LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) pokiaľ ide o formuláciu nadobudnutia platnosti zmluvy odporúčame ju preformulovať tak, aby bolo možné včasne zabezpečiť uverejnenie zmluvy v Zbierke zákonov Slovenskej republiky . Podľa čl. 35 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax „Gestor dvojstrannej zmluvy, ktorá sa vyhlasuje v zbierke zákonov, dojednáva v záverečných ustanoveniach zmluvy spôsob a deň nadobudnutia platnosti zmluvy tak, aby sa vytvoril dostatočný časový priestor na obsahovú a technickú prípravu jej vyhlásenia v zbierke zákonov“ (Vhodný spôsob dohodnutia ustanovení o nadobudnutí platnosti zmluvy je dosiahnutie dohody s druhou zmluvnou stranou o nadobudnutí platnosti zmluvy 60 dní od výmeny ratifikačných listín alebo 90 dní odo dňa podpisu (vládnej) zmluvy alebo 90 dní od prijatia druhej nóty, ktorou sa potvrdzuje splnenie podmienok podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán potrebných pre nadobudnutie platnosti zmluvy). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) návrh obalu materiálu neobsahuje vyplnenú doložku predkladateľa ani neobsahuje doložku spolupodpisuje, odporúčame tieto doložky vyplniť; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) v súlade so zaužívanou praxou odporúčame preformulovať uznesenie v súlade s názvom materiálu nasledovne „uznesenie vlády Slovenskej republiky č. ... z. .... k Návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov“; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) v súlade s čl. 4 ods. 2 Smerníc na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky je potrebné k materiálu na rokovanie vlády pripojiť aj Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ak sa má materiál po prerokovaní vládou Slovenskej republiky predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) odporúčame v súlade s čl. 23 a 24 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, čl. 20 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax a čl. 3 Štatútu legislatívnej rady vlády zabezpečiť predloženie materiálu Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska a to pred jeho predložením na rokovanie vlády Slovenskej republiky (z predloženého materiálu nevyplýva tento zámer gestora); Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v súlade s čl. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa tieto pravidlá vzťahujú na prípravu a prerokúvanie návrhu medzinárodnej zmluvy, na platnosť ktorej sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pre zákonmi podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a preto odporúčame klasifikovať tento materiál ako materiál legislatívnej povahy. Uvedené korešponduje aj s bodom 2.1 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálu na rokovanie vlády SR (časti materiálu v rámci prípravy a technických náležitostí materiálu na rokovanie vlády), kde sa uvádza, že súčasťou legislatívneho materiálu je aj doložka prednosti v prípade medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky; v nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame preklasifikovať materiál na legislatívny materiál; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) v slovenskom texte dohody chýba v záverečnej doložke uvedenie azerbajdžanského jazyka; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V materiáli chýba text návrhu uznesenia NR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na obale materiálu v časti obsah materiálu chýba vymenovanie niektorých častí materiálu (dôvodová správa, doložka prednosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne časť „2. Definícia problému“. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. 4. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 22 ods. 2 odporúčame vypustiť čiarku za slovom "Ak". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 13 ods. 3 odporúčame spresniť, ktorý zmluvný štát sa má na mysli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 27 prvej vete odporúčame vložiť za slovo "zmeny" slová "tejto zmluvy" a slová "urobené vykonané" nahradiť napríklad slovom "uzavreté". V druhej vete odporúčame nahradiť slová "v súvislosti s postupom upraveným" napríklad slovami "obdobne podľa postupu upraveného". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 10 ods. 2 odporúčame presunúť druhú vetu za koniec prvej vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 3 ods. 1 písm. h) odporúčame uviesť presné názvy príslušných orgánov. V prvom bode odporúčame nahradiť slová "ministerstvo financií" slovami "Ministerstvo financií Slovenskej republiky". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. Preklad článku 27 ods.1 nezodpovedá presnému zneniu zmluvy v anglickom jazyku. Odporúčame preformulovať uvedený článok v znení „Zmluvné strany môžu na základe vzájomnej dohody vykonať zmeny tejto zmluvy prostredníctvom osobitných protokolov, ktoré sú považované za jej neoddeliteľnú časť“ 2. V článku 28 ods.1 odporúčame konkretizovať dátum nadobudnutia platnosti zmluvy, t.j. namiesto „prijatím posledného oznámenia“ uviesť „odo dňa doručenia posledného oznámenia“ tak, ako je to uvedené v jej anglickom znení 3. V článku 28 odporúčame namiesto „Ktorýkoľvek zo zmluvných štátov“ uviesť „Každý zmluvný štát“ 4. V článku 28 ods.1 je uvedené, že „Zmluvné strany si navzájom oznámia zaslaním písomného oznámenia diplomatickou cestou, že boli splnené vnútroštátne právne postupy pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť prijatím posledného oznámenia.“ V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR sa medzinárodná zmluva vyhlasuje v Zbierke zákonov bezodkladne po jej odovzdaní na uverejnenie, najneskôr v deň nadobudnutia jej platnosti pre Slovenskú republiku. Je potrebné, aby Ministerstvo financií SR, ako gestor dohody, dodržalo vyššie uvedené ustanovenie Zbierky zákonov SR. 5. V záverečnej klauzule je potrebné namiesto slova „rovnocenných“ uviesť „pôvodných“. Okrem uvedeného nie je v tejto klauzule uvedené vyhotovenie zmluvy v azerbajdžanskom jazyku, čo je v rozpore s anglickým znením zmluvy. Odporúčame namiesto „v slovenskom jazyku a anglickom jazyku“ uviesť „v slovenskom, azerbajdžanskom a anglickom jazyku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V názve uznesenia vlády SR odporúčame vyňať z textu slovné spojenie „nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V časti „Obsah materiálu“ v bodoch 6,7 a 8 odporúčame namiesto „príloha“ uviesť konkrétny krátky názov prílohy 2. V súlade s čl. 19 ods. 1 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv návrh na uzavretie medzinárodnej zmluvy prezidentskej alebo vládnej povahy musí byť pred jeho predložením na rokovanie vlády SR spolupodpísaný ministrom zahraničných vecí. V tomto zmysle je potrebné obal materiálu doplniť nasledovne: „Spolupodpisuje: Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V názve predkladateľ nadmerne používa výraz: „návrh“. Odporúčame názov uznesenia skrátiť a uviesť nasledovne: k materiálu „Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Odporúčame slová "návrhu alebo modelu" nahradiť slovami "dizajnu alebo vzoru", ktoré z priemyselno-právneho hľadiska viac zodpovedajú anglickým termínom "design or model". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail