LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Odporúčame zmeniť znenie úlohy nasledovne „personálne zabezpečiť manipuláciu s utajovanými informáciami NATO na prostriedku NATO Secret Wide Area Network inštalovanom v Slovenskej republike;“. Zároveň odporúčame zmeniť termín splnenia tejto úlohy do 28. februára 2017. Odôvodnenie: Ide o spresnenie úlohy, nakoľko predpokladáme, že cieľom tejto úlohy je v príslušných rezortoch zabezpečiť personál spĺňajúci podmienky na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami cudzej moci a s oprávnením na prístup do niektorého z prostriedkov NATO Secret Wide Area Network inštalovaných v Slovenskej republike tak, aby mohol plniť úlohy počas cvičenia NATO CMX 2017. Pôvodne navrhované znenie by znamenalo inštaláciu ďalších prostriedkov NATO Secret Wide Area Network v Slovenskej republike, s čím je spojené adekvátne finančné zabezpečenie v rozpočte príslušného rezortu, príprava chránených priestorov, vyčlenenie komunikačných prostriedkov a dodanie certifikovaných technických prostriedkov, čo považuje Úrad vlády SR v navrhovanom termíne za nereálne. Zmenu termínu úlohy navrhujeme zosúladiť s plánovaným termínom uskutočnenia cvičenia, čo je marec 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – 3. kapitola, posledný odsek: Odporúčame posledný odsek preformulovať nasledovne: „V záujme efektívnej a včasnej komunikácie a prijímania rozhodnutí v oblasti civilného núdzového plánovania a plánovania použitia ozbrojených síl je potrebné zabezpečiť odborný personál z MV SR, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstva hospodárstva, ministerstva životného prostredia a ÚV SR na manipuláciu s utajovanými informáciami NATO na prostriedku NATO Secret Wide Area Network. Najneskôr do roku 2020 sa odporúča zabezpečiť inštaláciu prostriedku NATO Secret Wide Area Network aj v týchto rezortoch.“. Odôvodnenie: Predmetnú úpravu navrhujeme s cieľom zabezpečenia úloh v rámci cvičenia NATO CMX 2017 v súčasných podmienkach. Zároveň navrhujeme riešiť inštaláciu ďalších prostriedkov NATO Secret Wide Area Network v Slovenskej republike na príslušných rezortoch najneskôr do roku 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) MPSVR SR nemá žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že financovanie akcií plánovaných v súvislosti s cvičeniami v celkovej sume 23 957 eur v roku 2016 bude zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov pre zúčastnené kapitoly, t. j. Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradu vlády SR a Slovenskej informačnej služby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov je v rámci celkovej zamestnanosti, v riadku „- z toho: vplyv na ŠR“ uvedených 23 957, pričom celková zamestnanosť je 0. Uvedenú sumu je potrebné presunúť do riadku „- vplyv na ŠR“ v rámci časti Výdavky verejnej správy celkom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail