LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Cieľom materiálu je zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc. Vláda Slovenskej republiky touto úlohou zaviazala ministra životného prostredia, aby do 31. mája 2016 predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh právneho predpisu, ktorý zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (ďalej len „smernica 2015/720“). Úloha priamo súvisí s transpozíciou smernice Európskej únie. Transpozičná lehota smernice 2015/720 uplynie 27. novembra 2016. Z odôvodnenia návrhu na zrušenie úlohy je zrejmé, že predkladateľ má v úmysle vykonať transpozíciu smernice 2015/720 zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Tento právny predpis má byť, v súlade s Plánom legislatívnych úloh Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016, predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky v mesiaci december 2016. Aby boli náležite splnené záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii vo vzťahu k prebratiu predmetnej smernice, nie je možné súhlasiť s návrhom na zrušenie predmetnej úlohy, ani s jej realizáciou spôsobom navrhnutým v odôvodnení návrhu na zrušenie úlohy. V prípade, že sa nepodarí zabezpečiť transpozíciu smernice 2015/720 v transpozičnej lehote (teda do 27. novembra 2016), hrozí začatie konania zo strany Európskej komisie proti Slovenskej republike pre neplnenie zmluvných záväzkov (článok 258 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Dovoľujeme si upozorniť, že smernica 2015/720 je legislatívnym aktom. Lisabonská zmluva (konkrétne článok 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) zaviedla možnosť, aby Európska komisia už v prvej fáze konania navrhla Súdnemu dvoru EÚ výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má členský štát zaplatiť, ak neoznámil opatrenie, ktorým transponoval smernicu. Na uplatnenie finančných sankcií zo strany Súdneho dvora EÚ nie je v tomto prípade nevyhnutná existencia predchádzajúceho rozhodnutia, ktorým by sa vyslovilo nesplnenie povinností členským štátom. K včasnej transpozícii smerníc Európskej únie sa vláda Slovenskej republiky zaviazala v Akčnom plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 403 z 8. júla 2015. Podľa jedného z bodov tohto plánu majú gestori a spolugestori (ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány verejnej moci) zodpovední za prebratie konkrétnej smernice Európskej únie, začať s prípravou vnútroštátneho transpozičného opatrenia čo najskôr, aby adresátom právneho predpisu poskytli dostatočne dlhú legisvakančnú dobu. Z uvedených dôvodov zásadne nesúhlasíme so zrušením úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi zvážiť doplnenie niekoľkých ďalších informácií do obsahu Predkladacej správy. Predkladateľ uvádza, že "je potrebné dodržať záväzky vyplývajúce zo záverov rokovania tzv. Package Meeting III, a preto bude transpozícia smernice 2015/720/EÚ riešená samostatnou novelou zákona o odpadoch". V tejto časti by sa javilo ako vhodné doplniť aspoň v stručnosti o aké záväzky by malo ísť. Ďalej z tejto citovanej vety vyplýva, že pred rokovaním Package Meeting III, nemalo ísť o samostatnú novelu zákona o odpadoch? Javí sa to ako zmätočné slovné spojenie. Túto vetnú konštrukciu by bolo preto vhodné pretransformulovať. Ďalej by sme si dovolili navrhnúť predkladateľovi zvážiť, či by nebolo vhodné do Predkladacej správy uviesť aj spôsob a výsledok vyrozumenia príslušných útvarov EÚ o nedodržaní termínu na transpozíciu smernice, nakoľko novela zákona o odpadoch musí byť predložená na notifikáciu podľa Smernice (EÚ) 2015/1535 a jej včasná transpozícia sa tak nestihne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bloku „Vykonajú:“ nie sú uvedené žiadne zodpovedné osoby, pre ktoré vyplývajú úlohy z uznesenia vlády. Vzhľadom na uvedené, odporúčam blok „Vykonajú:“ vypustiť z návrhu uznesenia vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upraviť predkladateľa uznesenia vlády SR č. 517 zo dňa 16. septembra 2015 z: „minister životného prostredia“ na: „vedúci Úradu vlády SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bod A.1. návrhu uznesenia vlády SR upraviť v súlade s bodom 5.1 (ods.18) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ktorý okrem iného znie nasledovne: „Ak predkladateľ navrhuje zrušiť bod uznesenia, v návrhu uznesenia uvedie označenie bodu a text tohto bodu.“. (V návrhu uznesenia vlády je v bode A.1 uvedený totiž text uznesenia vlády a nie text bodu B.13, ktorý sa navrhuje na zrušenie). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov sa nevzťahuje na návrh na zmenu termínu alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky (bod 2.4 písm. d) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 24/2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015 a uznesenia vlády SR č. 76/2016). Vzhľadom na uvedené, nie je potrebné, aby súčasťou materiálu bola uvedená doložka. V prípade ponechania, upozorňujem však, že ak materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa v doložke vybraných vplyvov v bode 9. riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ neoznačujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠP (Štátna pokladnica) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Slovo „Návrh“ odporúčame nahradiť slovom „návrh“. Táto pripomienka platí aj pre komuniké. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V názve materiálu odporúčame slovo „Návrhu“ nahradiť slovom „návrhu“. Táto pripomienka platí pre všetky časti materiálu. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail