LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Žiadame o doplnenie tabuľky priamo do textu materiálu v bode IV. "Vplyvy na vybrané oblasti" podľa priloženej prílohy "Návrhy zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ", ktorá v predloženom materiáli chýba. Nestačí slovný popis vplyvov, ale je potrebné v tabuľke vyznačiť, že materiál nemá vplyvy. Odôvodnenie: V zmysle zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, a to bodu 2.3. od 1. 4. 2016 sa Jednotná metodika vzťahuje aj na prípravu návrhov predbežných stanovísk. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Tieto pripomienky sú zásadné. Ako vyplýva z mojej predchádzajúcej všeobecnej zásadnej pripomienky, s navrhovaným materiálom (vrátane návrhu stanoviska SR, navrhovaných nariadení Rady a navrhovaného rozhodnutia Rady) zásadne nesúhlasím ako s celkom. V tejto pripomienke príkladmo osobitne uvádzam niektoré podľa môjho názoru zvlášť neprijateľné alebo zneužiteľné ustanovenia: Napr. v zmysle č. 9 návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov môže (nie musí) súd členského štátu, ktorý má právomoc podľa článkov 4, 6, 7 alebo 8, odmietnuť vykonávať právomoc, a to dokonca len výnimočne, ak rozhodne, že podľa jeho medzinárodného práva súkromného nie je dotknuté manželstvo uznané na účely konania vo veci majetkového režimu manželov. Podľa čl. 31 uvedeného návrhu nariadenia Rady uplatnenie určitého ustanovenia právneho poriadku štátu určeného podľa tohto nariadenia možno odmietnuť iba v prípade, ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom štátu konajúceho súdu (obdobne viď čl. 31 nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev). V tomto ustanovení teda nejde o obligatórne odmietnutie. Dokonca podľa čl. 54 preambuly uvedeného návrhu nariadenia Rady súdy alebo iné príslušné orgány by však nemali mať možnosť uplatňovať výnimku týkajúcu sa verejného poriadku s cieľom odmietnuť právny poriadok iného štátu alebo odmietnuť uznať alebo prípadne prijať alebo vykonať rozhodnutie, verejnú listinu alebo súdny zmier z iného členského štátu, pokiaľ by to bolo v rozpore s Chartou základných práv Európskej únie a najmä s jej článkom 21 o zásade nediskriminácie. Považujem to za neprijateľný zásah do suverenity členských štátov, ktoré by v jeho dôsledku s veľkou pravdepodobnosťou mohli byť nútené k používaniu cudzích právnych ustanovení nezlučiteľných s prirodzeným právom a morálkou, k právnemu uznávaniu a vykonávaniu nemorálnych rozhodnutí a pod. (viď aj ods. 53 druhú vetu preambuly nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev). Čl. 37 uvedeného návrhu nariadenia Rady už síce v písmene a) spomína, že rozhodnutie sa neuzná, ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public) v členskom štáte, v ktorom sa žiada o uznanie; ide však o príliš zúžené ustanovenie a navyše podľa môjho názoru aj o otázny spôsob výkladu zjavného rozporu s verejným poriadkom v konkrétnych prípadoch, najmä pokiaľ by išlo o dôsledky neprijateľných inštitútov manželstva osôb rovnakého pohlavia - vo vzťahu k dôsledkom registrovaných partnerstiev viď aj napr. nižšie citovaný ods. 36 preambuly nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev. Tieto dôsledky (napr. majetkové) pritom považujem za rovnako neprijateľné ako uvedené inštitúty, na základ ktorých vznikli a s ktorými priamo súvisia, navyše majú mať účinky voči tretím osobám. Pre tvorcov návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ide však nepochopiteľne a neakceptovateľne len o predpoklad výnimočnej potreby odmietnutia vykonávať právomoc podľa tohto nariadenia zo strany súdu členského štátu, v ktorom nie sú zavedené registrované partnerstvá. Rozpor s verejným poriadkom takéhoto členského štátu autori návrhu nariadenia v tomto prípade žiaľ vôbec neuvádzajú. Čo sa týka návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev, mimoriadne neprijateľná je napr. formulácia ods. 36 jeho preambuly. Podľa tohto odseku "Vzhľadom na to, že inštitút registrovaného partnerstva neexistuje vo všetkých členských štátoch, súdy členského štátu, ktorého právny poriadok inštitút registrovaného partnerstva nepozná, môže mať výnimočne potrebu odmietnuť vykonávať právomoc podľa tohto nariadenia. V takom prípade súdy konajú rýchlo a dotknutý účastník konania by mal mať možnosť predložiť vec v ktoromkoľvek inom členskom štáte, ktorý zodpovedá kolíznemu kritériu umožňujúcemu výkon právomoci, a to bez ohľadu na poradie týchto kritérií právomoci .... Ktorýkoľvek súd, ktorý začal konať po odmietnutí vykonávať právomoc, okrem súdov členského štátu, podľa ktorého právneho poriadku registrované partnerstvo vzniklo, ktoré majú právomoc na základe dohody o voľbe súdu alebo dostavenia sa odporcu na súd, môže mať tiež výnimočne potrebu odmietnuť vykonávať právomoc. Nakoniec pre prípady, keď žiadny súd nemá právomoc rozhodovať vo veci podľa ostatných ustanovení tohto nariadenia, sa stanovuje pravidlo o subsidiárnej právomoci, aby sa predišlo riziku odoprenia spravodlivosti.". Odopretie spravodlivosti by sa podľa môjho presvedčenia naopak týkalo tých pracovníkov členských štátov, ktorí by boli v dôsledku navrhovaných ustanovení tlačení do nemorálneho konania a mohli by prestať mať záujem vykonávať takúto prácu alebo v horšom prípade o ňu prísť. Namiesto podporovania obdobných návrhov považujem za správne a prínosné prijať výhradu vo svedomí. Neprijateľný je podľa mňa o. i. aj ods. 48 preambuly návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev, podľa ktorého "Ak sa nezvolí rozhodné právo, v záujme vyváženia predvídateľnosti a právnej istoty a zohľadnenia okolností života konkrétneho páru by sa v tomto nariadení malo ustanoviť, že na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva by sa mal vzťahovať právny poriadok štátu, podľa ktorého sa partnerstvo povinne zaregistrovalo na účely jeho vzniku.". Upozorňujem a zásadne nesúhlasím aj s ods. 56 preambuly spomínaného nariadenia Rady, podľa ktorého "by toto nariadenie malo zabezpečiť prijatie a vykonateľnosť verejných listín vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev vo všetkých členských štátoch". Vo veci morálnych otázok a kultúrnych otázok aj ich dôsledkov vrátane majetkových je nevyhnutné zachovať suverenitu a slobodné rozhodovanie členských štátov. Slovenská republika nemá legalizované manželstvo osôb rovnakého pohlavia ani registrované partnerstvo a je neprijateľné, aby uznávala či rozhodovala o týchto inštitútoch, ako aj o ich dôsledkoch alebo aby tieto inštitúty alebo ich dôsledky akýmkoľvek spôsobom v akomkoľvek štáte podporovala. Zvlášť zásadne nesúhlasím o. i. s nútenou subsidiárnou právomocou (aby takto určený súd musel rozhodovať v súvislosti s dotknutou nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území daného členského štátu). Pokladám za neprijateľné, aby sa rozhodné právo pre majetkové dôsledky registrovaného partnerstva alebo manželstva vzťahovalo na celý majetok, na ktorý sa vzťahujú tieto dôsledky, bez ohľadu na to, kde sa tento majetok nachádza (viď čl. 21 predmetných nariadení Rady). Odôvodnenie zásadných pripomienok: Rozpor navrhovaného materiálu s morálkou a prirodzeným právom. Opätovne dávam do pozornosti znenie čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky z r. 2002 o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach. Mária Mačutková Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Táto pripomienka je zásadná. Cieľ mojich súvisiacich zásadných pripomienok uplatnených k materiálu č. LP/2016/531 a súčasne úplná ochrana ľudského života a ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť by sa dosiahli napr. novelizáciami Ústavy Slovenskej republiky a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli v VI. volebnom období v r. 2015 navrhované v poslaneckých návrhoch tlač 1843 (návrh ústavného zákona) a 1842 (navrhovaná zákonná úprava, ktorá bola čiastková), neboli však schválené. Preto si Vás dovoľujem požiadať o predloženie predmetnej problematiky (najmä návrhu ústavného zákona) do legislatívneho procesu, pričom ako príklad poukazujem o. i. na ustanovenia tlače 1843 čl. I bodov 2, 4, 5, 33 až 36, 66 a 68, ktoré majú prevažne priamu súvislosť s navrhovaným materiálom č. LP/2016/531. Odôvodnenie: Zabezpečenie súladu právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa možnosti aj právneho poriadku Európskej únie a výkonu práva s morálkou a prirodzeným právom. Dosiahnutie úplnej ochrany života a ľudskej dôstojnosti nenarodených detí aj narodených osôb. Mária Mačutková Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka S ohľadom na citlivé vnímanie tejto témy zo strany slovenskej verejnosti považujeme za dôležité, aby sa pred vyjadrením stanoviska SR k predkladaným návrhom rozhodnutí a nariadení Rady EÚ k registrovaným partnerstvám pristúpilo k dôslednejšiemu posúdeniu možných dopadov takýchto návrhov. Je kľúčové, aby sa ponechal priestor pre širšiu diskusiu zo strany verejnosti ako aj odborníkov. Pozícia SR, ktorá bude prezentovaná na rokovaní výborov a Rady EÚ v Bruseli by mala reflektovať postoje, ktoré vyplynú zo spoločenského konsenzu k tejto problematike. Je tiež nevyhnutné komplexnejšie posúdiť možný vplyv pristúpenia SR k posilnenej spolupráci najmä s ohľadom na začlenenie nových právnych inštitútov do nášho právneho poriadku, dopadov na súdnu prax a všeobecne na vzájomné postavenie súdnej a zákonodarnej moci na Slovensku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) S predmetným návrhom rozhodnutia Rady o posilnenej spolupráci ani s predmetnými návrhmi nariadení Rady zásadne nesúhlasím. Zásadne žiadam, aby SR odmietla poskytnúť svoj súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, aby k posilnenej spolupráci nepristúpila a aby presadzovala neschválenie predmetných nariadení Rady. Odôvodnenie: Materiál je podľa môjho presvedčenia v neprekonateľnom rozpore s morálkou a prirodzeným právom, keďže cieľom predmetných nariadení Rady je vytvoriť manželom vrátane osôb rovnakého pohlavia a registrovaným partnerom jednotný európsky právny rámec pre usporiadanie majetkových pomerov s cezhraničným prvkom. Nielen samotné inštitúty manželstva osôb rovnakého pohlavia a registrovaného partnerstva a ich legalizáciu a uznávanie, ale aj rozhodovanie, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veci akýchkoľvek dôsledkov (vrátane majetkových) manželstva osôb rovnakého pohlavia a registrovaného partnerstva považujem za neprijateľné, a to najmä z morálneho hľadiska a z hľadiska prirodzeného práva. Považujem za absolútne neprípustné o. i. to, že slovenský súd by vždy mohol rozhodovať o majetkových režimoch takého inštitútu (napr. manželstva, registrovaného partnerstva), ktorý podľa slovenského právneho poriadku neexistuje a ktorý je podľa môjho presvedčenia v zásadnom rozpore s morálkou a prirodzeným právom (argument, že by, a aj to iba v určitých vymedzených prípadoch, slovenský súd rozhodovať nemusel, pokladám za úplne nedostačujúci, keďže by išlo vždy o individuálne rozhodovanie závisiace od ľubovôle toho - ktorého súdu). Rovnako zásadne nesúhlasím s tým, že by mali slovenské súdy uznávať rozhodnutia cudzích súdov vo veci majetkových práv súvisiacich s inštitútmi registrovaného partnerstva a manželstva osôb rovnakého pohlavia, a že by sa mali takéto rozhodnutia následne vykonávať. Takto by Slovenská republika právne uznala dôsledky vyššie spomínaných neprijateľných inštitútov, čo hodnotím ako neakceptovateľné a neetické. Navyše, zvyšovalo by to podľa môjho názoru následne tlak na ďalšie závažné a neprijateľné ústupky v danej problematike a vo veciach morálky. Upozorňujem aj na formuláciu predkladateľa v predloženom materiáli, podľa ktorej " ... slovenské súdy nebudú musieť uznať na našom území existenciu manželstiev uzavretých v inom členskom štáte" (výlučne z citovanej vety predkladateľa však nevyplýva, že by ich slovenské súdy uznať nemohli). Slovenská republika v r. 2002 výslovne deklarovala ponechanie rozhodovania o kultúrno-etických otázkach ochrany života a dôstojnosti ľudskej bytosti od počatia až po smrť, ochrany rodiny a inštitúcie manželstva ako základu spoločnosti, ako i rozhodovania o veciach s tým súvisiacich ..., vo výlučnej právomoci členských štátov a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii. Podľa čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. V Slovenskej republike nie je legalizované registrované partnerstvo. Podľa čl. 329 ods. 1 ZFEÚ posilnenú spoluprácu možno nadviazať v jednej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, s výnimkou oblastí výlučnej právomoci. Nielen legalizáciu a uznávanie samotných registrovaných partnerstiev a "manželstiev" osôb rovnakého pohlavia, ale aj rozhodovanie, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veci akýchkoľvek dôsledkov týchto inštitútov v Slovenskej republike a podporu takéhoto konania zo strany Slovenskej republiky na akomkoľvek území považujem vzhľadom na vyššie uvedené za neprijateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme tiež, aby Slovenská republika k posilnenej spolupráci nepristúpila z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o odmietnutí alebo prijatí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci, (ii) preváženie súdnej moci nad zákonodarnou mocou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko a Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva, (iv) podľa nariadenia môžu súdy z tohto dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce, (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením k spolupráci a nariadeniam začlenila definícia „registrovaného partnerstva“, (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné, (vii) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval, (viii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec, (ix) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia v tak citlivej oblasti bez legislatívnej úpravy do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy, (x) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, budú súdy SR disponovať právomocou podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia, (xi) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia podľa nášho názoru nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu: osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá) uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si právny poriadok iného členského štátu za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KMR (KLUB MNOHODETNÝCH RODÍN) Slovenská republika mala by odmietnúť poskytnúť svoj súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že: Na prijatie návrhov z oblasti rodinného práva je potrebné schválenie. 28 štátov nedosiahne jednomyseľný súhlas, lebo požiadavky sú do legislatívy členských štátov zaviesť také inštitúty, ktoré v nich neexistujú. Vyjadrenie, že Mnohé štáty však indikovali, že je vágne a budú oprávnený dojem, že ide opäť o snahu za každú cenu zaviesť do členských krajín také inštitúty, ktoré sú nezvratné. Ak by súd bol postavený pred prípad, podobne ako bolo v minulosti napr. Taliansko, alebo aj iné krajiny, tak by na tomto základe vytvorili precedens. Dôvod je vysvetlený v texte na str. 3 - Viaceré členské štáty už v súčasnosti poznajú homosexuálne manželstvá, resp. viaceré štáty regulujú aj heterosexuálne partnerstvá. Zaráža, že toto je jediná skupina, ktorá trvalo sa pokúša presadiť nadpráva na úkor iných menšín a oblastí, ktoré sú v kompetencii členských štátov. Slovensko nie je nútené nikým pristupovať k posilnenej spolupráci, tá je na dobrovoľnom rozhodnutí krajiny. Odporúčanie, aby Slovensko participovalo na posilnenej spolupráci sa odvoláva na garancie, ktoré nik negarantuje, lebo nie sú zakotvené. Definícia pojmu „manželstvo“ je ponechaná na vnútroštátne poriadky členských štátov. Pri definícii manželstva Slovensko musí trvať na podmienke, že môže platne vzniknúť iba medzi mužom a ženou, nakoľko je to zakotvené v Ústave SR. Pojem „registrované partnerstvo“ je definovaný len pre potreby nariadenia – neharmonizuje tento koncept a jeho vymedzenie prenecháva právnym poriadkom členských štátov. Podľa dôvodovej správy k návrhu ide o novší právny inštitút, ktorý zaviedlo do svojich právnych poriadkov 14 členských štátoch. Je zaujímavé, že väčšina krajín, ktorá nemá zavedený inštitút registrovaného partnerstva sú postkomunistické krajny, ktoré ešte neboli členskými krajinami, keď vznikali predpisy, na ktoré sa podobné krajiny odvolávajú. Pripomíname na požiadavku Česka počas jeho predsedníctva, že z dôvodu neparticipovania na základných dokumentoch EÚ, ako napr. Lisabonská zmluva je potrebné minimálne začať kvalifikovanú diskusiu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe je uvedené, že návrhy nebudú mať vplyv na rozpočet SR. Vo vlastnom materiáli v časti IV. Dôsledky na rozpočet SR sa konštatuje, že vplyv na rozpočet SR nie je známy, pričom možno očakávať zvýšenú záťaž súdov spojenú s nutnosťou interpretácie nového nástroja v cezhraničnom styku a vo vzťahu k súdom budú nutné školenia, príp. iné vzdelávacie aktivity, t. j. možno predpokladať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Uvedené je potrebné zosúladiť. Zároveň upozorňujem, že v súlade s uplatňovaním Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov riadne predbežné stanovisko musí v časti IV. (po novom „Vplyvy na vybrané oblasti“) obsahovať vyplnenú tabuľku predpokladaných vplyvov a v prípade identifikovaných vplyvov sú súčasťou riadneho predbežného stanoviska analýzy týchto vplyvov. Upozorňujem, že prípadné výdavky súvisiace s realizáciou návrhov je potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujem, aby Slovenská republika odmietla poskytnúť svoj súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 14 Navrhujeme upraviť časti III., IV. a V. s ohľadom na navrhovanú zmenu postoja SR k podpore posilnenej spolupráce a k pristúpeniu k nej. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odporúča jazykovú korektúru predmetného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z formálneho hľadiska odporúčam materiál gramaticky upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR, písm. b) navrhujeme text: „b) Predbežné stanoviská SR k pôvodným návrhom nariadení boli schválené ešte v roku 2011. Návrhy predložených implementačných nariadení zodpovedajú výsledkom niekoľkoročných rokovaní v pracovnej skupine a obsahujú garancie, ktorými v zmysle schválených predbežných stanovísk k pôvodným návrhom SR podmieňovala prijateľnosť návrhov. Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje k posilnenej spolupráci pristúpiť a presadzovať schválenie nariadení spolu so zárukami, ktoré SR presadila v predchádzajúcich rokovaniach.“ nahradiť nasledovným textom: „b) Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení, ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“, (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy. (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia, (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu: osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá) uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná. Odôvodnenie: Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“, (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy. (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia, (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu: osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá) uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR písm. a) navrhujeme nahradiť text: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje potvrdiť súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, čím sa umožní štátom, ktoré o to majú záujem, užšie spolupracovať v tejto oblasti.“ nasledovným textom: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Navrhuje sa však, aby odmietla poskytnúť svoj súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa odmietnuť svoj súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny. Ide o salámovú metódu, ktorou sa presadzuje užšia spolupráca, ale ktorá následne umožňuje v oblasti registrovaných partnerstiev ako aj manželstiev proces na úrovni vlády SR a to k jednoduchému pristúpeniu, pričom sa na našu Slovenskú republiku budú následne vzťahovať všetky priamo aplikovateľné nariadenia prijaté v tejto oblasti. Ako je vôbec možné, že sme s touto úpravou v oblasti registrovaných partnerstiev súhlasili na úrovni COREPER bez zapojenia a oboznámenia širšej verejnosti pri tak citlivej téme, akou nesporne registrované partnerstvá či manželstvá osôb rovnakého pohlavia sú? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vzhľadom k vyššie uvedenej presadzovanej pozícii Slovenskej republiky navrhujeme vypustiť časť 2. Všeobecná právna analýza návrhov a časť 3 Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu s uvedením pozície ku konkrétnym ustanoveniam Odôvodnenie: Argumentáciu ohľadom postačujúceho neuznania inštitútov manželstva osôb rovnakého pohlavia či registrovaného partnerstva považujeme za nedostatočnú z vyššie citovaných dôvodov. Súhlas na decembrovej Rade nie je argumentom vzhľadom k tomu, že bolo jasné využitie veta Maďarska a Poľska. Prejav ministra spravodlivosti naznačoval pochopenie pre tento postoj dvoch krajín V4. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by si dovolilo uplatniť pripomienku na zváženie, či je vhodné prijímať kladný názor k predkladaným materiálom - návrhu rozhodnutia Rady a návrhu nariadenia Rady o posilnenej spolupráci vo veciach právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, manželov, registrovaných partnerstiev. Manželstvá, partnerstvá, registrované partnerstvá s cudzím medzinárodným prvkom sú oblasťou, ktorá nemá jednotné ponímanie a právne ukotvenie či už v spoločnosti alebo právnych poriadkoch členských štátov EÚ. Bez pochýb teda možno skonštatovať, že ide o oblasť, ktorá môže rozdeľovať spoločnosť a narúšať u osôb ponímanie princípov právneho štátu a právnej istoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - podľa Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016) a tiež podľa jednotnej metodiky v prípade identifikovania vybraných vplyvov sú súčasťou riadneho predbežného stanoviska príslušné analýzy vplyvov vypracované v súlade s jednotnou metodikou. V tejto súvislosti je potrebné v časti IV. predbežného stanoviska podľa aktuálne účinného systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ jednoznačne identifikovať uvedené vybrané vplyvy; ktoré môžu byť pozitívne, negatívne alebo žiadne alebo pozitívne a zároveň aj negatívne a predbežné stanovisko doplniť o analýzu príslušného pozitívneho alebo negatívneho (alebo zároveň aj pozitívneho a negatívneho) vybraného vplyvu, Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 6 V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 1., Pozícia SR, písm. b) (str. 3) navrhujeme vypustiť vetu „Vzhľadom na uvedené sa navrhuje k posilnenej spolupráci pristúpiť a presadzovať schválenie nariadení spolu so zárukami, ktoré SR presadila v predchádzajúcich rokovaniach“ a nahradiť ju nasledovným textom: „Navrhovaná podoba posilnenej spolupráce však nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Aj keby tieto nástroje nevyžadovali od Slovenska zavedenie nám neznámych rodinných inštitútov do našej vnútroštátnej právnej úpravy, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitútov na Slovensku by malo nepriamy vplyv na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku. Vzhľadom na uvedené navrhujeme nepristúpiť k posilnenej spolupráci, podobne ako sa pre takýto krok rozhodli Poľsko a Maďarsko.“ Odôvodnenie: Materiálne rodinné právo patrí do výlučnej právomoci členských štátov. Vytvorenie posilnenej spolupráce v oblasti rodinného práva, ktorá priznáva účinky právnym inštitútom, ktoré slovenský právny poriadok nepozná, prípadne odporujú jeho právnemu poriadku, nepriamo ovplyvní slovenské právo, a to bez toho, aby zmeny prešli riadnym legislatívnym procesom. Napríklad, v prípade dvoch osôb rovnakého pohlavia žijúcich v registrovanom partnerstve, ktorí sa obrátia na slovenský súd vo veci úpravy ich majetkového režimu, a súd neodmietne konať (resp. uznať, či vyhlásiť vykonateľnosť) z dôvodu rozporu s verejným poriadkom, tieto dve osoby, napriek tomu, že registrované partnerstvo je v očiach slovenského právneho poriadku neexistujúce, budú požívať výhody vyplývajúce z únijného práva. Na druhú stranu, osoby rovnakého pohlavia v de facto rovnakej alebo porovnateľnej situácii, ale bez cezhraničného prvku, nebudú tieto výhody požívať. Hoci sú tieto dva páry v očiach slovenského právneho poriadku v rovnakej alebo porovnateľnej situácii, slovenský právny poriadok nebude riešiť ich situáciu rovnako. Keďže o diskrimináciu môže hypoteticky ísť inter alia vtedy, ak sa s rovnakými, alebo podobnými situáciami zaobchádza rozdielne, homosexuálny pár v situácii bez cezhraničného prvku môže byť potenciálne diskriminovaný oproti páru v situácii s cezhraničným prvkom (tzv. „reverse discrimination“). Z toho vyplýva, že aby Slovenská republika zamedzila zakázanému diskriminačnému zaobchádzaniu so svojimi vlastnými občanmi, bude musieť výhody plynúce z práva EÚ priznať aj homosexuálnym párom v situáciách bez cezhraničného prvku, t.j. bude musieť upraviť svoju legislatívu aj v oblasti svojej výlučnej právomoci (tzv. „split over effect“). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 3 V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 1. písm. a) navrhujeme doplniť na konci nasledovný text: „Návrh rozhodnutia Rady o posilnenej spolupráci nedostatočne zohľadňuje skutočnosť, že členské štáty majú odlišnú právnu úpravu netradičných rodinnoprávnych inštitútov. V členských krajinách Európskej únie panuje 100% súlad v tom, že zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou sa považuje za manželstvo. Úplne odlišná je situácia v tom, či sa za manželstvo považuje aj zväzok medzi osobami rovnakého pohlavia – spomedzi 28 krajín EÚ takýto zväzok označuje za manželstvo 11 krajín. Taktiež v prípade registrovaných partnerstiev sa právne úpravy jednotlivých krajín odlišujú – polovica krajín upravuje inštitút registrovaného partnerstva, pričom v niektorých krajinách je vyhradený pre osoby rovnakého pohlavia a v niektorých krajinách ho môžu uzavrieť aj osoby opačného pohlavia. Navrhovaná posilnená spolupráca a nová právna úprava nerešpektuje tieto rozdiely a individuálne špecifiká jednotlivých krajín EÚ, čo predstavuje zásadné problémy pre prijatie nových pravidiel v celej EÚ, keďže Maďarsko a Poľsko s takýmto postupom nesúhlasia. Ako oveľa vhodnejšie riešenie sa javí prijať jednotnú právnu úpravu vzťahujúcu sa na manželstvá jedného muža a jednej ženy, ktorá by mohla platiť pre všetky krajiny EÚ. Krajiny, ktoré za manželstvá považujú aj zväzky osôb rovnakého pohlavia, alebo uznávajú registrované partnerstvá, môžu následne pristúpiť k užšej spolupráci aj vo vzťahu k týmto inštitútom, na ktorých existencii neexistuje v EÚ konsenzus. Dôsledkom prijatia navrhovanej posilnenej spolupráce a legislatívy, ktorá nerešpektuje národné rozdiely v otázkach, ktoré spadajú do výlučnej kompetencie jednotlivých štátov, sa niektoré krajiny nezúčastnia na spoločnej právnej úprave. Tým sa oslabí potreba prijatia takej spoločnej legislatívy, ktorá by plne rešpektovala národné osobitosti, pretože viaceré krajiny nebudú cítiť potrebu túto tému ďalej rozvíjať.“ Odôvodnenie: Navrhovaný text dopĺňa analýzu návrhov o dôležité skutočnosti a upozorňuje na potrebu postupovať spôsobom, ktorý bude hľadať konsenzus európskych krajín v témach, ktoré spadajú do výlučnej pôsobnosti členských štátov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 4 Navrhujeme vypustiť nasledovný text na str. 3: „Z hľadiska pohlavia a sexuálnej orientácie sú oba návrhy neutrálne, keďže Charta základných práv EÚ (najmä jej čl. 21) inú úpravu ani neumožňuje. Viaceré členské štáty už v súčasnosti poznajú homosexuálne manželstvá, resp. viaceré štáty regulujú aj heterosexuálne partnerstvá“ a nahradiť ho textom: „Oba návrhy nerešpektujú rozdiely v právnych úpravách jednotlivých krajín EÚ, najmä fakt, že len niektoré z krajín uznávajú za manželstvá aj páry osôb rovnakého pohlavia, a len časť krajín pozná inštitút registrovaného partnerstva.“ Odôvodnenie: Pôvodná formulácia nerešpektuje fakt, že vymedzenie manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou nepredstavuje diskrimináciu. Pôvodná formulácia zavádzajúco navodzuje dojem, že slovenská právna úprava, ktorá definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou, nie je v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania. Rovnako, na tému manželstiev osôb rovnakého pohlavia a registrovaných partnerstiev neexistuje konsenzus a právomoc členských štátov regulovať svoje hmotné rodinné právo bola potvrdená aj Súdnym dvorom Európskej Únie vo veci Römer (C-147/08, bod 38). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 5 V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 1., Pozícia SR, písm. a) (str. 3) navrhujeme vypustiť vetu „Vzhľadom na uvedené sa navrhuje potvrdiť súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, čím sa umožní štátom, ktoré o to majú záujem, užšie spolupracovať v tejto oblasti“ a nahradiť ju nasledovným textom: „Napriek tomu navrhovaná podoba posilnenej spolupráce nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Prijatím rozhodnutia o posilnenej spolupráci by sa vytvorila bariéra pre prijatie riešenia, ktoré by vyhovovalo všetkým členským štátom. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje odmietnuť návrh rozhodnutia o posilnenej spolupráci.“ Odôvodnenie: Podporou posilnenej spolupráce sa vytvorí bariéra pre hľadanie konsenzuálneho riešenia situácie, ktoré by vyhovovala všetkým členským štátom. Základným problémom je skutočnosť, že sa celkom logicky presadzuje spolupráca vo vzťahu k rodinným inštitútom, ktoré sú vlastné všetkým krajinám, no súčasne sa pretláča spolupráca vo vzťahu k inštitútom, ktoré sú legálne len v niektorých krajinách. Ide o prístup, ktorý nedostatočne zohľadňuje rôznorodosť a nekompatibilitu právnych úprav jednotlivých členských krajín. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 7 V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 2. Vecná analýza návrhu o majetkových režimoch manželov, navrhujeme vymazať celý text označený ako Pozícia SR aj s tromi odrážkami a nahradiť ho nasledovným textom: „Navrhovaná podoba posilnenej spolupráce nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Aj keď tieto nástroje priamo nevyžadujú od Slovenska zavedenie nám neznámych rodinných inštitútov do našej vnútroštátnej právnej úpravy, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitútov na Slovensku by malo nepriamy vplyv na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku. Vzhľadom na uvedené navrhujeme nepristúpiť k posilnenej spolupráci.“ Odôvodnenie: V tomto bode si dovolíme poukázať na odôvodnenie, ktoré sme uviedli pri predchádzajúcej pripomienke č. 6. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 1 V časti I. Všeobecná časť v bode 7 Zhrnutie obsahu a cieľa návrhov (str. 2) navrhujeme na konci doplniť nový odsek s nasledovným znením: „K mechanizmu posilnenej spolupráce sa pristúpilo z dôvodu, že Maďarsko a Poľsko zásadne nesúhlasilo s obsahom a cieľmi návrhov nových Nariadení. Dôvodom boli ich obavy, že aj keby budúce nástroje od nich nevyžadovali zavedenie neznámych inštitúcií do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitúcií v ich krajine by malo nepriamy vplyv na ich vnútroštátne rodinné právo a politiku. V rovnakej situácii je aj Slovenská republika.“ Odôvodnenie: Tento odsek navrhujeme doplniť z dôvodu, že bližšie vysvetľuje kontext, prečo nebolo možné prijať navrhované Nariadenia konsenzom všetkých krajín EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 2 V časti I. Všeobecná časť v bode 8 Navrhovaný dátum implementácie (str. 2) navrhujeme vypustiť vetu: „Dovtedy je nutné prijať implementačné opatrenia za účelom umožnenia ich riadneho uplatňovania.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na navrhovanú zmenu postoja SR je táto veta nadbytočná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 9 V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 2. Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov (str. 6), navrhujeme vymazať celý text označený ako Pozícia SR aj s tromi odrážkami a nahradiť ho nasledovným textom: „Navrhovaná podoba posilnenej spolupráce nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Aj keď tieto nástroje priamo nevyžadujú od Slovenska zavedenie nám neznámych rodinných inštitútov do našej vnútroštátnej právnej úpravy, uznávanie majetkových dôsledkov takýchto zahraničných inštitútov na Slovensku by malo nepriamy vplyv na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku. Vzhľadom na uvedené navrhujeme nepristúpiť k posilnenej spolupráci.“ Odôvodnenie: Súčasné znenie Pozície SR sa odvoláva na vyrokované zábezpeky, najmä na skutočnosť, že Slovenská republika nemusí ustanoviť registrované partnerstvá a že súd môže odmietnuť vykonať právomoc. Napriek tomu neexistujú garancie, že náš súd odmietne právomoc. Ak by náš súd právomoc prijal, hrozí, že prizná dvom osobám určité práva, ktoré neprizná iným dvom osobám v rovnakej alebo obdobnej situácii (ani jeden pár sa nepovažuje za zosobášený podľa nášho práva), čo môže predstavovať zakázanú diskrimináciu slovenských párov rovnakého pohlavia, keďže slovenský právny poriadok nepozná inštitút registrovaného partnerstva a ani manželstva pre osoby rovnakého pohlavia. Tak vznikne tlak, aby SR prijala dodatočné pravidlá ktorých cieľom bude odstrániť takúto diskrimináciu. Toto je jeden z možných nepriamych vplyvov na naše vnútroštátne právo a politiku, pred ktorým varujú aj Poľsko a Maďarsko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 11 Navrhujeme preformulovať Pozíciu SR k otázke zásady subsidiarity a proporcionality (str. 7) nasledovne: „Návrhy nie sú v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality, pretože nezohľadňujú skutočnosť, že niektoré rodinnoprávne inštitúty nie sú upravené vo všetkých členských krajinách. Požiadavka na úprave inštitútov, na ktorých je konsenzus EÚ krajín spolu s tými, na ktorých nie je konsenzus, ide nad rámec princípov subsidiarity a proporcionality.“ Odôvodnenie: Navrhovaná zmena lepšie zohľadňuje diverzitu a vzájomnú nekompatibilitu právnych poriadkov členských štátov EÚ, a je férovejšia voči krajinám, ktoré neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia, alebo registrované partnerstvá. Navyše, počet párov rovnakého pohlavia, ktoré budú mať osoh z navrhovanej právnej úpravy, je zanedbateľný a rozsah problémov, ktorým takéto páry čelia, nevyplývajú z ich cielenej diskriminácie, ale pramenia z rozdielnosti úprav členských štátov v oblastiach, ktoré sú v ich výlučnej právomoci. V tomto prípade nemožno hovoriť o diskriminácii. Zmluva o Európskej únii hovorí, že EÚ rešpektuje národnú identitu členských štátov (článok 4 ods. 2.). Rodinné právo je nepochybne výrazom národnej identity a predkladané návrhy Komisie, tým, že nepriamo ovplyvnia slovenské rodinné právo, túto zásadu porušujú. Taktiež, keďže posilnená spolupráca v konečnom dôsledku uzurpuje právomoci členských štátov (hoci i nepriamo), a prinúti ich k zmene svojho rodinného práva, nie je tu dodržaná zásada subsidiarity. Keďže posilnená spolupráca presadzuje spoluprácu vo vzťahu k inštitútom, ktoré sú legálne len v niektorých krajinách spolupráce (a teda nezameriava sa len na tie rodinné inštitúty, ktoré sú vlastné všetkým krajinám), nie je dodržaná zásada proporcionality, keďže neuprednostňuje najmenej obmedzujúcu možnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 10 Na strane 7 navrhujeme vypustiť vetu „Vzhľadom na charakter a rozsah problémov, ktorými občania čelia, možno dosiahnuť ciele iba na úrovni Únie“ a nahradiť ju novým odsekom: „Tieto isté ciele je však možné dosiahnuť aj kombináciou konsenzuálne prijatého Nariadenia vzťahujúceho sa na manželstvá, ktoré uznávajú všetky členské štáty (manželstvo muža a ženy) a osobitnou spoluprácou medzi krajinami, ktoré uznávajú aj iné rodinné inštitúty imitujúce manželstvo medzi mužom a ženou – či už na báze medzinárodnej zmluvy, alebo formou posilnenej spolupráce.“ Odôvodnenie: Navrhovaná úprava lepšie zohľadňuje diverzitu a vzájomnú nekompatibilitu právnych poriadkov členských štátov EÚ, a je férovejšia voči krajinám, ktoré neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia, alebo registrované partnerstvá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 12 V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 3. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu s uvedením pozície ku konkrétnym ustanoveniam navrhujeme preformulovať pozíciu SR ku Kapitolám I až VI nasledovne: „Keďže obsah návrhu predstavuje riziko nepriameho vplyvu na naše vnútroštátne rodinné právo a politiku, navrhované znenie nepodporujeme.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje pristúpenie SR k posilnenej spolupráci sa navrhuje nepodporiť navrhované znenie Nariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 13 Na strane 9, v Kapitole IV – Uznávanie, vykonateľnosť a výkon, navrhujeme v druhom odseku doplniť do zátvorky za slovo mnohoženstvo aj slová „manželstvo medzi inými osobami ako jedným mužom a jednou ženou, registrované partnerstvo“. Odôvodnenie: Slovenský právny poriadok neumožňuje uzavrieť manželstvo medzi inými osobami, ako jedným mužom a jednou ženou a neumožňuje ani uzatvorenie registrovaných partnerstiev. Tieto inštitúty sú v rozpore s verejným poriadkom SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Pripomienka č. 8 V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 2. Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov navrhujeme za vetu „Uznanie či vyhlásenie vykonateľnosti možno odmietnuť zo štandardných dôvodov, vrátane rozporu s verejným poriadkom“ doplniť nový odsek: „Neexistujú však žiadne garancie, že slovenský súd vždy odmietne uplatniť cudzie právo, ktoré sa odvoláva na inštitúty neznáme v slovenskom práve, a neexistuje ani garancia, že súd vždy odmietne uznať či vyhlásiť vykonateľnosť cudzích rozhodnutí v prípade že sa odvolávajú na rodinné inštitúty, ktoré sú slovenskému právnemu poriadku neznáme. Neexistuje ani garancia, že klauzula o rozpore s verejným poriadkom bude náležite uplatnená, obzvlášť v prípade, ak súd bude toho názoru, že jej uplatnením by bol porušený princíp nediskriminácie. Import efektov cudzích právnych inštitútov môže mať za následok, že osoby v rovnakej právnej situácii budú disponovať inými právami. Tak môže dôjsť k tomu, že takýto stav bude považovaný za diskrimináciu a súdy budú naliehať na prijatí legislatívnych zmien, ktoré sú v rozpore s vôľou zákonodarcu.“ Odôvodnenie: Navrhovaný text upozorňuje na niektoré potenciálne problémy aplikačnej praxe, ktoré môžu spôsobiť to, že napriek neexistencii nových rodinnoprávnych inštitútov v právnom poriadku SR (manželstvá osôb rovnakého pohlavia, registrované partnerstvá) bude Slovenská republika vtiahnutá do týchto konceptov, čo môže narušiť integritu nášho právneho systému a zaviesť „dvojaký meter“ pre páry, ktoré sú z pohľadu nášho práva v rovnakej situácii. To môže vytvoriť predpoklad pre rôzne súdne pokusy zavádzať na Slovensku inštitúty a práva, ktoré sú právnemu poriadku SR cudzie, napríklad s odvolaním sa na princíp nediskriminácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme v časti 2 Vecná analýza, Pozícia SR vypustiť text: „K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala: • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie manželstva Definícia pojmu „manželstvo“ je ponechaná na vnútroštátne poriadky členských štátov. Pri definícii manželstva je možné trvať na podmienke, že môže platne vzniknúť iba medzi mužom a ženou. • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkový režim vyplývajúci z manželstva, ktoré podľa predpisov SR nie je platné (napr. manželov rovnakého pohlavia, manželstvo s maloletým, polygamné manželstvo a pod.), nariadenie umožňuje súdu odmietnuť právomoc. Slovenský súd tak nebude nútený rozhodovať o majetkových režimoch manželstva, ktoré podľa slovenského právneho poriadku neexistuje. Manželia z takto neuznaného manželstva by museli v záujme vyriešenia majetkového režimu adresovať ich návrh na iný ako slovenský súd. • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkového režimu manželov nebude znamenať uznanie manželstva, ktorého sa rozhodnutie týka. Táto záruka bude znamenať, že slovenské súdy nebudú musieť uznať na našom území existenciu manželstiev uzavretých v inom členskom štáte. Uznať bude potrebné rozhodnutie cudzieho súdu iba vo vzťahu k súvisiacim majetkovým právam.“ a nahradiť ho textom: „K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov: (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, manželia pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia čo vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú neprimerane širokú právomoc súdom v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce.“ Odôvodnenie: Inštitút manželstva muža a ženy spoločnosť neuznáva len morálne, ale reálne ako inštitúciu, ktorá si zaslúži aj materiálne výnimočné postavenie. Prijatím citovaného návrhu nariadenia zosúvame výnimočný inštitút manželstva len na prázdnu deklaračnú úroveň, ktorú môže dosiahnuť akýkoľvek vzťah, bez ohľadu na prínos, ktorý spoločnosti prináša. Ústava však nemá mať len prázdny „kazateľský“ charakter, ale je reálnou a živou materiálnou dohodou našej spoločnosti so skutočnými výnimočnými dôsledkami na spoločnosť. Ak takýto charakter stráca, približuje sa k strate vlastného významu. (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, či manželia pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia a to vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce, (v) samotný text priznáva, že budeme povinní uznať majetkové práva aj pri manželstvách, ktoré naša Slovenská republika neuznáva, t. j. bude to možné aj v prípade, polygamie, manželstva s maloletým, manželstva s osobami rovnakého pohlavia, takéto uznávanie je však v rozpore so záujmami na zachovaní celistvosti nášho právneho poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V časti 2) Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov, Pozícia SR navrhujeme nahradiť text: „Pozícia SR: K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala: • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie registrovaného partnerstva. Členskému štátu, ktorého právny poriadok nepozná inštitút registrovaného partnerstva, nariadenie neukladá povinnosť ustanoviť registrované partnerstvo vo vnútroštátnom právnom poriadku. • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkové dôsledky registrovaného partnerstva, súd môže odmietnuť vykonávať právomoc. Slovenský súd nebude nútený rozhodovať o majetkových dôsledkoch registrovaného partnerstva, keďže tento inštitút slovenské právo nepozná. • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva nebude znamenať uznanie registrovaného partnerstva, ktorého sa rozhodnutie týka" nasledovným textom: „K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“, (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy. (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia, (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu: osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá) uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná. Odôvodnenie: Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“, (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy. (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia, (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu: osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá) uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - upozorňujeme predkladateľa, že s účinnosťou od 1. apríla 2016 sa na predložený materiál vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády SR č. 76/2016) (ďalej len „jednotná metodika“); z tohto dôvodu bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa jednotnej metodiky ( informačná povinnosť voči Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky za účelom rozhodnutia o uskutočnení konzultácií s podnikateľským prostredím podľa bodu 5.6. jednotnej metodiky; predbežné pripomienkové konanie, ak návrh predpokladá niektorý z vybraných vplyvov), Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - predložené riadne predbežné stanovisko je potrebné vypracovať v súlade s aktuálne účinným Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016), Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. jednotnej metodiky, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní (nejde o predbežné pripomienkové konanie) predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame zvážiť navrhovanú participáciu Slovenskej republiky na posilnenej spolupráci členských štátov Európskej únie v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov z dôvodu, že riešenie majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev súdmi bez legislatívneho ukotvenia tohto inštitútu vo vnútroštátnom právnom poriadku by mohlo znamenať oslabenie rovnováhy zákonodarnej moci a súdnej moci. Zároveň ponímanie inštitútu manželstva je v jednotlivých členských štátoch Európskej únie značne odlišné, a to napríklad aj od jeho ústavného vymedzenia v Slovenskej republike. Poukazujeme v tejto súvislosti aj na znenie čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Taktiež podľa návrhov nariadení súd nemusí, ale výnimočne môže odmietnuť právomoc rozhodovať vo veciach majetkových pomerov manželov alebo registrovaných partnerov. Podobne má byť na jeho uvážení vykonateľnosť rozhodnutí, prijatie a vykonateľnosť verejných listín alebo súdnych zmierov, a to z hľadiska ich súladu, resp. rozporu v konkrétnom prípade so základnými princípmi verejného poriadku Slovenskej republiky. V tejto súvislosti prichádza do úvahy aj oslabenie princípu právnej istoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame v kapitole I vnútorne zladiť informácie o tom, či je v rámci predložených návrhov nariadenia vymedzený pojem „manželstvo“. Predložené návrhy nariadení neobsahujú definíciu pojmu „manželstvo“, čo sa uvádza aj v pozícii Slovenskej republiky k danej kapitole. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčame odôvodniť skrátenie medzirezortného pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame - na deviatej strane, v Kapitole III – rozhodné právo v poslednom odseku druhej vete uviesť úplnú citáciu zákona a v Kapitole IV - Uznávanie, vykonateľnosť a výkon v štvrtom odseku prvej vete skrátenú citáciu toho istého zákona, - na desiatej strane v časti III. DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR slová „občianskemu súdnemu“ nahradiť slovami „civilnému sporovému“ v súlade s novým kódexom, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, - na desiatej strane v časti V. INÉ DÔSLEDKY – napr. SOCIÁLNE, ENVIRONMENTÁLNE, VPLYV NA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE slovo „enviromentálne“ nahradiť slovom „environmentálne“ a uviesť vplyvy na služby občanom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhom nariadení Odporúčame v súvislosti s nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku zvážiť z hľadiska používania jednotnej terminológie nahradenie slovného spojenia „predbežné opatrenie“ pojmom „neodkladné opatrenie“ v celom texte vo všetkých tvaroch. Význam sa úpravou prekladu nezmení, ale slovné spojenie "predbežné opatrenie" v rámci civilného procesu nebude viac právnym pojmom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail