské subjekty zodpovedné za ich plnenie, t.j. ktoré uvádzajú motorové palivá do daňového voľného obehu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V súvislosti s navrhovanou transpozičnou lehotou upozorňujeme, že súčasná smernica 2009/28/ES stanovuje ciele a povinnosti do roku 2020. Je preto v záujme zachovania kontinuity a právnej istoty všetkých dotknutých subjektov, aby transpozičná lehota na úpravu týchto povinností a cieľov pre obdobie po roku 2020 uplynula ešte pred skončením roka 2020 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Nesúhlasíme s navrhovaným stanoviskom SR, keďže sme toho názoru, že biomasa určená na výrobu elektriny, tepla a chladu musí spĺňať tie isté kritériá trvalej udržateľnosti ako biomasa určená na výrobu pohonných látok. Na základe uvedeného žiadame v stanovisku SR uviesť text „Bez pripomienok“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V článku 23 v predkladanom znení stanoviska SR navrhujeme upraviť text nasledovne: „Slovensko zastáva názor, že oblasť zvyšovania podielu OZE v dodávkach pre vykurovanie by mala byť v súlade s ustanoveniami Smernice o energetickej efektívnosti (článok 14). Povinnosť zvyšovania podielu OZE v dodávkach pre vykurovanie a chladenie by sa nemala týkať účinných systémov CZT, ktoré už vo veľkej miere využívajú OZE, kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo odpadové teplo alebo systémov CZT na báze zemného plynu s vysokou celkovou účinnosťou sústavy CZT, vzhľadom k tomu že spomedzi fosílnych palív má zemný plyn najlepší pomer energetického obsahu vo vzťahu k tvorbe emisií CO2. Implementácia OZE môže spôsobiť zhoršenie energetickej účinnosti ich prevádzky alebo môžu existovať technické prekážky pre implementáciu OZE do týchto sústav CZT”. Odôvodnenie: Povinnosť ustanovená článkom 23 by nemala ohroziť už realizované investície na systémoch diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré zabezpečili zvýšenie podielu OZE alebo kombinovanej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom. V každom členskom štáte je systém podpory OZE a VÚ KVET nastavený rozdielne, v krajinách, ktoré využili mechanizmus garantovaných výkupných cien, tieto ceny (feed-in-tariffs) nie sú jednotné, rovnako ako nie sú jednotné podmienky cenovej regulácie v oblasti tepelnej energetiky. Preto mnohé systémy CZT na Slovensku investovali do zvýšenia podielu OZE a VÚKVET, nie vždy však do úrovne požadovanej Smernicou o energetickej efektívnosti (definícia „systému účinného diaľkového vykurovania a chladenia“ článok 2 (41). Napriek tomu zabezpečili efektívnejšie využitie primárneho paliva (v prípade VÚ KVET) alebo diverzifikáciu palivovej základne prostredníctvom OZE. Vyššie uvedené platí aj pre systémy CZT, ktoré majú potenciál do budúcna zvýšiť podiel VÚ KVET alebo OZE nákladovo-efektívnym spôsobom. Ich potenciál bol identifikovaný Komplexným posúdením potenciálu na využitie VÚ KVET a CZT vypracovaným v zmysle článku 14 Smernice o energetickej efektívnosti. Takisto systémy CZT založené na zemnom plyne, ktoré v minulosti, a naďalej kontinuálne investujú do zvyšovania účinnosti výroby tepla a využívajú na výrobu moderné, ekologické, vysoko úsporné technológie výroby tepla (napr. kondenzačnú techniku s využitím odpadového tepla spalín) predstavujú pre husto obývané územia z pohľadu ochrany a kvality ovzdušia vysoko priaznivú formu výroby a dodávky tepla. Na Slovensku je vybudovaná silná plynárenská infraštruktúra, SR patrí medzi najplynofikovanejšie krajiny v Európe, pričom dnes je plynofikovaných takmer 80% miest a obcí. Zemný plyn má dnes nezastupiteľné miesto našom v energetickom mixe. Možno ho považovať za jedinečné palivo aj vďaka tomu, že spomedzi fosílnych palív má najlepší pomer energetického obsahu vo vzťahu k tvorbe emisií CO2. Pre systémy CZT založené na zemnom plyne, ktoré majú vysokú celkovú účinnosť výroby ( > 90-95%), by implementácia OZE predstavovala riziko zníženia účinnosti výroby. Slovenská republika by mala preto v záujme zachovania využívania súčasnej energetickej infraštruktúry (plynovej aj CZT), v záujme ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľov a nákladov spotrebiteľov na teplo uznať systémom CZT a zemnému plynu ako ekologickému palivu významné miesto v energetike aj naďalej. Nejednoznačnosť, ktorú prináša návrh EK v podobe revidovanej Smernice o podpore OZE (články 23 a 24) zneisťuje investície do ďalšieho rozvoja, či už plynárenskej infraštruktúry alebo zdrojov na výrobu energie a systémov CZT na báze zemného plynu. Významné prostriedky už boli investované do ich modernizácie, zvyšovania energetickej efektívnosti, ekologizácie a takisto do zvyšovania podielu kombinovanej výroby. Sektor plynárenstva preto potrebuje pozitívne signály a podporu, aby sa doň mohlo aj naďalej na Slovensku investovať. V opačnom prípade sa zníži odber tepla zo súčasných systémov diaľkového vykurovania a chladenia čo ohrozí ich udržateľnosť. Zároveň by absolútne plnenie povinností článku 23 bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti spôsobí výrazné zvýšenie cien tepla pre odberateľov. Navyše možnosť implementovať OZE na systémy CZT v husto zastavaných územiach je obmedzená aj z technického hľadiska. Biomasa predstavuje nároky na logistiku (dopravu, manipuláciu, skladovanie, prípravu paliva), ktoré nie je možné (a ani vhodné z pohľadu dopadu na kvalitu života obyvateľov) v akomkoľvek prostredí zabezpečiť. Rovnako zavádzanie využitia tepelných čerpadiel, solárnych panelov má svoje technické obmedzenia, s ktorými sa pri budovaní sídlisk a obcí v minulosti nepočítalo, resp. nepredstavujú taký potenciál ako vyžadujú parametre nastavené v definícii „účinného systému diaľkového vykurovania a chladenia“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Žiadame vypustiť druhý bod stanoviska SR týkajúci sa podielu biopalív 1. generácie (7%e) a druhý a tretí bod žiadame zmeniť nasledovne: „Ako problematické vidíme aj plnenie trajektórie podľa časti B v prílohe X, preto túto časť trajektórie požadujme znížiť tak, aby bola zohľadnená reálna situácia v oblasti výroby pokročilých biopalív. V prípade, že nebude priechodné zníženie trajektórie, Slovensko požaduje väčšiu flexibilitu a možnosť započítavať prínos pokročilých biopalív vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy tak ako to je nastavené v súčasnej smernici o OZE. Za veľmi problematické považujeme aj plnenie trajektórie podľa časti C v prílohe X, preto túto časť požadujeme vypustiť. V prípade, že nebude priechodné vypustenie časti C v prílohe X, Slovensko požaduje, aby sa do cieľa uvedeného v časti B v prílohe X a v časti C v prílohe X umožnilo započítanie prínosu pokročilých biopalív a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy tak ako to je nastavené v súčasnej smernici o OZE. Nesúhlasíme s obmedzovaním použitia surovín uvedených v časti B prílohy IX (limit 1,7%) a naopak žiadame zachovať dvojnásobné započítavanie do plnenia energetického obsahu pokročilých biopalív, pretože sa obávame reálneho nedostatku pokročilých biopalív, ktoré možno použiť na primiešavanie do motorovej nafty.“. Bez pokračovania politiky dvojnásobného započítavania energetického podielu pokročilých biopalív a metylesterov vyrobených z odpadu a zachovania viacnásobného započítavania elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a použitej v cestnej doprave tak ako to je nastavené od roku 2009, navrhované ciele pre roky 2030 nebudú splniteľné Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článkoch 26,27,28 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme zmenu nasledovného Stanoviska SR: „SR nepodporuje rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti na palivá z biomasy na úrovni EÚ . Zastávame názor, že vzhľadom na kvalitný manažment obhospodarovania lesov predstavujú kritériá trvalej udržateľnosti administratívnu záťaž a ďalšiu finančnú náročnosť pre národné autority a pre vlastníkov lesov. Preukazovanie týchto kritérií prevyšuje potenciálne benefity.“ Odôvodnenie: Ubúdanie lesov bolo nedávno identifikované ako jedna z troch najväčších výziev životného prostredia v SR (Inštitútom environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR, http://www.minzp.sk/files/iep/01_2017_tri-vyzvy_zivotneho_prostredia.pdf). Podľa uvedenej publikácie medzi rokmi 2001 a 2014 Slovensko stratilo skoro 6% lesného porastu a trend intenzity ťažby dreva sa za posledných 10 rokov výrazne zhoršil. Na základe uvedených skutočností, trváme na znení navrhnutom EK. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 10. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu, v Článku 26 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme preformulovať nasledujúce tvrdenie: „S cieľom zabrániť nadmernej administratívnej záťaži sa kritéria trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov EÚ nevzťahujú na malé zariadenia vyrábajúce teplo/chlad a elektrinu z biomasy, ktoré majú príkon nižší ako 20 MW.“. Odôvodnenie: V navrhovanom znení čl. 26 sa uvádza: „Členské štáty môžu uplatniť kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s nižšou palivovou kapacitou.“, to znamená, že tu existuje možnosť uplatňovať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s palivovou kapacitou nižšou ako 20 MW v prípade tuhých palív z biomasy. Vzhľadom na ochranu životného prostredia, je potrebné dôrazne nesúhlasiť, aby sa v SR kritéria trvalej udržateľnosti pre tuhé biopalivá uplatňovali len pre zdroje, ktorých kapacita je 20 MW a vyššia. Uvedené kritériá trvalej udržateľnosti by sa mali dôsledne vyžadovať vždy pri využívaní drevnej biomasy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Nesúhlasíme so stanoviskom Slovenskej republiky v tomto bode nakoľko sa domnievame, že na jednej strane záruky o pôvode elektriny podporujú rozvoj a využívanie OZE a VÚKVET ako takých a na strane druhej tieto záruky sú veľa krát vyžadované zo strany koncových odberateľov od svojich dodávateľov. Koncoví odberatelia týmto často krát preukazujú svoju spoločenskú zodpovednosť a politiku v oblasti životného prostredia a podpory OZE. Záruky o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET môžu teda predstavovať oblasť konkurenčného boja medzi dodávateľmi. Zastávame preto názor, že fungovanie systému vydávania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET by malo byť v plnej miere zachované. Zároveň zdôrazňujeme, že v súvislosti s vyššie uvedeným by mali byť predmetné záruky ľahko prevoditeľné na akéhokoľvek účastníka trhu v rámci EÚ a uznateľné v rámci akéhokoľvek členského štátu. Napríklad v prípade Slovenskej republiky súčasná dikcia zákona o OZE a VÚKVET relatívne presne túto možnosť upravuje, realita a prax však ukázala, že je problematické, resp. nemožné previesť predmetné záruky o pôvode na iného účastníka trhu v rámci EÚ. Je to taktiež preukázateľný spôsob kooperácie medzi členskými krajinami EÚ v oblasti podpory a rozvoja OZE. Navrhujeme taktiež citlivo zvážiť možnosť aukcionovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET členským štátom ustanoveným v tomto článku, nakoľko predmetné aukcionovanie by mohlo viesť k negatívnym dopadom na systém fungovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET. Návrh článku 19 v tejto oblasti zavádza dva paralelné systémy fungovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET, čím do systému vnáša určitú mieru neistoty a nepredvídanosti pre dodávateľov elektriny, ktorí tak budú mať sťaženú možnosť tvorby ich vlastnej obchodnej stratégie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Nesúhlasíme s navrhovaným textom stanoviska SR a text žiadame zmeniť nasledovne: „Slovensko vo všeobecnosti podporuje smerovanie EÚ zamerané na rozvoj pokročilých biopalív. Súčasne sme však toho názoru, že táto podpora, tak ako sa navrhuje, musí reálne zohľadňovať aktuálny stav komerčnej dostupnosti pokročilých palív, vrátane existujúcich a najbližšie plánovaných kapacít výroby pokročilých palív. Napriek tomu, že už smernica 1513/2009 obsahuje mechanizmy podpory výroby a používania pokročilých biopalív, v súčasnosti na trhu pretrváva výrazný nedostatok pokročilých biopalív. Konštatujeme, že na Slovensku existujú dva projekty na výrobu pokročilého biopaliva – celulózového bioetanolu, ktoré po ich realizácii zabezpečia biozložku do automobilového benzínu na roky 2020 až 2030. Podiel predaja automobilového benzínu na trhu pohonných hmôt na Slovensku je bohužiaľ len štvrtinový. Zatiaľ nie je pozitívny výhľad ani v najbližších rokoch v prípade pokročilých biozložiek pre primiešavanie do motorovej nafty, ktorá tvorí tri štvrtiny spotreby motorových palív na Slovensku. Je nevyhnutné zdôrazniť, že ciele stanovené v návrhu smernice pre dopravu, je možné splniť len za predpokladu, že na trhu bude dostupné adekvátne množstvo pokročilých biopalív pre celé portfólio motorových palív, a to z pohľadu požadovanej kvality, najmä čo sa týka úspor emisií skleníkových plynov ako aj z pohľadu celkových nákladov na ich nákup (najmä keď sa na podnet EÚ legislatívy enormne zvýši dopyt po pokročilých biopalivách v rámci celej EÚ od roku 2020) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Odporúčame vyzdvihnúť a posilniť postavenie využívania energetického spaľovania komunálnych odpadov (R1)/splyňovanie komunálnych odpadov plazmovou technológiou (biologický rozložiteľný komunálny odpad) s následným využívaním tepla či elektrickej energie, nakoľko aj tento faktor sa môže významne podieľať na zvyšovaní využívania OZE, a tým pomôcť k priblíženiu sa stanoveným cieľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať, okrem iného, aj syntetický plyn ako jasne definovaný zdroj energie a zrovnoprávniť poskytovanie finančnej podpory výroby syntetického plynu a bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie na úrovni podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Uvedené by malo byť zohľadnené v úprave článku 2 a článku 4 Návrhu novely Smernice. V článku 2 Návrhu novely Smernice sa zavádzajú viaceré nové definície pojmov. V súvislosti so zavádzaním nových pojmov navrhujeme, aby Slovenská republika v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice presadzovala aj také doplnenie, v zmysle ktorého by bol ako zdroj energie zadefinovaný pojem syntetický plyn ako „plyn vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa“ ako samostatný obnoviteľný zdroj energie, keďže v súčasnosti je uvedený zdroj definovaný len čiastočne len ako obnoviteľné palivo v článku 2 písmene u), táto definícia sa však vzťahujem len na obnoviteľné palivá pre dopravné účely. Definícia syntetického plynu môže byť uvedená samostatne ako súčasť článku 2 Návrhu novely Smernice alebo ako doplnenie slov „syntetický plyn“ v rámci písmena a) článku 2 Návrhu novely Smernice (a primerane zohľadnená v ďalšom texte Návrh novely Smernice).Technologický pokrok však v blízkej budúcnosti umožní, v procese elektrolýzy pri prebytkoch elektriny vyrobenej v slnečných alebo veterných elektrárňach, výrobu syntetického plynu za použitia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom takýto plyn by mal byť vzhľadom na jeho charakter považovaný za obnoviteľný zdroj energie a malo by sa s ním zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi energie. Podpora používania takto vyrobeného plynu bude mať nepochybne vplyv na rozšírenie technológií výroby takého plynu, a teda aj na zvýšenie predikovateľnosti výroby elektriny z ostatných obnoviteľných zdrojov (najmä slnečná energie a vietor) a tým aj k lepšiemu zapojeniu týchto zdrojov energie do systému energetiky a umožní zvýšiť mieru využívania týchto zdrojov a rýchlejšie dosiahnutie cieľov EÚ v tejto oblasti. Zároveň by Návrh novely Smernice mal okrem výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (článok 4) zabezpečiť aj možnosť finančnej podpory syntetického plynu alebo bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie. Syntetický plyn, ako aj bioplyn a ich výroba, sú začínajúcimi technológiami, s nespochybniteľne pozitívnym príspevkom k dosahovaniu cieľov Európskej únie čo sa týka znižovania emisií skleníkových plynov ako aj dosahovania určeného podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Preto by Slovenská republika mala vyvinúť snahu aby tieto technológie neboli diskriminované a bola im poskytovaná rovnaká podpora ako výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať v prípade využívania obnoviteľných zdrojov energie a biopalív, okrem ich prínosu k znižovaniu emisií skleníkových plynov aj ich vplyv na emisie ostatných znečisťujúcich látok, medzi inými pevných častíc PM10 a PM2,5. V nadväznosti na uvedené by Slovenská republika mala presadzovať, aby Návrh novely Smernice ako celok posudzoval jednotlivé obnoviteľné zdroje energie aj z pohľadu udržateľnosti a ich vplyvu na znečistenie životného prostredia a najmä ovzdušia. Tento prístup sa týka najmä biomasy. Podpora jednotlivých obnoviteľných zdrojov by nemala byť založená len na kritériu ich obnoviteľnosti a udržateľnosti z hľadiska dosiahnutých emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti najmä biomasa ako zdroj na výrobu elektriny, tepla a/alebo chladu je zdrojom, ku ktorého podpore by mali členské štáty pristupovať so zvýšenou opatrnosťou. Spaľovaním biomasy vzniká nemalé množstvo emisií skleníkových plynov, a navyše aj emisie nebezpečných tuhých znečisťujúcich látok. Ide najmä o malé pevné častice s priemerom 10 a 2,5 mikrogramov, ktorých veľkosť umožňuje, aby sa dostali do pľúc človeka vdýchnutím. Dlhodobé vystavenie sa vplyvu týchto častíc podľa Svetovej zdravotníckej organizácie OSN prispieva k vzniku kardiovaskulárnych a dýchacích ochorení. Merania stavu ovzdušia ukazujú, že práve úroveň emisií pevných častíc dosahuje neprípustné hodnoty (zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia odporúča v prípade častíc PM2,5 medznú hodnotu 10 mikrogramov na meter kubický, napríklad predpisy v Slovenskej republike povoľujú 25 mikrogramov na meter kubický do roku 2020 s následným poklesom na 20 mikrogramov na meter kubický). V nadväznosti na uvedené by teda Slovenská republika mala presadzovať také úpravy Návrhu novely Smernice, ktoré zabezpečia, že bude môcť byť podporený len taký zdroj energie alebo plynu z obnoviteľných zdrojov, ktorý dosahuje čo najnižšie hodnoty emisií všetkých znečisťujúcich látok, vrátane pevných častíc PM10 a PM2,5, nielen emisií skleníkových plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článku 2, požadujeme doplniť nasledovné Stanovisko SR: „SR presadzuje doplnenie definície účinného centralizovaného zásobovania teplom pre potreby tejto smernice, pričom členské štáty by mali mať možnosť na národnej úrovni zadefinovať podmienky pre účinné CZT.“. Odôvodnenie: V záujme modernizácie a zvýšenia podielu systémov účinného vykurovania a chladenia by mali mať členské štáty možnosť zadefinovať podmienky účinného CZT, ktoré by rešpektovali národné podmienky, princíp ekonomickej efektívnosti a sociálny dopad na pripojených odberateľov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K stanovisku SR ohľadom dvojnásobného započítavania si dovoľujeme uviesť, že dvojnásobné započítavanie nedáva z dôvodu vypustenia samostatného cieľa pre OZE v doprave žiadny zmysel. Totiž dnes môže v zmysle účinného znenia smernice 2009/28/ES členský štát použiť dvojnásobné započítavanie len na účely preukazovania plnenia cieľa 10 % OZE v doprave v roku 2020. Pri absencii tohto cieľa nie je teda možné dvojnásobné započítavanie použiť, keďže sa má sledovať príspevok jednotlivých členských štátov k OZE na konečnej spotrebe, na ktorého plnenie už dnes nie je dvojnásobné započítavanie možné. Podľa návrhu smernice je totiž na členskom štáte, ako do jednotlivých sektorov toto plnenie rozloží. Vzhľadom na to nedáva dvojnásobné započítavanie pri takto navrhovanej úprave zmysel. Na druhej strane rozumieme obavám SR z nesplnenia podielu OZE na konečnej spotrebe v prípade zachovania navrhovaného znižovania stropu pre biopalivá I. generácie. Vzhľadom na to uvádzame, že je nevyhnutné zabezpečiť zmenu úpravy v tejto súvislosti v legislatívnom procese. K názoru SR ohľadom obmedzovania použitia surovín v časti B prílohy IX uvádzame, že podľa našich informácií bol limit stanovený s cieľom obmedzenia dovozu týchto odpadových surovín do EÚ za účelom výroby biopalív so zvýhodneným statusom. Nakoľko súhlasíme s tým, že cieľom právnej úpravy by nemalo byť motivovať k dovozu odpadu z tretích krajín, ale k spracovaniu odpadu, ktorý vzniká v EÚ, s určitou limitáciou v tomto smere súhlasíme. Limit by mal však zohľadňovať skutočnosť vo väčšej miere možnosti využitia takýchto surovín v južných častiach EÚ, ako aj zefektívňovanie zberu týchto surovín. Preto navrhujeme limit zvýšiť na 2,5 %. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)) Nesúhlasíme so stanoviskom SR v celom rozsahu a žiadame ponechať pôvodné znenie. Oddôvodnenie: Možnosť odpojenia budov od systému CZT, ktoré nesplňajú parametre účinných CZT v zmysle definície Smernice o energetickej efektívnosti, a zároveň sa obmedzí monopolné postavenie systémov CZT a zabezpečí sa konkurencieschopnosť na trhu s teplom s parametrami o vyššej energetickej eviromentálnej a ekonomickej hospodárnosti prostredníctvom opatrení prijatých na úrovni budovy. V decentralizovaných systémoch vykurovania a chladenia s prihliadnutím na hospodárnosť budov sa zároveň umožní aj efektívnejšia realizácia systémov OZE priamo v budovách, kde dochádza k spotrebe tepla a chladu. Všetko by sa malo diať s napĺňaním základnej filozofie efektívnosti - kde je spotreba, je aj výroba. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)) Žiadame ponechať pôvodný návrh smernice. Odôvodnenie: Pôvodný návrh vytvára prirodzený tlak na zefektívnenie pripájacieho procesu (tak na strane klienta, ako aj na strane dotknutých orgánov (napr. prevádzkovateľov distribučných sústav - PDS), ktorý spočíva v zabezpečení transparentnosti pripájania nových zdrojov najmä z pohľadu technických podmienok pripojenia (vrátane administratívnej záťaže klienta, ktorá je mnohokrát nad rámec platnej legislatívy). Taktiež nemôžeme súhlasiť so stanoviskom: „Súčasný systém nie je zložitý, ani administratívne náročný.“ Napr. pri pripájaní fotovoltických systémov s inštalovaným výkonom do 10 kW vyžadujú miestne príslušné PDS procedúru takmer ako pri pripojení 1 MW zdroja, čo je zjavne neprimerané a administratívne náročné. Ďalej požadujeme v prípadoch ak výstavba akéhokoľvek OZE bude posudzovaná podľa zákona EIA a záverečné stanovisko príslušného úradu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bude kladné, aby posudzovaný OZE niesol počas následného povoľovacieho procesu štatút verejnoprospešnej stavby. V tomto prípade bude verejný záujem vždy nadradený nad záujmy jednotlivcov. Cieľom je sprehľadnenie a urýchlenie povoľovacieho procesu. Demonštračné projekty a zariadenia s kapacitou elektrickej energie nižšou ako 50 kW musia byť pripojené k sieti na základe oznámenia prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Nesúhlasíme s vypustením odsekov 1c a 1d a žiadame ponechať pôvodné znenie smernice. Navrhujeme pridať nasledovné ustanovenia: Členské štáty zabezpečia, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov samostatne alebo prostredníctvom agregátorov: disponujú právom pripojenia do miestnej alebo regionálnej distribučnej sústavy za nediskriminačných podmienok. Poplatok za pripojenie reflektuje len skutočné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej sa domácnosť pripojí. Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny sa zabezpečí investičnými stimulmi na inštaláciu úložísk elektriny, ktorých 30% disponibilnej kapacity môže byť vyhradených pre účely stabilizácie elektrickej distribučnej a prenosovej sústavy. Benefitom tohto opatrenia bude zníženie výrobných a odberových špičiek elektriny ako i optimalizácia rezervovanej kapacity na strane výroby ako aj na strane spotreby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)) V časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI je uvedené, že konzultácie sa uskutočnili aj s našou organizáciou. Uvádzame, že naša organizácia nebola prizvaná ku konzultáciám, bola len požiadaná o zaslanie pripomienok. Žiadne pripomienky sme mimo tohto pripomienkovacieho procesu nezaslali. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)) Žiadame ponechať pôvodný návrh smernice. Odôvodnenie: Je nevyhnutné zabezpečiť plnenie národných cieľov OZE za účelom splnenia celkového cieľa na úrovni EÚ. Cieľom smernice o podpore OZE je nielen zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj podpora používania OZE ako alternatívy k fosílnej energii a zabezpečenie energetickej nezávislosti a stability. V prípade nezáväznosti národných cieľov v OZE je ich dosiahnutie viac ako otázne. Energetická politika SR tak bude rovnako ako doteraz výrazne v neprospech rozvoja OZE, a čom svedčí napr. stop stav pre nové zdroje od roku 2013. Tým sa na prvom ako aj na poslednom mieste poškodzujú slovenskí občania a firmy, ktorí majú záujem o zníženie dopadov globálnej klimatickej zmeny, zvýšenie energetickej efektívnosti, ako aj dosiahnutie istej energetickej nezávislosti. Je to teda vysoko demotivujúce prostredie pre zodpovedné správanie sa tak jednotlivcov, ako aj firiem na Slovensku. Ak vie Slovenská republika záväzne podporovať napr. ťažbu domáceho uhlia v dlhodobom horizonte do roku 2030, ktorá v konečnom dôsledku nemá žiaden ekonomický, a už vôbec nie pozitívny ekologický rozmer, vnímame negatívny postoj Slovenskej republiky k záväznosti národných cieľov OZE ako vysoko nezodpovedný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE) Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Žiadame vypustiť druhý bod stanoviska SR týkajúci sa podielu biopalív 1. generácie (7%e) a druhý a tretí bod žiadame zmeniť nasledovne: „Ako problematické vidíme aj plnenie trajektórie podľa časti B v prílohe X, preto túto časť trajektórie požadujme znížiť tak, aby bola zohľadnená reálna situácia v oblasti výroby pokročilých biopalív. V prípade, že nebude priechodné zníženie trajektórie, Slovensko požaduje väčšiu flexibilitu a možnosť započítavať prínos pokročilých biopalív vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy. Za veľmi problematické považujeme aj plnenie trajektórie podľa časti C v prílohe X, preto túto časť požadujeme vypustiť. V prípade, že nebude priechodné vypustenie časti C v prílohe X, Slovensko požaduje, aby sa do cieľa uvedeného v časti B v prílohe X a v časti C v prílohe X umožnilo započítanie prínosu pokročilých biopalív a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy. Nesúhlasíme s obmedzovaním použitia surovín uvedených v časti B prílohy IX (limit 1,7%) a naopak žiadame zachovať dvojnásobné započítavanie do plnenia energetického obsahu pokročilých biopalív, pretože sa obávame reálneho nedostatku pokročilých biopalív, ktoré možno použiť na primiešavanie do motorovej nafty.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 10. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu, v Článku 26 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme preformulovať nasledujúce tvrdenie: „S cieľom zabrániť nadmernej administratívnej záťaži sa kritéria trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov EÚ nevzťahujú na malé zariadenia vyrábajúce teplo/chlad a elektrinu z biomasy, ktoré majú príkon nižší ako 20 MW.“. Odôvodnenie: V navrhovanom znení čl. 26 sa uvádza: „Členské štáty môžu uplatniť kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s nižšou palivovou kapacitou.“, to znamená, že tu existuje možnosť uplatňovať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s palivovou kapacitou nižšou ako 20 MW v prípade tuhých palív z biomasy. Vzhľadom na ochranu životného prostredia, je potrebné dôrazne nesúhlasiť, aby sa v SR kritéria trvalej udržateľnosti pre tuhé biopalivá uplatňovali len pre zdroje, ktorých kapacita je 20 MW a vyššia. Uvedené kritériá trvalej udržateľnosti by sa mali dôsledne vyžadovať vždy pri využívaní drevnej biomasy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) Sme toho názoru, že rozvoju OZE výlučne pomocou verejnej, či štátnej podpory je nevyhnutné sa v budúcnosti vyhnúť, nakoľko takáto podpora je zásahom do trhu s elektrinou a automaticky ho deformuje. Vo všeobecnosti by sa OZE mali spoliehať skôr na trhové princípy a mechanizmy a podľa toho by mali byť navrhnuté aj budúce subvenčné schémy. Je dôležité približovať sa k trhovému prostrediu a rešpektovať vývoj ponuky a dopytu na trhu s elektrinou. Zároveň uvádzame, že všeobecnú úpravu schém v rámci štátnej podpory OZE na úrovni EÚ vnímame pozitívne. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby Komisia čím skôr pristúpila k revízii Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (2014/C 200/01), nakoľko je pre ďalší rozvoj OZE po roku 2020 potrebné špecifikovať a doplniť možnosti podpory v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) Súhlasíme so stanoviskom SR, že cieľ ročného zvyšovania podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia by mal byť zachovaný nanajvýš v nezáväznej podobe. Povinné podiely zvyšovania OZE v sektore vykurovania a chladenia nepovažujeme za efektívne. Ako totiž SR uvádza, takýto cieľ je z dôvodu nastavenia konečnej spotreby tepla ťažko dosiahnuteľný a možno očakávať, že snahy o jeho splnenie by nepochybne viedli k zvyšovaniu cien energie pre konečných spotrebiteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) V súvislosti so schémou spotrebiteľov vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu uvádzame, že takýto výrobca – spotrebiteľ by mal byť subjektom aj určitých práv a povinností výrobcu, a to napr. povinnosti zabezpečiť pripojenie do sústavy na vlastné náklady, dodržiavať požadovanú kvalitu dodávanej elektriny a podieľať sa na nákladoch prevádzkovateľa spojených s pripojením výrobcu do sústavy. Zároveň uvádzame, že odmena za dodanú nespotrebovanú elektrinu by mala byť založená na základe trhových mechanizmov a nie garantovaná štátom v určitej hodnote. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) K stanovisku SR ohľadom dvojnásobného započítavania si dovoľujeme uviesť, že dvojnásobné započítavanie nedáva z dôvodu vypustenia samostatného cieľa pre OZE v doprave žiadny zmysel. Totiž dnes môže v zmysle účinného znenia smernice 2009/28/ES členský štát použiť dvojnásobné započítavanie len na účely preukazovania plnenia cieľa 10 % OZE v doprave v roku 2020. Pri absencii tohto cieľa nie je teda možné dvojnásobné započítavanie použiť, keďže sa má sledovať príspevok jednotlivých členských štátov k OZE na konečnej spotrebe, na ktorého plnenie už dnes nie je dvojnásobné započítavanie možné. Podľa návrhu smernice je totiž na členskom štáte, ako do jednotlivých sektorov toto plnenie rozloží. Vzhľadom na to nedáva dvojnásobné započítavanie pri takto navrhovanej úprave zmysel. Na druhej strane rozumieme obavám SR z nesplnenia podielu OZE na konečnej spotrebe v prípade zachovania navrhovaného znižovania stropu pre biopalivá I. generácie. Vzhľadom na to uvádzame, že je nevyhnutné zabezpečiť zmenu úpravy v tejto súvislosti v legislatívnom procese. K názoru SR ohľadom obmedzovania použitia surovín v časti B prílohy IX uvádzame, že podľa našich informácií bol limit stanovený s cieľom obmedzenia dovozu týchto odpadových surovín do EÚ za účelom výroby biopalív so zvýhodneným statusom. Nakoľko súhlasíme s tým, že cieľom právnej úpravy by nemalo byť motivovať k dovozu odpadu z tretích krajín, ale k spracovaniu odpadu, ktorý vzniká v EÚ, s určitou limitáciou v tomto smere súhlasíme. Limit by mal však zohľadňovať skutočnosť vo väčšej miere možnosti využitia takýchto surovín v južných častiach EÚ, ako aj zefektívňovanie zberu týchto surovín. Preto navrhujeme limit zvýšiť na 2,5 %. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) V súvislosti s navrhovanou transpozičnou lehotou upozorňujeme, že súčasná smernica 2009/28/ES stanovuje ciele a povinnosti do roku 2020. Je preto v záujme zachovania kontinuity a právnej istoty všetkých dotknutých subjektov, aby transpozičná lehota na úpravu týchto povinností a cieľov pre obdobie po roku 2020 uplynula ešte pred skončením roka 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) V súvislosti so stanoviskom SR k obmedzovaniu biopalív I. generácie uvádzame, že v plnom rozsahu súhlasíme a podporujeme stanovisko SR. Je totiž nesporné, že kapacity na výrobu II. generácie biopalív sú v súčasnosti nedostatočné a ich výstavba a zabezpečenie objektívne potrebuje čas. Je preto potrebné ponechať členským štátom možnosť plniť ciele v oblasti OZE prostredníctvom biopalív I. generácie, a to s obmedzením do výšky súčasného stropu 7 %. Taktiež zdieľame postoj SR k pokročilým biopalivám. V tejto súvislosti však uvádzame, že nesúhlasíme s postojom k dopĺňaniu surovín do prílohy IX, časť B. Príloha IX, časť B totiž nestanovuje zoznam pokročilých biopalív, a preto nezabezpečuje dostupnosť surovín na ich výrobu, ako SR nesprávne vo svojom stanovisku uvádza. Navyše, do prílohy IX, časť B bola doplnená melasa, ktorá je v súčasnosti surovinou na výrobu bioetanolu I. generácie. Melasa má niekoľko desaťročí množstvo iných využití, napr. ako krmivo, či potravina. Vzhľadom na to jej zaradenie do zoznamu odpadových surovín nie je legitímne a je v rozpore s účelom celej úpravy smerujúcej k udeleniu zvýhodneného statusu biopalivám, ktoré nie sú vyrobené zo surovín s využitím v potravinárstve a krmivárstve. Vzhľadom na to žiadame SR, aby v tejto súvislosti prehodnotila svoj postoj a vyjadrila jasný nesúhlas so zaradením melasy do prílohy IX, časť B. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Súhlasíme s Čl. 15 o využívaní minimálneho množstva OZE v nových a rozsiahlo renovovaných budovách, s ohľadom na potenciál konkrétnej budovy. Slovensko sa hlási k zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov a do tejto oblasti plynú nemalé prostriedky. Výraz „tam kde je to vhodné“ je nedostatočný a príliš subjektívny. Navrhujeme presnejšiu formuláciu, napr. „Vyžadovať minimálne hodnoty OZE v nových a rekonštruovaných budovách po posúdení a písomnom preukázaní potenciálu a technickej realizovateľnosti OZE.“. 2. Upozorňujeme spracovateľa, že vylúčením plynného paliva z definície biopaliva, (plynné palivo nie je len zemný plyn alebo CNG...) je do smernice vnesený značný zmätok ako aj nesúlad s inými definíciami (motorových) palív, ktorý v konečnom dôsledku spôsobí problémy pri praktickej implementácii tak kritérií trvalej udržateľnosti ako aj úspor emisií skleníkových plynov a plnenie záväzkov SR. 3. Radi by sme tiež upozornili na rozpor medzi podporou OZE a vodnou politikou EÚ a SR, ktorá je zameraná na ochranu vôd. Zásadným environmentálnym cieľom je dosiahnuť dobrý stav vôd. To je často v rozpore s podporou využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov vo forme budovania malých vodných elektrární. Podobne masívna nekontrolovaná podpora tepelných čerpadiel voda – voda vedie k preukázateľnými zmenám fyzikálnych a chemických vlastností útvarov podzemných vôd. 4. Ďalšie formálne úpravy textu: k časti 10. analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu, článok 1 vypustiť slovné spojenie „na obdobie“, ktoré je tam citovaná dva krát, k článku 19 upraviť časť „z obnoviteľných zdrojov, stanovenie povinného...“, k článku 26 upraviť vetu na „požiadavka týkajúca sa využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva“. K časti 11. predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam (vyjadriť súhlas – nesúhlas – zdôvodnenie a nový návrh), k článkom 4, 5 a 6 navrhujeme zmeniť poradie a začať čl. 4 a až potom čl. 5, k článku 15 druhý odsek žiadame upresniť vetu „budov na takéto CZT, ktoré je môže byť nákladovo efektívnejšie“, k článku 19 upraviť časť vety „resp. nepotrebnosť ich vydávania“, článok 23, druhý odsek spresniť časť vety „prevádzky alebo môžu existujú technické prekážky“, článok 23, tretí odsek, druhá veta upraviť na „na zvýšenie podielu OZE“, článok 24, druhá odsek zmeniť vetu „do centrálneho zásobovania teplom vrátane ekologizácie zdrojov, dopadu na cenu tepla pre odberateľov, dopadu na“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Súhlasíme so znením Čl. 4 o posudzovaní účinnosti podpory pre elektrinu z OZE aspoň každé 4 roky, sme flexibilní ohľadom periodicity tohto posudzovania. Systém podpory výroby energie OZE by z hľadiska energetickej, environmentálnej a nákladovej efektívnosti mal byť prehodnocovaný pravidelne. Podpora má byť nastavená tak, aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu trhov a aby výrobcovia reagovali na signály trhu. Istota pre podnikateľské prostredie zostane zachovaná, keďže otváranie podpory nebude viesť k retroaktívnym rozhodnutiam. 2. Súhlasíme s Čl. 21 o podpore samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov, navrhujeme upraviť maximálnu výšku takto dodanej elektriny od právnických osôb na 50 MWh. Opatrenie zabezpečuje odstránenie administratívnej záťaže (nákladovo neefektívne postupy a poplatky) spojenej s produkciou, spotrebou, uchovávaním a dodávaním prebytkovej elektriny do siete pre domácnosti (do dodaných 10 MWh) a poskytovanie odmeny za takto dodanú elektrinu. Je žiaduce, aby ľudia boli motivovaní prispievať k nízko-uhlíkovej ekonomike a stabilite sietí (79% konzultovaných strán v rámci EÚ vidí bariéry vstupu na tento trh), čo je v súlade s cieľmi únie podporovať tzv. „prosumers“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) V prvom rade uvádzame, že nesúhlasíme s tvrdením, že národné ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) majú mať nezáväzný charakter. Takéto tvrdenie je veľmi nebezpečné najmä z pohľadu zabezpečenia celkového európskeho cieľa OZE vo výške 27 % v roku 2030. Je totiž potrebné zabezpečiť plnenie národných cieľov OZE za účelom splnenia celkového cieľa na úrovni EÚ. Vzhľadom na to nemožno ani súhlasiť s návrhom Slovenskej republiky („SR“), aby sa nenotifikovali ciele v Národných energetických a klimatických plánoch a aby boli nezáväzné a indikatívne. V takom prípade predsa nebude možné plnenie celkového cieľa OZE na úrovni EÚ zabezpečiť. Členské štáty by sa v tejto súvislosti nemali zbavovať zodpovednosti, ba čo viac, mali by sa snažiť o to, aby tieto národné ciele boli záväzné, aby sa zabezpečilo ich plnenie v každom členskom štáte a nedochádzalo ku špekulatívnym konaniam v niektorých členských štátoch, ktoré sa im pri nezáväznosti národných cieľov umožní. Je všeobecne známe, že ochrana životného prostredia a rozvoj a používanie OZE zabezpečujúce energetickú nezávislosť si vyžadujú systematické opatrenia a určitú podporu. Sú však kľúčové pre zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva a energetickej stability. Vzhľadom na to by sa členské štáty nemali tejto zodpovednosti vyhýbať, nakoľko taká možnosť povedie k javu, ktorý je označovaný ako „race to the bottom“, a teda všetky členské štáty sa budú vyhýbať plneniu týchto povinností s účelom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v podobe čo najmenších požiadaviek na príslušných operátorov v oblasti používania OZE. Preto apelujeme, aby SR zmenila svoje stanovisko v súvislosti s nezáväznosťou národných cieľov pre OZE tak, aby každý členský štát bol povinný zabezpečiť svoj príspevok OZE k celkovému cieľu OZE v EÚ. V súvislosti s názorom SR, že členské štáty nemôžu byť sankcionované za to, ak plnia klimatické ciele iným spôsobom ako používaním OZE uvádzame, že cieľom smernice o podpore OZE je nielen zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj podpora používania OZE ako alternatívy k fosílnej energii a zabezpečenie energetickej nezávislosti a stability. To sa však nedá dosiahnuť iným spôsobom, ako zabezpečením výroby a používania OZE v EÚ. Vzhľadom na to je potrebné toto plnenie na úrovni členských štátov zabezpečiť. K cieľom stanoveným v návrhu smernice zároveň uvádzame, že pri absencii samostatného cieľa pre OZE v doprave na úrovni EÚ je ohrozený už v súčasnosti dosiahnutý podiel OZE v doprave. Nemožno totiž vylúčiť, že niektoré členské štáty si stanovia nízke ciele pre dopravu (aj pod rizikom nesplnenia príspevku OZE na celkovej spotrebe, nakoľko s návrhu Regulation on the Governance of Energy Union nie je zrejmé, presne aké následky v takom prípade hrozia) a dôjde k zmareniu už dosiahnutých podielov OZE a emisných úspor v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI v tabuľke identifikujúce vplyvy navrhovaného materiálu požadujeme doplniť v časti Vplyvy na životné prostredie Negatívny vplyv. Odôvodnenie: Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie so sebou prináša aj zvýšené množstvo spotreby tuhých biopalív, ktoré v prípade náhrady za zemný plyn majú výrazne väčšie množstvo vypustených tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V dokumente Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 požadujeme doplniť negatívny vplyv na ovzdušie. Odôvodnenie: V prípade náhrady zemného plynu za tuhé biopalivá súvisiacej s potrebou zvyšovať podiel OZE dochádza k výraznému zvýšeniu množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES v bode 4 nahradiť slovné spojenie „vysokoúčinného CZT“ slovným spojením „účinného CZT“. Odôvodnenie: Smernica nepoužíva pojem vysokoúčinné CZT. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článkoch 26,27,28 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme zmenu nasledovného Stanoviska SR: „SR nepodporuje rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti na palivá z biomasy na úrovni EÚ . Zastávame názor, že vzhľadom na kvalitný manažment obhospodarovania lesov predstavujú kritériá trvalej udržateľnosti administratívnu záťaž a ďalšiu finančnú náročnosť pre národné autority a pre vlastníkov lesov. Preukazovanie týchto kritérií prevyšuje potenciálne benefity.“. Odôvodnenie: Ubúdanie lesov bolo nedávno identifikované ako jedna z troch najväčších výziev životného prostredia v SR (Inštitútom environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR, http://www.minzp.sk/files/iep/01_2017_tri-vyzvy_zivotneho_prostredia.pdf). Podľa uvedenej publikácie medzi rokmi 2001 a 2014 Slovensko stratilo skoro 6% lesného porastu a trend intenzity ťažby dreva sa za posledných 10 rokov výrazne zhoršil. Na základe uvedených skutočností, trváme na znení navrhnutom EK. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článku 2, požadujeme doplniť nasledovné Stanovisko SR: „SR nesúhlasí so zmenou definície biopaliva, ktorá nedefinuje aj plynné palivo určené pre dopravu a vyrobené z biomasy ako biopalivo.“. Odôvodnenie: Bioplyn určený pre dopravu by mal byť zadefinovaný touto smernicou ako biopalivo, pretože môže výrazne napomôcť plnenie cieľov smernice Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES doplniť stanovisko SR k Článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení v nasledovnom znení: „SR má výhradu k povinnosti zvýšiť podiel obnoviteľnej energie dodávanej na vykurovanie a chladenie najmenej o 1 percentuálny bod ročne, pretože ignoruje technickú uskutočniteľnosť jej implementácie.“. Odôvodnenie: Uvedená výhrada by mala byť uvedená v časti RED LINES, pretože stanovený cieľ je ťažko dosiahnuteľný a povinnosť vyplývajúca z tohto ustanovenia ignoruje technickú uskutočniteľnosť implementácie OZE do súčasných systémov centrálneho zásobovania teplom v zastavaných územiach. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článku 2, požadujeme doplniť nasledovné Stanovisko SR: „SR presadzuje doplnenie definície účinného centralizovaného zásobovania teplom pre potreby tejto smernice, pričom členské štáty by mali mať možnosť na národnej úrovni zadefinovať podmienky pre účinné CZT.“. Odôvodnenie: V záujme modernizácie a zvýšenia podielu systémov účinného vykurovania a chladenia by mali mať členské štáty možnosť zadefinovať podmienky účinného CZT, ktoré by rešpektovali národné podmienky, princíp ekonomickej efektívnosti a sociálny dopad na pripojených odberateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 10. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu, v Článku 26 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme preformulovať nasledujúce tvrdenie: „S cieľom zabrániť nadmernej administratívnej záťaži sa kritéria trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov EÚ nevzťahujú na malé zariadenia vyrábajúce teplo/chlad a elektrinu z biomasy, ktoré majú príkon nižší ako 20 MW.“. Odôvodnenie: V navrhovanom znení čl. 26 sa uvádza: „Členské štáty môžu uplatniť kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s nižšou palivovou kapacitou.“, to znamená, že tu existuje možnosť uplatňovať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s palivovou kapacitou nižšou ako 20 MW v prípade tuhých palív z biomasy. Vzhľadom na ochranu životného prostredia, je potrebné dôrazne nesúhlasiť, aby sa v SR kritéria trvalej udržateľnosti pre tuhé biopalivá uplatňovali len pre zdroje, ktorých kapacita je 20 MW a vyššia. Uvedené kritériá trvalej udržateľnosti by sa mali dôsledne vyžadovať vždy pri využívaní drevnej biomasy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Je nevyhnutné prioritne zabezpečiť správne fungovanie veľkoobchodného trhu s elektrinou, ktorý by dával potrebné investičné ako aj prevádzkové signály a bol v čo najmenšej miere deformovaný rôznymi formami štátnych intervencií. Iba takto fungujúci trh zabezpečí dostatok zdrojov pre potreby pokrytia spotreby a pomôže predchádzaniu vzniku ohrození bezpečnosti sústavy. Zabezpečenie správneho a nedeformovaného fungovania veľkoobchodného trhu s elektrinou je taktiež jednou z priorít EÚ v oblasti energetiky. V súčasnej dobe podpora OZE a VÚKVET výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie veľkoobchodného trhu s elektrinou a to nielen na Slovensku, ale v podstate v celej Európe. Stanoveniu akejkoľvek podpory OZE a VÚKVET by mala predchádzať objektívna hĺbková analýza v spolupráci s odbornou verejnosťou a účastníkmi trhu, ktorá vyhodnotí národný potenciál pre rozvoj jednotlivých druhov OZE a VÚKVET na Slovensku. V tomto smere zastávame názor, že v prípade Slovenska vidíme primárny potenciál najmä v oblasti využívania vodnej energie. Je preto nevyhnutné, aby akákoľvek ďalšia podpora, v prípade ak sa preukáže, že je nevyhnutná, bola nastavená nákladovo-efektívnym spôsobom a založená v maximálne možnej miere na trhových princípoch a nástrojoch. Prípadný systém podpory OZE a VÚKVET by mal taktiež zabezpečiť čo najmenší dopad na koncových odberateľov elektriny, resp. ostatných účastníkov trhu. Podporovať OZE a VÚKVET sa rozhodla a zaviazala Slovenská republika a to prostredníctvom EÚ cieľov v tejto oblasti a preto by primárna záťaž z podpory tejto oblasti nemala ísť na úkor zvyšovania koncových cien elektriny pre odberateľov a to najmä energeticky intenzívnych odberateľov, ktorí sa tak dostávajú takto zvýšenými nákladmi do konkurenčnej nevýhody voči svojim konkurentom z ostatných krajín (napr. prenesenie časti nákladov za podporu OZE a VÚKVET na stranu štátu). Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby OZE a VÚKVET boli integrované do trhu a zabezpečilo sa ich rovnaké zaobchádzane ako s ostatnými zdrojmi a technológiami na trhu (napr. zodpovednosť za odchýlku, prioritné nasadzovanie a pod.). Predmetný systém podpory by taktiež nemal byť založený na priamej finančnej štátnej podpore vo forme dotovanej ceny elektriny, ale využiť by sa mohli rôzne iné nepriame formy podpory (napr. daňové zvýhodnenia alebo iné formy úľav) alebo rôzne formy investičných stimulov, ktoré nie sú založené na báze výkupu elektriny za pevne stanovenú cenu. Dovoľujeme si taktiež zdôrazniť, že OZE nie je jedinou technológiou, ktorá vie zabezpečiť cieľ dekarbonizácie ekonomiky a energetiky. Nezastupiteľnú úlohu pri napĺňaní tohto cieľa má aj jadrová energia. Jadro má taktiež svoje nezastupiteľné miesto v energetickom mixe Slovenska. Podpora OZE a VÚKVET by preto nemala ísť na úkor využívania jadrovej energie. Zastávame názor, že kľúčovú rolu pri dekarbonizácii ekonomiky a energetiky by mala zohrávať EU ETS a jej správne fungovanie. Je nevyhnutné, aby členské krajiny podporili posilnenie fungovania EU ETS a jej možné rozšírenie, nakoľko jej súčasné fungovanie a nastavenie svoju úlohu pri dekarbonizácii neplní. Zároveň zdôrazňujeme, že pravidlá fungovania EU ETS by mali fungovať prísne na trhových princípoch. Na trhovom princípe založené správne fungovanie EU ETS by tak malo byť zároveň aj kľúčovým faktorom a determinantom rozvoja OZE. Na druhej strane sme si vedomí, že prísnejšie pravidlá fungovania EU ETS môžu mať negatívny dopad najmä na priemysel na Slovensku a tak ho znevýhodniť na trhu oproti svojim konkurentom najmä s krajín mimo EÚ. Z tohto dôvodu by mal mať štát možnosť transparentne, objektívne a nediskriminačne stanoviť podmienky, pri splnení ktorých je možné nejakou formou podporiť priemysel na Slovensku a tak ho zrovnoprávniť na trhu s konkurenciou z krajín, kde neplatia také prísne pravidlá ohľadom ochrany životného prostredia a zamedzeniu zmeny klímy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Máme za to, že Slovenská republika by mala zastávať nemenný postoj k stabilite finančnej podpory pre projekty obnoviteľnej energie za účelom podpory a ochrany ako aj zabráneniu retroaktívnych zásahov do už podporených projektov. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby akýkoľvek nový regulačný rámec zabezpečil dodržiavanie právnej istoty a neniesol v sebe prvky retroaktivity vo forme rôznych regulačných opatrení pre už podporené projekty v oblasti OZE. Zabráni sa tak poškodeniu predmetných investícií a zabezpečí sa dôvera v stabilné investičné prostredie v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Nesúhlasíme so stanoviskom Slovenskej republiky v tomto bode nakoľko sa domnievame, že na jednej strane záruky o pôvode elektriny podporujú rozvoj a využívanie OZE a VÚKVET ako takých a na strane druhej tieto záruky sú veľa krát vyžadované zo strany koncových odberateľov od svojich dodávateľov. Koncoví odberatelia týmto často krát preukazujú svoju spoločenskú zodpovednosť a politiku v oblasti životného prostredia a podpory OZE. Záruky o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET môžu teda predstavovať oblasť konkurenčného boja medzi dodávateľmi. Zastávame preto názor, že fungovanie systému vydávania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET by malo byť v plnej miere zachované. Zároveň zdôrazňujeme, že v súvislosti s vyššie uvedeným by mali byť predmetné záruky ľahko prevoditeľné na akéhokoľvek účastníka trhu v rámci EÚ a uznateľné v rámci akéhokoľvek členského štátu. Napríklad v prípade Slovenskej republiky súčasná dikcia zákona o OZE a VÚKVET relatívne presne túto možnosť upravuje, realita a prax však ukázala, že je problematické, resp. nemožné previesť predmetné záruky o pôvode na iného účastníka trhu v rámci EÚ. Je to taktiež preukázateľný spôsob kooperácie medzi členskými krajinami EÚ v oblasti podpory a rozvoja OZE. Navrhujeme taktiež citlivo zvážiť možnosť aukcionovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET členským štátom ustanoveným v tomto článku, nakoľko predmetné aukcionovanie by mohlo viesť k negatívnym dopadom na systém fungovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET. Návrh článku 19 v tejto oblasti zavádza dva paralelné systémy fungovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET, čím do systému vnáša určitú mieru neistoty a nepredvídanosti pre dodávateľov elektriny, ktorí tak budú mať sťaženú možnosť tvorby ich vlastnej obchodnej stratégie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail