LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) 1. V texte predkladacej správy uviesť legislatívnu skratku Jednotného patentového súdu resp. zjednotiť používanie termínu Jednotného patentového súdu a JPS. 2. Doplniť za ministerstvo zahraničných vecí spojenie „a európskych záležitostí“. 3. Spojenie „konanie o porušení práva EÚ podľa čl. 258 ZFEÚ“ nahradiť spojením „konanie o porušení podľa čl. 258 ZFEÚ“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vypustiť označenie bloku: „Zodpovedná osoba“ v rámci bodu B.2 návrhu uznesenia vlády SR, vzhľadom na to, že body B.1 a B.2 majú uvedenú rovnakú zodpovednú osobu (podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti). Obdobne upraviť body B.5 a B.6 návrhu uznesenia vlády SR, vzhľadom na rovnakú „Zodpovednú osobu“ uvedenú v bode B.4 (predseda Úradu priemyselného vlastníctva). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V celom návrhu uznesenia vlády SR upraviť termíny splnenia jednotlivých úloh v súlade s bodom 5.1 (ods. 19) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a s čl. 6. ods. 2 písm. b) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) navrhujeme správne uviesť, že zásada lojálnej spolupráce je upravená v čl. 4 ods. 3 ZEÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) 1. V štvrtom odseku, v prvej vete doplniť predložku s „ekonomickou výhodnosťou“. 2. V piatom odseku v tretej vete doplniť predložku v „spôsobe prenosu časti štátnej Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V bode B.4. a B.8. nahradiť slovné spojenie „ministrovi spravodlivosti“ slovným spojením „ministerke spravodlivosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V texte bodu B.4 a B.8 návrhu uznesenia vlády upraviť slová: „ministrovi spravodlivosti“ na: „podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vypustiť skratku „SR“ v rámci jednotlivých zodpovedných osôb uvedených v bodoch B.3. – B.8. návrhu uznesenia vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Úlohy, ktoré predkladateľ navrhuje zrušiť v bode A.1 návrhu uznesenia vlády SR je potrebné jednotlivo uviesť v samostatných bodoch návrhu uznesenia vlády SR a následne upraviť v zmysle bodu 5.1 (ods.18) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ktorý okrem iného znie nasledovne: „Ak predkladateľ navrhuje zrušiť bod uznesenia, v návrhu uznesenia uvedie označenie bodu a text tohto bodu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode B.7. je navrhovaná úloha pre ministra financií „poskytovať súčinnosť ministrovi hospodárstva pri plnení úlohy B.3.“ (zabezpečiť vypracovanie analýzy hospodárskych vplyvov dohody v Slovenskej republike). Túto úlohu žiadam vypustiť vzhľadom na to, že problematika Dohody o Jednotnom patentovom súde nie je v pôsobnosti ministerstva financií. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bloku: „Vykonajú“ vypustiť skratku „SR“ uvedenú za jednotlivými zodpovednými osobami. Zároveň blok: „Vykonajú“ a „Na vedomie“ upraviť v zmysle bodu 5.1 (ods. 21 a ods.23) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v takom prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9. v časti „Vplyvy na rozpočet verejnej správy“ označovať rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode B.1. návrhu uznesenia vlády SR upraviť zodpovednú osobu nasledovne: „podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vypustiť slovo „Vláda“ uvedené pod časťou „A. zrušuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi postupovať v zmysle Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. V prípade, ak predkladateľ navrhuje zrušiť bod uznesenia, v návrhu uznesenia uvedie označenie bodu a text tohto bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Po obsahovej stránke berieme na vedomie predkladaný materiál a aj úlohy, ktoré z neho pre predsedu ÚPV SR vyplývajú. Neuplatňujeme žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky je potrebné jednotlivé zrušované úlohy uviesť v samostatných bodoch návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Rovnako aj vo vlastnom materiáli musia byť samostatne uvedené dôvody, pre ktoré sa jednotlivé úlohy navrhujú zrušiť alebo zmeniť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) A.4. úlohu v bode C.1. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 – predložiť dohodu po jej podpise na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR a na rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) A.3. úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 – vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) A.5. úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 – odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s dohodou v Národnej rade SR; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) A.6. úlohu v bode D.1. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 pre ministra spravodlivosti – požiadať podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí vykonať príslušné opatrenia súvisiace s nadobudnutím platnosti dohody; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) A.7. úlohu v bode D.2. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 pre ministra spravodlivosti – požiadať podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečiť uverejnenie dohody v Zbierke zákonov Slovenskej republiky; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) - návrh uznesenia vlády SR v bode A.1. odporúčame upraviť nasledovne: Vláda A. zrušuje A.1. úlohu v bode A.2. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 – s tým, že jej dohoda nebude po podpise znovu predložená; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) A.8. úlohu v bode D.3. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 pre ministra spravodlivosti – zabezpečiť vykonávanie dohody po nadobudnutí jej platnosti pre Slovenskú republiku; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) - v zmysle pripomienok k návrhu uznesenia vlády SR je potrebné upraviť aj samotný materiál Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) A.2. úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 – ratifikovať dohodu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail