LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) V prílohe č. 1 „Návrh personálneho obsadenia SZ Brusel po SK PRES podľa jednotlivých oblastí (diplomatickí zamestnanci), stav k 1. augustu 2017“ v časti „Politika súdržnosti a digitálna agenda (4 diplomati)“ sa slová „Digitálna agenda, informatizácia, kybernetické otázky“ nahrádzajú slovami „Digitálna agenda a informatizácia“. Odôvodnenie: Agenda kybernetickej bezpečnosti je na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli zastrešovaná Národným bezpečnostným úradom, ktorý je pre túto oblasť ústredným orgánom štátnej správy, prostredníctvom jeho príslušníka vyslaného na plnenie úloh v tejto oblasti. Vzhľadom na skutočnosť, že predkladaný materiál sa týka iba zamestnancov rezortov vysielaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zároveň aj z dôvodu jednoznačnosti predkladaného materiálu, žiadame slová „kybernetické otázky“ z časti „Politika súdržnosti a digitálna agenda“ vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. V budúcnosti by sme však uvítali otvorenie otázky navýšenia personálneho obsadenia na Stálom zastúpení pri Európskej únii v Bruseli vzhľadom na rozsiahlosť agendy zdravotníctva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. V budúcnosti by sme uvítali otvorenie otázky navýšenia personálneho obsadenia na Stálom zastúpení pri Európskej únii v Bruseli vzhľadom na rozsiahlosť agendy zdravotníctva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Navrhujeme, konkrétne v časti tabuľky „Obchodná politika“ - Pozn. Personálne posilnenie o 1 systematizované miesto uvedené v rámci Coreper I – Konkurencieschopnosť predpokladá aj realizáciu úloh s prepojením na obchodnú politiku EÚ. Pôjde o zdieľanú agendu“ preformulovať nasledovne: Personálne posilnenie o 1 systematizované miesto uvedené v rámci Coreper I s tým, že pôjde o rovnocennú realizáciu úloh spojenú s obchodnou politikou EÚ v rámci Coreper II. Zdôvodnenie: Navrhované preformulovanie je v súlade s tým, ako je uvedené v texte vlastného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Navrhujeme, aby priamo v texte vlastného materiálu, konkrétne v časti: „Ukončenie pôsobenia SK PRES zamestnancov na SZ Brusel“, bol upravený počet diplomatov na SZ SR za MH SR realizujúcich výkon MT PRES tak, aby bol explicitne jasný počet - traja pracovníci za MH SR (2 pracovníci za energetiku a 1 pracovník za obchod). Zdôvodnenie: Dôvodom je potreba zosúladiť v materiály počty pracovníkov počas výkonu MT PRES za MH SR s požiadavkou ministra hospodárstva definovanou v liste č. 29217/2016-3120-53130 z 28. septembra 2016, v ktorej bola požiadavka na 3 pracovníkov za MH SR (2 pracovníci za energetiku a 1 pracovník za obchod). Záväzok Slovenska poskytnúť vhodný a kvalifikovaný personál na zabezpečenie MT PRES je zakotvený aj v podpísanej dohode medzi príslušnými ministerstvami MT a SK. Financovanie výkonu MT PRES ministerstvom hospodárstva bolo potvrdené zo strany MZV a EZ SR v liste GR Sekretariátu predsedníctva SR v Rade EÚ zo dňa 2. 2. 2016, č. 250.086/2016-OHOK. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Navrhujeme, aby priamo v texte vlastného materiálu bola zmienka, že: ...„navýšenie systematizovaných miest bude realizované k 1.4.2017“... Zdôvodnenie: Z obsahu materiálu nie je úplne jednoznačné, ku ktorému dňu sa bude realizovať navýšenie počtu diplomatických zamestnancov na SZ SR za MH SR pre energetickú politiku, nakoľko na jednej strane tabuľka v prílohe č. 1 odzrkadľuje stav až k 1.8.2017 a na druhej strane v uznesení v bode C.1. sa ukladá zabezpečiť realizáciu do 1.4.2017. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame doplniť do vlastného materiálu v časti „Aktualizácia personálneho obsadenia SZ Brusel po predsedníctve SR v Rade Európskej únie“ za slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 1 systemizované miesto (1 diplomatický pracovník pre oblasť dopravy),“ nasledujúce slová: „Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – 1 systemizované miesto (1 diplomatický pracovník pre oblasť politiky súdržnosti pre prípravu programového obdobia po roku 2020).“. Odôvodnenie: V rámci navrhovaného navýšenia personálneho obsadenia na Stálom zastúpení SR pri EÚ (SZ SR) žiadame, aby za novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) bolo vytvorené 1 systemizované miesto za oblasť politiky súdržnosti, a to z dôvodu podpory prípravy programového obdobia po roku 2020. Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ a predstavuje významný podiel na výdavkoch z rozpočtu EÚ (1/3 rozpočtu EÚ). Finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti v podmienkach SR výrazne prispievajú k zvyšovaniu hospodárskeho rastu a zamestnanosti, pričom predstavujú cca 80 % rozvojových investícií na Slovensku. Je preto nevyhnutné, aby SR venovala značné úsilie na zabezpečenie možnosti využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ aj po roku 2020. Vzhľadom na uvedené a zároveň aj z dôvodu dlhodobo poddimenzovaného stavu diplomatov SZ SR pre oblasť politiky súdržnosti, považujeme za nevyhnutné, aby v rámci SZ SR bolo vytvorené 1 miesto pre diplomata, ktorý by sa osobitne venoval príprave programového obdobia po roku 2020. Pre porovnanie uvádzame, že napr. za oblasť poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá predstavuje porovnateľný pomer na výdavkoch z rozpočtu EÚ, je na SZ SR vytvorených 5 pracovných miest. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame o navýšenie o 1 systemizované miesto (1 diplomatický pracovník pre oblasť digitálnej agendy) na SZ EÚ Brusel. Odôvodnenie: Aktuálne personálne zastúpenie ÚPPVII SR na SZ EÚ Brusel nezodpovedá posilnenej a rozšírenej pôsobnosti Úradu, žiadame preto navýšenie o 1 miesto na SZ EÚ Brusel. Požiadavka vyplýva z posilnených kompetencií a úloh novovytvoreného Úradu (vznik 1.6.2016) a z dôvodu potreby zabezpečenia odborného, administratívneho a personálneho výkonu kompetencií, za ktorých koordináciu a riadenie zodpovedá podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Medzi hlavné úlohy ÚPPVII SR, ktorých agenda je pokrývaná na SZ EÚ patrí oblasť digitálnej agendy/jednotného digitálneho trhu a informatizácie, ktorej gestorstvo prešlo na ÚPPVII z MF SR. Multihorizontálna téma digitálny jednotný trh, ktorú Európska komisia v roku 2015 uviedla ako novú axiómu hospodárskeho rozvoja a tvorby pracovných miest do roku 2020, bude predstavovať zvýšenú záťaž pre súčasné diplomatické zastúpenie na SZ EÚ Brusel z dôvodu jej prierezovosti na všetky hospodárske a sociálne smery. Uvedená téma zahŕňa vyše 16 legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, ktoré budú rezonovať v nasledujúcich rokoch. SZ EÚ zároveň aktívne pôsobí v oblasti kybernetických záležitostí, ktoré zahŕňajú témy bezpečnosti, obrany, boja proti kriminalite a medzinárodnej diplomacie (počas SK PRES bola založená nová pracovná skupina Horizontálna pracovná skupina pre kybernetické záležitosti). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujeme, že je potrebné analýzu vplyvov aktualizovať s tým, že rok 2017 bude uvedený ako bežný rok a bude doplnený rok 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 5 je potrebné upraviť údaje za priemerný mzdový výdavkov v obidvoch riadkoch v súlade s poznámkou pod tabuľkou tak, aby vyjadrovali údaje za jeden mesiac. V roku 2017 je zároveň potrebné zohľadniť účinnosť od 1. apríla 2017, a teda priemerný výdavok prepočítať na 9 mesiacov. Uvedeným sa priemerný mzdový výdavok vo všetkých rokoch upraví na 5 610 eur. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Podľa doložky vybraných vplyvov má materiál negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v bode 2.1.1. predkladateľ uvádza, že financovanie bude zabezpečené zvýšením rozpočtu a limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V bode 2.2.1. je uvedené, že návrh predpokladá uvoľnenie prostriedkov na financovanie personálneho obsadenia 13 diplomatických zamestnancov zo strany Ministerstva financií SR. S návrhom, ktorý má rozpočtovo nekrytý vplyv zásadne nesúhlasíme. MF SR pri riešení žiadostí kapitol štátneho rozpočtu o finančné zabezpečenie dočasne vyslaných zamestnancov v rámci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli uplatňuje jednotný postup. Zvýšenie limitu počtu zamestnancov z dôvodu vyslania a finančné krytie súvisiacich výdavkov si kapitoly štátneho rozpočtu musia zabezpečiť z vlastných zdrojov v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a výdavkov na príslušný rozpočtový rok. V nadväznosti na uvedené žiadame z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vypustiť z bodu 2.1.1. vyjadrenie, že financovanie bude zabezpečené zvýšením rozpočtu a zvýšením limitu počtu zamestnancov kapitoly MZV a EZ SR. Uvedený zámer je v rozpore s bodom C.12. uznesenia vlády SR č. 461/2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Zároveň je potrebné vypustiť z bodu B.2.2. vyjadrenie, že návrh predpokladá uvoľnenie prostriedkov na financovanie personálneho obsadenia 13 diplomatických zamestnancov zo strany Ministerstva financií SR. Doložku je potrebné prepracovať tak, že nebude obsahovať rozpočtovo nekrytý vplyv. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V materiáli je potrebné upraviť názov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Dávame predkladateľovi do pozornosti, že v agendách jednotlivých oddelení absentuje ochrana osobných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V prílohe č. 1 na str. 3 – v tabuľke spravodlivosť, navrhujeme vypustiť justičnú spoluprácu. V doterajšej štruktúre táto agenda nebola výslovne uvedená. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ju výslovne uvádzať. V prípade, ak má justičná spolupráca byť ponechaná, potom pre spresnenie je potrebné odstrániť pojem „medzinárodné aspekty justičnej spolupráce“, ktorý nie je zadefinovaný, a rozdeliť justičnú spoluprácu na dva celky: justičná spolupráca v civilných veciach a justičná spolupráca v trestných veciach, pričom justičná spolupráca v civilných veciach by sa presunula do prvého riadku (viď príloha). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si uplatňuje k Vami predloženému materiálu jednu zásadnú pripomienku a dve obyčajné pripomienky. 1. Zásadná pripomienka: Nesúhlasíme s navrhovaným počtom a rozdelením miest diplomatických zamestnancov vo Vami predloženom návrhu a žiadame o navýšenie diplomatických zamestnancov na oddelení „spravodlivosť“ v počte o jedného diplomatického zamestnanca. Odôvodenie: Navrhovaný počet diplomatických zamestnancov v sekcii „Spravodlivosť“ nezohľadňuje nárast agendy v oblasti spravodlivosti a nepočíta s navýšením počtu diplomatických zamestnancov na Stálom zastúpení SR v Bruseli v tejto oblasti. V minulosti boli snahy o posilnenie úseku spravodlivosti zamietané, na rozdiel od žiadostí iných rezortov, ktoré zaznamenali personálne posilnenie na Stálom zastúpení (ďalej aj „SZ“). Posledné navýšenie diplomatických zamestnancov na oddelení „Spravodlivosť“ bolo v roku 2003, kedy sa počet zvýšil z 1 na 2. Od roku 2003 sa vývoj v oblasti spravodlivosti na európskej úrovni výrazne zmenil, a to najmä vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Uvedený stav však doteraz nebol pri aktualizovaní personálneho aparátu na Stálom zastúpení zohľadnený. Stav navrhovaného personálneho obsadenia oddelenia „spravodlivosť“ po SK PRES, nebude umožňovať efektívne a náležite pokrývať všetku agendu, ktorá MS SR spadá. Uvedené sa odzrkadľuje aj na tom, že počas SK PRES bolo „oddelenie“ navýšené o 3 diplomatických pracovníkov, čo je posilnenie o viac než polovicu. Vzhľadom k uvedenému považujeme za potrebné a účelné navýšenie diplomatických zamestnancov na oddelení „spravodlivosť“ v počte o 1 viac. Nárast agendy spočíva: 1. vo forme nových legislatívnych iniciatív v „polisabonskom“ období, ktorý sa prejavuje zvýšeným počtom a náročnosťou legislatívnych návrhov, v súčasnosti najmä v oblasti trestného práva. Oddelenie justície na SZ rieši v priemere asi dvojnásobok legislatívnych nástrojov, ako tomu bolo v minulosti, pričom netreba opomínať ani rozsiahlu novú oblasť nelegislatívnych aktivít a charakter legislatívnych návrhov, ktoré majú často priamy účinok s dopadom na základné práva jednotlivcov a ekonomické prostredie; 2. v rozširovaní (výlučných) kompetencií EÚ v oblasti justície s dopadom na vzťahy s tretími krajinami v oblasti justičnej spolupráce tak v civilných ako aj v trestných veciach, čo vedie k zvýšenému počtu medzinárodných zmlúv s tretími štátmi s nutnosťou pripravovať negociačné mandáty EÚ, často sprevádzané komplikáciami s právnym základom a nevyjasnenými kompetenčnými konfliktami; 3. v agende obchodného práva predstavuje samostatný súbor návrhov a rokovaní, ktoré patria pod inú formáciu Rady (COMPET) a pracovné skupiny DRS (obch. spoločnosti), PI (patenty), RC (hosp. súťaž), COMPET (konkurencieschopnosť) pravidelne kolidovali (resp. kolidujú) s rokovaniami v agende občianske právo (PS JUSTCIV), ktorej radca doposiaľ (pred prípravou na SK PRES) túto oblasť obsahovo aj organizačne pokrýval, ak bol na týchto skupinách prerokúvaný návrh vo vecnej gescii ministerstva spravodlivosti 4. vo viacerých nových prierezových agendách nelegislatívnej povahy, ktoré za posledné obdobie pribudli, ako napr. E-justice, Justice Scoreboard a Judicial training, Justice financial programe, ktoré predstavujú záťaž pre oboch existujúcich diplomatov popri plnení ich primárnych úloh, pričom predstavujú dôležité agendy, ktorých rozsah a význam rastie a zasluhovali by si systematickejšie sledovanie na SZ aj po SK PRES 5. v novej agende – ľudské práva sú od jesene 2015 novou agendou, ktorá prešla z veľkej časti pod MS SR a na SZ je zatiaľ pokrývaná najmä právnymi radcami, pričom títo komunikujú s expertmi z MS SR. Táto oblasť predstavuje dôležitú náplň s požiadavkou na systematické sledovanie a komunikáciu s ústredím a MS SR by rado prevzalo zastrešenie nad touto agendou v časti, v ktorej je pokrývaná expertmi z MS SR (najmä vo vzťahu k pracovnej skupine FREMP), aby zosúladilo vnútroštátne kompetencie s rozdelením práce na SZ. 6. v agende ochrany osobných údajov, ktorá bola v období pred prípravou na SK PRES „zdieľaná“ pracovníkmi úsekov vnútro (pracovné skupiny) a spravodlivosť (rokovanie Rady), čo malo za dôsledok stratu koherencie v pozíciách SK PRES a rovnako stratu „ownershipu“ nad agendou u konkrétneho diplomata na SZ. Keďže jednotlivé aspekty agendy osobných údajov budú prítomné v rokovaniach aj v budúcnosti, považujeme za potrebné vyriešiť to, ktorý útvar bude na SZ túto agendu (v časti patriacej pod ÚOOÚ) zastrešovať. Na úrovni ministrov je táto agenda zastrešovaná Radou SVV (formácia spravodlivosť) Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) už navrhol predkladateľovi, aby zahrnul do systematizovaných miest pokrývajúcich sektorovú agendu aj 1 miesto diplomatického pracovníka pre oblasť priemyselného vlastníctva. Zdôvodnenie tohto návrhu a aj jeho konkrétne personálne zabezpečenie bolo súčasťou návrhu. ÚPV SR je pripravený o tomto návrhu s predkladateľom ďalej bilaterálne rokovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail