PI/2024/71 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) S predbežnou informáciou súhlasíme. Ďalej navrhujeme vo vyššie uvedenom zákone doplniť do vhodných paragrafov: 1. § 14 doplniť: Kvalifikačný predpoklad pre MOV - uznávať prax v odbore namiesto maturity (napr. 15 rokov praxe v odbore) – mnoho remeselníkov podniká, pracuje v zahraničí, ale nemajú maturitu. Napriek praktickým skúsenostiam ich nemôžeme zamestnať, nakoľko nespĺňajú kvalifikačné predpoklady. 2. § 30 doplniť: Uznávať 2. atestáciu automaticky konkrétne napr. pedagogickým zamestnancom, s pedagogickou praxou 30 rokov a viac, a ktorí zároveň odrobili vo vedúcej funkcii minimálne 5 rokov (tzn. už absolvovali celé funkčné vzdelávanie). 3. § 30 doplniť: MOV a učiteľovi odborných predmetov uznať odbornú prax (napr. 10 rokov) vo firme v danom odbore a 3 roky pedagogickej praxe ako I. atestáciu a 10 ročnú pedagogickú prax spolu s odbornou praxou ako II. atestáciu. Uvedeným postupom by sme motivovali mladších odborníkov z praxe, ktorých je nedostatok. Čo sa týka MOV je veľmi ťažko pre nich kariérne rásť. Je dôležitejšie, ak majú prax, ako nejaké portfólio vytvorené z teoretických vzdelávaní. To isté možno, čo sa týka inovačného vzdelávania, aby vedeli nahradiť niekoľko dňovou stážou vo firme a pod., je to väčší prínos ako teória, ktorá sa dá naštudovať. 4. § 44 doplniť: Problematika DPŠ - zrušenie alebo skrátenie doby štúdia. Zjednodušiť Doplnkové pedagogické štúdium u majstrov odbornej výchovy – každý nový zamestnanec po nástupe do zamestnania absolvuje ročné adaptačné vzdelávanie ako začínajúci učiteľ/majster, má svojho uvádzajúceho učiteľa/majstra. Následne musí absolvovať Doplnkové pedagogické štúdium. Navyše vzdelávanie je spoplatnené. Inštruktor v rámci SDV nemusí mať DPŠ a vykonáva tú istú činnosť ako majster odbornej výchovy. Odoslaná Detail