LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V úvodnej vete odporúčame vypustiť slovo „vzťahuje“ a dvojbodku a v odseku 1 za slovo „Japonsku“ vložiť slovo „na“. V odseku 2 v úvodnej vete odporúčame vypustiť dvojbodku, v písmene a) na začiatku vložiť slovo „na“ a v písmene b) slovo „na“ vložiť za slovom „zmluvy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V písmene b) odporúčame upresniť pojem „býva“ (trvalý pobyt, prechodný pobyt). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V odseku 1 odporúčame slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V odseku 2 odporúčame na konci úvodnej vety vypustiť čiarku a pripojiť tieto slová: „tak, že“. V odseku 3 odporúčame za slovom „dávky“ vypustiť čiarku. V odseku 4 odporúčame vypustiť slová „tohto článku“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V odseku 1 na konci úvodnej vety odporúčame vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K článku 7 ods. 1 Znenie odseku 1 navrhujeme preformulovať nasledovne: „(1) Ak zamestnanec, ktorý podlieha právnym predpisom zmluvného štátu a je zamestnaný na jeho území zamestnávateľom so sídlom na tomto území, vyslaný týmto zamestnávateľom z tohto územia na územie druhého zmluvného štátu, aby tam pre zamestnávateľa pracoval, tento zamestnanec podlieha po dobu 5 rokov od vyslania iba právnym predpisom prvého zmluvného štátu tak, akoby tento zamestnanec pracoval na území prvého zmluvného štátu.“ Odôvodnenie: Dôvodom predloženého upraveného znenia ods. 1 je vylúčiť jeho rozpor s článkom 6 návrhu zmluvy, podľa ktorého osoba zamestnaná na území zmluvného štátu podlieha v súvislosti s týmto zamestnaním len právnym predpisom tohto zmluvného štátu. V zmysle pôvodného návrhu však môže nastať situácia, že osoba bude vyslaná z Japonska na územie Slovenskej republiky vykonávať činnosť ako zamestnanec a súčasne uzatvorí pracovnú zmluvu so zamestnávateľom so sídlom na území Slovenskej republiky, v dôsledku čoho následne zamestnávateľovi, v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vznikne povinnosť prihlásiť tohto zamestnanca na povinné sociálne poistenie a zaplatiť zaňho príslušné odvody. Zamestnanec sa však dostane do situácie, keď z titulu uzatvorenej pracovnej zmluvy bude podliehať právnym predpisom sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky a súčasne bude mať vystavený príslušný formulár, z ktorého bude vyplývať, že ako zamestnanec vyslaný z Japonska, ktorý bude dočasne vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, bude naďalej podliehať právnym predpisom Japonska (v rámci vecného rozsahu dohodnutého v príslušnej časti návrhu Zmluvy). Upravené znenie zohľadňuje aj vypustenie možnosti vysielania zamestnancov z územia tretieho štátu z dôvodu, že udeľovanie súhlasu s vysielaním z územia tretieho štátu by vytváralo v aplikačnej praxi priestor pre možné spory s inštitúciami týchto tretích štátov. K doložke vplyvov V doložke vplyvov v bode 10. navrhujeme vypustiť druhú vetu z dôvodu, že zdroj krytia je uvedený v prvej vete. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov v bode 10. Poznámky sa konštatuje, že výdavky budú v jednotlivých rokoch zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy. Z tohto dôvodu je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy na rozpočet verejnej správy označiť políčko „Negatívne“ a v riadku z toho zabezpečené vplyvy označiť políčko „Áno“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. V Predkladacej správe tretí odsek, navrhujeme text "sa budú vzájomne zhodnocovať"... nahradiť vhodnejším výrazom “sa budú vzájomne započítavať" (alebo posudzovať, hodnotiť). 2. V predkladacej správe desiaty odsek, navrhujeme doplniť za slovo "povinnosti" slovo "príslušných" prípadne inak špecifikovať o aké orgány ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) nemá zo svojej pôsobnosti k predmetnému materiálu pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. 2 V úvodnej vete odporúčame vypustiť slovo „vzťahuje“ a dvojbodku a v odseku 1 za slovo „Japonsku“ vložiť slovo „na“. V odseku 2 v úvodnej vete odporúčame vypustiť dvojbodku, v písmene a) na začiatku vložiť slovo „na“ a v písmene b) slovo „na“ vložiť za slovom „zmluvy“. 2. K čl. 8 V písmene b) odporúčame upresniť pojem „býva“ (trvalý pobyt, prechodný pobyt). 3. K čl. 16 V odseku 1 odporúčame slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“. 4. K čl. 19 V odseku 2 odporúčame na konci úvodnej vety vypustiť čiarku a pripojiť tieto slová: „tak, že“. V odseku 3 odporúčame za slovom „dávky“ vypustiť čiarku. V odseku 4 odporúčame vypustiť slová „tohto článku“ ako nadbytočné. 5. K čl. 21 V odseku 1 na konci úvodnej vety odporúčame vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 3. V zmluve do čl. 2 ods. 2 dávame predkladateľovi na zváženie, či by nebolo vhodné doplniť aj odvolávku na zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení (tzv. II. Pilier), nakoľko sú dôchodky, ako napr. starobný či pozostalostný dôchodok a ich vyplácanie, upravené aj v tejto právnej norme. 4. V závere samotnej zmluvy, v poslednom odseku navrhujeme nahradiť slovné spojenie "obe znenia" výrazom napr. "všetky znenia", nakoľko ide o znenia v troch jazykoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Upozorňujeme, že v budúcnosti je potrebné zvážiť predloženie vlastného materiálu aj v rozhodujúcom, t.j. v tomto prípade anglickom jazyku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) V čl. 5 ods. 2 navrhujeme nahradiť slovo „uvedených“ správnym slovom „uvedeným“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) "BEZ PRIPOMIENOK" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail