LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Navrhujeme zvážiť doplnenie znenia uvedenej úlohy o textovú časť : B.11 vypracovať „participatívnym a odborným spôsobom“ koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia.... Odôvodnenie: Vzhľadom na pôvodné znenie úlohy B.11, odporúčame aj preformulované znenie uvedenej úlohy doplniť o textovú časť vypracovania koncepcie participatívnym a odborným spôsobom, čím sa zároveň zabezpečí aj objektívne vypracovanie uvedenej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1.Vetu „Návrh bol následne prerokovaný aj na stretnutí s členmi občianskej komory Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.“ požadujeme zmeniť. Odôvodnenie: Podľa platného Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v rámci tejto Rady pôsobia len výbory a Radou zriadené odborné pracovné skupiny. 2. Vetu „Počas rokovaní so zástupcami občianskej spoločnosti však nebola nájdená zhoda na obsahu a forme potrebných zmien.“ požadujeme zmeniť. Odôvodnenie: Nie je jednoznačne uvedené, kto sa tu rozumie slovami „zástupcovia občianskej spoločnosti“. 3. Vetu :Z diskusie k danej problematike vyplynula požiadavka, aby zmeny v právnej úprave ľudsko-právnych inštitúcií boli súčasťou širšej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.“ požadujeme zmeniť. Odôvodnenie: Nie je jednoznačne uvedené, s kým diskusia prebehala, keďže prípadné zmeny v zákone sa mali týkať nezávislej právnickej osoby s názvom Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. 4. Vetu „Nová koncepcia by mala reflektovať na vývoj spoločnosti, legislatívu a tvorbu rôznych orgánov a inštitúcii vzniknutých od zriadenia strediska (t.j. od roku 1993). S týmto návrhom sa ministerstvo stotožnilo.“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Slovenská republika v súčasnosti nepotrebuje novú koncepciu (čiže spôsob chápania, osnovu, rozvrh) inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv, keďže má funkčný systém ľudsko-právnych inštitúcií. Bez problému v záujme väčšej efektívnosti činnosti možno v nevyhnutnom rozsahu novelizovať zákon NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného stredisko pre ľudské práva (ostatná zmena bola zákonom č. 176/2015 Z. z.). Ministerstvo spravodlivosti SR sa nepotrebuje stotožňovať s názorom skupinky osôb, keďže vláda SR nedávno v roku 2015 schválila návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, a toto ministerstvo má potrebné kompetencie v § 13 ods. 9 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 5. Vetu „Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zmena znenia úlohy B.11. tak, aby bolo možné uskutočniť stanovený zámer, ktorým je efektívna ochrana a podpora ľudských práv v Slovenskej republike, čo najvhodnejšími prostriedkami.“ navrhujeme zmeniť. Odôvodnenie: Čiastočná zmena úlohy B.11. sa má priamo týkať právnej úpravy Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 6. Vetu „Navrhuje sa preto znenie úlohy preformulovať na úlohu so znením: vypracovať koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a predložiť ju spolu s prípadnými návrhmi legislatívnych zmien na rokovanie vlády.“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Nie je dôvod na vypracovanie novej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, keďže Slovenská republika má funkčný systém ochrany a podpory ľudských práv a tiež vláda SR nedávno schválila návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1./ V nadpise návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme za slovami „Návrh na zmenu“ vsunúť slová „a doplnenie“. Zdôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť návrh uznesenia vlády o novú časť B. 2./ V návrhu uznesenia vlády SR predloženého MS SR na medzirezortné pripomienkové konanie požadujeme doplniť časť „B. dopĺňa“ so znením: „B. dopĺňa B.1. v uznesení vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 časť B o bod B.15. nasledovne: „podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti B.15. v spolupráci s ministrom kultúry vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Dodatku k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, obsahujúceho priority a úlohy týkajúce sa náboženského vyznanie a viera, a náboženskej slobody. do 30. septembra 2017“.“ Zdôvodnenie: Požadujeme doplniť návrh uznesenia vlády, keďže v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike chýbajú priority a úlohy v oblasti náboženské vyznanie a viera, a v oblasti náboženská sloboda. V Predkladacej správe materiálu MZVaEZ SR Návrh celoštátnej stratégie na rokovanie vlády SR (rokovanie dňa 18.2.2015) sa okrem iného konštatuje: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24253 „Jednou z viackrát otvorených tém počas prípravy stratégie, bola aj otázka náboženského vyznania a viery, a to najmä v kontexte vypracovania novej prílohy k stratégii. Vzhľadom na skutočnosť, že realizované podujatia v rámci prípravy stratégie neumožnili v primeranej miere prediskutovať všetky aspekty súvisiace s otázkou náboženskej slobody a neprebehla dostatočná odborná, ako aj verejná diskusia, bude v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR otázka náboženského vyznania a viery v podmienkach SR komplexne posúdená v rámci ďalšieho procesu stratégie a úloh z nej vyplývajúcich.“. 3./ Slová „Vykonajú: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti“ navrhujeme zmeniť na „Vykonajú: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, minister kultúry“. Zdôvodnenie: Navrhuje sa v nadväznosti na text požadovaného doplnenia Návrhu uznesenia vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť A. 1. ministerstvom spravodlivosti navrhnutého uznesenia vlády SR navrhujeme zmeniť na: „A. 1. v uznesení vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 v bode B.11. a/ znenie úlohy takto: „B.11. pripraviť participatívnym spôsobom zmeny a doplnenia právnej úpravy Slovenského národného strediska pre ľudské práva a predložiť ich na rokovanie vlády“, b/ termín úlohy z 30. júna 2016 na 31. mája 2017.“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby MS SR predložilo na rokovanie vlády spresnenie a zreálnenie textu úlohy B.11., prijatej uznesením vlády SR č. 71 z 18. februára 2015; s posunom termínu splnenia úlohy z roku 2016 (vzhľadom na vyťaženosť MS SR v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie) na máj 2017. Slovenská republika v súčasnosti nepotrebuje novú koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv, keďže má funkčný systém ľudsko-právnych inštitúcií. Je však potrebné ministerstvom spravodlivosti vypracovať a predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie návrh dodatku k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V celom materiáli požadujeme vypustiť ministerstvom spravodlivosti navrhovanú vecnú zmenu úlohy v bode B.11. uznesenia vlády SR č. 71/2015. Úlohu v bode B.11. odporúčame len spresniť. Zdôvodnenie: Nie je jasné, prečo sa má vypracovať koncepcia, keď už existuje vládou SR nedávno (v roku 2015) schválená celoštátna stratégia. Nie je jasné, čo v návrhu uznesenia vlády vlastne znamenajú slová „koncepcia inštitucionálneho zabezpečenie ochrany a podpory ľudských správ“, keďže SR má vytvorený funkčný a efektívny systém ochrany a podpory ľudských práv zabezpečovaný viacerými inštitúciami. Z materiálu MS SR „Komplexná analytická informácia o stave vo vybraných oblastiach ľudských práv“ (zaevidovaný na Úrade vlády 13.12.2016) nevyplýva potreba vypracovania koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V celom materiáli na rokovanie vlády slová „Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015“ navrhujeme zmeniť na: „Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015“. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť novú úlohu pre ministerstvo spravodlivosti, vzhľadom na nedoriešené požiadavky doplnenia celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv SR o problematiku náboženského vyznania a viery. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Pripomienka: Navrhujeme zamietnutie zmeny znenia úlohy B.11., a navrhujeme zachovanie pôvodného znenia. Odôvodnenie Požiadavka členov občianskej komory Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, konkrétne aby zmeny v právnej úprave ľudsko-právnych inštitúcií boli súčasťou širšej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a na ňu nadväzujúca navrhnutá zmena, nevyplynula s reálnej potreby slovenskej spoločnosti, ktorá by bola objektívne demonštrovaná. Okrem iného, požiadavka „vypracovať koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a predložiť ju spolu s prípadnými návrhmi legislatívnych zmien na rokovanie vlády“ je neopodstatnená aj z toho dôvodu, keďže inštitucionálneho zabezpečenie ochrany a podpory ľudských práv v SR už existuje - úlohy v oblasti ľudských práv a základných slobôd plní Slovenské národné strediska pre ľudské práva. Zoznam činností Strediska vymenovaných v zákone o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva nie je vyčerpávajúci, ale demonštratívny. Činnosť Strediska sa teda môže bez problémov upraviť, aby reflektovala „vývoj spoločnosti, legislatívu a tvorbu rôznych orgánov a inštitúcii vzniknutých od zriadenia strediska“, tak, ako je požadované členmi občianskej komory Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Navrhovaná duplicita inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv nie je teda opodstatnená, a zbytočne v budúcnosti zaťaží štátny rozpočet. Vlastný text návrh na zmenu uznesenia vlády hovorí, že „stanovený zámer, ktorým je efektívna ochrana a podpora ľudských práv v Slovenskej republike, sa má uskutočniť čo najvhodnejšími a najefektívnejšími prostriedkami.“ Navrhovaná zmena tieto požiadavky nespĺňa. Navyše, táto požiadavka môže neprimeraným spôsobom zasahovať do kompetencií ministerstva školstva, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre vzdelávanie a ktoré v rozsahu svojej pôsobnosti a na tento účel zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Aby sa zamedzilo narúšaniu vzdelávacieho systému nesystémovými prvkami, vzdelávanie k ľudským právam musí ostať v kompetencií ministerstva školstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Fórum života (Fórum života, o.z.) Pripomienka Fóra života a Katolíckeho hnutia žien Slovenska: Ponechať pôvodný bod B.11 z Uznesenia vlády č. 71 z 18. februára 2015 k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv, týkajúci sa právnej úpravy Slovenského národného strediska pre ľudské práva participatívnou a odbornou formou. Odôvodnenie: Fórum života a Katolícke hnutie žien Slovenska sa dlhodobo zúčastňovali na rokovaniach týkajúcich sa dvojročnej prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Vnímali sme viaceré citlivé oblasti, ktoré v diskusiách rezonovali a ktoré boli predmetom verejných protestov, petícií, listov vláde, ako aj motiváciou na národné pochody za život či volebné programy a sľuby politikov. Jednou z konkrétnych neblahých skúseností okolo rokovaní k Stratégii bola aj snaha niektorých mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, a ich členov ovládnuť priestor „vysvetľovania ľudských práv a výchovy k ľudským právam“, ktoré idú nad rámec pôvodných dohôd štátov a medzinárodného práva a vnucujú svoj výklad pojmov opierajúci sa o rôzne zahraničné odporúčania a rezolúcie. Tieto aktivity neprestajne hľadajú finančnú podporu štátu a zneužívajú verejné financie na svoje ideologické projekty. Nový návrh ministerky spravodlivosti na zmenu uznesenia vlády v zmysle vytvorenia širšieho inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv namiesto novelizácie zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva v nás vyvoláva obavy, že práve tieto aktivity dostanú inštitucionálny rámec a budú pôsobiť ako štátom uznávané autority. Opakovane pripomíname, že mnohé (nielen kresťanské) mimovládne organizácie, ktoré sa naozaj venujú zastávaniu človeka a ľudských práv, nedostávajú priestor v nijakých pracovných skupinách, komisiách a komorách, ktoré sú pri zdroji tvorby dokumentov a pri rozdeľovaní financií zo spoločných daní (či už domácich alebo európskych). Preto odmietame akékoľvek ďalšie „inštitucionálne zabezpečenia ľudských práv“ so „zaručenými odborníkmi“, ktoré budú platené z verejných zdrojov. Na druhej strane vítame, ak sa novým spôsobom posilnia súčasné právne mechanizmy na odhaľovanie skutočného porušovania práv občanov Slovenskej republiky. Kontaktná osoba: raucinovam@gmail.com Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail